SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

Pełen tekst

(1)

1

tel. (012) 616 14 61, tel./fax. (012) 616 12 17, 616 12 36

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(zwana dalej „SIWZ”)

1. Informacje o Zamawiającym

Gmina Miejska Kraków, zwana w dalszej części „Zamawiającym” z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3-4, Regon 350508747, NIP 676-10-13-717.

2. Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie publiczne udzielane jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, w trybie przetargu nieograniczonego.

3. Opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług transportowych, związanych z przeprowadzaniem eksmisji z lokali mieszkalnych, likwidacją depozytu oraz z przeprowadzkami najemców, którym Gmina Miejska Kraków dostarcza lokale zamienne w związku z koniecznością przeprowadzenia rozbiórki budynku, remontu lub modernizacji, inwestycji miejskich, koniecznej naprawy, oraz z powodu zagroŜenia budowlanego.

3.2. Wykonawca będzie zobowiązany w szczególności do: podstawienia środka transportu wraz z ładowaczami na miejsce czynności eksmisyjnych, depozytu lub przeprowadzki w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pakowania ruchomości znajdujących się w danym lokalu lub depozycie, przeniesienia ruchomości, przewiezienia ich na miejsce wskazane przez osobę uprawnioną, a następnie do rozładowania ich i złoŜenia w sposób wskazany przez osobę uprawnioną.

3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy będący załącznikiem nr 3 do specyfikacji.

3.4. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 60.18.10.00- 0.

3.5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3.6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3.7. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

3.8. Zamawiający przewiduje moŜliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

3.9. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przy udziale podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w formularzu oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ) tych części zamówienia, które zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom.

4. Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 10 grudnia 2009 roku z zastrzeŜeniem, Ŝe umowa ulega rozwiązaniu z chwilą gdy wartość wynagrodzenia wykonawcy z tytułu realizacji tej umowy osiągnie kwotę, o której mowa w § 8 ust. 8 umowy (Załącznik nr 3 do siwz).

5. Warunki udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

5.1. spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy,

5.2. posiadają aktualną licencję na wykonywanie transportu drogowego rzeczy, zgodnie z ustawą z dnia 6.09.2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz.U.07.125.874, z późn. zm.), 5.3. dysponują lub będą dysponować minimum 1 środkiem transportu – pojazdem skrzyniowym

o pojemności co najmniej 26 m3,

(2)

2

5.4. dysponują lub będą dysponować co najmniej trzema ładowaczami,

5.5. wykonywali lub wykonują przez okres co najmniej 6 miesięcy, w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) co najmniej jedną usługę w zakresie transportu ruchomości (rzeczy).

6. Oświadczenia i dokumenty, jakie wykonawca zobowiązany jest złoŜyć w ofercie, forma

dokumentów oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.1. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawców zostanie dokonana w oparciu o dokumenty, o których mowa w punkcie 6.2.1. - 6.2.7. specyfikacji.

6.2. Wykonawca jest zobowiązany złoŜyć w ofercie:

- w celu potwierdzenia, Ŝe posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy:

6.2.1. Oświadczenie Wykonawcy – wypełnione i podpisane odpowiednio przez osoby upowaŜnione do reprezentowania Wykonawcy (załącznik nr 2A do SIWZ) albo przez Pełnomocnika reprezentującego Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (załącznik nr 2B do SIWZ),

6.2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oznacza to, Ŝe powinno ono być wydane w trybie opisanym w dziale VII kodeksu postępowania administracyjnego – samo stwierdzenie przez właściwy organ zgodności z oryginałem z podaniem daty nie spełnia wymogów ustawy (nie jest wydaniem zaświadczenia).

6.2.3. Aktualną licencję na wykonywanie transportu drogowego rzeczy, zgodnie z ustawą z dnia 6.09.2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz.U.07.125.874, z póŜn. zm.).

w celu potwierdzenia opisanego warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

6.2.4. Wykaz pojazdów, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do siwz.

6.2.5. Wykaz osób którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do siwz.

6.2.6. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia pojazdów lub osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeŜeli w wykazach pojazdów lub osób, o których mowa powyŜej, Wykonawca wskazał pojazdy lub osoby, którymi będzie dysponował w okresie przewidzianym na realizację zamówienia (jeśli dotyczy),

6.2.7. Wykaz wykonanych, bądź wykonywanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, na potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w pkt 5.5 specyfikacji, z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do specyfikacji oraz dokumenty potwierdzające, Ŝe usługi zostały wykonane naleŜycie.

oraz:

6.2.8. Wypełniony i podpisany przez osoby upowaŜnione do reprezentowania wykonawcy Formularz oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji,

6.2.9. Pełnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeŜeli osoba reprezentująca Wykonawcę

(3)

3

w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upowaŜniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.

6.3 Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą.

6.3.1. Gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w punkcie 6.2.2 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

6.3.2. JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt. 6.3.1 zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

6.4 Forma dokumentów.

6.4.1. Wszystkie dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upowaŜnioną do reprezentowania wykonawcy na kaŜdej zapisanej stronie poświadczanego dokumentu, z zastrzeŜeniem, Ŝe pełnomocnictwo moŜe być przedłoŜone wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza.

6.4.2. Gdy przedstawiona kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, a zamawiający nie moŜe sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób, moŜe on zaŜądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu.

6.4.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez osoby upowaŜnione do reprezentowania wykonawcy.

6.4.4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, poświadczenia za zgodność z oryginałem winien dokonać Pełnomocnik.

7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy:

7.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (np. członkowie konsorcjum) są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy.

7.2. W takim przypadku – oprócz dokumentów wymienionych w pkt. 6.2 SIWZ – wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani do złoŜenia w ofercie Pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika, o którym mowa w pkt. 7.1.

Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo moŜe być przedłoŜone wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza.

7.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego składają:

7.3.1. kaŜdy z osobna – dotyczący ich dokument wymieniony w pkt. 6.2.2. SIWZ;

7.3.2. zamiast Oświadczenia Wykonawcy (pkt. 6.2.1 SIWZ) wg zał. 2 A do SIWZ – Oświadczenie Pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – wg załącznika 2B do SIWZ;

7.3.3. pozostałe dokumenty podpisane lub potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Pełnomocnika.

8. Sposób porozumiewania się stron w niniejszym postępowaniu oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów:

(4)

4

8.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują drogą pisemną, faksem. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem kaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

8.2. Korespondencję pisemną naleŜy kierować na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Organizacji i Nadzoru, Oddział Zamówień Publicznych, 31-004 Kraków, Plac Wszystkich Świętych 3 - 4.

8.3. Korespondencję w formie faksowej naleŜy kierować na numer faksu: 012 616 1217 lub 012 616 1236.

8.4. Ofertę w postępowaniu moŜna złoŜyć wyłącznie w formie pisemnej.

8.5. Specyfikację istotnych warunków zamówienia zamieszczono na stronie www. Zamawiającego pod adresem http://www.bip.krakow.pl/

9. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:

w sprawach formalnych: Maciej Lewandowski - tel. +48 12 61 61 757, Marcin śak - tel. +48 12 61 61 289.

10. Wyjaśnienia oraz zmiana treści specyfikacji.

KaŜdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień chyba, Ŝe prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niŜ 6 dni przed terminem składania ofert. Wyjaśnienia treści specyfikacji oraz jej ewentualne zmiany będą dokonywane na zasadach i w trybie art. 38 ustawy.

11. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

12. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy.

13. Termin związania ofertą:

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

14. Sposób przygotowania oferty:

14. 1. Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę.

14. 2. Wykonawca sporządza pisemną ofertę w języku polskim w sposób czytelny i trwały.

Oświadczenia i dokumenty składające się na ofertę muszą być podpisane przez osobę/y upowaŜnioną/e do reprezentacji Wykonawcy zgodnie z informacjami zawartymi w dokumentach rejestrowych Wykonawcy lub przez osobę/-by posiadającą/-ce odpowiednie pełnomocnictwo do dokonania czynności prawnej, udzielone przez osobę upowaŜnioną do reprezentacji Wykonawcy. Podpisy naleŜy składać w sposób umoŜliwiający identyfikację podpisującego.

14. 3. Poprawki muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisami osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy.

14. 4. W Formularzu Ofertowym wartości liczbowe naleŜy wpisywać w kaŜdej pozycji wyłącznie cyframi, a w miejscach gdzie jest to wyraźnie wskazane takŜe słownie (nie stosuje się wyraŜenia „jw.” i równowaŜnych).

14. 5. Część oferty, która zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca zastrzega ich poufność, naleŜy umieścić w odrębnej kopercie z opisem „ZastrzeŜona część oferty”. Zamawiający nie odpowiada za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa przekazanych mu przez Wykonawcę wbrew postanowieniom niniejszego podpunktu. Wykonawca nie moŜe zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

(5)

5

14. 6. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).

14. 7. Wykonawca powinien ponumerować kaŜdą zapisaną stronę oferty oraz wpisać ilość stron w ”Formularzu Oferty”.

14. 8. Dokumenty tworzące ofertę powinny być zszyte (spięte, oprawione, zbindowane itp.) w sposób uniemoŜliwiający ich wypięcie (zdekompletowanie).

14. 9. Ofertę naleŜy złoŜyć w nieprzejrzystej i trwale zamkniętej kopercie lub opakowaniu.

14. 10. Na kopercie lub opakowaniu naleŜy umieścić następujące informacje:

Nazwa i adres Wykonawcy (ewentualnie pieczęć)

Wydział Organizacji i Nadzoru UMK, Oddział Zamówień Publicznych Znak sprawy: OR-12.3410 – 4/09

Oferta na: „Wykonywanie usług transportowych, związanych z przeprowadzaniem eksmisji lokali mieszkalnych, likwidacją depozytu

oraz z przeprowadzkami najemców (…)”

Nie otwierać przed 2 lutego 2009 r. do godz. 14:00

15. Termin i miejsce składania i otwarcia ofert:

15.1. Termin i miejsce składania ofert

Oferty naleŜy składać na adres: Urząd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, Kancelaria Magistratu (parter), stanowisko nr 1 – nie później niŜ do dnia 2 lutego 2009 r. do godz. 13:00 Kancelaria Magistratu jest czynna od poniedziałku do piątku od 800 – 1800. Oferty złoŜone po terminie nie będą otwierane. Zostaną one zwrócone bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

15.2. Termin i miejsce otwarcia ofert

Otwarcie złoŜonych ofert nastąpi w dniu 2 lutego 2009 r. o godz. 14:00 w budynku Urzędu Miasta Krakowa, Pl. Wszystkich Świętych 3 - 4, w Sali Kupieckiej.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a takŜe informacje dotyczące ceny.

16. Sposób obliczenia ceny oferty:

16.1. Wykonawca zobowiązany jest w Formularzu ofertowym podać cenę – zryczałtowane wynagrodzenie brutto (z VAT) za jedną roboczogodzinę.

16.2. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania zamawiającego określone w niniejszej specyfikacji, obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu naleŜytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem w szczególności następujących czynników składowych: kosztu obsługi z wykorzystaniem samochodu, ilości przejechanych kilometrów, zapewnienia środków i materiałów niezbędnych do prawidłowego przeprowadzania eksmisji, likwidacji depozytu lub przeprowadzki oraz zatrudnienia 1 ładowacza w okresie 1 godziny. Cena poszczególnej usługi – w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia – będzie odpowiadała iloczynowi ilości roboczogodzin świadczonych przez ładowaczy razy stawkę zryczałtowanego wynagrodzenie brutto (z VAT).

16.3. Ceny w ofercie naleŜy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując zasadę opisaną w § 9 ust. 6 rozporządzenia Ministra Finansów dnia 25 maja 2005 r.

w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom (…), (Dz. U. Nr 95, poz. 798. z późn. zm.).

16.4. W przypadku Wykonawców, którzy posiadają siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności lub stałe miejsce zamieszkiwania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli to Zamawiający będzie zobowiązany do rozliczenia podatku od towarów i usług, Zamawiający –

(6)

6

wyłącznie dla celów porównania ofert – doliczy do podanej ceny podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi polskimi przepisami podatkowymi. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta cenę wskazaną w Formularzu Oferty.

17. Informacje dotyczące walut obcych:

17.1. Rozliczenia między wykonawcą a zamawiającym prowadzone będą w polskich złotych (PLN).

18. Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert:

18.1. Oferty będą oceniane według kryterium: najniŜsza cena - 100%

18.2. Liczba punktów uzyskanych w kryterium cena będzie obliczana zgodnie z poniŜszym wzorem:

liczba punktów badanej oferty = (Cmin /C bad) x 100 pkt, przy czym 1 pkt odpowiada 1%

gdzie: Cmin – najniŜsza cena za 1 roboczogodzinę spośród badanych ofert.

Cbad – cena za 1 roboczogodzinę w ofercie badanej.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów, z zastrzeŜeniem pkt. 16.4. SIWZ.

19. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

19.1. Ogłoszenie wyników postępowania – niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złoŜyli oferty, o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru a takŜe nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złoŜyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złoŜonych ofert zawierającym punktację przyznaną oferentom w kaŜdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

19.2. Informacje, o których mowa w pkt 19.1. ppkt a) zostaną równieŜ zamieszczone na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego.

19.3. Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy odrębnym pismem.

19.4. W przypadku wyboru oferty złoŜonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy ci – przed zawarciem umowy z zamawiającym – są zobowiązani do przedłoŜenia zamawiającemu umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

20. Dodatkowe informacje:

20. 1. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

20. 2. Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, Zamawiający w toku badania i oceny ofert moŜe Ŝądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złoŜonych ofert.

20. 3. Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy, zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta zostałapoprawiona.

21. Zmiana oferty, wycofanie oferty:

21.1. Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŜoną ofertę przed upływem terminu do składania ofert.

(7)

7

21.2. Zmiany dokonuje się przez złoŜenie oferty w zmienionym zakresie, która musi odpowiadać wszystkim zasadom niniejszej specyfikacji, a koperta dodatkowo musi być oznaczona napisem ZMIANA. Podczas otwarcia ofert, koperta ta zostanie otwarta w pierwszej kolejności.

21.3. Wycofania dokonuje się na wniosek Wykonawcy złoŜony Zamawiającemu z zastrzeŜeniem pkt. 21.1, podpisany przez osoby/ę upowaŜnione/ą do jego reprezentowania, co winno być udokumentowane odpisem z właściwego rejestru (ewentualnie dodatkowo pełnomocnictwem).

Wykonawca ma prawo do Ŝądania fizycznego zwrotu wycofanej oferty przed upływem terminu składania ofert.

22. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy oraz wzór umowy - Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do specyfikacji.

23. Dopuszczalne zmiany treści zawartej umowy.

Dopuszczalne zmiany treści zawartej umowy oraz warunki dokonania takich zmian zostały określone w § 13 wzoru umowy (załącznik nr 3 do SIWZ).

24. Środki ochrony prawnej.

24.1. Wykonawcy przysługują przewidziane w ustawie środki ochrony prawnej w postaci protestu.

24.2. Wykonawcy przysługuje odwołanie wyłącznie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego:

a) opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

b) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

c) odrzucenia oferty.

24.3. Wykonawcy przysługuje skarga do sądu wyłącznie w przypadkach określonych w pkt 24.2.

24.4. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek ich wniesienia określa Dział VI ustawy.

25. Cena wydruku specyfikacji wynosi: 2,55 zł.

Z upowaŜnienia Prezydenta Miasta (-)

Anna Szeliga Kierownik Oddziału Zamówień Publicznych

Wykaz załączników:

1) Formularz oferty - zał. nr 1,

2) Oświadczenie wykonawcy - zał. nr 2A/2B, 3) Wzór umowy- zał. nr 3,

4) Wzór wykazu usług – zał. nr 4 5) Wzór wykazu pojazdów – zał. nr 5.

6) Wzór wykazu osób – zał. nr 6

Wszystkie wyŜej wymienione załączniki stanowią integralną część SIWZ.

(8)

8

Załącznik nr 1 do SIWZ wzór

………. ………

(Pieczęć wykonawcy) (Data)

FORMULARZ OFERTY

Zarejestrowana nazwa (firma) Wykonawcy ………..

Zarejestrowany adres (siedziba) Wykonawcy z numerem kodu pocztowego:

ul. ………..

kod ____-________ miejscowość ………...

powiat ……… województwo ………..…

Telefon: ………. Fax: ………

NIP ………. Regon ……….

Internet:……….. e-mail ………@ ………..

Nr rachunku bankowego ………

I.

Składając ofertę w postępowaniu na wykonywanie usług transportowych, związanych z przeprowadzaniem eksmisji lokali mieszkalnych, likwidacją depozytu oraz z przeprowadzkami najemców, którym Gmina Miejska Kraków dostarcza lokale zamienne w związku z koniecznością przeprowadzenia rozbiórki budynku, remontu lub modernizacji, inwestycji miejskich, koniecznej naprawy, oraz z powodu zagroŜenia budowlanego zobowiązuję się do realizacji przedmiotu zamówienia na następujących warunkach:

1. cena za 1 roboczogodzinę świadczenia usługi stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia wynosi : ... zł brutto (słownie złotych

………...………..….……

……….……….………., w tym podatek VAT ... %.

2. termin realizacji przedmiotu zamówienia: od daty podpisania umowy do dnia 10 grudnia 2009 r. z zastrzeŜeniem, Ŝe umowa ulega rozwiązaniu z chwilą gdy wartość wynagrodzenia wykonawcy z tytułu realizacji tej umowy osiągnie kwotę, o której mowa w § 8 ust. 8 umowy (załącznik nr 3 do siwz).

II.

1. Oświadczam, Ŝe zapoznałem się z warunkami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przyjmuję je bez zastrzeŜeń.

2. Oświadczam, Ŝe jestem związany złoŜoną ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

3. Oświadczam, Ŝe w przypadku wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach przedstawionych w złoŜonej ofercie i zawartych w dołączonym do specyfikacji wzorze umowy.

4. Oświadczam, Ŝe następujące część/i zamówienia, zamierzam powierzyć podwykonawcy/om (o ile dotyczy)

………

……….

5. Oferta zawiera ………… zapisanych i ponumerowanych stron.

______________________________

Data i podpis osób/y upowaŜnionej do

reprezentowania Wykonawcy lub Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

(9)

9

Załącznik nr 2A do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„Wykonywanie usług transportowych, związanych z przeprowadzaniem eksmisji lokali mieszkalnych, likwidacją depozytu oraz z przeprowadzkami najemców, którym Gmina Miejska Kraków dostarcza lokale zamienne w związku z koniecznością przeprowadzenia rozbiórki budynku, remontu lub modernizacji, inwestycji miejskich, koniecznej naprawy, oraz z powodu zagroŜenia budowlanego”

Imię/ Nazwisko/ Firma Wykonawcy ____________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Adres Wykonawcy _________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Stosownie do treści art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) oświadczam, iŜ Wykonawca którego reprezentuję:

1. posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia lub przedstawia w załączeniu do niniejszej oferty pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

3. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia;

4. nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia stosownie do treści art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z póŜn. zm.).

__________________________________

Data i podpis(y) osób(y) upowaŜnionej (ych) do reprezentowania Wykonawcy

(10)

10

Załącznik nr 2B SIWZ

OŚWIADCZENIE PEŁNOMOCNIKA

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„Wykonywanie usług transportowych, związanych z przeprowadzaniem eksmisji lokali mieszkalnych, likwidacją depozytu oraz z przeprowadzkami najemców, którym Gmina Miejska Kraków dostarcza lokale zamienne w związku z koniecznością przeprowadzenia rozbiórki budynku, remontu lub modernizacji, inwestycji miejskich, koniecznej naprawy, oraz z powodu zagroŜenia budowlanego”

Firmy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Adresy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Działając jako Pełnomocnik ww. Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, stosownie do treści art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) oświadczam Ŝe:

a) wspólnie posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

b) wspólnie posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, a takŜe wspólnie dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia lub przedstawiają, w załączeniu do składanej oferty, pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

c) wspólnie znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia;

Ponadto oświadczam, iŜ Ŝaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

d) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia stosownie do treści art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).

______________________________________

Data i podpis Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się

o udzielenie zamówienia

* Niezbędną wiedzę i doświadczenie musi posiadać co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego

(11)

11 Zał. 4 do siwz

Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym

okresie) usług określonych w pkt 5.5 siwz

Lp. Opis przedmiotu zamówienia

Data wykonania usługi (podana od >miesiąc/rok< – do

>miesiąc/rok<)

Odbiorca

1

2

3

4

___________________________________

Data i podpis osób/y upowaŜnionej do

reprezentowania Wykonawcy lub Pełnomocnika Wykonawców

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

(12)

12 Zał. 5 do siwz

Wykaz pojazdów, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania pojazdami, o którym mowa w pkt. 5.3 SIWZ

Lp.

Numer rejestracyjny pojazdu

Marka pojazdu Pojemność w m3

1

którym dysponuje

Wykonawca

którym będzie dysponował Wykonawca

* 2

3

4

5

6

7

___________________________________

Data i podpis osób/y upowaŜnionej do

reprezentowania Wykonawcy lub Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

*

w tym przypadku Wykonawca do oferty załącza pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych do wykonania zamówienia pojazdów.

(13)

13 Zał. 6 do siwz

Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania osobami, o którym mowa w pkt. 5.4 SIWZ

Lp.

Imię i nazwisko

którym dysponuje Wykonawca którym będzie dysponował Wykonawca

*

1

2

3

4

5

6

___________________________________

Data i podpis osób/y upowaŜnionej do

reprezentowania Wykonawcy lub Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

*

w tym przypadku Wykonawca do oferty załącza pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych do wykonania zamówienia pojazdów.

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :