SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Pełen tekst

(1)

Grzymałków 17.01.2012 r.

Znak: ZSG.271.1.2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w postępowaniu o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej „Prawem Zamówień Publicznych”.

na dostawę gazu płynnego propan – butan, węgla, miału do Zespołu Szkół w Grzymałkowie w 2012 roku.

Zatwierdził:

Dyrektor

Zespołu Szkół w Grzymałkowie mgr Grażyna Staciwa

Nazwa zamówienia: dostawa gazu płynnego propan – butan, węgla,

miału

(2)

I . Zamawiający :

Zespół Szkół w Grzymałkowie ul. Świętokrzyska 22

26 – 080 Mniów Gmina Mniów woj. świętokrzyskie

tel. (41) 37 37 112 fax: (41) 37 37 112 Godziny urzędowania 8.00-15.00

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest SIWZ: www.bip.mniow.pl II

. Tryb udzielenia zamówienia

1. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień

publicznych ( Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej

Pzp.

2. Postępowanie jest prowadzone z udziałem Komisji Przetargowej.

3. W sprawach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy Prawa zamówień publicznych.

III

. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia:

Zakres zamówienia obejmuje dostawę gazu płynnego propan-butan, węgla, miału do Zespołu Szkół w Grzymałkowie w 2012 r. w następujących ilościach :

1. Gaz płynny propan-butan na cele grzewcze w ilości 32 000 litrów. Dostawy będą dokonywane w ilościach po około 5000 litrów każdorazowo.

2. Węgiel gat. I kostka w ilości 75 ton, minimalna wartość opałowa 28 000KJ/kg, zawartość siarki do 0,7 %,zawartość popiołu do 7%; miał węgla kamiennego w ilości

9 ton , minimalna wartość opałowa 24 000 MJ/kg, zawartość popiołu do 12%, zawartość siarki do 1%, wilgotność do 12 %.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

Kod CPV 09.12.21.00-1 10.00.00.00-3

Informacje dotyczące dostaw:

(3)

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć opał własnym środkiem transportu na swój koszt.

Termin dostawy winien wynosić maksymalnie 3 dni od daty zgłoszenia telefonicznego przez Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia ilości zakupu , z uwagi na faktyczne potrzeby.

IV

. Termin wykonania zamówienia

D

ostawa w roku 2012 t.j.do 31.12.2012 r.

V

. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków .

1. Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

1.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

1.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

1.4. Spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp.

2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne.

Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

2.1. Nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4,

2.2. Nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 Prawa zamówień publicznych,

2.3. Złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

2.4. Nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3,

3. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, zgodnie i na podstawie art. 89 ustawy PZP.

VI. Udział w postępowaniu podmiotów występujących wspólnie .

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego.

2. W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie, wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

3. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia wspólnie, ustanawiają pełnomocnika

do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

(4)

4.Wykonawcy występujący wspólnie ( w tym również wspólnicy spółki cywilnej) każdy oddzielnie, nie mogą podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust. 1 i 2

Pzp. ,a także muszą spełniać łącznie wymogi, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp.

VII. Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych w postępowaniu .

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, wykonawca składa następujące oświadczenia i dokumenty:

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do

SIWZ (oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z art.24 ust. 1 i 2 ustawy).

b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert .

c) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania ofert

d) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.

1 pkt 9, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

e) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub

zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na

raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

f) koncesja, zezwolenie lub licencja na podjęcie działalności w zakresie objętym zamówieniem,

2. W celu potwierdzenia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o zamówienie

publiczne składa następujące dokumenty:

a) oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do SIWZ,

b) informację o wielkości sprzedanego - dostarczonego opału w okresie ostatnich trzech lat ze szczególnym uwzględnieniem dostaw podobnych do przedmiotu zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców,

c) polisę lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,

3. Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1.

4. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:

(5)

- oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w Dziale VII, pkt 1a, b,c,e,f dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".

VII

I . Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami .

1. Przyjętą przez Zamawiającego formą porozumienia się z Wykonawcami i składania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przez strony jest forma pisemna lub

Faks: 41/ 37 37 112

2. Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje przekazywane są za pomocą faksu, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

3. Przekazanie za pomocą faksu dokumentów lub informacji, o których mowa powyżej uważa

się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu i został niezwłocznie potwierdzony fakt ich otrzymania.

4. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający jednocześnie przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania oraz zamieści je

na stronie internetowej www . bip . mniow . pl

5. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować na adres Zamawiającego:

Zespół Szkół w Grzymałkowie ul. Świętokrzyska 22

26-080 Mniów Woj. Świętokrzyskie Tel: 41/37 37 112 Faks: 41/37 37 112

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:

Pani Grażyna Staciwa Dyrektor Zespołu Szkół w Grzymałkowie tel. (41) 37 37 112

w dniach poniedziałek-piątek w godz. pomiędzy 8.00-15.00

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może, w każdym czasie, przed

(6)

upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków

zamówienia.

Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, zmiany lub uzupełnienia przekazane zostaną, z zachowaniem formy pisemnej, wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację

istotnych warunków zamówienia.

7. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią

specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

IX

. Termin związania ofertą

1. Dostawca pozostanie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

X

. Opis sposobu przygotowania oferty 1. Wymogi formalne

1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym.

2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

3) Oferta i inne wymagane dokumenty muszą być podpisane przez wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela .

4) Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu, załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.

5) Wszystkie zapisane strony oferty oraz załączonych dokumentów i oświadczeń winny być

kolejno ponumerowane, a w treści oferty winna być umieszczona informacja z ilu kolejno

ponumerowanych stron składa się całość dokumentacji.

6) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/

osób

podpisującej ofertę.

2. Opakowanie oferty

Oferta musi być złożona zamawiającemu w trwale zamkniętym, nieprzejrzystym i nienaruszonym opakowaniu ( kopercie ) z napisem:

Zespół Szkół w Grzymałkowie ul. Świętokrzyska 22

26-080 Mniów

„ oferta na dostawę gazu płynnego propan – butan , węgla , miału do Zespołu Szkół w Grzymałkowie w 2012 roku”

(7)

3. Zmiana i wycofanie oferty

Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być złożone w formie przewidzianej dla złożenia oferty, a opakowanie musi być dodatkowo oznaczone wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”

X

I . Miejsce oraz termin składania ofert .

1. Ofertę należy przesłać (złożyć) w nieprzejrzystym opakowaniu - zamkniętej kopercie na adres zamawiającego: Zespół Szkół w Grzyma łkowie ul. Świętokrzyska 22 26 – 080 Mniów, sekretariat, do dnia 2012.01.25 do godz . 10:00

2. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu.

3. Miejsce otwarcia ofert: Zespół Szkół w Grzymałkowie ul. Świętokrzyska 22 26 – 080 Mniów, sekretariat dnia : 2012.01.25 o godz . 10 15

4. Sesja otwarcia ofert

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji Po otwarciu

ofert przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena.

Kolejność otwierania ofert będzie zgodna z kolejnością rejestracji ich wpływu do Zamawiającego.

XI

I. Opis sposobu obliczenia cen

Oferent podaje w ofercie cenę oferty za wykonanie całego zamówienia lub cząstkowego tj.

gaz propan-butan albo węgiel, miał z podaniem cen jednostkowych. Cena oferowana gazu, węgla, miału będzie traktowana jako ostateczna cena umowna i nie będzie podlegać żadnym negocjaciom.

.

W ofercie należy podać cenę brutto cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty według następującego kryterium:

cena – 100%. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwięcej punktów.

1. Ilości otrzymanych punktów dla poszczególnych ofert obliczana będzie według wzoru:

C min.

C =

x 100% (1% - 1 punkt) C bad.

w którym:

C – ilość punktów oferty badanej,

C min. - cena minimalna spośród wszystkich ważnych ofert

C bad - cena oferty badanej

(8)

2. Kryteria oceny ofert nie podlegają zmianie w toku postępowania.

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Dostawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

4. Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji między Zamawiającym a Dostawcą,

dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w treści złożonej oferty,

w tym zwłaszcza zmiany ceny.

5. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe

Z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodującej istotnych zmian treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając Wykonawcę , którego oferta została poprawiona.

XII

I . Ocena oferty

1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

1.1 oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,

1.2 z ilości i treści złożonych dokumentów wynika, że wykonawca spełnia warunki formalne określone niniejszą specyfikacją,

1.3 złożone oświadczenia, dokumenty, zaświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,

1.4 oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,

1.5 wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.

XIV. Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

2. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch lub więcej wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne.

3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie:

- zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń,

- zamieszczone na stronach internetowych , - w biuletynie UZP

4. Wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną zawiadomieni niezwłocznie o dokonanym wyborze, zgodnie z art. 92 Pzp.

5. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi odrębnym pismem.

XV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

(9)

XV

I . Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia .

Wykonawcą, którzy uznają, że ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI, ustawy – Prawa zamówień publicznych.

XVI

I . Informacje dotyczące walut obcych , w jakim dopuszcza się prowadzenie rozliczeń z zamawiającym .

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych, XVII I. Oferty częściowe i wariantowe

Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na przedmiot zamówienia:

a) gaz płynny propan-butan b) węgiel, miał XIX

. Zawarcie umowy ramowej i dynamiczny system zakupów.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej i dynamicznego systemu zakupów.

X

X. Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego XX

I. Aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

XX

II . Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) oraz Kodeksu Cywilnego.

Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji:

1. Formularz ofertowy - ( zał. Nr 1) 2. Wzór umowy – ( zał. Nr 2 )

3. Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (zał. nr 3)

4. Oświadczenie z art. 24 ust.1 i 2 Prawo zamówień publicznych (zał. nr 4)

Obraz

Updating...

Cytaty

  1. www
Powiązane tematy :