REGULAMIN NAGRADZANIA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ŚWIĘTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ W RABIE WYśNEJ

Pełen tekst

(1)

REGULAMIN

NAGRADZANIA UCZNIÓW

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.

ŚWIĘTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ W RABIE WYśNEJ

Opracowany

na podstawie § 45 Statutu Szkoły Podstawowej w Rabie WyŜnej

Zatwierdzony

Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr4/2008 z dnia 27.03.2008r.

(2)

§ 1

1. Regulamin określa zasady przyznawania następujących nagród dla uczniów:

1) pochwała wychowawcy, opiekuna organizacji uczniowskich,

2) pochwała Dyrektora Szkoły wobec koleŜanek i kolegów na apelu szkolnym lub zebraniu z rodzicami,

3) list gratulacyjny Dyrektora Szkoły do rodziców,

4) prezentacje sylwetki w gazetce szkolnej, stronie internetowej lub lokalnej prasie.

5) dyplom uznania, 6) stypendium naukowe,

7) nagroda rzeczowa: ksiąŜka i inne, 8) bezpłatny udział w wycieczce 9) wpis do Złotej Księgi.

10) nagroda im. Ewy Klempki.

11) wytypowanie do nagrody „Perełka Świętej Jadwigi Królowej”

2. Uczeń szkoły podstawowej moŜe otrzymać nagrody i wyróŜnienia za:

1) Wyniki w nauce 2) Wzorowa postawę

3) Pracę na rzecz klasy i szkoły

4) Reprezentowanie szkoły w konkursach przedmiotowych, wiedzy, artystycznych i zawodach sportowych na szczeblu gminy, powiatu, województwa,

ogólnopolskim.

§ 2

1. Uczeń otrzymuje promocję z wyróŜnieniem zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 3

1. Pochwałę wychowawcy klasy lub opiekuna organizacji uczniowskiej otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria:

1) przestrzega norm wynikających z kultury osobistej,

2) szanuje swą indywidualność i przyjmuje udzielaną sobie pomoc w miarę moŜliwości,

3) działa systematycznie i efektywnie w samorządzie uczniowskim lub klasowym,

4) naleŜy do pocztu sztandarowego i systematycznie bierze udział w apelach czy akademiach,

5) sumiennie wykonuje podjęte przez siebie zadania, 6) wyraŜa troskę o dobre imię szkoły,

7) cechuje się kulturą języka, 8) poprawia swoje zachowanie,

9) chętnie uczestniczy we wszystkich pracach na rzecz klasy, szkoły, kolegów, 10) swoimi czynami daje dobry przykład innym,

11) osiąga bardzo dobre wyniki w nauce, 12) udziela się społecznie,

13) osiąga sukcesy sportowe.

2. Wychowawca w ramach pochwały nagradza ucznia punktami z zachowania według ustalonego Regulaminu oceniania zachowania uczniów.

(3)

§ 4

1. W mediach będą prezentowani uczniowie realizujący swoje pasje, dzięki którym zdobywają nagrody i wyróŜnienia w konkursach, zawodach, itp.

2. Kryteria jakie powinien spełnić uczeń:

1. konsekwentne realizowanie swojej pasji,

2. udokumentowany udział w zajęciach, warsztatach, itp. związanych z zainteresowaniami (jeśli uczeń na takie zajęcia uczęszcza),

3. udokumentowane wyniki w konkursach związanych z zainteresowaniami, 4. nienaganna postawa i kultura osobista w szkole i poza nią.

3. Pod koniec półrocza lub roku wychowawcy typują jedną osobę z klasy, która realizuje swoją pasję i wypisują jej osiągnięcia.

4. Pod koniec półrocza lub roku komisja w ustalonym składzie wybierze jednego ucznia i zaprezentuje go w mediach (gazetka szkolna, strona internetowa szkoły, lokalna prasa, itp.).

5. Nagroda przyznawana raz w okresie trzech lat.

§ 5

1. Dyplom uznania moŜe otrzymać uczeń za:

1. Osiągnięcia sportowe w pozaszkolnych zawodach sportowych 2. Promowanie szkoły (m.in. w konkursach pozaszkolnych)

3. Dzielność i odwagę (odwaŜne zachowanie w róŜnych sytuacjach Ŝycia codziennego, zarówno w szkole jak i poza nią)

4. 100% frekwencję

5. Pracę na rzecz biblioteki

§ 6

1. Zasady przyznawania stypendium naukowego określają odrębne przepisy.

§ 7

1. Uczeń moŜe otrzymać nagrodę ksiąŜkową lub inną za:

1. W klasach I – III:

a) Ukończenie I etapu kształcenia (w klasie III).

b) Udział w konkursach pozaszkolnych i uzyskanie miejsca od I – III.

c) Tytuł najlepszego czytelnika.

2. W klasach IV – V:

a) Uzyskanie średniej ocen 5,0 i wzorowe zachowanie.

b) Osiągnięcia sportowe na szczeblu powiatu i wyŜej

(4)

c) Udział w etapie rejonowym i wojewódzkim kuratoryjnych konkursów przedmiotowych.

d) Uzyska tytuł laureata lub finalisty konkursu wojewódzkiego.

e) Bezinteresowną działalność na rzecz innych ludzi, pracę społeczną dla klasy, szkoły.

f) uczeń powinien spełnić 2 z wyŜej wymienionych warunków, w tym obowiązkowo pkt. a.

3. W klasach VI:

a) Uzyskanie średniej ocen 5,0.

b) Wzorowe zachowanie.

c) Udział w etapie rejonowym i wojewódzkim kuratoryjnych konkursów przedmiotowych.

d) Uzyska tytuł laureata lub finalisty konkursu wojewódzkiego.

e) Za wybitne osiągnięcia sportowe.

f) Udział w innych konkursach pozaszkolnych i zdobycie miejsca od I – III.

g) Bezinteresowną działalność na rzecz innych ludzi i pracę społeczną dla klasy i szkoły.

h) uczeń powinien spełnić co najmniej 2 z określonych warunków.

4. Nagrody ksiąŜkowe i inne będą finansowane przez Radę Rodziców w miarę posiadanych środków, pierwszeństwo w przyznawaniu nagród mają absolwenci szkoły.

§ 8

1.Uczniowie klas IV- VI mogą być nagradzani w formie wycieczki.

2.Do nagrody nominują nauczyciele oraz opiekun pocztu sztandarowego.

3.Organizatorzy weryfikują kandydatów na podstawie następujących kryteriów : a) udział uczniów w konkursach kuratoryjnych minimum na szczeblu rejonowym,

b) zdobycie I, II lub III miejsca w konkursach albo zawodach

sportowych na szczeblu odpowiednio : ogólnopolskim, wojewódzkim, rejonowym, powiatowym, gminnym.

4.Pod uwagę bierze się ilość konkursów oraz wysokość zdobytych odpowiednio najwyŜszych lokat.

5.Nagrodzeni muszą mieć wzorową ocenę z zachowania.

6.Na wniosek opiekuna nagradzani są członkowie pocztu sztandarowego ( maksimum 3 uczniów ).

(5)

§ 9

1. Wpis do Złotej Księgi otrzymuje uczeń klasy VI kończący szkołę, który spełnia następujące kryteria:

1) Otrzymał tylko bardzo dobre lub celujące oceny z przedmiotów edukacyjnych.

2) Otrzymał wzorową ocenę z zachowania.

3) Jest laureatem lub finalistą konkursu wojewódzkiego

4) Osiągnął I – III miejsce w konkursach na szczeblu gminnym i wyŜej.

5) Godnie reprezentował szkołę w środowisku.

6) WyróŜniał się spośród innych absolwentów cechami charakteru godnymi naśladowania.

2. Uczeń musi spełnić obowiązkowo 2 pierwsze warunki oraz 1 z 3 pozostałych.

3. Wychowawca klasy na klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej przygotowuje listę kandydatów danej klasy do tej nagrody, z uzasadnieniem.

4. Wpis do Złotej Księgi opiniuje Rada Pedagogiczna.

§ 10

1. List Gratulacyjny otrzymują Rodzice ucznia klasy VI, który:

1) Spełnia warunki wpisu do Złotej Księgi określone w § 9.

2) Otrzymał akceptację Rady Pedagogicznej.

2. Wręczenie Listu Gratulacyjnego przez Dyrektora szkoły odbywa się w czasie uroczystego zakończenia roku szkolnego dla klas VI.

§ 11

1. Nagrodami. Ewy Klempki przyznawana jest co roku przez Kapitułę.

2. Skład Kapituły : Dyrektor oraz nauczyciele : języka polskiego, języka angielskiego, historii, religii, muzyki, plastyki.

3. Laureat zostaje wyłoniony spośród uczniów nominowanych.

4. Nominowany do Nagrody moŜe być uczeń klasy VI, który : a) wykazał się zdolnościami i wiedzą humanistyczną,

b) osiąga sukcesy w konkursach humanistycznych : ogólnopolskich, wojewódzkich, rejonowych, powiatowych lub gminnych

c) jest uczestnikiem Małopolskiego Konkursu Humanistycznego lub Małopolskiego Konkursu Biblijnego na szczeblu wojewódzkim lub rejonowym,

d) cechuje się wysoką kulturą osobistą i zaangaŜowaniem w Ŝycie szkoły (ocena wzorowa z zachowania).

5.Nominować ucznia do Nagrody moŜe kaŜdy nauczyciel – humanista; zgłoszenie składa w sekretariacie szkoły.

6.Kapituła jest zobowiązana do ogłoszenia listy nominowanych na tydzień przed Świętem Szkoły.

(6)

7.Uczeń nominowany ma obowiązek zapoznać się z sylwetką pani Ewy Klempki. Swoje wiadomości przedstawia koleŜankom i kolegom na godzinie wychowawczej (notatka wychowawcy w temacie godziny wychowawczej przed Świętem Szkoły).

8.

Nagroda jest wręczana Laureatowi w dniu Święta Szkoły

.

§ 12

1. Uczniowie klasy VI mogą być nagrodzeni nominacją do nagrody ,,Perełki Św. Jadwigi Królowej’’ przyznawanej przez fundacji QJF w Australii.

2. Nominacji ze szkoły do nagrody ,,Perełki Św. Jadwigi Królowej’’ fundacji QJF dokonuje Kapituła.

3. Skład Kapituły: Stanisława Smółka, Anna śegleń, Aleksandra Tokarczyk, Barbara Borkiewicz, Grzegorz Kwaśniewski.

4. Wychowawcy klas VI nominują po 2 uczniów z oddziału z najwyŜszą ilością punktów zdobytych w konkursach i zawodach, zgodnie z regulaminem QJF, czyli są

szczególnie uzdolnieni w jakiejś dziedzinie (warunek 1. regulaminu QJF).

5. Nauczyciel – wychowawca jest zobowiązany do zbierania dokumentacji potwierdzającej osiągnięcia ucznia w konkursach i zawodach sportowych.

6. Katecheta opiniuje poziom zaangaŜowania kaŜdego nominowanego w Ŝycie Kościoła (warunek 5 regulaminu QJF).

7. Nominowany uczeń z klasy powinien spełnić minimum 1 z 3 pozostałych warunków Fundacji QJF, wynikających z regulaminu QJF.

8. Na 2 tygodnie przed upływem zgłoszenia do konkursu Fundacji ,,Perełki Św. Jadwigi Królowej” wychowawcy klas składają dokumentację nominowanych uczniów w sekretariacie szkoły.

9. Na 10 dni przed upływem terminu zgłoszenia członkowie Kapituły typują 1 ucznia – kandydata do nagrody ,,Perełki Św. Jadwigi Królowej.

10. Listy kandydatów oraz imię i nazwisko Nominowanego ogłaszane są na tablicy SU i stronie internetowej szkoły.

§ 13

1. Adnotacje na świadectwie szkolnym o osiągnięciach ucznia (konkursach przedmiotowych, wiedzy, artystycznych i zawodach sportowych) dokonywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 14

1. Nagrody określone w § 4, 5, 7,8,9,10 przyznaje Dyrektor Szkoły Podstawowej na wniosek wychowawcy klasy, nauczyciela, Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

2. Dopuszcza się łączne stosowanie nagród.

3. Nagrody finansowane są z budŜetu szkoły oraz przez radę Rodziców w ramach posiadanych środków, jak równieŜ ze środków finansowych otrzymanych od innych osób, a przeznaczonych na ten cel.

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :