• Nie Znaleziono Wyników

„ŚMIESZNO I STRASZNO” DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "„ŚMIESZNO I STRASZNO” DLA DZIECI I MŁODZIEŻY"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

1

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNO-LITERACKIEGO

„ŚMIESZNO I STRASZNO”

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY organizowanego w ramach INDUSTRIADY 2016

§1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie plastyczno-literackim „Śmieszno i straszno”, zwanym dalej

„Konkursem”.

2. Organizatorem konkursu jest Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach z siedzibą przy ul. Juliusza Ligonia 7 w Katowicach, zwane dalej

„Organizatorem”.

3. Konkurs jest ściśle powiązany ze świętem Szlaku Zabytków Techniki „Industriada 2016” i został dofinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

4. Konkurs odbywa się na terenie województwa śląskiego.

§2. Uczestnicy Konkursu i Opiekunowie

1. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym w klasach 1-6, uczniów klas gimnazjalnych oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych (szkoły zawodowe, techniki, licea), zwanych dalej „Uczestnikami”, zainteresowanych tematyką Konkursu.

2. Opiekunami Uczestników, zwanymi dalej „Opiekunami”, są nauczyciele i wychowawcy z ww. placówek oświatowych.

§3. Przedmiot konkursu i kategorie konkursowe

1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie przez uczestników pracy (plastycznej lub utworu literackiego) związanej z tematem LEGENDY PRZEMYSŁOWE.

2. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach wiekowych:

kategoria I – dzieci przedszkolne – konkurs plastyczny,

kategoria II – uczniowie szkół podstawowych, klasy 1-3 – konkurs plastyczny, kategoria III – uczniowie szkół podstawowych, klasy 4-6 – konkurs literacki, kategoria IV – uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – konkurs literacki.

3. Kategoria I i II:

a) skierowana jest do dzieci w wieku przedszkolnym (kategoria I) oraz uczniów szkół podstawowych klasy 1-3 (kategoria II) ,

(2)

2

b) konkurs odbywa się w kategorii indywidualnej,

c) konkurs polega na wykonaniu dowolną techniką plastyczną (malarstwo, kolaż, wyklejanka, wycinanka, szkic itd.) pracy w maksymalnym formacie A3 przedstawiającej legendarną postać (istniejącą w świadomości społecznej lub wymyśloną przez Uczestnika) związaną z przemysłem. Może to być postać (postacie) autentyczne lub fikcyjne związana/e z konkretnym miejscem (zakładem przemysłowym, młynem, kopalnią, hutą, koleją, na przykład: św. Barbara, Skarbnik itp.) lub przedmiotem (na przykład narzędziami lub maszynami).

4. Kategoria III i IV:

a) skierowana jest do uczniów szkół podstawowych klasy 4-6 (kategoria III) oraz gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (kategoria IV),

b) konkurs odbywa się w kategorii indywidualnej,

c) konkurs polega na napisaniu „nowej legendy przemysłowej” związanej z postacią

(postaciami) fikcyjnymi lub realnymi, mającymi związek z przemysłem w regionie

(na przykład Walenty Roździeński, Heinrich Dietel) lub z konkretnym miejscem (zakładem przemysłowym, warsztatem, młynem, kopalnią, hutą, koleją) lub z konkretnym przedmiotem (na przykład narzędziami lub maszynami).

d) Praca powinna mieć objętość nie więcej niż 3 strony znormalizowanego maszynopisu (czcionka 12, 1 800 znaków na stronie).

§4. Dostarczanie prac, terminy

1. Prace wraz z Kartą Zgłoszenia należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie (decyduje data wpływu) do 10 maja 2016 do godziny 15.30 na adres:

Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach ul. Juliusza Ligonia 7

40-036 Katowice

2. Nadsyłane prace powinny być opatrzone opisem według wzoru:

- pseudonim Uczestnika - tytuł pracy

- nazwa i adres placówki oświatowej - imię i nazwisko Opiekuna Uczestnika - adres e-mail

- zamknięta koperta z imieniem i nazwiskiem Uczestnika, opisana pseudonimem.

3. Prace dostarczone po terminie określonym w punkcie 1. § 4 nie biorą udziału w Konkursie.

4. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 25 maja 2016 roku.

5. Przedstawienie nagrodzonych prac będzie miało miejsce w dniu 11 czerwca 2016 roku podczas święta Szlaku Zabytków Techniki „Industriada 2016”.

(3)

3

§5. Zasady oceniania, nagrody

1. Prace oceniane będą odrębnie w kategoriach I, II, III i IV przez komisję powołaną

w tym celu przez dyrektora Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach.

2. W skład komisji wchodzić mogą pracownicy Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach, jak i osoby z zewnątrz.

3. Każdy członek komisji przyznaje indywidualnie punkty według ustalonej skali punktowej.

4. O wygranej w Konkursie decyduje suma punktów przyznana przez wszystkich członków komisji.

5. Ocena prac konkursowych opierać się będzie o kryteria:

- merytoryczne – zgodność pracy z tematyką Konkursu, - inwencji, oryginalności, pomysłowości, kreatywności.

6. W każdej z kategorii planowane jest przyznanie I, II i III nagrody rzeczowej.

7. Placówka oświatowa, której uczeń zostanie laureatem I, II i III nagrody otrzyma dodatkowo wydawnictwa Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach

8. Czas i miejsce wręczenia nagród zostanie podany na stronie internetowej Organizatora, dodatkowo Laureaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

9. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany ilości nagród w każdej z kategorii.

10. Nagrodzone prace opublikowane będą 11 czerwca 2016 roku we wkładce do jednodniówki „Wihajster 3” wydanej przez Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach z okazji Industriady 2016 oraz na stronie internetowej Organizatora.

§ 6. Postanowienia końcowe

1. Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i zasad obowiązujących w czasie trwania Konkursu.

2. Nadesłane prace stają się własnością Organizatora.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w realizacji Konkursu, jeżeli nastąpiły one w skutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie był w stanie zapobiec.

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad Regulaminu, jak również odwołania Konkursu.

5. Wszelkie informacje o Konkursie, w tym lista laureatów, opublikowane będą na stronie internetowej Organizatora: www.scdk.pl

6. Dodatkowe informacje uzyskać można u Organizatora pod nr tel. (32) 25 17 104 lub pisząc na adres e-mail: poczta@scdk.pl z dopiskiem „Konkurs plastyczno-literacki”.

Całość dokumentu stanowią: regulamin konkursu, karta zgłoszenia i oświadczenie.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Aresztowany przez NKWD 16 marca 1945 roku został zesłany do łagru na Uralu, w rejonie rzeki Sośwy, gdzie pracował przy wyrębie lasu lub przy spławianiu wyrąbanych drzew..

W 1997 roku oficyna Mladé letá zdecydowała się na „eksperyment”, wydając przekład powieści dla młodzieży nieznanego w Słowacji chorwackiego autora Josipa Cvenicia z

Wybierz zdjęcie, które Twoim zdaniem zasługuje na miano Zdjęcia Roku Wyślij do 30 października recenzję wybranego zdjęcia na

To model turbulent flows through circular pipes, one can rely on either the Newtonian Moody Charts appropriate for engineering applications or a computational fluid dynamics

3) Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w celu związanych z oszacowaniem wartości zamówienia oraz ewentualnym zawarciem i realizacją umowy o

czy (już w 1947 roku liczba wydanych książek dla dzieci była bliska czasom przedwojennym!), przysłoniła nieco rozważania o kształtowaniu się nowego modelu literatury

Do słuchaczy idzie sygnał – ma rację ten, kto głośniej krzyczy z wyższej trybuny (tak jak na drodze rację ma ten, kto szybciej wali mocniejszą bryką)!. Pewną

Analysing the status of the unemployed with a specific situation according to the level of education in the successive years, we can observe the following facts: — in the year