ZARZĄDZENIE NR 48/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA. z dnia 24 marca 2014 r.

Pełen tekst

(1)

Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1

32-020 Wieliczka woj. małopolskie

ZARZĄDZENIE NR 48/2014

BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA z dnia 24 marca 2014 r.

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, polegającego na uruchomieniu i prowadzeniu placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej na terenie Gminy Wieliczka w okresie

od 2 maja 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. dla 60 wychowanków w lokalu Gminy Wieliczka

Na podstawie art. 18, ust. 2 i art. 190, ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj.: Dz. U. z 2013 r., poz. 135 z późn. zm.), art. 11, art. 13 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.: Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.),

§ 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25), § 6, ust. 1 Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce stanowiącego załącznik do uchwały Nr VI/86/2011 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce (Dz. Urz. Woj.

Małop. z 2011 r., Nr 377, poz. 3347), Uchwały Nr XXXVIII/497/2013 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”, zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, polegającego na prowadzeniu placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej na terenie Gminy Wieliczka w okresie od 2 maja 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. dla 60 wychowanków w lokalu Gminy Wieliczka.

§ 2.

1. Powołuję Komisję Konkursową opiniującą oferty w konkursie, o którym mowa w § 1, w składzie:

1. Przewodniczący Komisji Konkursowej: Dominika Chylińska – Zespół ds. Profilaktyki, Ochrony Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce;

2. Członkowie Komisji Konkursowej:

a) Joanna Rudek - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce, b) Anna Sokołowska - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce, c) Rafał Jarząbek - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce, d) Agata Węgrzyn - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce,

e) 2 Przedstawicieli reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3, ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3, ust. 3 ustawy biorące udział w konkursie.

2. Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny.

(2)

§ 3.

Warunki otwartego konkursu ofert, w tym termin składania ofert jak również wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania, okres jego realizacji i kryteria stosowane przy ocenie ofert, określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Formularz zgłoszeniowy kandydata do pracy w Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 6.

Wzór umowy użyczenia stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 7.

Wybór oferty, na podstawie której zawarta zostanie umowa o realizację zadania stanowiącego przedmiot konkursu, dokonany zostanie przez Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka, w oparciu o listę rankingową ofert opracowaną na podstawie wyników konkursu.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 21 marca 2014 r.

z up. Burmistrza

Urszula Rusecka Zastępca Burmistrza

ds. Społecznych

(3)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 48/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 24 marca 2014 r.

Warunki otwartego konkursu ofert

na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, polegającego na uruchomieniu i prowadzeniu placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej na terenie Gminy Wieliczka w okresie od 2 maja 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. dla 60 wychowanków w lokalu

Gminy Wieliczka

1. Zadanie: przedmiotem zadania jest wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, polegającego na uruchomieniu i prowadzeniu placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej na terenie Gminy Wieliczka w okresie od 2 maja 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. dla 60 wychowanków w lokalu Gminy.

2. Uczestnicy konkursu: podmioty określone w art. 3, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.: Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. Zleceniobiorcą zadania zostanie podmiot, którego oferta zostanie oceniona najwyżej przez Komisję Konkursową.

3. Miejsce realizacji zadania: lokal na terenie Gminy Wieliczka.

4. Wysokość środków zapewnionych w budżecie Gminy Wieliczka na realizację zadania wynosi:

– Na uruchomienie i prowadzenie placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie specjalistycznej w okresie od 2 maja 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. – 152 400,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta złotych 00/100);

– w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. - 252 000,00 zł. (słownie: dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące złotych).

5. Termin składania ofert : 28 kwietnia 2014 r., do godz. 10:00

6. Miejsce składania ofert: Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce, ul. Powstania Warszawskiego 1.

7. Pierwsze posiedzenie Komisji konkursowej : 28 kwietnia 2014 r. o godz. 11:00 w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieliczce, ul. Sienkiewicza 34.

8. Termin realizacji zadania: od 2 maja 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. na terenie Gminy Wieliczka.

9. Oferenci zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:

1) ofertę na obowiązującym druku, będącym załącznikiem Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25) wraz ze wskazanymi we wzorze załącznikami.

2) Kalkulację kosztów na rok 2014 i 2015 zgodnie ze wzorem znajdującym się w druku oferty konkursowej.

3) Aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru bądź inny dokument (jeżeli odrębne przepisy nie wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji) określający pełną nazwę, status prawny oraz zakres prowadzonej przez podmiot działalności, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Powyższy dokument powinien jednoznacznie wskazywać osobę/y upoważnioną/e do dokonywania czynności prawnych w imieniu podmiotu

4) Informacje na temat braku zastrzeżeń do rzetelności, terminowości oraz sposobu rozliczenia dotacji otrzymanej na realizację zadań publicznych podobnego rodzaju w latach ubiegłych należy ująć w pkt V, ppkt 3 druku oferty konkursowej.

Wszystkie powyższe dokumenty i oświadczenia winny zostać podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji Oferenta.

(4)

Wszystkie kopie składanych dokumentów winny zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem.

10. Zakres rzeczowy zadania.

1) Przedmiot zlecanego zadania oraz miejsce i termin jego realizacji zostały określone w pkt. 1, 3 i 8 niniejszych warunków.

2) Dotacja na realizację zadania zostanie przyznana podmiotowi na warunkach określonych w umowie. Kwota dotacji wynosi:

– Na uruchomienie i prowadzenie placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie specjalistycznej w okresie od 2 maja 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. – 152 400,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta złotych 00/100);

– w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. - 252 000,00 zł. (słownie: dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące złotych).

3) . Szczegółowe zasady realizacji zadania:

a) Zleceniobiorca zobowiązany jest uruchomić i prowadzić placówkę wsparcia dziennego w formie specjalistycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami dot. Placówek wsparcia dziennego.

b) Zleceniobiorca w ciągu pierwszych dwóch miesięcy realizacji zadania tj. od 2 maja 2014 r. do 30 czerwca 2014 r. będzie prowadził działania związane z uruchomieniem i prowadzeniem placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej poprzez rozpoznanie potrzeb środowiska lokalnego, dostosowanie oferty do lokalnej specyfiki, przygotowanie i wyposażenie placówki, szkolenie zespołu pedagogicznego, budowanie społeczności młodzieżowej tj. prowadzenie naboru wychowanków, przeprowadzenia kampanii informacyjnej poprzez kontakt ze szkołami oraz instytucjami działającymi w obszarze edukacji, sportu i rekreacji, polityki społecznej, a od 1 lipca 2014 r. prowadzenia placówki dla 60 dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wieliczka.

c) Zleceniobiorca zobowiązuje się do podejmowania działań mających na celu rozwój społeczny dzieci i młodzieży, ich aktywizację i usamodzielnianie poprzez poznawanie wartości , rozwój talentów i zainteresowań, umożliwienie aktywnego uczestnictwa w kreowaniu społeczności placówki.

d) Zleceniobiorca zapewni w szczególności następując rodzaje działań skierowane na wychowanków placówki:

- rozwoju osobistego i społecznego, - multimediów,

- kultury i sztuki, - edukacji,

- sportu i rekreacji, - pracy specjalistycznej,

poprzez przedstawienie szczegółowego planu proponowanych działań w treści oferty.

e) Zleceniobiorca zobowiązany jest do realizowania zadania od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.30 do 19.30 (7 godzin dziennie) w trakcie roku szkolnego oraz w godzinach od 10.00 do 17.00 (7 godzin dziennie) w dni wolne od nauki szkolnej (przerwa świąteczna).

f) Zleceniobiorca zobowiązany jest do zapewnienia uczęszczającym do placówki dzieciom przynajmniej jeden posiłek dziennie dostosowany do pory dnia i czasu przebywania.

4) . Ogólne zasady realizacji zadania:

a) Zleceniobiorca zobowiązuje się zrealizować zadanie na terenie Gminy Wieliczka.

b) Zleceniobiorca zobowiązany jest do:

- zwrotu środków trwałych, które zostały zakupione ze środków finansowych pochodzących z dotacji, w rozumieniu ustawy o rachunkowości, po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy;

- sporządzania i składania sprawozdań zgodnie z ustaleniami określonymi w umowie;

(5)

- zwrotu środków trwałych, które zostały zakupione ze środków finansowych pochodzących z dotacji, w rozumieniu ustawy o rachunkowości; po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy;

- informowania, że zadanie jest finansowane ze środków otrzymanych od Zleceniodawcy. Informacja na ten temat powinna się znaleźć we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego zadania publicznego w zakresie pieczy zastępczej, o treści: „Projekt jest finansowany ze środków Gminy Wieliczka”;

- złożenia Realizatorowi zadania sprawozdania półrocznego z realizacji zadania publicznego w zakresie pieczy zastępczej, sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, o którym mowa w ust. 1, w terminie wskazanym w zawartej umowie;

- złożenia sprawozdań: końcowego z realizacji zadania publicznego w zakresie pieczy zastępczej sporządzonych według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania w terminie wskazanym w zawartej umowie.

11. Przygotowanie oraz składanie ofert.

1) Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Oferent.

2) Oferty należy składać w nieprzejrzystych i zaklejonych kopertach w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce, ul. Powstania Warszawskiego 1, w terminie do 28 kwietnia 2014 r. do godz. 10.00.

3) Oferta/Oferty powinny być oznakowane następująco:

„ Oferta w sprawie powierzenia do realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, polegającego na uruchomieniu i prowadzeniu placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej na terenie Gminy Wieliczka w okresie od 2 maja 2014 r . do 31 grudnia 2015 r . dla 60 wychowanków w lokalu Gminy Wieliczka”.

Kopertę należy o pieczętować pieczęcią Oferenta.

4) Oferta/Oferty składane po określonym w warunkach konkursu terminie nie będą rozpatrywane.

12. Wybór oferenta.

1. Ocena ofert pod względem formalnym zostanie dokonana przez Komisję konkursową na kartach oceny formalnej; wzór karty oceny formalnej, stanowi załącznik Nr 1 do niniejszych warunków.

2. Ocena ofert pod względem merytorycznym zostanie dokonana przez Komisję konkursową na kartach indywidualnej oceny ofert; wzór karty określający kryteria oceny ofert, stanowi załącznik Nr 2 do niniejszych warunków.

3. Oferty zostaną ocenione przez Komisję konkursową według następujących kryteriów:

1) ocena planowanego wkładu rzeczowego i osobowego w tym: świadczenia wolontariuszy i pracy społecznej członków organizacji do realizacji zadania publicznego;

2) ocena realizacji uprzednio zleconych zadań publicznych:

a) doświadczenie w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju;

b) ocena zadań realizowanych przy współpracy z Gminą Wieliczka pod względem rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków;

3) ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

4) ocena proponowanej jakości realizacji zadania;

5) ocena możliwości realizacji zadania publicznego.

4. Ocena możliwości realizacji zadania przez Oferenta dokonywana jest w następujący sposób: w przypadku, gdy w wyniku oceny merytorycznej liczba uzyskanych przez Oferenta punktów jest niższa niż 50% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania, przyjmuje się, że Oferent nie ma możliwości realizacji zadania określonego w konkursie.

(6)

5. Komisja konkursowa może żądać od oferentów dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6. Wybór Oferenta realizującego zadanie nastąpi do 29 kwietnia 2014 r.

7. Wyniki dokonanego wyboru zleceniobiorcy zadania będą podane do wiadomości publicznej przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce, a także w Biuletynie Informacji Publicznej.

8. Zleceniodawca zawrze umowę z wybranym Oferentem z mocą obowiązywania od dnia 2 maja 2014 r.

13. Ocena realizacji zadania.

Wzór sprawozdania częściowego/końcowego z realizacji zadania, jest określony w załączniku Nr 3 do rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25).

z up. Burmistrza

Urszula Rusecka Zastępca Burmistrza

ds. Społecznych

(7)

Załącznik Nr 1 do Warunków otwartego konkursu ofert Kosztorys ze względu na typ kosztów

Lp. Rodzaj kosztów(1) Ilość jednostek

Koszt jednostkowy

(w zł)

Z tego do pokrycia z wnioskowanej

dotacji (w zł)

Koszt całkowity

(w zł)

Z tego do pokrycia z wnioskowanej

dotacji (w zł)

Z tego z finansowych środków własnych, środków z innych

źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania

publicznego(2)

Koszt do pokrycia z wkładu osobowego, w tym pracy

społecznej członków i świadczeń wolontariuszy

(w zł) I Koszty merytoryczne(3) po

stronie...(nazwa oferenta)(4) : 1) …...

2) …...

II Koszty obsługi(5) zadania publicznego, w tym koszty administracyjne po stronie ...(nazwa oferenta)(4) : 1)...

2)...

III Inne koszty , w tym koszty wyposażenia i promocji po stronie...(nazwa oferenta) (4) :

1) …...

2) …...

IV Ogółem

(1) Należy uwzględnić wszystkie planowane koszty, w szczególności zakupu usług, zakupu rzeczy, wynagrodzeń.

(2) Dotyczy jedynie wspierania zadania publicznego.

(3) Należy wpisać koszty bezpośrednio związane z celem realizowanego zadania publicznego.

(4) W przypadku oferty wspólnej kolejni oferenci dołączają do tabeli informację o swoich kosztach.

(8)

(5) Należy wpisać koszty związane z obsługą i administracją realizowanego zadania, które związane są z wykonywaniem działań o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym obsługą finansową i prawną projektu.

z up. Burmistrza

Urszula Rusecka

Zastępca Burmistrza ds. Społecznych

(9)

Załącznik Nr 2 do Warunków otwartego konkursu ofert Karta indywidualnej oceny ofert

w konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, polegającego na prowadzeniu placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej na terenie Gminy Wieliczka w okresie od 2 maja 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. dla 60 wychowanków w lokalu Gminy Wieliczka

Imię i Nazwisko …...

Ocena możliwości realizacji zadania przy uwzględnieniu aktualnie posiadanych zasobów rzeczowych i kadrowych ukierunkowanych na realizację zadania

Lp Nazwa

oferenta zasoby kadrowe (wolontariat oraz praca społeczna

członków) ukierunkowane na realizację zadania

zasoby rzeczowe oraz inne wykazane

przez podmiot środki trwałe ukierunkowane na

realizację zadania

Ocena dotychczasowej współpracy z Gminą Wieliczka i innymi organami administracji publicznej

z uwzględnieniem rzetelności, terminowości i sposobu rozliczania

otrzymanych na ten cel środków

Ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do

zakresu rzeczowego kontroli

Doświadczenie w realizacji zadań

o podobnym charakterze

Ocena opisu realizacji zadania z uwzględnieniem jakości wykonania

zadania

Udział własnych środków finansowych i środków pozyskanych z innych źródeł w relacji

do łącznych kosztów realizacji zadania

Suma punktów kolumny

(3-9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 0-4 0-4 0-1 0-2 0-2 0-4

do 10% - 0 pkt powyżej 10% do 20% - 2 pkt powyżej 20% do 30% -

4 pkt powyżej 30% - 6 pkt

0-23 pkt

3 4 5 6

...

podpis

(10)

z up. Burmistrza

Urszula Rusecka

Zastępca Burmistrza ds. Społecznych

(11)

Załącznik Nr 3 do Warunków otwartego konkursu ofert Karta oceny formalnej oferty

Ogólne dane dotyczące oferty 1. Nazwa zadania określonego w konkursie

2. Nazwa i adres organizacji 3. Numer oferty

4. Tytuł oferty

KRYTERIA FORMALNE

OFERTA SPEŁNIA WYMOGI FORMALNE JEŻELI: TAK/NIE UWAGI

1. Oferta posiada wypełnione wszystkie punkty formularza

2. Oferent złożył ofertę w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie 3. Oferta zawiera wymagane załączniki

4. Oferta złożona we właściwy sposób 5. Oferta złożona na właściwym formularzu 6. Oferta złożona przez podmiot uprawniony

7. Oferta złożona na zadanie ogłoszone w konkursie zgodnie z działalnością statutową oferenta 8. Oferta złożona w jednoznacznie zdefiniowanym zakresie zadania

9. Oferta jest podpisana przez osoby do tego upoważnione zgodnie z zapisami statutu i KRS

z up. Burmistrza

Urszula Rusecka Zastępca Burmistrza

ds. Społecznych

(12)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 48/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 24 marca 2014 r.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka na podstawie art. 11, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.: Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) w związku z art. 18, ust. 2 i art. 190, ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj.: Dz. U. z 2013 r., poz. 135 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na:

wspieranie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, polegającego na uruchomieniu i prowadzeniu placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej na terenie Gminy Wieliczka w okresie od 2 maja 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. dla 60 wychowanków w lokalu Gminy Wieliczka.

1. Uczestnicy konkursu: podmioty, o których mowa w art. 3, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj.: Dz. U. z 2011 r., Nr 232, poz. 1378).

2. Miejsce realizacji: teren Gminy Wieliczka.

3. Wysokość środków przeznaczonych na prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Wieliczka dla 60 dzieci, w okresie od dnia 2 maja 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wynosi 152 400,00 zł (słownie:

sto pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta złotych), w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wynosi 252 000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące złotych).

4. Termin i miejsce składania ofert: do dnia 28 kwietnia 2014 r. do godz. 10.00, Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce, ul. Powstania Warszawskiego 1.

5. Kryteria zastosowane przy wyborze oferty:

Oferty zostaną ocenione przez Komisję Konkursową według następujących kryteriów oceny:

a) możliwości realizacji zadania przez oferenta,

b) kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania c) proponowanej jakości wykonania zadania oraz kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot będzie

realizował zadanie publiczne, d) opisu sposobu realizacji zadania,

e) przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów realizacji zadania, zadeklarowanego udziału środków finansowych własnych lub pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania w relacji do łącznych kosztów realizacji zadania,

f) planowanego wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,

g) analizy i oceny realizacji zleconych zadań publicznych, w przypadku kiedy podmiot realizował w latach poprzednich zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

6. Termin pierwszego posiedzenia Komisji konkursowej:

28 kwietnia 2014 r. o godzinie 11:00 w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieliczce, ul.

Sienkiewicza 34, II piętro.

7. Zasady przyznania dotacji:

Realizatorem zadania zostanie Podmiot, którego oferta oceniona zostanie najwyżej przez Komisję Konkursową. Dotacja na realizację zadania zostanie przekazana na podstawie pisemnej umowy zawartej

(13)

Pozostałe informacje dotyczące konkursu, w tym warunki otwartego konkursu ofert, określone w Zarządzeniu Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka, stanowią załącznik do zarządzenia.

Warunki konkursu ofert można odbierać w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce, ul. Sienkiewicza 34, (sekretariat, II piętro) w godz. od 8.00 do 16.00.

Szczegółowych informacji udziela pracownik Ośrodka Anna Sokołowska tel. 12 278 21 40, e- mail: sekretariat@mgopswieliczka.pl.

Informacja o zrealizowanych zadaniach tego samego rodzaju oraz o koszcie ich realizacji w latach poprzednich:

Zadania tego samego rodzaju realizowane na zlecenie Gminy Wieliczka w roku 2011 r. , 2012 r. i w 2013 r. oraz wysokość dotacji przeznaczonej na ich realizację:

a) Caritas Archidiecezji Krakowskiej z siedzibą ul. M. Ossowskiego 5 w Krakowie – w 2011 r. - 76 500,00 zł., w 2012 r. - 78 030,00 zł., w 2013 r. - 79 590,00 zł.

z up. Burmistrza

Urszula Rusecka Zastępca Burmistrza

ds. Społecznych

(14)

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 48/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 24 marca 2014 r.

Formularz zgłoszeniowy kandydata do pracy w Komisji Konkursowej

opiniującej oferty w konkursie na wsparcie realizacji zadania publicznego z nzakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, polegającego na uruchomieniu i prowadzeniu placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej na terenie Gminy Wieliczka w okresie od 2 maja 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. dla 60 wychowanków w lokalu Gminy Wieliczka

Informacje o kandydacie:

1. Imię i nazwisko kandydata na członka komisji konkursowej:

2. Data urodzenia (dd/mm/rrrr):

3. Adres korespondencyjny kandydata:

ul. telefon/fax:

kod pocztowy: miejscowość: adres e-mail:

4. Opis zaangażowania, zakres zadań realizowanych przez kandydata na członka komisji w podmiotach wymienionych w art. 3, ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

1. Nazwa podmiotu:

2. Funkcja w podmiocie:

Oświadczam, że:

1. Nie reprezentuję organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3, ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorących udział w konkursie.

2. Nie podlegam wyłączeniu określonemu w art. 24 Kodeksu postępowania administracyjnego.

3. Posiadam wymagane doświadczenie w zakresie działalności podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

4. Deklaruję prawdziwość podanych wyżej danych i zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.: Dz. U. z 2011 r., Nr 230, poz. 1371) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wyboru członka komisji konkursowej w ww konkursie.

5. Wyrażam zgodę na udział w pracach ww. Komisji Konkursowej.

6. Zapoznałem się z zasadami udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych/podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w komisjach konkursowych.

Podpis kandydata na członka komisji:

Zapoznaliśmy się z zasadami udziału przedstawicieli podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w komisjach konkursowych.

(15)

Zgłaszamy ww. kandydata na członka komisji konkursowej.

Podpisy (i pieczęcie) osób uprawnionych do dokonywania czynności prawnych w imieniu podmiotu:

z up. Burmistrza

Urszula Rusecka Zastępca Burmistrza

ds. Społecznych

(16)

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 48/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 24 marca 2014 r.

Umowa użyczenia

zawarta w dniu ... . w Wieliczce, pomiędzy:

Gminą Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1, 32-020 Wieliczka, NIP 683-00-11-450 reprezentowaną przez mgr Artura Kozioł - Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka

zwaną dalej Użyczającym a

...reprezentowanym przez... dalej Biorącym do używania.

§ 1.

1. Przedmiotem umowy jest lokal użytkowy położony w Wieliczce przy ul. Kościuszki 51 wraz z terenem wokół budynku. Przedmiotowy teren zlokalizowany jest na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 36 obręb 1 Wieliczka.

2. Przedmiotowy lokal użytkowy składa się z: 18 pomieszczeń o łącznej powierzchni 386,09 m2.

3. Przedmiotowy lokal wyposażony jest w instalacje: wodno-kanalizacyjną, elektryczną. centralnego ogrzewania, gazową.

§ 2.

Użyczający oświadcza, że zawarcie przez niego niniejszej umowy nie narusza praw osób trzecich.

§ 3.

Użyczający oddaje do bezpłatnego używania Biorącemu do używania lokal użytkowy składający się z 18 pomieszczeń o powierzchni 386,09 m² położony w Wieliczce ul. Kościuszki 51, szczegółowo opisany w § 1 ust.1, 2 i 3 tej umowy, na czas oznaczony tj. do dnia 31.12.2015r., na potrzeby związane z uruchomieniem i prowadzeniem placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej na terenie Gminy Wieliczka z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, oprócz pomieszczeń użyczający oddaje teren przy budynku, tj, teren zielony stanowiący dojście i dojazd do lokalu.

§ 4.

1. Biorący do używania oświadcza, że znany jest mu stan przedmiotu użyczenia i potwierdza, że znajduje się ona w stanie zdatnym do umówionego użycia i do wyżej określonego stanu nie zgłasza żadnych zastrzeżeń.

2. Biorący do używania przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na wydzielenie do dnia 30 maja 2014 r.

powierzchni pomieszczenia sali edukacyjnej zlokalizowanej na parterze, zgodnie z metrażem uwzględnionym w § 1, pkt 2.

§ 5.

Biorący do użyczenia oświadcza, że lokal będący przedmiotem umowy został mu już wydany na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego i wnosi zastrzeżeń do jego stanu.

§ 6.

1. Biorący do używania oraz Użyczający zgodnie postanawiają, że Biorący do używania będzie ponosił koszty bieżącego utrzymania w/w przedmiotu tej umowy, w szczególności:

(17)

1) koszty zużycia wody 2) koszty zużycia prądu 3) koszty zużycia gazu

4) koszty wywozu śmieci: Biorący do używania zawrze we własnym zakresie umowę na odbiór i wywóz śmieci.

Ponadto Biorący do używania zobowiązany jest do opłacania podatku od nieruchomości.

2. Media określone w pkt 1-3 rozliczane będą proporcjonalnie do udziału powierzchni lokalu do sumy wszystkich powierzchni w tym obiekcie.

3. W sposób wskazany w pkt 2 niniejszego paragrafu rozliczane będą opłaty ponoszone w związku z dokonywaniem przeglądów, o których mowa w art. 62 ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) , a których dokonywał będzie Użyczający.

Jednocześnie Biorący do używania zapewni Użyczającemu dostęp do lokalu w celu wykonania przeglądów o których mowa powyżej.

4. Proporcjonalnie rozliczane będą także wszelkie inne koszty dodatkowo związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem lokalu (np. koszty monitoringu, teletechniczne, i inne).

4. Strony przewidują możliwość zmiany sposobu rozliczania mediów, o których mowa w ust. 1, pkt 1-3, między innymi w związku z wykonaniem montażu subliczników.

§ 7.

Biorący do używania zapewnia, że zobowiązuje się dbać o udostępniany lokal użytkowy oraz teren stanowiący dojście i dojazd do bu i pozostawić je po skorzystaniu w stanie nie pogorszonym ponad zużycie wynikające z normalnego użytku zgodnie z przekazaniem.

§ 8.

Biorący do używania oświadcza, że będzie używał przedmiotu umowy wyłącznie w celach opisanych w § 3 niniejszej umowy i nie odda przedmiotu tej umowy do używania żadnej osobie trzeciej,

§ 9.

1. Koszty drobnych napraw wynikające z normalnego używania w/w lokalu i ewentualne koszty adaptacji, modernizacji oraz remontu w czasie trwania umowy poniesie Biorący do używania. Z tego tytułu Biorący do używania nie będzie żądał od Użyczającego zwrotu nakładów poniesionych na adaptację , modernizację oraz remont lokalu, na co Biorący do używania wyraża zgodę.

2. Koszty utrzymania terenu przy budynku oddanego w użyczenie, tj. dojście i dojazd do lokalu, a w szczególności koszty koszeniatrawy, odśnieżania, usuwania zalegającego błota, wody stojącej ponosi Biorący do używania. Biorący do używania oświadcza ponadto, że będzie dbał o bezpieczeństwo osób przebywających w budynku oraz korzystających z niego zarówno poprzez zapewnienie bezpieczeństwa w budynku, jai dojścia i dojazdu do budynku, w szczególności poprzez zabezpieczanie śliskich i stromych powierzchni przed poślizgnięciem, upadkiem oraz w szczególności posypywanie piaskiem lub solą wszystkich powierzchni na zewnątrz budynku stanowiących drogi dojścia do niego.

3. Użyczający zastrzega sobie prawo dokonywania remontu, modernizacji, napraw, przebudowy w części budynku nie objętej niniejszą umową użyczenia. W takim wypadku, o zamiarze przeprowadzenia prac budowlanych Użyczający zawiadomi Biorącego do używania w terminie dwóch tygodni przed ich rozpoczęciem.

§ 10.

Niniejsza umowa może być rozwiązana w każdym czasie na mocy porozumienia stron.

§ 11.

1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę użyczenia z zachowaniem 3 – miesięcznego terminu wypowiedzenia.

(18)

2. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku, gdy zajmowana przez Biorącego do używania powierzchnia jest niezbędna Użyczającemu do realizacji jego celów statutowych lub przedmiot użyczenia stanie się biorącemu do używania zbędny dla prowadzenia przez niego działalności każda ze stron może wypowiedzieć umowę użyczenia z zachowaniem terminu 1 (jednego) miesiąca.

3. Jeżeli biorący do używania używa przedmiotu użyczenia w sposób sprzeczny z umową albo z właściwościami lub z przeznaczeniem przedmiotu użyczenia, jeżeli powierza przedmiot użyczenia innej osobie nie będąc do tego upoważniony przez umowę ani zmuszony przez okoliczności, albo jeżeli przedmiot użyczenia stanie się potrzebny użyczającemu z powodów nie przewidzianych w chwili zawarcia umowy, użyczający może żądać zwrotu przedmiotu użyczenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania od użyczającego pisemnego zawiadomienia z żądaniem zwrotu przedmiotu użyczenia.

§ 12.

Biorący do używania zobowiązuje się :

1. używać użyczony lokal z należytą starannością zgodnie z jego przeznaczeniem, przestrzegając przepisów bhp i ppoż , a także w sposób niezakłócający działalności najemców sąsiednich lokali ;

2. utrzymywać porządek w pomieszczeniu, jak i przed budynkiem w części zajmowanego lokalu ;

3. nie wykonywać bez pisemnej zgody Użyczającego adaptacji, modernizacji wynajętego lokalu ani żadnych zmian naruszających substancję lokalu lub jego części

4. umieszczanie jakichkolwiek reklam , szyldów itp. na zewnątrz budynku , w którym znajduje się lokal wymaga uzyskania pisemnej zgody Użyczającego.

5. udostępnić lokal na każde wezwanie Użyczającego.

§ 13.

W przypadkach nie uregulowanych w umowie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

§ 14.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają pisemnej formy pod rygorem nieważności.

§ 15.

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.

……… ………

Użyczający Biorący do używania

z up. Burmistrza

Urszula Rusecka Zastępca Burmistrza

ds. Społecznych

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :