• Nie Znaleziono Wyników

Regulamin korzystania ze zbiorów Biblioteki Instytutu InŜynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Regulamin korzystania ze zbiorów Biblioteki Instytutu InŜynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Regulamin

korzystania ze zbiorów Biblioteki Instytutu InŜynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk

Regulamin określa zasady korzystania z księgozbioru Biblioteki oraz materiałów uzyskanych w drodze zakupów lub wypoŜyczeń międzybibliotecznych.

Korzystający ze zbiorów mają obowiązek zapoznania się z jego treścią i przestrzegania zawartych tam przepisów.

Biblioteka udostępnia księgozbiór drogą wypoŜyczeń i na miejscu w czytelni.

Czytelnicy, korzystający z usług Biblioteki, wpisują się do księgi odwiedzin.

Ze zbiorów Biblioteki mają prawo korzystać pracownicy Instytutu.

Osoby z zewnątrz – za zezwoleniem bibliotekarza - mogą korzystać z księgozbioru tylko na miejscu w czytelni.

Instytucjom udostępnia się zbiory w ramach wypoŜyczeń międzybibliotecznych.

Księgozbiór podręczny w czytelni – ksiąŜki, czasopisma bieŜące - jest zasadniczo wyłączony z wypoŜyczeń na zewnątrz.

Biblioteka wypoŜycza zbiory na rewers.

Biblioteka sprowadza potrzebne materiały dla pracowników naukowych Instytutu w drodze zakupów lub wypoŜyczeń międzybibliotecznych.

Materiały, wypoŜyczone przez Bibliotekę z zewnątrz, są udostępniane zainteresowanym tylko w czytelni.

Pracownicy naukowi Instytutu wypoŜyczają bez ograniczeń ilościowych.

Termin zwrotu wypoŜyczonych materiałów uzgadnia się z bibliotekarzem.

Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za udostępnione materiały biblioteczne. W razie zagubienia ich lub uszkodzenia, jest zobowiązany do spełnienia jednego z poniŜszych warunków:

- dostarczyć egzemplarz tego samego lub nowszego wydania - pokryć koszty konserwacji

- dostarczyć dobrą kopię reprograficzną

- dostarczyć – w uzgodnieniu z bibliotekarzem – inne wartościowe dzieło - wpłacić aktualną wartość rynkową lub antykwaryczną wydawnictwa.

W przypadku zdekompletowania rocznika czasopisma – obowiązuje odpłatność za cały rocznik.

(2)

Cytaty

Powiązane dokumenty

1) Administratorem danych jest Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki, ul.. 3) Twoje dane osobowe w postaci: imię, nazwisko, adres zameldowania, adres

Czytelnik korzystający w ten sposób ze zbiorów czytelni jest zobowiązany pozostawić u dyżurującego nauczyciela bibliotekarza kartę biblioteczną oraz wpisać się

4. Biblioteka zastrzega sobie prawo do skrócenia terminu wypożyczenia do 2 tygodni bez możliwości prolongaty. Możliwe jest przedłużenie terminu zwrotu materiałów, jeśli nie ma

Wyjątek stanowi literatura dla dzieci (poziom I i II), gdzie wypożyczyć można 10 woluminów. Termin zwrotu wypożyczonej pozycji może zostać prolongowany, jeżeli nie

odwołania się do Zarządzającego Biblioteką z prośbą o zwolnienie z opłaty lub częściowe umorzenie długu za nieterminowy zwrot książek. Jeżeli Użytkownik odmawia

Powiatowej i Miejskiej biblioteki Publicznej w Nakle nad Notecią. Właścicielem bezprzewodowych punktów dostępowych działających w ramach hotspotu jest Powiatowa i

Prawo do korzystania z wypożyczalni nabywa się z chwilą otrzymania elektronicznej legitymacji studenckiej lub karty bibliotecznej, którą wystawia Wypożyczalnia

7) aktualnej legitymacji szkolnej, w obecności rodzica/opiekuna prawnego – uczniów szkół gimnazjalnych/ponadgimnazjalnych, którzy nie ukończyli 18 lat. Pracownicy ZUT z