• Nie Znaleziono Wyników

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PYSKOWICACH. Rozdział I

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PYSKOWICACH. Rozdział I"

Copied!
16
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Załącznik do Zarządzenia Nr 12/2014 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyskowicach

z dnia 27.02.2014 r.

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PYSKOWICACH

Rozdział I

Przepisy ogólne

§1

Regulamin opracowano na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:

1. Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r.

Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1050 z późn. zm.).

3. Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks Pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

§ 2

Przepisy Regulaminu stosuje się do pracowników samorządowych zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pyskowicach na podstawie umowy o pracę.

§ 3

Niniejszy regulamin wynagradzania, zwany dalej „regulaminem”, ustala:

1. wymagania kwalifikacyjne pracowników,

2. szczegółowe warunki wynagradzania, w tym maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego pracowników,

3. szczegółowe warunki i sposób przyznawania dodatku funkcyjnego, 4. szczegółowe warunki i sposób przyznawania dodatku specjalnego, 5. szczegółowe warunki i sposób przyznawania nagrody jubileuszowej,

6. okresy uprawniające do wliczenia do stażu, od którego zależy prawo do nabycia i wymiar dodatku stażowego,

7. szczegółowe warunki przyznawania oraz warunki i sposób wypłacania premii, 8. szczegółowe warunki przyznawania oraz warunki i sposób wypłacania nagród,

Rozdział 2

Wymagania kwalifikacyjne pracowników samorządowych oraz szczegółowe warunki wynagradzania

§ 4

Szczegółowe wymagania kwalifikacyjne ( wykształcenie oraz umiejętności zawodowe, staż pracy w latach) dotyczące pracowników samorządowych zatrudnianych w Ośrodku Pomocy Społecznej na podstawie umowy o pracę określa wykaz stanowisk (kierowniczych urzędniczych, urzędniczych, pomocniczych i obsługi) stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu. W pozostałym zakresie obowiązują wymagania kwalifikacyjne ustalone w obowiązujących przepisach normatywnych.

(2)

§ 5

1. Tabelę minimalnych i maksymalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego zawiera załącznik nr 2 do regulaminu.

2. Wynagrodzenie zasadnicze ustalane jest każdorazowo w umowie o pracę poprzez wskazanie kategorii zaszeregowania i oznaczenie kwoty należnej pracownikowi.

3. Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy skutkuje wypłatą wynagrodzenia zasadniczego w wysokości odpowiedniej do ustalonego w umowie wymiaru czasu pracy.

4. Wynagrodzenie otrzymywane za pracę w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być

niższe od minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie ustawy z dnia 11 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679

z późn. zm.).

§ 6

Maksymalne miesięczne wynagrodzenie Dyrektora Ośrodka określi się zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta.

§ 7

Pracownikowi samorządowemu za pracę wykonywaną na polecenie przełożonego w godzinach nadliczbowych przysługuje, według jego wyboru, wynagrodzenie albo czas wolny w tym samym wymiarze.

§ 8

Za czas niezdolności do pracy pracownikowi należy się wynagrodzenie na podstawie i zasadach określonych w art. 92 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy.

§ 9

1. W związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy przysługuje jednorazowa odprawa w wysokości:

1) po 10 latach pracy – dwumiesięcznego wynagrodzenia;

2) po 15 latach pracy – trzymiesięcznego wynagrodzenia;

3) po 20 latach pracy – sześciomiesięcznego wynagrodzenia.

2. Jednorazowa odprawa , w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy jest wypłacana w dniu ustania stosunku pracy.

§ 10

W razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania, po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby, rodzinie przysługuje odprawa

pośmiertna na warunkach i wysokości określonej w art. 93 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.

- Kodeks Pracy, z późniejszymi zmianami.

(3)

Rozdział 3

Warunki i sposób przyznawania dodatków, premii i nagród oraz należności z tytułu podróży służbowej

§ 11 Pracownikowi samorządowemu przysługują dodatki:

a) za wieloletnią pracę, b) funkcyjny,

c) dodatek specjalny.

§ 12

Dodatek za wieloletnią pracę przysługuje po 5 latach pracy w wysokości wynoszącej 5 % wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1 % za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

§ 13

1. Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach związanych z kierowaniem zespołem pracowników przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości do 150 % najniższego wynagrodzenia zasadniczego.

2. Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach niezwiązanych z kierowaniem zespołem może być przyznany dodatek funkcyjny w wysokości do 100 % najniższego wynagrodzenia zasadniczego.

3. Dodatek funkcyjny , o którym mowa w ust. 1 i 2 nie może przekroczyć 70 % dodatku funkcyjnego Dyrektora Ośrodka.

§ 14

1. Pracownikowi samorządowemu z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań albo ze względu na charakter pracy może być przyznany dodatek specjalny.

2. Podstawę przyznania dodatku specjalnego stanowi decyzja Dyrektora Ośrodka, w której należy określić maksymalny czas, do którego dodatek się przyznaje.

3. Dodatek specjalny jest wypłacany w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, w kwocie nieprzekraczającej 40 % wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego

pracownika.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dodatek specjalny może być przyznany w wyższej wysokości niż wysokość określona w ust. 3.

5. Dodatek specjalny przyznaje się na czas określony, nie dłuższy niż rok , a w indywidualnych przypadkach także na czas nieokreślony.

§ 15

Dodatek za wieloletnią pracę przysługuje pracownikowi samorządowemu za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

(4)

§ 16

1. W celu ściślejszego powiązania wynagrodzeń pracowników z wynikami i efektywnością pracy, w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia w Ośrodku tworzy się fundusz premiowy.

2. Warunki przyznawania i wypłacania premii reguluje odrębny regulamin stanowiący załącznik nr 3 do Regulaminu.

§ 17

1. W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia jest tworzony fundusz nagród z przeznaczeniem na nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, pozostający w dyspozycji pracodawcy.

2. Warunki przyznawania i wypłacania nagrody reguluje odrębny regulamin stanowiący załącznik nr 4 do Regulaminu.

§ 18

1. Pracownikowi przysługuje nagroda jubileuszowa w wysokości:

po 20 latach pracy - 75 % wynagrodzenia miesięcznego, po 25 latach pracy - 100 % wynagrodzenia miesięcznego, po 30 latach pracy - 150 % wynagrodzenia miesięcznego, po 35 latach pracy - 200 % wynagrodzenia miesięcznego, po 40 latach pracy - 300 % wynagrodzenia miesięcznego, po 45 latach pracy – 400 % wynagrodzenia miesięcznego.

2. Pracownik jest zobowiązany udokumentować swoje prawo do nagrody, jeżeli w jego aktach brak brak jest stosownej dokumentacji.

3. Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi samorządowemu w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli dla pracownika jest to korzystniejsze – wynagrodzenie przysługujące mu w dniu jej wypłaty.

4. Nagrodę jubileuszową wypłaca się niezwłocznie po nabyciu przez pracownika samorządowego prawa do tej nagrody.

§ 19

Pracownikom przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne na warunkach i trybie określonym w ustawie z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników

jednostek sfery budżetowej ( t. j. Dz.U. 2013 poz. 1144).

§ 20

Do okresów uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowej i jednorazowej odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy wlicza się wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

§ 21

Do należności pracowników z tytułu podróży służbowych stosuje się rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących

pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 167).

(5)

§ 22

W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Kodeks pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach

samorządowych i rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania pracownikach samorządowych.

§ 23

Zmiany i uzupełnienia niniejszego regulaminu wymagają formy aneksu i są dokonywane w trybie przewidzianym do jego przyjęcia.

§ 24

Regulamin wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracownikom, poprzez wyłożenie go do wglądu w Sekretariacie Ośrodka.

§ 25

Regulamin został uzgodniony z Międzyzakładową Organizacją Związkową NSZZ „Solidarność”.

§ 26

Traci moc Regulamin wynagradzania wprowadzony Zarządzeniem Nr 13/2009 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyskowicach z dnia 20 października 2009 r. z późn. zm.

(6)

Załącznik Nr 1 do Regulaminu Wynagradzania w Ośrodku Pomocy Społecznej

w Pyskowicach

Tabela stanowisk kierowniczych urzędniczych, urzędniczych, pomocniczych i obsługi

Stanowisko Wymagania kwalifikacyjne

( wykształcenie i staż pracy )

Minimalne wynagrodzenie

zasadnicze - kategoria zaszereg.

Maksymalne wynagrodzenie

zasadnicze - kategoria zaszereg.

Stanowiska kierownicze urzędnicze

Główny księgowy według odrębnych przepisów XVI XIX

Zastępca Głównego księgowego

w.- wyższe ekonomiczne lub podyplomowe ekonomiczne staż pracy – 3 lata

XIV XVII

Główny administrator w. - wyższe²

staż pracy – 5 lat XV XIII

Kierownik (działu, zespołu,

samodzielnego

referatu, samodzielnej sekcji)

w.- wyższe² staż - 5 lat

XII XVI

Kierownik zespołu w. - wyższe²

staż pracy – 5 lat X XVI

Zastępca Kierownika (działu, zespołu, samodzielnego

referatu, samodzielnej sekcji)

w.- wyższe² staż pracy – 4 lata

X XVI

Kierownik sekcji (referatu)

w. - wyższe²

staż pracy – 4 lata X XVI

(7)

Stanowiska urzędnicze

Główny specjalista w. - wyższe²

staż pracy – 5 lat XII XVII

Koordynator ds.

komputeryzacji pomocy społecznej

w. - wyższe² staż pracy – 3 lata

XVI XVI

Starszy administrator w. - średnie³ staż pracy – 6 lat

w. - wyższe staż pracy – 3 lata

XIII XV

Administrator w. - średnie³ staż pracy – 4 lata

w.- wyższe² staż pracy -

XII XIV

Starszy specjalista w. - wyższe²

staż pracy – 5 lat

X XV

Starszy informatyk w. - wyższe²

staż pracy – 5 lat

X XV

Starszy inspektor w. - średnie³ staż pracy – 5 lat

w. - wyższe² staż pracy – 4 lata

IX XIV

Informatyk w.- średnie³ staż pracy – 5 lat

w. - wyższe² staż pracy – 4 lata

IX XIV

Specjalista w. - średnie³ staż pracy – 5 lat

w. - wyższe² staż pracy – 4 lata

VIII XIV

Inspektor w. - średnie³ staż pracy – 4 lata

w. - wyższe² staż pracy – 2 lata

IX XIII

Samodzielny referent starszy księgowy

w. - średnie³ staż pracy – 4 lata

w. - wyższe² staż pracy – 2 lata

VII XIII

Starszy referent podinspektor, księgowy, kasjer

w. - średnie³ staż pracy – 2 lata

w. - wyższe² staż pracy –

VI XII

(8)

Statystyk, planista

w. - średnie³ staż pracy -

V IX

Referent w. - średnie³ staż pracy -

V XI

Stanowiska pomocnicze i obsługi Główny specjalista

wyższe specjalistyczne (np. pedagog, psycholog) staż pracy – 5 lat

XVI XVIII

wyższe według odrębnych przepisów i specjalizacja II stopnia w zawodzie pracownik socjalny

staż pracy – 6 lat

Psycholog według odrębnych przepisów

staż pracy –

XVI XVIII

Pedagog według odrębnych przepisów

staż pracy – 3 lata

XVI XVIII

Starszy specjalista pracy socjalnej - koordynator

wyższe według odrębnych przepisów XV XVIII

dyplom pracownika

socjalnego i specjalizacja II stopnia w zawodzie pracownik socjalny

staż pracy – 5 lat Starszy specjalista

pracy socjalnej

wyższe według odrębnych przepisów XIV XVII

dyplom pracownika socjalnego i specjalizacja II stopnia w zawodzie pracownik socjalny

staż pracy – 5 lat Starszy asystent

rodziny

średnie według odrębnych przepisów

staż pracy – 8 lat

wyższe według odrębnych przepisów staż pracy – 5 lat

XIV XVII

(9)

Konsultant w. - wyższe² staż pracy – 3 lata

XIV XVII

Starszy specjalista pracy z rodziną

wyższe pedagogiczne,

psychologiczne lub na kierunku nauki o rodzinie

staż pracy – 5 lat

XIV XVI

Starszy:

terapeuta,

specjalista reintegracji zawodowej

w.- wyższe² staż pracy – 5 lat

XIV XVI

Specjalista pracy z rodziną

wyższe pedagogiczne,

psychologiczne lub na kierunku nauki o rodzinie

staż pracy – 3 lata

XIII XV

Terapeuta,

specjalista reintegracji zawodowej

w. - wyższe² staż pracy -

XIII XV

Asystent rodziny średnie według odrębnych przepisów

staż pracy – 5 lat

wyższe według odrębnych przepisów staż pracy – 2 lat

XIII XV

Specjalista pracy socjalnej

wyższe według odrębnych przepisów XIII XV

dyplom pracownika socjalnego i specjalizacja I stopnia w zawodzie pracownik socjalny

staż pracy – 3 lata Starszy pracownik

socjalny

według odrębnych przepisów XII XV

dyplom w zawodzie staż pracy – 5 lat

Pracownik socjalny według odrębnych przepisów

staż pracy -

XI XIV

Młodszy asystent

według odrębnych przepisów

XI XIV

(10)

rodziny

Starsza opiekunka środowiskowa

dyplom w zawodzie staż pracy – 5 lat

XI XIV

Starszy asystent osoby niepełnosprawnej

dyplom w zawodzie staż pracy – 5 lat

XI XIV

Opiekunka środowiskowa

dyplom w zawodzie staż pracy -

X XIII

Aspirant pracy socjalnej

w. - średnie³ staż pracy –

IX X

Asystent osoby niepełnosprawnej

dyplom w zawodzie staż pracy – 1 rok

VII XI

Opiekun

w ośrodku pomocy społecznej

w. - podstawowe4 staż pracy – 1 rok

VII X

Młodszy opiekun w ośrodku pomocy społecznej

w. - podstawowe4 staż pracy -

V VIII

Archiwista, kancelista

w.- średnie³ staż pracy – 1 rok

V VII

Sekretarka w. - średnie³ staż pracy -

IV VII

Pomoc

administracyjna (biurowa)

w. - średnie³ staż pracy -

III VII

Robotnik do prac ciężkich

w. - podstawowe4 staż pracy -

IV VII

Robotnik gospodarczy w. - zasadnicze zawodowe5 II V

(11)

(magazynowy) staż pracy - Robotnik do pracy

lekkiej

w. - podstawowe4 staż pracy -

IV VII

Sprzątaczka w. - podstawowe4 staż pracy -

I V

Goniec w. - podstawowe4

staż pracy -

II IV

Robotnik w. - podstawowe4 staż pracy -

I IV

2) Wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonanie zadań na stanowisku, a w odniesieniu do stanowisk urzędniczych i kierowniczych stanowisk urzędniczych, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie umowy o pracę, a także wymagania określone w ustawie stosownie do opisu stanowiska.

3) Średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku, a w odniesieniu do urzędniczych i kierowniczych stanowisk urzędniczych stosownie do opisu stanowiska.

4) Podstawowe i umiejętność wykonywania czynności.

5) Zasadnicze zawodowe umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku.

(12)

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Wynagradzania w Ośrodku Pomocy Społecznej

w Pyskowicach

Tabela minimalnych i maksymalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego

Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych

I II III IV V VI VII VIII IX

X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVII

XIX

1 100 - 1 600 1 120 - 1 660

1 140 - 1 720

1 160 - 1 800

1 180 - 2 500

1 200 - 2 700

1 220 - 2 900

1 240 - 3 000

1 260 - 3 200

1 280 - 3 400

1 300 - 3 600

1 350 - 3 700

1 400 - 3 800

1 450 - 3 900

1 500 - 4 000

1 550 - 4 500

1 600 - 4 600

1 650 - 4 700

1 700 - 4 800

(13)

Załącznik Nr 3 do Regulaminu Wynagradzania w Ośrodku Pomocy Społecznej

w Pyskowicach

Regulamin

premiowania pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyskowicach.

§ 1

W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia tworzy się w relacji procentowej do funduszu wynagrodzeń zasadniczych fundusz premiowy dla pracowników Ośrodka.

§ 2

Tworzenie funduszu premiowego jest uzależnione od sytuacji ekonomicznej Ośrodka i następuje w ramach posiadanych środków.

§ 3

Procentowy wskaźnik wyjściowy tworzenia funduszu w relacji do funduszu wynagrodzeń zasadniczych ustala się w wysokości do 10 % miesięcznych wynagrodzeń zasadniczych pracowników Ośrodka.

§ 4

Premię wypłaca się za okres miesiąca kalendarzowego z dołu, łącznie z wynagrodzeniem zasadniczym.

§ 5

Decyzję o przyznaniu środków przeznaczonych na premie podejmuje Dyrektor Ośrodka na podstawie oceny wykonania zadań Ośrodka.

§ 6

Warunkiem uzyskania premii w pełnym wymiarze jest terminowe i pełne wykonanie przez pracownika zadań indywidualnych wynikających z pełnionych funkcji, w ustawowym czasie pracy.

§ 7

1. Wysokość premii indywidualnej za nienaganne i pełne wykonanie wyznaczonych zadań wynosi do 10% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego wynikającego ze stawki osobistego zaszeregowania pracownika.

2. Premia może ulec zwiększeniu, w przypadku udziału pracownika w realizacji projektów unijnych finansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny i możliwości finansowania premii z tych środków, ustalana proporcjonalnie do zaangażowania pracownika w realizacji tych projektów.

§ 8

1. Premia zostaje zmniejszona w sposób analogiczny do wynagrodzenia zasadniczego proporcjonalnie za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny powyżej 14 dni.

(14)

2. Niewykorzystane środki finansowe stanowiące fundusz premiowy pozostają w dyspozycji Dyrektora Ośrodka z przeznaczeniem na podwyższenie wysokości premii dla zastępujących nieobecnego pracownika bądź na nagrody lub dodatki specjalne.

3. W tym przypadku nie ma zastosowania limit wysokości premii określony w § 7.

4. Zasady wliczania premii do podstawy wymiaru wynagrodzenia za czas choroby do 33 dni w roku kalendarzowym, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia – do 14 dni w roku kalendarzowym, zasiłku chorobowego, opiekuńczego, macierzyńskiego,

wyrównawczego i świadczenia rehabilitacyjnego określają właściwe przepisy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

§ 9

1. Pracownik może być pozbawiony premii częściowo lub całkowicie w przypadku:

nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy,

niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych, naruszenia dyscypliny pracy,

nieprzestrzegania przepisów bhp i p. poż., o ochronie danych osobowych, narażenia Ośrodka na szkodę.

2. Pozbawienie pracownika części lub całości premii następuje na podstawie pisemnej decyzji Dyrektora Ośrodka.

3. Wniosek o pozbawienie, obniżenie bądź podwyższenie przygotowuje pracownik prowadzący sprawy pracownicze

4. Lista premiowa powinna być zatwierdzona przez Głównego Księgowego, w celu obliczenia i przygotowania wypłaty.

§ 10

Premie dla Dyrektora Ośrodka przyznaje Burmistrz Miasta.

(15)

Załącznik Nr 4 do Regulaminu Wynagradzania w Ośrodku Pomocy Społecznej

w Pyskowicach

Regulamin

tworzenia i podziału funduszu nagród w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pyskowicach

§ 1

1. W ramach posiadanych środków na dany rok tworzy się fundusz nagród w wysokości do 5 % ogólnego funduszu płac.

2. Wysokość Funduszu na dany rok jest określona w planie finansowym wydatków Ośrodka Pomocy społecznej.

3. Dyrektor Ośrodka jest zobowiązany do poinformowania związków zawodowych o wysokości planowanego i utworzonego w danym roku Funduszu nagród.

§ 2

1. W przypadku niepełnego wykorzystania funduszu płac w danym roku pozostające wolne

środki finansowe, z wyłączeniem pracowniczych świadczeń obligatoryjnych, są przeznaczone na fundusz nagród tylko w przypadku, gdy wysokość tego funduszu

nagród w danym roku jest niższa od 5 % ogólnego funduszu nagród.

2. W razie przystąpienia Miasta Pyskowice do projektów unijnych realizowanych przez Ośrodek Pomocy społecznej, fundusz nagród może ulec podwyższeniu.

Wysokość indywidualnych nagród będzie ustalana przez Dyrektora Ośrodka proporcjonalnie do

zaangażowania danego pracownika w realizacji w/wym. projektów, w przypadku jego udziału i możliwości zwiększenia funduszu nagród poprzez sfinansowanie tej części funduszu ze środków

pozyskanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

§ 3

Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej nagrodę przyznaje Burmistrz Miasta Pyskowice.

§ 4 1. Nagroda ma charakter uznaniowy.

2. O wysokości nagród i terminie ich wypłaty decyduje Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 5

1. Nagroda przysługuje pracownikowi zatrudnionemu w Ośrodku, który efektywnie

przepracował co najmniej 1 miesiąc w okresie, za który przyznawana jest nagroda, w wysokości proporcjonalnej do przepracowanego okresu.

2. Nagroda może zostać przyznana za sumienne wykonywanie obowiązków, zaangażowanie pracownika, w szczególności z uwzględnieniem następujących kryteriów:

realizacja nowych zadań wynikających ze zmiany przepisów prawa,

podnoszenie kwalifikacji w zakresie wpływającym na efektywność realizowanych zadań terminowość realizacji zadań

jakość wykonywanej pracy

efektywność i sprawność działania stopień złożoności wykonywanych zadań

nienaganne zachowanie i przestrzeganie zasad postępowania pracownika samorządowego.

(16)

3. Dyrektor Ośrodka podejmuje decyzję o przyznaniu bądź nie przyznaniu nagrody pracownikowi, wobec którego zastosowano karę porządkową. W przypadku przyznania nagrody jej wysokość ulega obniżeniu o co najmniej 50 %.

4. Wysokość nagrody obniża się do 30 % w szczególności w przypadkach:

nieterminowego i niedbałego wykonania obowiązków służbowych uzasadnionej skargi klienta

ustnego upomnienia przełożonego

błędów w przygotowywanej dokumentacji innych zaniedbań obowiązków służbowych.

§ 6

Nagrody z Funduszu Nagród są wypłacane w dwóch terminach:

do końca lipca po rozliczeniu I półrocza,

w miesiącu listopadzie z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.

Informację o średniej wyjściowej kwocie nagród uznaniowych ustalonych w każdym z powyższych okresów Dyrektor Ośrodka przekazuje do wiadomości związków zawodowych.

§ 7

1. O przyznaniu nagrody pracownik zawiadamiany jest na piśmie, a w przypadku obniżenia wysokości nagrody w sytuacji, o której mowa § 5 ust. 4 wraz z uzasadnieniem.

2. Kopie zawiadomienia o przyznaniu nagrody przekazuje się do akt osobowych pracownika.

§ 8

Zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej w postaci aneksu.

Cytaty

Powiązane dokumenty

1. Pracownikowi przysługuje dodatek za wieloletnią pracę na zasadach określonych w ustawie oraz rozporządzeniu. Dodatek za wieloletnią pracę przysługuje pracownikowi za dni,

Cieszy niezmiernie fakt, że mimo kapryśnej pogody udało nam się spotkać w tak licznym gronie, na większości z organizowanaych w trakcie ostatniego weekendu wydarzeń.

3. Dodatek za wieloletnią pracę przysługuje pracownikowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby

wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy.

wypłacił wynagrodzenie w pełnej wysokości, a pracownik nie zachowuje prawa do części wypłaconego wynagrodzenia w związku z nieobecnością w pracy (art.. Pracownicy mają prawo

Każda kolejna nieobecność, poza wymienioną w punkcie 2, wymaga zaliczenia na konsultacjach w terminie 2 tygodni od ustania jej przyczyn pod rygorem obniżenia oceny końcowej o

 PODMIOT UPRAWNIONY DO ODEBRANIA WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ. WYNAGRODZENIE

W dalszym ciągu Ośrodek Pomocy Społecznej w Nędzy kładzie nacisk na pomoc w naturze , tam gdzie jest to moŜliwe , co ma za zadanie zwiększenie

Pracownicy socjalni Ośrodka brali udział w szkoleniach, konferencjach, warsztatach podnoszących kwalifikacje zawodowe, w tym również w szkoleniach organizowanych przez

w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pienięŜnego za urlop (Dz. W razie

12 Terapeuta, specjalista reintegracji zawodowej XIII – XV wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań

Dodatek funkcyjny przysługuje pracownikowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby albo

motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób

Wypłacono 63 świadczeń w formie zasiłku okresowego gwarantowanego dla 6 matek wychowujących samotnie dziecko na kwotę 25.263 zł.. Wypłacono 35 świadczeń w formie

Pomocą objęto 487 rodzin które liczą 1623 osoby, w tym 244 osoby pobierające dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka.. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Każdy podmiot, w szczególności osoba fizyczna prowadząca gospodarstwo domowe, który zapewni, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy. Świadczenie

Pracodawca, wysyłając pracownika do państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jest związany przepisami prawa pracy tego państwa w sferach, o których mowa w art. 3 dy-

i za jaki czas pracy, ale nadal twierdzą, że skoro lekarze tak dobrze sobie radzą, to nie można im podnieść pensji, bo byłoby to niesprawiedliwe i wyborcy by się oburzyli.. W

1) Dodatek za wieloletnia pracę przysługuje Pracownikowi instytucji kultury za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do

1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Miliczu-7. Komendę Powiatową Policji w Miliczu-35. Służbę Zdrowia -1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miliczu-1. odbyły się

1) zasiłki stałe – przyznawany jest osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, które spełniają przesłanki ustawowe. Wydatkowano dotację

 Do obliczenia wysokości wynagrodzenia pracownika przyjmuje się przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku

W związku z postępującym starzeniem się społeczeństwa uzasadnione jest zaplanowanie środków własnych przeznaczonych na pokrycie kosztów pobytu osób starszych