Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pełen tekst

(1)

Kościan, dnia 04.12.2017 r.

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy : 12/ZP/2017

Przedmiot zamówienia :

Leasing operacyjny z opcją wykupu na dostawę fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2018 roku samochodu specjalnego ciśnieniowo-ssącego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji .

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z regulaminem wewnętrznym udzielania zamówień sektorowych w Wodociągach Kościańskich Sp. z o.o.

1.Zamawiający.

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. ul. Czempińska 2, 64-000 Kościan Tel.: 065 512 13 88, fax: 065 511 44 07

NIP 6981836013, REGON 302300903 e-mail: przetarg@wodociagi-koscian.pl

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15:00

2.Opis przedmiotu zamówienia.

2.1 Finansowanie

Sfinansowanie samochodu specjalnego nastąpi przez firmę leasingową wyłonioną w procedurze przetargowej, z którą Zamawiający zawrze umowę.

Warunki leasingu:

1. Leasing w walucie złoty polski 2. Opłata wstępna – 45 %

3. Wykup – 19,6 % wartości początkowej samochodu specjalnego. Płatność z tego tytułu jest możliwa razem z płatnością ostatniej raty kapitałowo-odsetkowej tj. na koniec 35 miesiąca leasingowania.

4. Okres leasingowania wynosi 35 miesięcy począwszy od miesiąca następującego po terminie protokolarnego odbioru samochodu specjalnego przez Zamawiającego.

5. Zmienna stopa procentowa + marże finansującego.

6. Opłaty leasingowe będą regulowane za pomocą rat kapitałowo-odsetkowych (annuitetowych) płatnych z uwzględnieniem zmiennej stopy procentowej.

7. Opłaty leasingowe będą regulowane na 25 dzień każdego miesiąca.

Sprawozdanie finansowe za 2016 rok oraz Sprawozdania z działalności zarządu za 2016 r. dostępne są na stronie internetowej BIP Kościan

http://bip.koscian.pl/koscianm/bip/jednostki-o rganizacyjne-samorzadu-terytorialnego/wodociagi-koscianskie-sp.- z-o.o./budzet-i-inwestycje/sprawozdania.html

Pojazd zostanie ubezpieczony przez Zamawiającego tj. Wodociągi Kościńskie Sp. z o.o.

Składka zostanie uregulowana jednorazowo, płatna przez Zamawiającego. Zakres ubezpieczenia będzie obejmował AC, OC, NNW.

Pozostałe obowiązkowe koszty w celu realizacji zamówienia (koszty rejestracji, ubezpieczenie GAP i inne ) ponosi Wykonawca.

Zamawiający upoważnia wyłonioną firmę leasingową do przeniesienia kosztów rejestracji samochodu na Zamawiającego fakturą, która zostanie wystawiona po dokonaniu rejestracji samochodu specjalnego.

Koszty obowiązkowych badań technicznych w okresie leasingu operacyjnego będzie ponosił Zamawiający.

2.2 Szczegółowy opis samochodu specjalnego zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

(2)

Odbiór końcowy pojazdu na terenie bazy Zamawiającego – Kościan (64-000), ul. Czempińska 2.

Dostawca pojazdu zobowiązany jest na co najmniej 3 dni robocze przed planowanym terminem dostawy do powiadomienia Zamawiającego w formie pisemnej, który potwierdzi proponowany termin dostawy.

Gwarancja na kompletny pojazd – minimum 24 m-ce od daty odbioru. Wykonawca gwarantuje serwis gwarancyjny oraz podjęcie naprawy w okresie gwarancji w czasie 24 godzin od zgłoszenia.

Gwarancja obejmuje wady powstałe z przyczyn tkwiących w rzeczy oraz inne wady, które ujawnią się w okresie obowiązywania gwarancji.

Gwarancja nie wyłącza uprawnień z rękojmi.

Zamawiający wymaga, aby serwis oferowanego podwozia znajdował się w promieniu 60 km od siedziby Zamawiającego oraz aby serwis zabudowy był mobilny- dojeżdżający do Zamawiającego.

Zamawiający informuje, że samochód specjalny objęty niniejszym postepowaniem jest zwolniony z podatku od środków transportowych.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) : 34144500-3, 66114000-2

3.Oferty częściowe.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty, które nie będą obejmować wszystkich części zamówienia zostaną odrzucone.

4.Przewidywane zamówienia uzupełniające.

Zamawiający nie przewiduje żadnych zamówień uzupełniających.

5. Informacje o ofercie wariantowej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6.Wadium.

Zamawiający nie przewiduje wpłaty wadium.

7. Podwykonawstwo.

Zamawiający dopuszcza udziału podwykonawców w realizacji zamówienia w zakresie dostawy samochodu.

8.Termin realizacji zamówienia.

Zamawiający wymaga, aby dostawa zarejestrowanego samochodu specjalnego nastąpiła do dnia 31 maja 2018 r.

9.Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

 posiadania wiedzy i doświadczenia ;

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie dostarczył min. dwa fabrycznie nowe pojazdy specjalne do czyszczenia kanalizacji o porównywalnej specyfice tj. wyposażone w ogrzewane powietrze oraz sterowanie oparte o magistrale CAN, każdy o wartości co najmniej netto 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych) oraz wykaże załączonymi do oświadczenia (załącznik nr 6 do SIWZ)

(3)

poświadczeniami lub innymi dokumentami np.: referencjami, że dostawy zostały wykonane w sposób należyty.

 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

 sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia wraz z potwierdzeniem opłacenia składki ubezpieczenia, w zakresie określonym poniżej:

Suma ubezpieczenia umowy ubezpieczenia winna wynosić nie mniej niż na 900.000,00 zł (dziewięćset tysięcy złotych).

2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie § 24 1 w/w regulaminu.

Spełnienie wymaganych warunków będzie dokonywane na podstawie treści wymaganego oświadczenia.

9.Warunki złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy tacy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia. Wykonawcy tacy zobowiązani są do dołączenia do oferty pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Nie zachodzi konieczność ustanowienia dodatkowego pełnomocnictwa w sytuacji, gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia występują wszyscy jej wspólnicy. Podlegają oni takim samym warunkom podmiotowym, określonym w SIWZ, jak pozostali wykonawcy. Każdy z nich zobowiązany jest do dołączenia do oferty pisemnego oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

10. Dokumenty i oświadczenia wymagane w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz w celu złożenia oferty.

Od Wykonawców ubiegających się o przyznanie zamówienia wymagane jest przedstawienie następujących dokumentów:

1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ

2) parafowane ogólne warunki umowy jako akceptację jej treści i warunków – załącznik nr 5 do SIWZ

3) w celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków o których mowa w art. 23 ust 1 w/w regulaminu Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 do SIWZ

4) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 w/w regulaminu Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o braku

podstaw do wykluczenia - załącznik nr 4 do SIWZ

5) Kopię polisy a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 900.000,00 złotych oraz dokument potwierdzający opłacenie składki ubezpieczenia.

6) wykaz wykonanych dostaw wraz z dokumentem potwierdzającym wykonanie z należytą starannością 7) dokument określający zasady reprezentacji wykonawcy w przypadku braku dostępu w formie elektronicznej.

8) ewentualne pełnomocnictwa

9) dokument potwierdzający, że dostawca jest autoryzowanym przedstawicielem producenta (marki ) oferowanego samochodu.

10) dane techniczne oferowanego samochodu oraz szkic pojazdu wraz z bilansem wagowym w różnych konfiguracjach

napełnienia zbiornika.

Wykonawca może polegać na wiedzy, doświadczeniu, potencjale technicznym i osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W takiej sytuacji Wykonawca załączy pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do

(4)

dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Wszystkie dokumenty należy składać w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych „za zgodność z oryginałem”

przez Wykonawcę. Poświadczenie za „zgodność z oryginałem” musi zostać sporządzone przez osoby uprawnione, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub na podstawie pełnomocnictwa mogą skutecznie składać oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy.

Brak któregokolwiek z wymienionych w punkcie 3 i 4 dokumentów lub złożenie ich z błędem skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 regulaminu.

11. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami.

Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie , faksem lub drogą elektroniczną. Oferta wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami musi być złożona w formie oryginału na piśmie przed upływem terminu przewidzianego do jej składania.

Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują jakiekolwiek dokumenty lub informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania oraz przesyła je w formie pisemnej.

W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę domniemuje się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na podany przez Wykonawcę numer faksu zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią.

12.Osoby upoważnione do porozumiewania się z wykonawcami.

Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni przed terminem składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu do składania ofert.

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

- Wiceprezes - Dawid Borkowski 605 225 601,

- Kierownik Biura Obsługi Klienta - Tomasz Michalski 601 881 825,

13. Termin związania ofertą.

Wykonawcy składający ofertę pozostaną nią związani przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

14. Opis sposobu przygotowania oferty:

1) oferta musi być, pod rygorem nieważności, sporządzona pisemnie w języku polskim 2) każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę

3) ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu 4) oferta musi być w pełni czytelna

5) wszystkie zapisane strony oferty wymagają podpisu osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być datowane i

podpisane przez osobę podpisującą ofertę

6) w przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (np. informacje te umieścić w osobnym wewnętrznym opakowaniu, połączone ze sobą, podpisane i ponumerowane z zachowaniem ciągłości

numeracji stron oferty oraz opatrzyć klauzulą „ nie udostępniać - dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa”).

(5)

7) ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego z dopiskiem:

Przetarg nieograniczony - Leasing operacyjny z opcją wykupu na dostawę fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2018 roku samochodu specjalnego ciśnieniowo-ssącego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji .

oraz nazwą i adresem wykonawcy.

15. Zmiana lub wycofanie oferty.

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed terminem składania ofert. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian powinno być złożone wg takich samych wymagań jak składana oferta tj. w odpowiednio oznakowanej kopercie z dopiskiem "ZMIANA”

Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty.

Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia.

16. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego – Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. ul Czempińska 2, 64-000 Kościan Termin składania ofert zamawiający wyznacza do dnia 12.12. 2017 r. do godz. 10:00

Ofertę złożoną po wskazanym wyżej terminie zamawiający zwróci wykonawcy bez otwierania.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.12.2017 r. o godz. 10:15 Otwarcie ofert jest jawne.

17.Sposób obliczenia ceny.

W ofercie należy wskazać kwoty netto i brutto za wykonanie robót objętych przedmiotem zamówienia.

Wskazana kwota musi zawierać wszelkie przewidziane ( w szczególności podatek VAT ) jak i nieprzewidziane koszty wykonania przedmiotu zamówienia.

18.Kryteria oceny ofert.

Przy ocenie i wyborze oferty zamawiający kierować się będzie wyłącznie kryterium ceny oferty.

Maksymalną ilość punktów ( 100 pkt.) otrzyma oferta z najniższą ceną.

Punktacja pozostałych ofert cenowych zostanie obliczona w następujący sposób : C = ( Cn : Cb ) x 100

gdzie:

C – ilość punktów przyznana danej ofercie Cn – najniższa cena spośród ważnych ofert Cb – cena oferty badanej

Wszystkie obliczenia będą dokonywane do dwóch miejsc po przecinku.

19. Istotne postanowienia umowy.

Ogólne warunki umowy zawiera załączony do niniejszej specyfikacji wzór, stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.

20. Formalności, które powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Wykonawca, kórego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do zawarcia umowy z Zamawiającym w terminie nie krótszym niż 5 dni od daty przekazania zawiadomienia o wyborze

(6)

najkorzytniejszej oferty.

2. Zgodnie z § 31 ust 1 pkt 3 Regulaminu wewnetrznego udzielania zamówień sektorowych w Wodociagach

Kościańskich Sp. z o.o. zamawiający może uniewaznić postepowanie w przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty

przewyższa kwotę, jaka zamawiający może przeznaczyc na sfinansowanie zamówienia.

21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Wszelkie zarzuty i skargi dotyczące postępowania będą rozpatrywane zgodnie z § 56 regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień sektorowych w Wodociągach Kościańskich Sp. z o.o.

Wiceprezes /-/ Dawid Borkowski Prokurent /-/ Tomasz Michalski

Załączniki:

1. Opis przedmiotu zamówienia 2. Formularz ofertowy

3. Oświadczenie - spełnienie warunków udziału w postępowaniu 4. Oświadczenie – brak podstaw do wykluczenia

5. Ogólne warunki umowy 6. Wykaz zrealizowanych dostaw

7. Sprawozdanie finansowe od 01.01 – 31.10.2017 r.

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :