• Nie Znaleziono Wyników

Taki jest świat

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Taki jest świat"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Taki jest świat

Michał Jeliński ziś (16 sierpnia) o godz.

17.00 w Galerii Ośrod- ka „Brama Grodzka- -Teatr NN" (ul. Grodzka 34) wernisaż wystawy Michała Jelińskiego „Na brzegu, co sam tkwi w bezkresie...".

Na wystawie znajdują się głównie najnowsze pejzaże Michała Jelińskiego, które zrobił w trakcie podróży po różnych krajach Europy - Islandii, Alba- nii, Ukrainie, a także w Polsce.

Kilka wcześniejszych fotogra- fii pochodzi z Madagaskaru i Czech. Zestaw składa się z 25 czarno-białych odbitek wykona-

Fot. Materiały organizatora

nych ręcznie, na papierze bary- towym. Autor wystawy dążył do pokazania swoich emocji, poja- wiających się w trakcie obser- wacji przyrody, a nie odwzoro- wanie rzeczywistości. Pejzaż jest pretekstem do działania. Świe- tliste kamienie wyłaniające się z jaskini, fantazyjnie wykręcone korzenie, bryły skał, nastrój, kontrasty wywołujące emocje to wszystko zawarł w swoich pracach.

Wystawa (włącznie z tytu- ł e m ) i n s p i r o w a n a j e s t w i e r s z e m Lorda B y r o n a .

K M O .

Moj e Miast o n r 228 , 16.08.2012 , s . 8

Jedna z prac pokazywanych przy Grodzkiej 34

Cytaty

Powiązane dokumenty

dzy ubogich chorych, lub między innych ludzi znajdujących się w zakładzie gdzie są pomieszczone siostry, winny się starać aby owa jałm użna dostała się tym,

Abstrakt : Artykuł podejmuje próbę przedstawienia sytuacji na rynkach fi nansowych kraj- ów funkcjonujących w różnych systemach gospodarczych, takich jak Stany Zjednoczone, Unia

Proszę o zapoznanie się z zagadnieniami i materiałami, które znajdują się w zamieszczonych poniżej linkach, oraz w książce „Obsługa diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych

Nornik zwyczajny jest najważniejszym składnikiem pokarmu płomykó~ki ~e w~ględu n_a wysoką masę ciała i wysoką dostępność w okresie opiekowarna się

Według prezentowanych w niniejszej pracy danych, krajem, w którym (w przeliczeniu na 100 000 mieszkańców lub 10 000 osób starszych) liczba specjali- stów geriatrii

Zdjęcia wykonuje tradycyjnie od początku do końca sam napa- pierze barytowym, aparatem starszym od siebie (aparat jest z 1968 r., a Michał Jeliński urodził się w 1973).. Pracuje

W Chatce Żaka no to nie bardzo, bo był ten barek na dole i to tam do godziny którejś [siedzieliśmy] i potem Chatka Żaka w zasadzie zostawała zamykana z tym, że myśmy mieli

Ostatnio dodałem plik „Zastosowania równań różniczkowych zwyczajnych w kinetyce chemicznej”, w którym jest dużo przykładów oraz pięd zadao.. Czeka nas jeszcze