• Nie Znaleziono Wyników

5. niedziela wielkanocna, Chrystus naszą drogą, prawdą i życiem

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "5. niedziela wielkanocna, Chrystus naszą drogą, prawdą i życiem"

Copied!
4
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Ignacy Dec

5. niedziela wielkanocna, Chrystus

naszą drogą, prawdą i życiem

Wrocławski Przegląd Teologiczny 12/2, 247-249

(2)

POMOCE DUSZPASTERSKIE 247

owce. Chrystus, nawiązując do roli pasterza w owczarni, nazywa się dobrym Pasterzem i przy okazji dodaje, że „dobry pasterz daje życie swoje za owce” (J 10,11). Trzeba na­ prawdę miłować swoje owce, by oddać za nie swoje życie. Jezus nie poprzestał na takim stwierdzeniu, ale rzeczywiście oddał za owce swoje życie, oddał życie za wszystkich lu­ dzi, za każdego z nas.

Rola Chrystusa jako dobrego Pasterza nie skończyła się na krzyżu. Jezus jest dziś na­ szym dobrym Pasterzem, jest Kimś, kto nas prowadzi, kto przewodzi Kościołowi, jest Kimś, kto otacza nas nieustannie swoją pasterską miłością. „Pan mym pasterzem: nie brak mi niczego”. Czy możemy to na co dzień powtarzać? Jeśli te słowa są naszymi słowami, to wyrażamy w nich głęboką wiarę w zatroskanie Chrystusa o nas. Warto tu przypomnieć następne wersety tego psalmu, który był dziś wyśpiewany po pierwszym czytaniu: „Cho­ ciażbym przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną”.

Dlaczego się zamartwiasz? dlaczego się lękasz i niepokoisz, dlaczego narzekasz i wi­ dzisz w czarnych kolorach przyszłość? Przecież nie jesteś sam, przecież Bóg nie wyrzekł się świata, Chrystus nie pogniewał się na nas. Jest po naszej stronie. Bierze nas zawsze w obronę. Niech słowa wspomnianego psalmu będą naszym częstym wyznaniem: „Pan mym pasterzem: niczego mi nie braknie, pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Pro­ wadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, orzeźwia moją duszę. Wiedzie mnie po wła­ ściwych ścieżkach przez wzgląd na swoją chwałę. Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną” (Ps 23,l-4b).

bp Ignacy Dec

5. NIEDZIELA WIELKANOCNA - 2 4 IV 2005

Chrystus naszą drogą, prawdą i życiem

1. Chrystus naszą drogą

Słowo Boże dzisiejszej niedzieli zawiera wiele doniosłych wątków. Nie sposób ich wszystkich rozwinąć. Dlatego wybieramy z niego tylko jedną, ale bardzo zasadniczą wy­ powiedź Chrystusa o sobie samym: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem”. Nikt nie przy­ chodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie” (J 14,6). Uczyńmy to stwierdzenie przed­ miotem naszej refleksji.

Wszyscy posiadamy doświadczenie drogi. Od wczesnego dzieciństwa korzystamy z róż­ nych dróg. Są drogi polne, wiejskie, miejskie, proste, kręte, wyboiste. Są drogi piaszczy­ ste, kamieniste, asfaltowe. Są piękne, szerokie autostrady, przeznaczone do szybkiego ru­ chu. Droga jest jakimś łącznikiem pomiędzy polami, lasami, jeziorami, wioskami, miastami, państwami. Każda droga dokądś prowadzi, nie jest drogą donikąd. Człowiek obierający jakąś drogę obiera zarazem jakiś cel. Chce osiągnąć jakiś cel swej wędrówki czy podróży. Drogi zatem są środkami docierania do obranych celów: ludzi, wiosek, miast, fabryk, pól,

(3)

248 POMOCE DUSZPASTERSKIE

lasów, jezior, mórz itd. Na drodze się na ogół nie stoi. Drogami ludzie się poruszają pieszo lub pojazdami. Będąc na drodze, towarzyszy nam nadzieja dotarcia do obranego celu pod­ róży.

W jakim sensie Chrystus jest naszą drogą? jaka jest to droga i dokąd ta droga nas pro­ wadzi? Chrystus jest najpierw drogą do nas samych, do mnie samego. Nikt nie może od­ kryć, „osiągnąć” siebie samego bez Chrystusa. Stąd też Jan Paweł II mówił do nas w War­ szawie w czasie swojej pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny: „Kościół przyniósł Polsce Chrystusa - to znaczy klucz do rozumienia tej wielkiej i podstawowej rzeczywistości, jaką jest człowiek. Człowieka bowiem nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej: człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie”. W świetle tych słów Papieża, można powiedzieć, iż Chrystus jest „drogą” do odkrycia prawdy o człowieku i o sobie samym. Chrystus jest także drogą do drugiego człowieka. Tylko poprzez Chrystusa, w Jego stylu, w Jego prawdzie i miłości można od­ kryć, spotkać, doświadczyć i zawiązać najsilniejszą więź z drugim człowiekiem.

Wreszcie, Chrystus jest naszą drogą do Ojca: „Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie” (J 14,6b). Zatem dojście do Ojca jest możliwe jedynie przez Chrystusa. Można to nieco rozszerzyć i powiedzieć: do domu Ojca, do zbawienia wiecznego przycho­ dzi się jedynie przez Chrystusa.

2. Chrystus naszą prawdą

W potocznym rozumieniu prawdą nazywamy wiedzę zgodną z rzeczywistością, której ona dotyczy. To jest prawdziwe w naszym intelekcie, co odpowiada poznanej rzeczywisto­ ści. Każdy człowiek ma w sobie zakodowane pragnienie poznania prawdy. Chce poznać tak, jak naprawdę jest. Poznanie prawdy napawa go wewnętrznym zadowoleniem i auten­ tyczną radością. Poznanie prawdy pozwala mu podejmować odpowiednie wybory moral­ ne i realizować działanie.

W jakim znaczeniu Chrystus jest dla nas prawdą? jaką prawdę czerpiemy od Niego? Chrystus jest prawdą o nas samych. Bez Chrystusa nie można poznać pełnej prawdy o sobie, jak to podkreślił Jan Paweł II w cytowanym przed chwilą tekście. Chrystus oznajmia mi, że jestem dzieckiem Boga, że od Boga wyszedłem i do Niego ostatecznie zdążam. Chry­ stus informuje mnie o mojej wielkości i zarazem o mojej małości. Chrystus objawia, że je­ stem grzesznikiem, że potrzebuję przebaczenia, usprawiedliwienia. Chrystus odsłania mi właściwy cel mojego życia. Odsłania najdalszą perspektywę życia w wieczności z Bogiem.

Chrystus jest ukazicielem prawdy o drugim, człowieku. Pokazuje mi drugiego czło­ wieka jako brata, którego mam miłować, dla którego mam żyć, któremu mam służyć. Chry­ stus mówi mi, że mam z drugimi budować wspólnotę dzieci Bożych: „Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, świętym narodem, ludem Boga na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali dzieła potęgi Tego, który was wezwał z ciem­ ności do przedziwnego swojego światła” (1 P 2,9) - mówił do nas dzisiaj w czytanym Liście św. Piotr.

Chrystus objawia nam przede wszystkim prawdę o Bogu: „Kto Mnie zobaczył, zoba­ czył także i Ojca [...] Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie” (J 14,9.1 la).

(4)

POMOCE DUSZPASTERSKIE 249

3. Chrystus naszym życiem

Chociaż dokładnie nie wiemy, czym jest życie w przyrodzie i na czym ono polega, to jednak mamy doświadczenie życia, bo przecież wszyscy żyjemy. Jako ludzie wierzący mówimy nie tylko o życiu biologicznym, ale także o życiu nadprzyrodzonym, o życiu Bożym w nas. To życie Boże ma w nas przetrwać na wieczny czas. Życie biologiczne zamiera, także nasze życie tu na ziemi ma swój kres. Daty naszego zakończenia życia tu na ziemi są już ustalone. Na szczęście nie znamy ich. Jednakże jest nam obiecane inne życie, życie, które nie ginie, życie, które już tu na ziemi się w nas zaczyna. To niewidzialne życie Boże płynie od Chrystusa. On jest pełnią życia Bożego. My to życie Boże czerpiemy od niego. Elementem tego życia Bożego w nas jest łaska uświęcająca, są dary Ducha Święte­ go, o które tak często Pana Boga prosimy.

Trzymajmy się mocno dłoni Chrystusa. Przyjmujmy Go ciągle na nowo jako naszą drogę, prawdę i życie. On teraz w niebie przygotowuje dla nas mieszkania. Tam nas kiedyś do siebie powoła na wieczne zamieszkanie. Dlatego nabierajmy od Niego sił, także i dzi­ siaj w czasie tej Eucharystii. Nie szukajmy lepszych dróg, nie oglądajmy się za lepszą nauką, wiedzą, nie szukajmy lepszego życia poza Nim. Niech On naprawdę będzie dla nas - z naszego wyboru - drogą, prawdą i życiem.

bp Ignacy Dec

6. NIEDZIELA WIELKANOCNA - 1 V 2005

Dlaczego potrzebujemy innego Pocieszyciela?

Ewangelie ukazują często modlącego się Pana Jezusa. W swoich modlitwach rozma­ wia On ze swoim Ojcem o sprawach najważniejszych, które dotyczą naszego zbawienia. W dzisiejszym fragmencie Ewangelii Pan Jezus mówi o modlitwie za nas, za wszystkich swoich uczniów: „Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze - Ducha Prawdy”. Ze słów tych wynika, że każdy, kto jest uczniem Pana Jezusa, potrzebuje innego Pocieszyciela, potrzebuje Ducha Prawdy. Można postawie pytanie: Dla­ czego potrzebujemy innego Pocieszyciela?

Prawdziwe posłuszeństwo

We właściwej relacji ucznia do nauczyciela konieczne jest posłuszeństwo. Uczeń słu­ cha tego, co mówi nauczyciel, i wykonuje jego polecenia. Dla człowieka wierzącego jedy­ nym Nauczycielem i Mistrzem jest Pan Jezus. On jest jedyną Drogą i Prawdą, i Życiem. Dlatego w relacji człowieka wierzącego do Pana Jezusa konieczne jest również posłuszeń­ stwo. Św. Paweł nazywa je posłuszeństwem wiary. Posłuszeństwo Panu Jezusowi nie może być ślepe i niewolnicze. Nie może wynikać z lęku przed karą. Ewangeliczne posłuszeń­ stwo musi wynikać z miłości do Pana Jezusa. On sam mówi nam o tym dzisiaj w słowach: „Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania”. A zatem nie lęk, lecz

Cytaty

Powiązane dokumenty

On the basis of the obtained data it can be noticed that municipal biodegradable waste has higher calorific value than sewage sludge, pyrolytical gas from high temperature process is

3. Ocena zgodności zaskarżonej de­ cyzji z prawem dotyczyła jedynie wa­ runków, w jakich minister może sko­ rzystać z uprawnienia do wyrażenia zgody na

Decyzja sądu o umieszczeniu konkretnej osoby wbrew jej woli w szpitalu psychiatrycznym lub o zatrzymaniu jej w nim, też wbrew jej woli, może być podjęta tylko

„Totalitaryzm rodzi się z negacji obiektywnej prawdy: jeżeli nie istnieje prawda transcendentna, przez posłuszeństwo której człowiek zdobywa swą pełną tożsamość, to

Myśli moje ciągle wracały do tej granicy, której nie można wyznaczyć z pewnością, na której kończy się to, co jeszcze daje się usprawiedliwić, a

Dane: Uporządkowany ciąg liczb w tablicy x[k..l] oraz element y Wynik: Miejsce dla y w ciągu x[k..l] takie, aby po wstawieniu y ciąg nadal był uporządkowany Algorytm: y wstawiamy

Jego wytwory nie odnoszą się więc do jakiegoś realnego świata (jego pojęcie staje się już nie za bardzo zrozumiałe) - tylko do tego wykreowanego przez dany

Jeśli dziecko jest żywe w trakcie porodu, ale ma wkrótce umrzeć, być może chciałabyś wiedzieć, kiedy to się stanie.. Możesz regularnie prosić o sprawdzenie, czy

Nie jest to zbyt istotne, wystarczy jedynie zaznaczyć, że historia życia nadal trwa, toczy się swym torem a wiele opisywanych tu spraw i stanów zostało już

Jakie czynności prawne prawne służące nawiązaniu stosunku pracy zaliczamy do pozaumownych podstaw nawiązania stosunku pracy?. 9.Jakie rodzaje umów o pracę przewidują

De sleutel tot een ‘duurzaam gezamenlijk gebruik van grondwater voor additionele ir- rigatie’ is te zorgen voor een “putten die op een gebalanceerde wijze zoet en zout grond-

Podstawa programowa: Punkt (3.12) [uczeń] obserwuje pogodę, mierzy temperaturę powietrza oraz określa kierunek i siłę wiatru, rodzaje opadów i osadów,

wypoczywa w cieniu tego krzyku wstrząsany dreszczem obrzydzenia Apollo czyści swój instrument tylko z pozoru. głos Marsjasza

Wymień dwa tytuły książek Olgi Tokarczuk.. Wymień dwa tytuły filmów

o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U... Sokołowski (red.), Komentarz

What is the influence of computer aided techniques on the practice of design and in what way has CAAD possibly changed design products.. In order to be able to say

Otóż Dadejowa 4 wskazała słusznie, że kodeks Mikołaja był rękopisem źle oprawnym, z którego wypadały karty (jeśli w ogóle był oprawny, a nie pozostał tylko w składkach,

do Korony ziemie posługiwały się powszechnie językiem ruskim i stąd również pochodzi spora liczba dokumentów cyrylickich wystawionych przez rozmaite kancelarie: sądowe,

Generalnie należy zgodzić się z takim podej- ściem do problemu, ponieważ oficerom w jednostkach kleryckich zależało na wykazaniu się sukcesami w pracy wychowawczej wobec

A micromechanical model for solution of the problem of transverse stiffness of unidirectional fiber reinforced composites taking into account the presence of the interphase and a

Ten stały i dynamiczny ich w zrost jest następstwem wielu czynników, w szczególności zaś przeprowadzonych reform ubezpieczeń społecznych oraz systemu ochrony

Wówczas Kale Agasy, zgodnie z wielowiekową tradycją uważany za obrońcę chańskiego tronu, zasuge­ rował dworskim wielmożom oraz władcy, któremu wiernie

odsyłacze do broszury Stalina Marksizm i zagadnienia językoznawstwa (usunięte jakoby na prośbę samego Bachtina, o czym jednak zapewniają tyl- ko sami jej edytorzy, a może i