• Nie Znaleziono Wyników

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZARNKOWIE ZA 2021 R.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZARNKOWIE ZA 2021 R."

Copied!
24
1
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY

SPOŁECZNEJ W CZARNKOWIE ZA 2021 R.

CZARNKÓW, 2022

(2)

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie realizuje zadania zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

W roku 2021 świadczeniami z pomocy społecznej zostało objętych 397osób.

151 1

13 22 9

75 84

114 33

5 4 4

31 5

314 5

16

95 48

116 132

204 114

25 9

12 50 5

0 50 100 150 200 250 300 350

UBÓSTWO SIEROCTWO BEZDOMNOŚĆ POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA POTRZEBA OCHRONY WIELODZIETNOŚCI BEZROBOCIE NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH I PROWADZENIA GOSPODARSTWA…

RODZINY WIELODZIETNE PRZEMOC W RODZINIE NARKOMANIA ALKOHOLIZM TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA PO

ZWOLNIENIU Z ZAKŁADU KARNEGO

POWÓD PRZYZNANIA POMOCY

LICZBA OSÓB W RODZINIE LICZBA RODZIN

(3)

Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej.

701,00 zł

528,00 zł

0 100 200 300 400 500 600 700 800

DLA OSOBY SAMOTNIE GOSPODARUJĄCEJ NA OSOBĘ W RODZINIE

KRYTERIA DOCHODOWE W 2021 R.

(4)

2. ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ

W 2021 r. w oparciu o Ustawę z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej udzielono pomoc w formie:

Zasiłki stałe Zasiłek stały przysługuje:

 pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;

 pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

MOPS opłaca składkę zdrowotną za osoby pobierające zasiłek stały.

W 2021 r. odprowadzono składki zdrowotne za 52 świadczeniobiorców.

Koszty składek zdrowotnych to kwota 26.239,00 zł.

Zasiłek okresowy Zasiłek okresowy przysługuje:

 osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;

 rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

.

(5)

Zasiłek celowy

Świadczenie fakultatywne przyznawane na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej.

Wydano:

Łącznie na te formę pomocy przeznaczono w 2021 roku kwotę 162.263,09 zł.

Specjalny zasiłek celowy

Świadczenie może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium ustawowe - w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny.

Świadczenie to nie podlega zwrotowi.

Usługi opiekuńcze

Obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

(6)

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

W 2021 r. na terenie miasta usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z zaburzeniami psychicznymi świadczyła Spółdzielnia Socjalna „Równe Szanse” na okres 02.01.2021 r. do 31.12.2020 r.

Koszt jednej godziny usług wynosił 29 zł, natomiast specjalistycznych usług opiekuńczych 28,50 zł.

Usługi opiekuńcze w 2021 r.:

Okres Liczba osób

korzystających

Poniesione koszty Liczba świadczeń

Styczeń-Grudzień 3 17.849,50 zł 736

Z tej formy pomocy korzystały 3 osoby, a poniesione koszty wyniosły 17.849,50 zł.

 Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi W 2021 r. na terenie miasta specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczyła Spółdzielnia Socjalna „Równe Szanse” na podstawie zapytania ofertowego.

Koszt jednej godziny usług wynosił 28,50 zł, a koszt usług świadczonych przez specjalistów:

rehabilitant - 100zł, neurologopeda - 100 zł, psycholog - 100 zł.

Pomoc specjalistów w 2021 r.

Okres Liczba osób korzystających

Poniesione koszty Liczba świadczeń Styczeń-

grudzień

2 66.900,00 zł 669

(7)

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2021 r.

świadczone przez Spółdzielnie socjalną” Równe szanse”:

Okres Liczba osób Poniesione koszty Liczba świadczeń

Styczeń 16 171.969.00zł 6034

Średnia liczba osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2021 r. wyniosła:

 16 osób - pomoc świadczona przez Spółdzielnie Socjalną „Równe Szanse”,

 2 osoby - przez specjalistów.

Pomoc dla osób bezdomnych

Pracownicy socjalni pełnili dyżury telefoniczne mające na celu współpracę z placówkami medycznymi, Komendą Powiatową Policji, Strażą Miejską oraz placówkami dla osób bezdomnych. W okresie zimowym odwiedzali miejsca grupowania się osób bezdomnych informując ich o możliwości skorzystania z pomocy poprzez umieszczenie w schronisku na podstawie:

Dnia 15.12.2020 r. podpisano umowę pomiędzy MOPS Czarnków, a Zarządem Głównym Stowarzyszenia MONAR z siedzibą w Warszawie. Koszt umieszczenia osoby bezdomnej w ośrodku MONAR wyniósł 44 zł/ dzień.

W 2021 roku na terenie Miasta Czarnków przebywały 2 osoby bezdomne oraz 8 osób w Ośrodkach dla osób bezdomnych. Koszt pobytu osób bezdomnych schroniskach w 2021 r.

wyniósł 48.084,00 zł.

Koszty udzielonej pomocy dla osób bezdomnych przebywających na terenie miasta wyniosły 10.368,70 zł.

Łącznie koszty pomocy dla osób bezdomnych w 2021 roku wyniosły 64.965,70 zł.

(8)

3. WYNAGRODZENIA ZA SPRAWOWANIE OPIEKI

Na podstawie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego MOPS wypłaca wynagrodzenie za sprawowanie opieki się w wysokości ustalonej przez sąd. Wynagrodzenie to obliczone w stosunku miesięcznym nie może przekraczać 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat, nagród, zysku, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia.

Udzielenie świadczeń w postaci wynagrodzenia za sprawowanie opieki nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej.

Sąd Rejonowy w swoim postanowieniu ustala wysokość wynagrodzenia, częstotliwość jego wypłaty oraz pierwszy okres za który to wynagrodzenie przysługuje.

Z wymienionej pomocy w 2021 r. korzystało 4 opiekunów oraz 3 kuratorów dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej.

4. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Zgodnie z art. 54. ustawy o pomocy społecznej osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę mieszkańca domu za jego pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej.

(9)

W 2021 r. pomoc w formie umieszczenia w DPS przedstawiała się następująco:

Dom pomocy społecznej

Liczba korzystających

Poniesione koszty

Koszt miesięczny utrzymania

pensjonariusza ogłoszony przez Starostów w poszczególnych DPS-ach DPS Wieleń

ul. Staszica 2

16 474.260,33 zł 3.763,35 zł do lutego 2021 3.913,46 zł od marca 2021 DPS Wieleń

ul. Chopina 9

1 40.960.58 zł 3.843,78 zł do lutego 2021 4.634,21 zł od marca 2021 DPS Gębice 3 105.901,27 zł 3.997,64 zł do lutego 2021 4.697,63 zł od marca 2021 DPS Chodzież 1 33.990,84 zł 3.633,64 zł. do lutego2021 4.127,56zł od marca 2021

DPS Łążęczki 3 50.684,84 zł 4.874,78 zł

DPS Trzcianka 1 18.260.69 zł 4.316.67 zł do lutego 2021 4.824.43zł od marca 2021

Łącznie 25 724.004,55 zł

Koszty poniesione przez MOPS w 2021 r. wyniosły 724.004,55 zł.

Decyzję o skierowaniu i odpłatności za pobyt w DPS w 2021 r. wydano dla 6 osób.

Łącznie w DPS w 2021 r. przebywało 25 osób.

Zstępni pokrywali koszty za 1 osobę/pensjonariusza DPS, zgodnie z umową zawartą z Kierownikiem MOPS w łącznej kwocie 25.103,22 zł.

5. ZADANIA USTAWOWE O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH

Świadczenie wychowawcze 500+

Od dnia 01.07.2019 r. w życie weszła nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci mająca na celu objęcie świadczeniem wychowawczym wszystkie dzieci do 18. roku życia – bez kryterium dochodowego.

(10)

ŚWIADCZENIA RODZINNE

W 2021 roku ze środków rządowych wypłacono następujące formy pomocy:

Forma pomocy Poniesione

koszty

Liczba świadczeń w 2021 roku

Zasiłki rodzinne 504.959,00 zł 4326

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka – jednorazowo 1000 zł

15.000,00 zł 16 Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie

korzystania z urlopu wychowawczego – 400zł

35.200,00 zł 88 Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

193/273 zł

49.530,00 zł 254 Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka

niepełnosprawnego 90 zł do 5 roku życia, 110 zł powyżej 5 roku życia do 24 roku życia

29.260,00 zł 266

Dodatek z tytuły rozpoczęcia roku szkolnego – jednorazowo

23.700,00 zł 237 Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w

szkole poza miejscem zamieszkania

4.278,00 zł 62 Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie

wielodzietnej – 95 zł na każde trzecie i kolejne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego

83.410,00 zł 878

Zasiłek pielęgnacyjny 607.157,92 zł 2813

Świadczenia opiekuńcze w tym:

Świadczenie pielęgnacyjne Specjalny zasiłek opiekuńczy

2.073.900,00 zł 3345

Składki społeczne od świadczeń opiekuńczych 145.078,00 zł 289 Składki zdrowotne od świadczeń opiekuńczych 29.676,00 zł 189 Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 5.400,00 zł 54

Świadczenie rodzicielskie 271.389,00 zł 293

Jednorazowe świadczenie „Za życiem” 0 0

Koszt realizacji świadczeń rodzinnych ogółem w 2021r. wyniósł 3.474.517,57 zł.

(11)

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł, jeżeli dochód na jednego członka w rodzinie nie przekracza 900 zł netto.

W 2021 roku wypłacono 1030 świadczeń z funduszu alimentacyjnego o łącznej wartości 461.473,00 zł. Tą formą pomocy objęte były średnio miesięcznie 58 rodziny, w tych sprawach wydano 91 decyzji administracyjnych.

W 2021 roku liczba dłużników alimentacyjnych wyniosła 133 osoby

 wystosowano 59 wezwań do dłużników alimentacyjnych w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego zamieszkujących na terenie miasta Czarnków,

 wydano 48 wniosków o podjęcie działań wobec dłużników do gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika,

 z powodu nie stawienia się na wezwanie w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego lub odmowy zarejestrowania się jako bezrobotny bądź jako poszukujący pracy, złożono do prokuratury 7 wniosków o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 kodeksu karnego – (uporczywe uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego) i skierowano do starosty 5 wnioski o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego;

W 2021 roku kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosły 263.744,67 zł.

DODATEK MIESZKANIOWY

Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy dla osób, które mają trudności w wnoszeniem bieżących opłat mieszkaniowych.

O dodatek mieszkaniowy mogą się ubiegać osoby, które:

są najemcami oraz podnajemcami mieszkań,

mieszkają w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,

zajmują lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność,

(12)

są właścicielami lokali mieszkalnych,

mają tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszą wydatki związane z jego zajmowaniem,

zajmują lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, a oczekują na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

Koszt realizacji dodatku mieszkaniowego ogółem w 2021 r. wyniósł: 180.339,89 zł.

DODATEK ENERGETYCZNY

Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej.

Za odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej uważa się osobę, której przyznano dodatek mieszkaniowy, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Koszt realizacji dodatku energetycznego ogółem w 2021 r. wyniósł 7.387,21 zł.

STYPENDIUM SZKOLNE

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym czyli stypendia i zasiłki szkolne są udzielane uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji i umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji ucznia.

Koszt realizacji stypendium szkolnego ogółem w 2021 r. wyniósł 70.868,48 zł.

5. PROGRAMY 2021

5.1. Opieka 75+ edycja 2021

Strategicznym celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych zarówno dla osób samotnych, jak również pozostających w rodzinach będących w wieku 75 lat i więcej.

Gminy, które przystąpią do realizacji programu uzyskają finansowe wsparcie do 50% przewidywanych kosztów realizacji zadania w zakresie realizacji usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej.

(13)

W 2021 r. pozyskaliśmy kwotę 3.509,00 zł. Z programu korzystała 1 osoba.

Łącznie poniesione koszty wyniosły 3.494,50 zł.

5.2. Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023 WIELOLETNI RZĄDOWY PROGRAM „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” NA LATA 2019–2023.

Program podzielony został na moduły. Celem modułu 1 i 2 programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

W 2021 r. średnia liczba dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej wynosiła 46 osób w skali miesiąca, średnia liczba uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej, a średnia liczba osób dorosłych dożywianych wynosiła 118.

Łącznie wydano 243 decyzje administracyjne, przyznające powyższą formę pomocy.

Koszt realizacji programu w 2021 r.: 320,985,00 zł w tym:

 środki samorządowe 77.361.00 zł

 środki rządowe 243.24.00 zł

5.3. Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” realizowany od września 2021 r. do grudnia 2021 r.

Głównym celem Programu jest rozpowszechnienie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności,

 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

Program realizowany od września 2021 r. do grudnia 2021 r.. Z programu skorzystały 4 osoby.

Koszt Programu wyniósł 8.061,34 zł.

(14)

5.4. Program asystent rodziny na rok 2021

Program asystent rodziny zwany dalej programem dotyczy dofinansowania dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny. Dofinansowanie zostało przyznane w formie dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny w wysokości do 2.000 zł brutto, przyznane proporcjonalnie do wymiaru etatu 2 asystentów rodziny zatrudnionych na ½ etatu.

5.5 Program Transport na szczepienia przeciw Covid-19

Pracownik socjalny MOPS, będący gminnym koordynatorem zajmował się w roku 2021 r.

transportem do szczepień.

Z transportu skorzystało 12 osób. Koszt dowozu do punktu szczepień w okresie od lutego do września 2021 r. wynosił 24 zł. Od października do dnia dzisiejszego koszt przewozu wynosi 50zł.

Z transportu korzystały osoby niepełnosprawne, które posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (w stopniu znacznym o kodzie R lub N) lub odpowiednio I grupę.

6. ZADANIA USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY W RODZINIE

6.1. Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny działa przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnkowie.

Przewodniczącym Zespołu jest Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie.

Członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych, bez gratyfikacji finansowej. Dokumentację prowadzi sekretarz ZI wybrany przez członków Zespołu Interdyscyplinarnego będący jednocześnie pracownikiem socjalnym MOPS.

Zespół Interdyscyplinarny zwoływany jest raz na kwartał. Grupy robocze zwołuje Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego w zależności od powzięcia informacji o występującej dysfunkcji w rodzinie spowodowanej przemocą, a szczególnie w momencie wpłynięcia „Niebieskiej Karty”. Celem działania grup roboczych jest praca nad indywidualnymi problemami osób, rodzin, grup problemowych i środowisk.

(15)

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzi 12 członków.

Zespół interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele:

 jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;

 gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;

 policji;

 oświaty;

 ochrony zdrowia.

Procedura „Niebieskie Karty”:

 obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.

Przedstawiciele w/w podmiotów realizują procedurę „Niebieskie Karty” w oparciu o zasadę współpracy i przekazują informacje o podjętych działaniach przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego.

W 2021 roku do przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 25

„Niebieskich Kart-A”.

Na koniec roku 2021 r. nadal było aktywnych 15 „Niebieskich Kart”, zamknięto 12 kart.

W 2021 roku zwołano 2 spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 34 spotkań grup roboczych.

Efektem spotkania grup roboczych zwołanych przez Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego było:

 skierowanie 10 wniosków do Sądu Rejonowego w Trzciance o wgląd w sytuację dzieci,

 skierowanie 2 wniosków do prokuratury,

 skierowanie 4 wniosków do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów.

(16)

Zadania ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej .

Asystent rodziny pełni bardzo ważną rolę w systemie wsparcia rodziny. Zajmuje się pomocą i pracą z rodziną. Celem pracy asystenta rodziny jest osiągnięcie przez rodziny podstawowego poziomu stabilności życiowej, która umożliwia jej wychowanie dzieci. Jego głównym zadaniem jest niedopuszczenie do oddzielenia dzieci od rodziny oraz podjęcie działań zmierzających do zażegnania kryzysu w rodzinie. Asystent rodziny kierowany jest do pracy z tymi rodzinami, w których sytuacja dziecka małoletniego wymaga wsparcia zewnętrznego.

Potrzeba podejmowania przez niego działań pomocowych ustaje wraz z osiągnięciem przez rodzinę umiejętności samodzielnego, prawidłowego wypełniania funkcji opiekuńczo- wychowawczych.

Rola asystenta rodziny ma istotne znaczenie, jego zadaniem jest całościowe wspieranie rodzin wychowujących dzieci, zagrożonych różnymi dysfunkcjami. Działania asystenta rodziny polegają na aktywnym wspieraniu rodziny, w której mają miejsce problemy trudne do samodzielnego pokonania przez tą rodzinę. Praca asystenta ma charakter kompleksowy. W pierwszej kolejności osoba pełniąca tę funkcję dba o rozwiązanie podstawowych problemów socjalnych rodziny – mieszkaniowych, materialnych, zdrowotnych czy prawnych. Następnie asystent rodziny wspiera swoich podopiecznych w podejmowaniu aktywności społecznej. Do jego zadań należy też motywowanie podopiecznych do podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Asystent rodziny zachęca bezrobotnych do podjęcia pracy. Intensywna praca asystenta z rodziną jest realizowana również w przypadku czasowego umieszczenia przez sąd dziecka poza rodziną. Wówczas zadaniem asystenta staje się nie tylko praca z biologicznymi rodzicami dziecka w miejscu zamieszkania, ale również współpraca z rodziną zastępczą lub koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, odpowiedzialnym za dziecko umieszczone w instytucji sprawującej pieczę zastępczą, będącej w gestii powiatu oraz sądu.

Powinien on aktywnie uczestniczyć we wszystkich działaniach zmierzających do powrotu dziecka do rodziny.

W 2021 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych było 2 asystentów

rodziny. Liczba rodzin, które korzystały z usług asystenta wynosiła 20.

Kwota przeznaczona na asystenturę w 2021 r. wyniosła 68.313,63 zł.

(17)

Praca z rodziną, zagrożoną kryzysem, jest jednym z priorytetowych zadań Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie . W sytuacjach, gdy zagrożone jest dobro dziecka, pracownicy podejmują natychmiastową interwencję w środowisku zamieszkania rodziny.

Ogromnie istotną rolę odgrywa tu współpraca wszystkich służb, działających na rzecz rodziny.

Ośrodek współdziała z Policją, pracownikami służby zdrowia, pracownikami oświaty oraz kuratorami rodzinnymi. Ponadto pracownicy socjalni i asystent posiłkują się różnymi placówkami i organizacjami pozarządowymi, świadczącymi niezbędne porady i terapię.

Najczęściej kierują takie osoby do Ośrodka Interwencji Kryzysowej. W rodzinach, które pracowały z asystentem, wspólnie przygotowywany był plan pracy, a także nie rzadziej niż raz na pół roku, sporządzana była ocena sytuacji rodziny. Monitoring sytuacji poszczególnych środowisk i zachodzących w nich zmian prowadzono poprzez bezpośredni kontakt z rodziną.

W rodzinach, które nie zostały objęte wsparciem asystenta, praca na rzecz dzieci prowadzona była przez pracowników socjalnych, w ramach pracy socjalnej. W 2021 roku pracownicy socjalni prowadzili pracę socjalną w 252 środowiskach, gdzie najczęściej występowały problemy: bezrobocie, uzależnienia i konflikty rodzinne.

Rodzaj działania Liczba

rodzin wnioski do Sądu łącznie z pracownikiem socjalnym 2

wnioski do prokuratury 1

współpraca z oświatą – kontakt telefoniczny, wizyty w szkole, współpraca z wychowawcami, pedagogami szkoła podstawowa, gimnazjum

9 nawiązanie kontaktu z psychologiem sądowym oraz wymiana informacji w

sprawie udzielenia wsparcia w pracy nad wytrwaniem w abstynencji oraz radzeniu sobie z trudnościami w życiu codziennym

4

praca z rodziną, w której istniało duże prawdopodobieństwo odebrania władzy rodzicielskiej nad dziećmi, w związku z problemami dotyczącymi

niezaradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, oraz funkcjonowania w społeczeństwie.

10

praca z rodziną, w której została odebrania władzy rodzicielska nad dziećmi, w związku z problemem alkoholowym i dużym rozchwianiem emocjonalnym.

Praca asystenta nad motywowaniem do abstynencji oraz podjęcia leczenia odwykowego oraz systematycznego uczęszczania na terapię u psychologa.

3

współpraca z pracownikiem PCPR- u 1

współpraca z kuratorami społecznymi, oraz kuratorem zawodowym 15 umieszczenie dzieci w rodzinnym pogotowiu opiekuńczym/ rodzinie zastępczej 3

zakończenie asysty ze względu na osiągnięte cele 5 zakończenie asysty ze względu na brak współpracy 1

(18)

W 2021 r. środki finansowe wydatkowane na powyższy zadanie to kwota 96.655.08 zł, na 15-ro dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

W rodzinach zastępczych w 2021 r. przebywało 15 dzieci, z czego 2 dzieci w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej.

Łącznie poniesione koszty w 2021 r. wyniosły: 96.655,08 zł.

Potrzeby związane z realizacją zadań ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W zakresie realizacji ustawy w 2021 roku w budżecie zostały zabezpieczone środki finansowe na zatrudnienie asystenta rodziny, jego szkolenie oraz zapłatę za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.

7. WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO

Placówka ta powstała 01.08.1996 r. z inicjatywy Partnerów z Holandii i dzięki pełnej akceptacji władz samorządowych.

Placówka świadczy pomoc wszystkim osobom zainteresowanym udzieleniem takiej pomocy i granice powiatów, województw nie stanowią bariery przy minimum formalności i symboliczna odpłatność.

Od 1 stycznia 2017 r. zgodnie z Zarządzeniem Nr 230/2016 Burmistrza Miasta Czarnków, z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie opłat za wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego z zasobów Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnkowie odpłatność za wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego wynosi:

1. sprzęt bez napędu elektrycznego 13,00 zł brutto miesięcznie, 2. sprzęt z napędem elektrycznym 32,00 zł brutto miesięcznie, 3. kule 7,00 zł brutto miesięcznie.

(19)

8. CENTRUM AKTYWNOŚCI SENIORALNEJ

Zgodnie ze Statutem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie, Centrum Aktywności Senioralnej znajduje się w strukturach MOPS i tut. Ośrodek jest administratorem CAS.

Za udostępnienie Sali konferencyjnej ustalono opłaty:

 184,50 zł., zawierającą podatek VAT 23 %- na cele komercyjne do 4 godzin,

 61,50 zł. zawierającą podatek VAT 23 %-na cele niekomercyjne do 4 godzin,

 24,60 zł. zawierającą podatek VAT 23 %, jeżeli wykorzystywana będzie do 4 godzin przez związki i stowarzyszenia nieprowadzące działalności zarobkowej,

 za wykorzystanie Sali konferencyjnej powyżej 4 godzin opłaty, ulegają podwyższeniu o 25 %.

Koszt utrzymania 2021 CAS - 30.809,80 zł /czynsz, energię elektryczną.

9. DZIAŁANIA MOPS REALIZOWANE W 2021 R.

Klucze dla budzika - 02.07.2021r.

Piknik dla Seniorów pod hasłem „Nie liczę godzin i lat” - 20.08.2021r.

Paczki żywnościowe dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej – 08.2021r.

Szczepimy się to takie proste - 25.09.2021r.

(20)

Kampania 19 dni bez przemocy - 01-19.11.2021r.

Cykl spotkań ze zdrowiem - 20.10.2021r., 30.10.2021r., 10.11.2021r.

Bezpłatne konsultacje edukacyjno-diabetologiczne – 15.11.2021r.

Zbiórka żywności – 22.12.2021r.

Program zdalnej opieki medycznej dla seniorów – 12.2021r.

(21)

ZATRUDNIENIE W MOPS :

Stanowisko Liczba

pracowników

Kierownik 1

Główna księgowa 1

Inspektor 2

Referent 2

Pracownik socjalny 4

Specjalista pracy socjalnej 1

Asystent rodziny 2

Pracownik gospodarczy 1

Sprzątaczka 1

Informatyk, ASI 1

Radca Prawny 1

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

1

Goniec 1

Łącznie 19

(22)

Sprawozdanie z wykonania budżetu za okres styczeń-grudzień 2021 r.

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie Zadania rządowe:

Rozdział Plan Dotacje Wykonanie

85502 Świadczenia

rodzinne 3 561 960 3 495 764,84 3 474 517,57

w tym : Fundusz alimentacyjny

469 303,39 85501

Program 500 + 10 716 340,13 10 716 340,13 10 699 604,27 85215

Dodatek energetyczny

8 500 7 600 7 387,21

85513 składki zdrowotne

/świadczenia

rodzinne/ 37 200 37 200 37 181,25

85219 Wynagrodzenie za sprawowanie opieki/

Opiekun prawny

50 000 50 000 48 852,65

85228 Specjalistyczne usługi opiekuńcze

253 890 245 000 238 869

85213 Składki zdrowotne

/zasiłki stałe/

27 667 27 667 26 239,05

85214

Zasiłki okresowe 345 999 345 999 340 403,50

85216

Zasiłki stałe 306 940 306 940 306 128,58

85219

Utrzymanie Ośrodka 127 347,35 127 347,35 122 698,58 85230

Program ” Pomoc państwa w zakresie

dożywiania”

243 672,30 243 672,30 241 861,82

85415

Stypendia szkolne 91 974 91 974 70 868,48

Łącznie środki

rządowe 15 771 489,78 15 695 504,62 15 614 611,96

(23)

Zadania samorządowe :

Rozdział Plan Otrzymane

środki

Wykonanie 85202

Domy Pomocy Społecznej

735 500 724 004,55

85213 Składki zdrowotne

(CIS)

1 360 493,43

85214 w tym:

85214

Zasiłki okresowe 65 000 54 261

85214

Zasiłki celowe 208 000 192 603,22

85214-4210

zakupy 1 500 316,75

85214-4220

Artykuły spożywcze 1 000 61,83

85214-4300

Usługi pozostałe 10 500 5 517,51

85214-4430

Różne opłaty i składki 200

- 85215

Dodatki mieszkaniowe

180 400 180 339,89

85219 Utrzymanie OPS

883 068 837 844,42

85228

Usługi opiekuńcze 18 200 17 849,50

85230 Program ” Pomoc państwa w zakresie

dożywiania”

96 000 79 122,68

85295 Wypożyczalnia

Sprzętu Rehabilitacyjnego,

28 840 24 576,25

85415

Stypendia szkolne 25 995 17 717,12

85502

Świadczenia rodzinne

55 261 54 157,14

85504

Asystent rodziny 69 851 68 313,63

(24)

85508

Rodziny zastępcze 100 000 96 655,08

Łącznie środki samorządowe

2 480 675 2 370 000 2 353 834

Łącznie środki rządowe i samorządowe

18 525 164,78 18 065 504,62 17 968 445,96

Programy:

Rozdział Plan Dotacja wykonanie

85295-2030 Wspieraj seniora

9 000 9 000 0

85228-2030 Opieka 75+

3 894 3 509 3 494,50

85195-2030 Dowozy i promocja

szczepień

35 860 35 788 19 362,61

85215-2030 Dopłaty do czynszu

12 120 12 120 1 234,20

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Brak planu Środki pozabudżetowe

93 942 8 061,34

Asystent rodziny 2021

Brak planu Środki pozabudżetowe

2 000 2 000

Razem 60 874 156 359 34 152,65

/-/Aldona Skibińska Kierownik

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie

Cytaty

Powiązane dokumenty

Zasiłek stały przysługuje osobie samotnej lub osobie w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium

za okres od stycznia do grudnia 2007 r. Sierakowice, Marzec 2008.. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowicach jako jednostka samorządowa działa głównie w oparciu o

Celem pomocy społecznej jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności

Pomoc społeczna jako instytucja polityki społecznej państwa ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w

Praca socjalna jest jednym z podstawowych zadań pomocy społecznej i jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Prowadzona jest z osobami i rodzinami

- realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz

Z pomocy społecznej bez uwzględniania świadczeń rodzinnych ogółem skorzystało 618 rodzin, które liczą 1300 osób co oznacza , że 8,4 % mieszkańców naszego

 realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz

1) pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego

• Zasiłek stały. Przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeśli nie przekracza ona

Następnym etapem jest ustalenie celu, jaki chce się uzyskać, ram czasowych projektu, plan działania a etapem końcowym jest ewaluacja (sprawdzenia i oceny

W ramach realizacji Projektu przewiduje się utworzenie Klubu Integracji Społecznej „Śródmieście”, będącego filią działającego od ponad 10 lat Klubu

- Liczba osób i rodzin, które życiowo usamodzielniły się w roku 2018 – 20 rodzin, które przynajmniej od roku nie korzystają ze świadczeń pomocy społecznej z powodu

Usługi opiekuńcze dla osób starszych i niepełnosprawnych mogą być świadczone w ośrodkach wsparcia tj. w dziennych domach pomocy społecznej oraz środowiskowych

w Rudzie Śląskiej za 2014 rok.. Struktura wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2014 str. Informacje ogólne str. Zadania statutowe realizowane przez Ośrodek w

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej jest jednostką organizacyjną Miasta Ruda Śląska powołana uchwałą Nr 55/XIII/90 z dnia 28 lutego 1990 roku do realizacji

Liczba skierowań do otrzymania pomocy żywnościowej wydanych przez pracowników socjalnych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowej 2014-2020, Podprogram

społeczne i charytatywne oraz aktywnie włączali się w wydarzenia organizowane na terenie miasta np. Dni Starogardu czy Spartakiada dla rencistów i emerytów. W ciągu całego

Poza dożywianiem dzieci w szkołach w ramach Rządowego Programu Ośrodek objął pomocą osoby i rodziny, których sytuacja finansowa wymagała wsparcia w zakresie zakupu żywności. z

Świadczenia z pomocy społecznej w ramach zadań własnych: 1.099.043 zł (w tym dotacja 394.409 zł) Świadczenia z pomocy społecznej w ramach zadań zleconych: 0,00 zł (w tym

o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna, prawo to ustala się począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub

W ramach Rządowego Programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w 2021 r. udzielano pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych

Odbiorcy w większości należeli do kręgu osób korzystających ze wsparcia Świetlicy Środowiskowej „Dziecięca Alternatywa”, która prowadzona jest przez Miejski