• Nie Znaleziono Wyników

Badanie prądnicy prądu stałego1. Schemat układu pomiarowego

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Badanie prądnicy prądu stałego1. Schemat układu pomiarowego"

Copied!
1
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

LABORATORIUM MASZYN ELEKTRYCZNYCH

Grupa Podgrupa Numer ćwiczenia 4

Lp. Nazwisko i imię Ocena Data wykonania

1. ćwiczenia

2. Podpis prowadzącego

3. zajęcia

4. Data oddania

5. sprawozdania

Temat

Badanie prądnicy prądu stałego

1. Schemat układu pomiarowego

M

T G

A 1 A 1

A 2 A 2

S t 2 2 0 V

MS T

R 2

R 3

R 1 R r

E 2 E 1 E 2 E 1

+

_ G

Ł 2

Ł 1

R o b c U p t

A 2

V

V

O b r o t o m ie r z A 1

Rys.1 Schemat układu pomiarowego w przypadku zasilania silnika M z sieci prądu stałego z rozrusznikim R r

M

T G

A 1

A 1

A 2

A 2

R 3

E 2 E 2

E 1

G

E 1Ł 2

Ł 1

R o b c U p t

A 2

V

V O b r o t o m i e r z

A 1

T A C H O S t e r o w n i k D M L 0 0 1 5 / E J

E 2 A 2 A 1

E 1

V

S T O P

S T A R T Z E R .

Rys.2 Schemat układu pomiarowego w przypadku zasilania silnika M z sieci prądu stałego przez układ tyrystorowy

2.Wykaz przyrządów:

1

(2)

Lp. Oznaczenie przyrządu na

schemacie

Nazwa

przyrządu Typ

przyrządu i ustroju pomiarowego

Klasa i dokładność

przyrządu

Zakresy pomiarowe

przyrządu

Numer fabryczny przyrządu 1.

2.

. .

Dane pozostałych elementów pomiarowych

3. Tabele pomiarowe

3.1. Charakterystyka biegu jałowego Uo= f ( Iw) | n=const=nN,

n=const= nN =...obr/min; I=0

Lp. Iw[A] Uo[V]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3.2. Charakterystyka zewnętrzna prądnicy bocznikowej U=f( I) (n=const= nN, Rw=const)

Prądnica samowzbudna

Prądnica obcowzbudna

n=const= nN =...obr/min; Rw=const n=const= nN =...obr/min;Iw=IwN=const

Lp. I [A] U [V] I [A] U [V]

2

(3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3.3. Charakterystyka regulacyjna Iw=f( I) | n = const = nN; U= const = UN

U=const= UN =...V; n=const= nN =...obr/min

Lp. I [A] Iw[A]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3

Cytaty

Powiązane dokumenty

Zasada superpozycji jest wykorzystywana do obliczeń obwodów z kilkoma źródłami napięciowymi i prądowymi.. Polega ona na rozpatrzeniu analizowanego obwodu jako dwóch obwodów:

Sinik szeregowy prądu stałego zasilany z łącznika tranzystorowego, przy wysokiej częstotliwości przełączania tranzystorów, większej od 10 kHz, stanowi, z uwagi na

ANALIZA PRACY PRZECIWRÓWNOLEGŁEGO TRÓJFAZOWEGO TYRYSTOROWEGO UKŁADU DO STEROWANIA NAPIĘCIA PRĄDNICY PRĄDU

Przy jednej parze biegunów magnetycznych (jak na rys.1.1) jednemu obrotowi wirnika odpowiada jeden okres indukowanego napięcia. Zapewniając sinusoidalny rozkład indukcji

Przed podaniem napięcia na twornik przez zamknięcie stycznika St należy się upewnić, czy rezystory włączone w obwód twornika (R t1 , R t2 ) są ustawione na maksymalną

Badanie silnika indukcyjnego pierścieniowego 3.. Badanie prądnicy prądu

Temat Badanie zasilacza prądu

Przebieg wartości prędkości kątowej przy skokowej zmianie napięcia zależy od

Jeśli jeden z rezystorów występujących w obwodzie nierozgałęzionym jest nieliniowy i dana jest jego charakterystyka w postaci zależności analitycznej, to

Oblicz wartości błędu bezwzględnego ∆I 0 i względnego δI 0 pomiaru natężenia prądu spowodowanego włączeniem amperomierza do obwodu.. Narysowad

Energię elektryczną przepływającą lub pobieraną przez urządzenie określa iloczyn natężenia prądu płynącego przez odbiornik, napięcia na odbiorniku i czasu przepływu

Sekwencja prądów płynących w poszczególnych fazach silnika bezszczotkowego prądu stałego została pokazana na Rys. Prąd w każdym paśmie fazowym płynie przez 120 0

Narysuj schemat rozgałęzionego obwodu prądu stałego złoŜonego z sześciu rezystorów oraz jednego źródła napięcia stałego połączonych w sposób mieszany?. Następnie

Silniki synchroniczne prądu przemiennego, z kolei bardzo korzystnie wpływają na pracę sieci, ale mogą być stosowane tylko tam, gdzie rozruch odbywa się rzadko i nie jest

Przepływ prądu elektrycznego przez cewkę wytwarza pole magnetyczne, które magnesuje rdzeń, ulegając tym samym znacznemu wzmocnieniu; gdy prąd przestaje płynąć, pole cewki

Głównym zadaniem mostków H jest niejako odczytanie i przekształcenie sygnałów dostarczanych przez mikrokontorler, na wielkości, które są odpowiednie do sterowania

Uzwojenie to jest połączone szeregowo z uzwojeniem twornika, przy czym kierunek prądu musi być przeciwny do kierunku prądu twornika od

W prądnicach obcowzbudnych uzwojenie elektromagnesu, zwane uzwojeniem wzbudzenia jest zasilane z obcego źródła napięcia. Schemat połączeń prądnicy obcowzbudnej

Może on mieć uzwojenia wykonane jako zwoje wykonane z drutu miedzianego (silniki pierścieniowe) lub w formie klatki – (pręty aluminiowe) inaczej zwane

Il n'est pas nécessaire de réaliser l'essai de l'UVM sous tension de choc de manœuvre, sous réserve d'accord entre l'acheteur et le fournisseur, si l'on peut mettre en évidence

On présente une méthode de déterminer la valeur d’un flu x excité par les courants d’un enroulement à cage d’ecureuil et la position de l’axe

Charakterystyka układu przy biegu jałowym prądnicy Rys,2 przedstawia układ regulacji napięcia prądnicy prądu stałego złożony z członu pomiarowo-porównawczego i z

[r]