Imię i Nazwisko

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Imię i Nazwisko Kraków, dn. ………..

Studia Podyplomowe 2017/2018

"Nauczanie fizyki i przyrody w szkole podstawowe"

nr Indeksu

Kierownik Praktyki Pedagogicznej Instytut Fizyki UP

dr Dorota Sitko

Zwracam się z prośbą o zwolnienie z praktyki zawodowej z (np. z fizyki w szkole podstawowej/ponadgimnazjalnej w roku akademickim 2017/2018. Aktualnie jestem zatrudniony/a w nazwa szkoły ….. w charakterze nauczyciela np. fizyki/przyrody w wymiarze 25 godzin (lub proszę podać inny powód)zwolnienia z odbywania praktyk – patrz wymagania skrót na stronie).

Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.

Do podania załączam:

1) kserokopię umowy o pracę oraz zakres przydzielonych

czynności.

1) Kserokopię stosownych dokumentów

Figure

Updating...

References

Related subjects :