Epithalamia Henrico Stroband Viro Genere, Virtute, & Doctrina Nobili, Henrici Cons. Et Scholarchæ Reipub. Thorun. Primarij Filio secundo celebranti nuptias Cum Ivditha Dn. Hermanni Benckendorf Senatoris Mariæburgensis Filia, Nonis VIIIbr. Anno CIC ICC III

Pełen tekst

(1)

E P I T H A L Ä M I Ä

H enbjco S t r o b a n d

V 1 7 ^ 0

ę etter e, Uirtute > & Nobili,

H E N R I G I

CONS. S T S C HOL AR C HA.

JLeipub, ThorurL. Primarq

F i l i o

fecundö celebranci nuptias

I V D I T H A Cunu

DN, HERMAN NI BENCKENDORF SenaCoris Marimburgenfi's

F i l i a»

Nonis Vinbr, Anno cid idc

Confeer ata

Ab Amicis congraCuIantibus,

TH O \ VTS^ 1

Ex c v d e b a t A ndreas Co t e n i v s» ^ ^

(2)

* &.

IN

fnfgnkCjentHicitU

i 4 W T l G ^y /iET) O M V S

S T R O B A N D I N ^ E

ex

M A R C H I Ą oriunds*

?Ebus inadverfts ęelfam duo Cornua mentem.

Nobile deflgnat Caffis aperta genus ♦ Circulus eft V irtus; G.jentis funt focdera Nodi;

Doćtrina: lumen fanguine tinćia Rofa eft , Mumficos am’mos duplfces teftantur Arift$,

Ingjgregem Chri s ti Scholam,«

\ F rifm

F .

(3)

Sponß Tr

csśD

F I L I V M D e i P a r a n y m p h v m *

£PfS| Vßtcioduxilio% templet maritus ingrefßus fuerfote d

T e d a n t e , e x did ci fujce pi &

Crefceret in l a u d e s ß m p

Sed morsßeuameum vidua comuge le&um>

Spem g r a t c e ßobolis atra

Mine *vixi viduus> magno mar ore dehifeens, Sicut hiat tellus > cum .

odlttUi qui releuas d u l c i J o l a m i n e

6n rurjum in netfro ga corde

£t pro % E gina > m e d e p o ß IVDIT HAM AJJociaslausßt ? gloria ß*% tibi.

£t quia nos caßo connects peremet Ejjice in amborum peffore caftus Amor.

£ ßce , v t in nobts dulcts Concordia

J Cm% annit crejcant pignora > ,

(4)

i7t$ö0i<p6L)VH&!%4

Ad

c O N V I V fl. S C A N D I D O S

Sc bencuolos

1 Omtua,noßrofjUstis

■ vT ^ r etpauc

Fronte ferenata profmdite Vota:

j T u gn 7 ? L m W m beent.

f ." rVA H (xcrß,feßedite plau/ut, t t pofito mentis exhilarate mero.

° r b m placeant fern em s : carmina Votum, Mufarum e> mmeri pcffcra vtßra iuuent.

et d u lc u c m m fubmißa v o c e , tub* a

J\ejra£tt O’place atc lauf ul a grata Coni.

Omm Utitut fm t plena: & ne v elitv llu t ß x ercerc ißo iurgia fm a die

amy. ies fa cer e t t , f a i

i In mentern generis funt rcuocanda

O tvero hoc Vcshum pertentent gaudia pcdtut Tromp tuts, occultis ipß praibo iocis.

f f m T UlU b* c omUtut Vtderit: vnurn

JU e mtht poclttm pm bibat: (y rebibarru.

(5)

E N I G M A !♦

ST res , qua» ferrum mollit, qu& faxe! mollit ( Res ea mira nimis") vafa fepore fuo*

Profluit ex oculist oculis tarnen lila carere, Quando aliquid mittit fub fua regna, folet«

T T

Eil Ientum&r pauidum > quoniam für territat illud;

Et mäius fratrum pondere pondus habet«.

Eil vulgi votum: fapienti temnicur: vnum Audaces animos efficit at r p feros*

Vincitur hoc Probitas, virtus, Pietasip Fidescp ] Imperio & paret itantis in orbe De&.

I I I .

Vfuo equidemhnec marsrapuit me, viuo; fepultus Sum tarnen:in tenebrfs nec mihi Phoebus adeft«

Non te!ius,non faxa tegunt ,nec in aere verlor;

In vivo tumulo v iv o ; vehorcp D eo» IIII«

Plantafuit,primümramis qua; fola carebati Adnato ramo tatior inde fuit.

In ramo enituitflos,iIlo ex flore de/nceps Enituit frućtus, dignus amore nouo.

Defecuit ramum peracuta falce putator;

Spes demta hinc frućtus vberioris erat«

En nouus in planta ramus prorumpit eadem Spes noua fic frućtus vberioris adelt«

<AV

(6)

*AT> S T O N S

V* nom fett nouui Autumus,

Antę x/irk t quod x/ nouum f

En H E N R I CE tui SX R O B AN D E m hort*l

Vna repubefcit flare $

Prabuit er poftcjuam Pomona

Nunciterum c£pit floreniterc nouo Quid flbinatur* nouus e rmutabdk order

Vult, vel bn autumnotemper a era ?

P rofera (Dijfaciant) vt eaomrua omiha ,

Et teniunt, %/eluti res fatk ipfa probat:

Htmpe z/t in autumno, ftcits ridentk Olympi M.bx eft, max lucem nubila fufea

Sicęr veflra domus, vix z/t noua gaudia aepit Mox mxroris eamvk inopina ferit:

A t t d m e n A u t u m n o , vegeto pleniflima fucco- v

Et Pomona viret, floret er ipfa pytws Sub cruets Autumno, Sic proficient e 1 £ H O V A

Veflradonuts Uti tempora z/erk Floruit ante modk varijs, nunc floret more,

S

ponfuses, efttudnunc Spon B E N I G N A foror*

Antilles domus Sponfe -r Sicflorida

Veflra nouif vernat, z/ernat amore

E R Gq^ S P O N S E rnek er amatecr Cawawte

HEN R I C E , Aonidum nobile delitium i

Nunc quod in Autumno marork, amork adornas'

Eefta, viret £ tumflore recent

Gratulor, x/tp diu flos hie tibi floreat $

V e

flra^ florę nouo rideat auóta dom us r

Riiedt er z / i r e a t , ridente, virente, T R OB A N D O

tatre tuo, er tecum matre . VALE ECHOÄ#

(7)

E C H O Ä S T I C H ON.

Y

mpha T h o r m i a c i s r e

■Vo cis water aue,

Ter aue,

mihi nonne

Quin's r dum grope t e ß o q

Ocii

dieigitur cur

acclammatur a f

J g u i

nam

c o n c o r d a n t?Cor dane

ponfa

Eftitä*num Spenfus M i t f i s

O fpes,

Strobandm thalamum f

T r o g r e d e r e vlterius mecum Vocem v t differ ga j

pergas

nunc omnes

Corde flagrentpio

10 mecum

Conjugij authorem

Fau torem

fader is hum

Solus principium

pium

opusFidei%

Dei^?

Tr offer et, ( y S ponjos longos in

Sanos,

detthalaminova pignora

Vincula grata,

faca

(y mane ant ea

Spera*

S ic

'Votum c la u d o Laudo tu quo%

fnemj>

Concedas,

Cedas*

Sr go peramabilis 6 C H 0

T e fola linqua hac in *oaUe,

V a l e,

jpf€

JEdes S ponforum latus pede

Jto.

Matthias N’zoHus Gynrmafij ProKcćlor Ft

(8)

JnA»

•A L I V n

jOn triftes pluuias, nec fr/gora deijdt omni Tempore, cui paret machina vafta, D evs**

IntercI um Phoebi fuccendit amahile lumen;

Atquc probe exficcat, qua: maduere diu*

Triftia \xtitix mifcentur; nulla Tub orbe Phoebes eft renim certa putanda quies*

Omnia mutantur; nulla eft conftantia; ipfa Mens hominum varias fentit habetćp vices*

Sic Henri ce tibi manor tua corda coquebat, Quando tux cadąret fpes generofa domus*

T r o s t i a enim ingentes curas ftudiofaleuabaü»

Quas vita: ha:c ratio quottidiana parit*

Nunc iterum raoeror penitus de corde recelliC, Et fuccefterunt gaudia cafta, tuo»

Quantus & ante dolor, cumulus nunc Cantus amoris Infedit cordi, clare S t r o b a n d e, tuo*

En tibi fubftituit pro rapta vxore Iv d i t h a h

Qui cafti thalamt fadera cafta probat»

Non Genus huic Probitasćp deeft,non copia rerum,

* Cum Papina forma: certat honoreDea

Hanc, quia Fata tibi iungunt, conftanter amato;

Adde manus collo, pećtus ad vsq, preme Bafta 3c e rofeis rape balia cafta labellis;

Et te legitimus lic moderetur amor»

T u noua Sponfa etiam noua bafia fige marito, Mufarum refidet cuius in ore lepos*

Viuitc

(9)

Viuite fix fundi;' Pax aduoletaurea vobfsf Mutuus adfit amor, fornes amoris amor»

Floreat almus amor* fruducj? redundet opimo,

Qui ftudeat fummum percelebrare D e v m* Chrifte D e i foboles Sponforum gaudiafirma:

Obfirma hzc cafti gaudia cafta tori*

Nam fine te nihil eft conftans; funt omnia vana Te fine,mortales quaf preciofa putant*

Et, quia fatales poenae impendere videntur, Tu nos cum Sponfis fande tuere Devs*

H E I N E R I C V S S T R O B A N D I V S I BI S C H R I S T O V ENERANDVS *vel

HENRICE A onijs, dilctte fororibtts IBIS

Cum SponfdC H R I S T O Sponfui VEN E R A N D VS

£ t conftcrdndtu cteltfti numine ; pofthdc

Vt alio in thalmo genus amplificare potis (is

Uumanum, ercalum er tenant plantare .

I V D I T A B E NC E ND OR F I A CONFI DE BEANDA R I T VLvel

E t t uvi r gi nei flos iUibate pudork,

I V D I T A B E N C K E N D O R F I A

Altari afiiftt er CHRI S T O C O N F I D E B E A N D A i

A ffue feeR I T V 1 nouo* lungitur ecct tibi Gentre er Virtutc S T R O B A N D V S

H E N R I C V S iHe nobite:

HE N R I Cl gnatus,qui Confute

Patriam iuuat fiieliter

B Officio,

(10)

©j fßcio, & cuius p i t e t a r d u i ia

Optamus v t vos fojpiłes

Conftruet Chriüut; wt<e bona t/obii

Yt afflucnter fuppetant,

HE I N E R I C V S S T R O E B Ä N D V S IV#

D IT A B E N C E N D O R F I A , vd

BENEi I N D I V I D V A FI ANT, S V B C H R I S T O C R E D O S ERENA,

O B B N E, conueniunt ipßs iam nomind rebus:

Vromittuntft bum profrera Fata

Sic I N D I V I D V A z>tFI A N T d u o p e f t o H lugiter or e m u s fupplice vo:e D E V M .

fU t. mm cceli prafens hoc gratia frondęt \

Tempora S V & CHRISTO CRED O SERENA

^EnigmaCa !♦

E trino afcendit dulek Concordia finte^

E relink difeors turbd fonora \

Quindo teror II. digitk.rofeo diftiUo erttore:

Me freftraer vuigus p

Confohdo ambufias partes: er putrida fano

VlcerdyCtu M e d i c o s P e r g a

Cunäa r/idens ocolus 111. quidant fine fint rot at ur*

Etnatos vitae pr acre at hide break.

Po# nat<eabfenti fufeae nafeuntur

Quartern etiam durat tempore vita breui.

Poft natos tandem, cr poft natascirculus m ,

Cuius non certo feitur origo, rciit.

1111.

QUinio ftqttor, crefco: fed corn prxeedo, minorem

oflendo faciem: ml propriu

A cquifitameat i/efci estalmnds venujtas

Corpore quaenunquam tango, moutrt

■J? M, Ad. Freitagius C;Fi

(11)

ify i. Burthclcnuet V

H E I N R I C V S S T R O B A N D V S I V N I O R , Anagramms*

£ n h i s "Natur I s v 'Bonus dicor.

I V D I T H B E N C E N D O R F I N A *

A n a g r a m m a

Bom in hacßde

A n a c r e o n t i c a r c h i l o c h i v m »

l C Ce Sponfa tori nova»

Sicte cuncfcipotens Numen amet Deus»

xdztum ty tegat Pater»

Obftrnäo Afmodeo fyrtibus lnvijs*

D H e i n r i c e , f eni m d o lc s

Patri, Pierium qui colu m en chorurti Fnlcit gnaviter inclytum*

S t r o b a n d e ; &t h a la m i d im id iu m novi, Ht cju a m pe<ffcore d e n u o

Snfpirafti, animx dimidium tux.

Poll: lucütum vidui tori,

Reddi jure Novi geilio fxderis*

R E6 INAM eripuitTibi

i.ethumsReginulam illam» doroiii bona Qua; R e g i n a fuit tuaj,

Cordi gemma tuo, delicium vnicum t

B n ladlure

(12)

Iadura ah nimium grauis {

Et nunc te exhilaratIv d ith v la , altera R eg i n A 5 abfimile hand ei

Virginale decus, conjugrj jubar;

Quae compage tori quocp

'"Sufpiränteanimo tib i jungitur.

H$c ornet focfum larem*

Communestp focos^ junda cubilia5 N odes, atq> operis dies

R ed e didribuatj gaudia profperis Rebus conduplicet tibi *

Et morfus animi rautua in afperis Omnes verba doment tui*

Veftrum hi'nc perpetua ftirpe viget genus;

Turn matriscf? pia 8c patris Rident n o m in a l ac ofcula pignorum*

En tanta vtilitas prjs

Exftatcomparium nullibinon jugis*

Oingentia commodai

O 8c delitias non numerabiles Caihe conjugis 8c prob$ f

Quod monile viro , qua?ue coronula Gemmans 5 aureola eft ton's (

Quam vita juveni mulfa medullula t Quam.feftiua domi; comans

/Evi

lautities egeiido feni;

Quam

(13)

.'Quam folatiolum grave

Mocfto; quam<^ htlara fella facet©

TEgro 8c languidulo pedum *.

Firmoq) 8c valido l$titi£ fegesj Iro Temper _ opes; opum

Croefo dite penu gaza fuperbior*

Hac donat timidum fui

Author conubtj Chris tvs 8c Arbiter*

Hanc 8c congeminat vfro,

Qui quandam viduo fecubuit thor©, Et qui non male dicitur

Naturis Bonus, his, v ir , fauitor fimul»

A ll, Hei nri ce, Bonus his

Naturis, Anagramma hoc vt habeC tuunj»

V t vir dicerefexui

Ringente Afmodeo, fccmineo» Tibi Sic nexu quocj) federis

Adiungit lepidam jamloua virginem,’

Compenfans bonitatem earn*

Nec folum Bonus hie lngenrjsfavesj O favifti 8c adhuc faves

Muhs 8c charili non Ieviter bonis»

Ecquid ne^i Faveas T diu

Perqu&’n Pegafeos imbuis alvcos»

Tenunc caftalidum «ernulum

Omnind ingenio, moribus 8c patris

B 19 Fidunj

(14)

Fidum prxfldium fui

Spent turba Novena mag is indies*

O Mulls decus aureum

Qui felix reperis vix parilem tui*

O Mufisqj Bonum virum ,

Qui R e, Nomine fic Omine vir Bonus*

Quin te folicitat chorus

Hac fpe permaneas muficus& Fide*

Hac durentq? Boni in Fide,

Vul tIVDiTH a fuo fponfa Anagrammate*

Dicaris Cocio8c thoro,

Et Mud's itidemvir Bonus optimis*

Sic te Stefliferum ad polum

Blandus, fua viloquus, dulcis Anacreon, T ollen tq? Archilochus, iyra

Omni tempore clanget lepidurn melos*

Quare nunc vos mihi nobile

Par,St r o b a n ö b, Tu2 vir Bone.fponfula?, Mufis atq> Deo optime,

lam defun de tori federe priilini,

Cum defiderio sk e w

Xam nubente nove rite , amantium Bis binis coalefcite

^ ®inis corporibus r mens eademjugis*

Expers conjugium mali

Veftrumfitihbile Seperpesin hoc Colo.

A L I V I >♦

(15)

»A L IV n

> N omni lirgi velut tempore dar ant:

A er ntc liquidm nu femper

ic er ui humanis fubita rebus:

N dm q u i trifhs erapofted erit.

atut erit: queruius cedit tempore

Luftut, er ex piet ur fiepe gemenio »

Htm mafios gemitus comitdntur :

Res habet dt% fuas omnis orbe vices,

En qui dilcfiadeflebas funerd

Qua tibi folamen delirium^ fuit,

N uncHE NR. I CE noudi f

Queis lV D I T H A p i e te caluiße

lam dolor or luHus trifi s in

J A e r g a n t u r ^ n d e a n t gau grata iibU Altera, qua repetis, cafii connubid

Lata tuaSponfa, ft« tibi Uta

Et tempefidtls perturbet nutta proceüd

Gaudia veüra grauis fidere cceptd *

Iff vefiro tbalamo P axr eConcordia regnend,

Nec turbent vtürum fatd finiftra ;

A4 nutumfc ftuant veürum omnia: diuite » F undatopes vobis dextera larga DEI .

Vignora necleäi definttibi,

Q itaM itremvultu,qua

Hfr, precor, dime D E V S , c fundator

Vf iubm votispondus biefie .

Andreas Dafius coli» l

ThoruiL' honoris ergó F,

ALIVD.

f* '

(16)

L I V D.

B M M Del m»r rnariul folcsr, oue piofonde' Angofcie, dogU’ c dcl animo merore*

M i non mi meraviglio,, poi ch’ ii Splcndore Chiaro della tramontana veggo, donde V* vicn quest’ ardire, che fprezzate 1» onde Della nobil ftella vi ptgliat’ ardore

La fpietata forte dolot’ ,c affanni ^ Piuch’ allegrezze vi ha ratto untirC N d primo letto, togliendo vi il fole.

Qucfta nobil pianta di Bencktndorff molt’ anni

Vi confolera, e vi fara giotre,

V ’ emprra il letto di car» e dolce prole»

t§f|£/j gO nficur fi le courage de voftre smie I) |§ Egale celuy de ludith, qui par armes P V ® (fg Tua Holofernes , dont changeant Its lärme*

m m h m Des Iuife ep ris, les mcna de mort envie.

Armez vans d9 amour, vousrendezafseruic

Son ame par douceur; gardtz que les charmes Des fes ycux ne vous pipent, ainfi fes armes

Vous efehapperez, et fauuerez la vie*

Mats yoyant £eft® rare feeaute; ce beau port X« ay peur, qu’ a la fin eile ne vous face tort.

i

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :