• Nie Znaleziono Wyników

(1)Uchwała nr 5/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 marca 2021 r

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "(1)Uchwała nr 5/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 marca 2021 r"

Copied!
4
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Uchwała nr 5/2021

Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach Uniwersytetu Wrocławskiego

z dnia 9 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia protokołu nr 12/1/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach z 09.02.2021 r.

Rada Dyscypliny Naukowej Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach na posiedzeniu w dniu 9 marca 2021 r. przyjęła protokół nr 12/1/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach ze zwyczajnego posiedzenia, które odbyło się 9 lutego 2021 r.

Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej

Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach dr hab. Arkadiusz Lewicki, prof. UWr

(2)

Uchwała Nr 6/2021

Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach Uniwersytetu Wrocławskiego

z dnia 9 marca 2021 r.

w sprawie wskazania recenzenta, członka oraz sekretarza komisji habilitacyjnej dr. Adama Szynola

Na podstawie art. 221 ust. 5 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) oraz § 29 pkt 10 uchwały Nr 102/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, § 16 ust. 4 pkt 2 i 3 uchwały Nr 131/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie trybu postępowania w sprawach o nadanie stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w Uniwersytecie Wrocławskim (z późn. zm.) Rada Dyscypliny Naukowej Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach uchwala, co następuje:

§ 1. Wskazuje się recenzenta, członka oraz sekretarza komisji habilitacyjnej Pana dr.

Adama Szynola:

1. dr hab. Ilonę Biernacką-Ligęzę z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – recenzentka,

2. dr hab. Jędrzeja Morawieckiego z Uniwersytetu Wrocławskiego - członek komisji, 3. dr hab. Jacka Grębowca z Uniwersytetu Wrocławskiego – sekretarz.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej

Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach dr hab. Arkadiusz Lewicki, prof. UWr

(3)

Uchwała Nr 7/2021

Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach Uniwersytetu Wrocławskiego

z dnia 9 marca 2021 r.

w sprawie powołania komisji habilitacyjnej dr. Adama Szynola

Na podstawie art. 221 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) oraz § 29 pkt 10 uchwały Nr 102/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, § 16 ust. 4 uchwały Nr 131/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie trybu postępowania w sprawach o nadanie stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w Uniwersytecie Wrocławskim (z późn. zm.) Rada Dyscypliny Naukowej Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się komisję habilitacyjną do przeprowadzenia czynności w postępowaniu habilitacyjnym Pana dr. Adama Szynola przyjętym uchwałą Nr 53/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach z dnia 8 grudnia 2020 r., w składzie:

1. prof. dr hab. Tomasz Mielczarek z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – przewodniczący komisji,

2. dr hab. Urszula Doliwa, prof. z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – recenzentka,

3. dr hab. Michał Głowacki, prof. Uniwersytetu Warszawskiego – recenzent, 4. prof. dr hab. Stanisław Michalczyk z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – recenzent,

5. dr hab. Ilona Biernacka-Ligęza, prof. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – recenzentka,

6. dr hab. Jędrzej Morawiecki z Uniwersytetu Wrocławskiego – członek komisji, 7. dr hab. Jacek Grębowiec z Uniwersytetu Wrocławskiego – sekretarz.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej

Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach dr hab. Arkadiusz Lewicki, prof. UWr

(4)

Uchwała nr 8/2021

Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach Uniwersytetu Wrocławskiego

z dnia 9 marca 2021 r.

w sprawie zaopiniowania składu komisji ds. oceny śródokresowej doktorantów Kolegium Doktorskiego Wydziału Filologicznego

Rada Dyscypliny Naukowej Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach na posiedzeniu w dniu 9 marca 2021 r. opiniuje pozytywnie następujący skład komisji ds. oceny śródokresowej doktorantów Kolegium Doktorskiego Wydziału Filologicznego w składzie:

1. prof. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński (Uniwersytet Śląski) 2. prof. dr hab. Bogumiła Staniów

3. prof. dr hab. Aleksander Woźny

Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej

Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach dr hab. Arkadiusz Lewicki, prof. UWr

Cytaty

Powiązane dokumenty

przewodu doktorskiego podczas niejawnej części obrony, po dyskusji, w głosowaniu tajnym, jednogłośnie występuje do Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Chemiczne o nadanie

Uchwała w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady w komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko starszego asystenta (w grupie pracowników

Założone w 1916 wydawnictwo przy New York University na Manhatanie w Nowym Jorku specjalizuje się w publikacjach z dziedziny nauk historycznych, społecznych, prawa, studiów

przewodu doktorskiego podczas niejawnej części obrony, po dyskusji, w głosowaniu tajnym, jednogłośnie występuje do Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Chemiczne z

Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Biologiczne w głosowaniu tajnym podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr

Zasady rekrutacji na program kształcenia w Kolegium Doktorskim Wydziału Filologicznego Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego w r.ak.. Elżbieta Skibińska-Cieńska,

Nankiera 15b) Porządek obrad:.. - Przyjęcie

Sprawa nadania stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych dr. Igor

na posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach, które odbędzie się 9 lutego 2021 r., o godz.. Przyjęcie

na posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach, które odbędzie się 9 marca 2021 r., o godz.. Przyjęcie

na nadzwyczajne posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach, które odbędzie się 18 marca 2021 r., o godz1. 17:30 (posiedzenie

w sprawie regulaminu Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo na posiedzeniu w dniu 10 grudnia 2019 r. w sprawie

przyjęła protokół nr 11/8/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach ze zwyczajnego posiedzenia, które odbyło się 8 grudnia 2020 r.. Przewodniczący

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej oraz określenia zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej w

w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego Rada Dyscypliny Naukowej Językoznawstwo na posiedzeniu w dniu 12 stycznia 2021 r. uchwala,

Marcina Wodzińskiego jako kandydata do I edycji Nagrody Heisiga w uznaniu za przełomowe i nowatorskie badania o znaczeniu światowym w zakresie studiów judaistycznych,

Nadaje się Pani mgr Paulinie Pająk stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo na podstawie rozprawy doktorskiej pod tytułem:

na posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach, które odbędzie się 13 kwietnia 2021 r., o godz.. Przyjęcie

Sprawa wyznaczenia promotora, sposobu weryfikacji efektów uczenia się na poziomie 8 PRK oraz potwierdzenia biegłości językowej na poziomie nie niższym niż B2 (tryb

przyjęła protokół nr 13/2/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach ze zwyczajnego posiedzenia, które odbyło się 9 marca 2021 r.. Przewodniczący

na posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach, które odbędzie się 18 maja 2021 r., o godz.. Przyjęcie

Uchwała w sprawie zasad potwierdzenia efektów uczenia się na poziomie 8 PRK dla osób ubiegających się o stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauki o

przyjęła protokół nr 12/1/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach ze zwyczajnego posiedzenia, które odbyło się 9 lutego 2021 r.. Przewodniczący