• Nie Znaleziono Wyników

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych na terenie gminy Wicko.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych na terenie gminy Wicko."

Copied!
16
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

GP.271.6.2013.DGM Strona 1 z 16 Załącznik Nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli

nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych gromadzonych w sposób selektywny jak i zmieszany na terenie gminy Wicko oraz ich zagospodarowanie.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje również transport odebranych odpadów komunalnych do regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) bądź instalacji zastępczych lub do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

3. Zamówienie nie obejmuje odbioru i zagospodarowania powstających na nieruchomościach odpadów pochodzących z robót budowlanych i remontowych, zużytych opon, odpadów zielonych, odpadów niebezpiecznych, zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, odpadów wielkogabarytowych oraz pozostałych frakcji odpadów niewymienionych w p-cie 4 ppkt 4.2.

4. Wymogi SIWZ wynikające z art. 6d ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

4.1. Wymogi dotyczące przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych

1) Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania wszystkich odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych wynikającej z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami (WPGO), tj. Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych dla Regionu Północnego

(RIPOK) prowadzonej przez Zakład Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina”

Sp. z o.o. w Czarnówku. W przypadku awarii wskazanego RIPOK dopuszcza się skierowanie strumienia odpadów do RIPOK-ów zastępczych, wynikających z WPGO.

2) Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 i art. 18 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.

o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21) z zastrzeżeniem, że jeżeli przed przekazaniem odpadów selektywnie zebranych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania zostały one skierowane przez podmiot odbierający odpady do przesortowania, to powstałe pozostałości z sortowania –

(2)

GP.271.6.2013.DGM Strona 2 z 16 odpady o kodzie 19 12 12, przeznaczone do składowania, muszą zostać przekazane do RIPOK lub instalacji zastępczych, o których mowa w p-cie 1.

4.2. Rodzaje odpadów komunalnych odbieranych selektywnie od właścicieli nieruchomości 1) W sposób selektywny na nieruchomościach gromadzone będą i odbierane następujące

odpady komunalne :

a) szkło ( kod 20 01 02, 15 01 07);

b) papier i tektura ( kod 20 01 01, 15 01 01) c) tworzywa sztuczne ( kod 20 01 39, 15 01 02 ) d) metal ( kod 20 01 40, 15 01 04 )

e) opakowania wielomateriałowe ( kod 15 01 05 )

2) odpady komunalne niesegregowane powstałe na nieruchomościach oznacza się kodem 20 03 01 oraz 15 01 06.

4.3. Standard sanitarny wykonywania usług oraz ochrony środowiska

Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia standardów sanitarnych wykonywanych usług określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 roku, w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

4.4. Obowiązek prowadzenia dokumentacji związanej z działalnością objętą zamówieniem :

1) Wykonawca jest zobowiązany do sporządzania oraz przekazywania Zamawiającemu :

a) kwartalnych sprawozdań na podstawie art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

b) raportów miesięcznych zawierających:

- masę odebranych odpadów zmieszanych [Mg]

- masę odebranych odpadów ze szkła [Mg]

- masę odebranych odpadów z tworzyw sztucznych [Mg]

- masę odebranych odpadów z papieru, kartonu [Mg]

- masę odebranych odpadów z metalu [Mg]

- masę odebranych odpadów z opakowań wielomateriałowych [MG]

(3)

GP.271.6.2013.DGM Strona 3 z 16

- wykaz nieruchomości, na których odpady komunalne zbierane są w sposób niezgodny z Regulaminem (w tym odpady nie są zbierane selektywnie),

c) miesięczne raporty Wykonawca przekaże Zamawiającemu w formie papierowej i elektronicznej / ochrona.srodowiska@wicko.pl / w terminie do 10 dnia każdego

miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą.

2) na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie dowodów dostarczenia odpadów do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania, tj.

karty ewidencji odpadów, karty przekazania odpadów oraz dokumentów potwierdzających recykling i odzysk.

3) Raporty miesięczne są elementem niezbędnym do zatwierdzenia wypłaty wynagrodzenia za wykonaną usługę, za miesiąc którego raporty dotyczą. Brak kompletnych raportów skutkować będzie wstrzymaniem wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy.

4.5. Szczegółowe wymagania stawiane Wykonawcom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

W zakresie częstotliwości i sposobu odbierania odpadów komunalnych 1) Wykonawca jest zobowiązany do odbierania odpadów komunalnych:

a) w sposób ciągły,

b) w terminach wynikających z przyjętego harmonogramu odbioru, c) niezależnie od warunków atmosferycznych,

d) pojazdami przystosowanymi do odbierania poszczególnych frakcji odpadów w sposób wykluczający mieszanie odpadów,

2) Wyposażenie nieruchomości w odpowiednią ilość pojemników oraz ich dezynfekcja należy do właściciela nieruchomości, ale Zamawiający wymaga od Wykonawcy zaopatrzenia nieruchomości w odpowiednie pojemniki lub ich dezynfekcji w przypadku gdy właściciel nieruchomości zgłosi taką potrzebę. Usługa ta będzie usługą dodatkową wykonywaną na zasadzie odrębnie i wzajemnie ustalonych warunków między właścicielem nieruchomości a Wykonawcą ( umowa sprzedaży, najmu, dzierżawy, użyczenia). Zamawiający nie będzie ponosił z tego tytułu żadnych kosztów.

3) Właściciele nieruchomości będą gromadzić odpady w następujących rodzajach pojemników/worków :

a) Worki o pojemności od 60l do 120l;

(4)

GP.271.6.2013.DGM Strona 4 z 16 b) Pojemniki o pojemności 120l, 240l, 1100l, 2500l;

c) Kontenery KP-5, KP-7, KP-10 o pojemności od 5m3 do 10 m3 ; d) Kosze uliczne o pojemności 35l do 70 l;

4) Ponadto Zamawiający przekaże Wykonawcy w nieodpłatne użyczenie (na podstawie odrębnej umowy) następujące pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów na terenie nieruchomości wielolokalowych :

a) pojemniki typu dzwony o pojemności 3,5 m3 i 1,5 m3 w kolorze zielonym w ilości odpowiednio 13 i 19 szt. – do gromadzenia odpadów ze szkła; pojemniki powinny mieć trwałe oznaczenie nazwy lub logo Wykonawcy i przynależności do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Wicko; powinny również być oznaczone w sposób umożliwiający identyfikację rodzaju odpadu (nadruk o treści SZKŁO).

Lokalizację pojemników należy uzgodnić z Zamawiającym w terminie jednego tygodnia od dnia zawarcia umowy na realizację zamówienia.

b) pojemniki typu dzwony o pojemności 3,5 m3 i 1,5 m3 w kolorze żółtym w ilości odpowiednio 13 i 18 szt. – do gromadzenia odpadów z tworzywa sztucznego, papieru, metalu i opakowań wielomateriałowych; pojemniki powinny mieć trwałe oznaczenie nazwy lub logo Wykonawcy i przynależności do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Wicko;

powinny również być oznaczone w sposób umożliwiający identyfikację rodzaju odpadu (nadruk o treści TWORZYWA SZTUCZNE, PAPIER, METAL, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE).

Lokalizację pojemników należy uzgodnić z Zamawiającym w terminie jednego tygodnia od dnia zawarcia umowy na realizację zamówienia.

5) Kolorystyka pojemników/worków do selektywnej zbiórki będzie następująca : a) Kolor zielony – szkło bezbarwne i kolorowe;

b) Kolor żółty – papier i karton, tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe 6) Odbiór odpadów komunalnych odbywać się będzie w dni powszednie, z wykluczeniem dni

ustawowo wolnych od pracy.

7) Jeśli termin wywozu będzie przypadał na dzień ustawowo wolny od pracy, Wykonawca jest zobowiązany do odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości w najbliższym dniu roboczym.

8) Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych :

a) Zabudowa jednorodzinna / gromadzenie odpadów na terenie nieruchomości w systemie pojemnikowo-workowym /

- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne : odbiór 2 razy w miesiącu

(5)

GP.271.6.2013.DGM Strona 5 z 16 - segregowane odpady komunalne : odbiór raz w miesiącu

b) zabudowa wielorodzinna / za wyjątkiem zabudowy wielorodzinnej zlokalizowanej na terenie miejscowości Nowęcin i Żarnowska, gdzie stosujemy częstotliwość wywozu jak dla zabudowy pensjonatowej, gromadzenie odpadów na terenie nieruchomości w systemie pojemnikowo- kontenerowym /

- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne : odbiór 2 razy w miesiącu;

- segregowane odpady komunalne : odbiór raz w miesiącu;

c) zabudowa pensjonatowa / całe miejscowości Nowęcin oraz Żarnowska - gromadzenie odpadów na terenie nieruchomości w systemie mieszanym pojemnikowo-workowym lub pojemnikowo-kontenerowym /

- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne: odbiór 2 razy w miesiącu a w sezonie letnim / od 1 lipca do 31 sierpnia / raz w tygodniu;

- segregowane odpady komunalne : odbiór raz w miesiącu a w sezonie letnim / od 1 lipca do 31 sierpnia / dwa razy w miesiącu;

d) nieruchomości niezamieszkałe /działalność produkcyjna, usługowa, handlowa, obiekty użyteczności publicznej, zabudowa letniskowa itp. za wyjątkiem nieruchomości niezamieszkałych zlokalizowanych na terenie miejscowości Nowęcin i Żarnowska, gdzie stosujemy częstotliwość wywozu jak dla zabudowy pensjonatowej; gromadzenie odpadów na terenie nieruchomości w systemie mieszanym pojemnikowo-workowym lub pojemnikowo-kontenerowym/

- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne : odbiór 2 razy w miesiącu;

- segregowane odpady komunalne : odbiór raz w miesiącu;

e) kosze uliczne ( przy przystankach autobusowych, parkingach, świetlicach wiejskich, placach zabaw i inne) - zamawiający we własnym zakresie będzie opróżniał kosze uliczne i gromadził odpady z nich pochodzące w kontenerach znajdujących się w siedzibie Gminnych Usług Komunalnych w Wicku. Przedsiębiorca będzie odbierał w/w odpady bezpośrednio z siedziby GUK w Wicku z częstotliwością jak w p-cie d.

9) Wykonawca będzie zobowiązany do każdorazowego informowania Zamawiającego o stwierdzonych przypadkach postępowania niezgodnego z postanowieniami Regulaminu

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wicko, w szczególności w zakresie:

a) braku wyposażenia nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów zmieszanych, b) gromadzenia odpadów komunalnych poza pojemnikami i workami,

(6)

GP.271.6.2013.DGM Strona 6 z 16 c) stwierdzenia w odpadach komunalnych zmieszanych występowania objętościowo więcej niż

20 % odpadów, które winny być zbierane selektywnie ( dotyczy nieruchomości, których właściciele zadeklarowali selektywny sposób zbierania odpadów komunalnych)

Wykonawca zobowiązany będzie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego pisemnie lub e-mailem. Dodatkowo powiadomić należy również właściciela lub zarządcę nieruchomości.

10) Informowanie Zamawiającego o nieprawidłowościach wskazanych w p-cie 9 następować będzie w formie bieżących raportów, zawierających co najmniej :

a) dane kontaktowe sporządzającego raport, b) datę sporządzenia raportu,

c) oznaczenie nieruchomości której dotyczy stwierdzona nieprawidłowość, d) datę i godzinę stwierdzenia nieprawidłowości,

e) opis stwierdzonej nieprawidłowości,

f) opis sposobu postępowania z odpadami, których gromadzenie zostało zakwestionowane, g) opis sposobu udokumentowania nieprawidłowości.

11) Wykonawca zobowiązany będzie do Dokumentowania nieprawidłowości w szczególności poprzez wykonywanie zdjęć lub zapisów wideo, w sposób umożliwiający jednoznaczne potwierdzenie nieprawidłowości i identyfikację miejsca, daty oraz właściciela nieruchomości.

12) Powiadomienie właściciela lub zarządcy nieruchomości o nieprawidłowości, o której mowa w p- cie 9 lit. a, b nastąpi poprzez pozostawienie informacji pisemnej w skrzynce na listy (zabudowa jednorodzinna) lub dostarczenie zarządcy nieruchomości (zabudowa wielorodzinna) informacji z następującą treścią:

Informuje się właściciela/zarządcę nieruchomości nr ….. przy ulicy

……… w miejscowości ……….., że stwierdzono postępowanie niezgodne z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wicko.

W dniu ………. stwierdzono, że:

………

……….………

Ww postępowanie jest naruszeniem obowiązków właściciela nieruchomości.

13) Powiadomienie właściciela lub zarządcy nieruchomości o nieprawidłowości, o której mowa w p- cie 9 lit. c. nastąpi poprzez pozostawienie informacji pisemnej w skrzynce na listy (zabudowa jednorodzinna) lub dostarczenie zarządcy nieruchomości (zabudowa wielorodzinna) informacji z następującą treścią:

(7)

GP.271.6.2013.DGM Strona 7 z 16 Informuje się właściciela/zarządcę nieruchomości nr ….. przy ulicy ………

……….. w miejscowości ………., że odpady surowcowe są zbierane niezgodnie z zadeklarowanym sposobem zbierania odpadów komunalnych.

W dniu ………. stwierdzono, że w odpadach komunalnych zmieszanych występowało objętościowo więcej niż 20 % odpadów, które winny być zbierane selektywnie.

Trzykrotne stwierdzenie w/w naruszenia , będzie skutkowało utratą uprawnienia do stosowania opłaty obniżonej i naliczenie opłaty jak za odpady komunalne zmieszane.

14) Wykaz nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne, Zamawiający dostarczy Wykonawcy najpóźniej w dniu zawarcia umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów. Zamawiający, w okresie trwania

umowy, z częstotliwością jeden raz w miesiącu zobowiązuje się informować Wykonawcę o zmianach danych objętych niniejszym wykazem.

15) Wykonawca jest zobowiązany do odbierania odpadów komunalnych z terenów problemowych (drogi nieutwardzone, wąskie uliczki, tereny leśne, łąki) zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów.

16) Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania przedmiotu zamówienia w sposób sprawny, ograniczający do minimum utrudnienia w ruchu drogowym i korzystania z nieruchomości oraz zapewnienie przez cały okres trwania umowy odpowiedniego sprzętu gwarantującego rzetelne wykonywanie usługi, jak również personelu obsługującego.

17) Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody na mieniu i zdrowiu osób trzecich, powstałe podczas i w związku z realizacją przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym i innych ustawach.

W zakresie harmonogramu wywozu odpadów komunalnych

1) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania harmonogramu odbierania odpadów

komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych w porozumieniu z Zamawiającym, z podziałem na poszczególne frakcje odpadów.

2) W harmonogramie należy uwzględnić dni ustawowo wolne od pracy, wówczas wywóz powinien zostać zorganizowany w kolejnym najbliższym dniu roboczym.

3) Projekt harmonogramu wywozu z podziałem na poszczególne frakcje odpadów komunalnych należy przedstawić Zamawiającemu do zatwierdzenia w terminie 7 dni od podpisania umowy.

4) Harmonogram będzie obejmował okres od 1lipca 2013r. do 31 grudnia 2013 roku.

(8)

GP.271.6.2013.DGM Strona 8 z 16 5) Wszelkie zmiany harmonogramu wymagają formy pisemnej i akceptacji Zamawiającego. Po

akceptacji zmian w harmonogramie Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć wszystkim właścicielom nieruchomości naniesione poprawki w harmonogramie, w terminie do 2 dni poprzedzających wywóz.

6) Harmonogram powinien być sporządzony z uwzględnieniem częstotliwości odbioru odpadów określonej w rozdz. 4 pkt. 4.5 ppkt 8 niniejszego załącznika,

7) Wykonawca jest obowiązany dostarczyć do właścicieli nieruchomości harmonogram określający terminy odbioru odpadów komunalnych na okres od 1 lipca 2013 do 31 grudnia 2013r.,

niezwłocznie po zatwierdzeniu przez Zamawiającego jednak nie później niż do 30 czerwca 2013 r.,

8) Wykonawca jest zobowiązany do zamieszczenia na własnej stronie internetowej aktualnego obowiązującego harmonogramu wywozu odpadów komunalnych, z podziałem na poszczególne miejscowości.

9) Harmonogram o którym mowa w p-cie 8 Wykonawca dostarcza Zamawiającemu w formie elektronicznej w celu zamieszczenia przez Zamawiającego na własnej stronie internetowej.

W zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych

1) Wykonawca ma obowiązek zagospodarować odebrane odpady komunalne w sposób zapewniający osiągnięcie poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych ( Dz. U. z 2012r. poz. 645) w stosunku do następujących frakcji odpadów : papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło :

 w roku 2013 – co najmniej 12 % za III i IV kwartał ,

2) Obliczenia poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku dokonywane będą przez Zamawiającego na podstawie wzorów określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do

ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych, w oparciu o otrzymane od Wykonawcy sprawozdania kwartalne.

3) Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia kart ewidencji odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

(9)

GP.271.6.2013.DGM Strona 9 z 16 4) Jeżeli wykonawca posiada stosowne uprawnienia to może wykonywać samodzielnie usługi

zagospodarowania odpadów, jeżeli nie to zobowiązany jest do przekazywania odpadów do zagospodarowania podmiotom posiadającym te uprawnienia. W zależności od powyższego stanu

wykonawca przedłoży zamawiającemu przed podpisaniem umowy, oraz w przypadku zmian w tym zakresie w trakcie trwania umowy, odpowiednio:

a) Zezwolenie na zbieranie odpadów i zezwolenie na przetwarzanie odpadów zgodnie z art.

41 ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 r. lub

b) Umowę z Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych dla Regionu Północnego na przyjmowanie odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, odpadów ulegających biodegradacji oraz

c) Umowy z Instalacjami odzysku i unieszkodliwiana odpadów na przyjmowanie odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych selektywnie zebranych odpadów komunalnych.

W zakresie dysponowania bazą transportowo-magazynową oraz odpowiednim sprzętem do odbierania odpadów komunalnych

1) Zamawiający wymaga, aby przez cały okres trwania umowy Wykonawca posiadał wyposażenie umożliwiające odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości tj.:

a) co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych;

oraz

b) co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania odpadów komunalnych selektywnie zebranych; ( w tym z pojemników typu dzwon o pojemności 1,5 m3 oraz 3,5 m3 )

oraz

c) co najmniej jeden pojazd przystosowany do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej,

2) Pojazdy winny być trwale i czytelnie oznakowane, w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz danymi teleadresowymi podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

(10)

GP.271.6.2013.DGM Strona 10 z 16 3) Wykonawca winien dysponować bazą magazynowo-transportową zlokalizowaną na terenie

gminy Wicko lub w odległości nie większej niż 60 km od jej granic i spełniającą wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

4) na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest umożliwić wgląd do zapisów systemu pozycjonowania satelitarnego, w który zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. poz. 122), wyposażone będą pojazdy Wykonawcy.

W zakresie wymagań dotyczących worków na odpady komunalne zbierane selektywnie

1) Wykonawca jest zobowiązany zaopatrywać właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej oraz opcjonalnie właścicieli nieruchomości niezamieszkałych w worki na

odpady komunalne zbierane selektywnie zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie Wicko oraz zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/91/2012 Rady Gminy Wicko z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2) Worki na odpady selektywnie zebrane powinny być trwale i widocznie oznakowane w następujący sposób:

a) napis drukowanymi literami GMINA WICKO

b) oznaczenie drukowanymi literami na workach poszczególnych kolorów :

- worek żółty – TWORZYWA SZTUCZNE, KARTON, PAPIER, METAL, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE

- worek zielony – SZKŁO

3) Wykonawca będzie zobowiązany w terminie do 3 dni po podpisaniu umowy przedstawić Zamawiającemu projekty poszczególnych worków na odpady segregowane, w celu akceptacji przez Zamawiającego.

4) Wykonawca jest zobowiązany zapewnić przez cały okres trwania umowy worki na odpady selektywnie zebrane dla właścicieli nieruchomości;

(11)

GP.271.6.2013.DGM Strona 11 z 16

5) Worki powinny być wykonane z folii typu LDPE lub HDPE o grubości dostosowanej do ilości i rodzaju odpadów, uniemożliwiające rozerwanie się worków, o pojemności 60 oraz 120

litrów.

6) Worki na odpady selektywnie zebrane należy dostarczać właścicielom nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej oraz opcjonalnie właścicielom nieruchomości niezamieszkałych

w następujących ilościach : a) Worki zielone / szkło/:

- 120 l. dla nieruchomości na której zamieszkuje od 1 do 4 osób;

- 2 x 120l. dla nieruchomości na której zamieszkuje 5 osób i więcej itd. przyjmując za zasadę jeden worek więcej na każde kolejne 4 osoby Częstotliwość odbioru zgodnie rozdz. 4 pkt. 4.5 ppkt 8 niniejszego załącznika.

b) worki żółte / tworzywa sztuczne, papier, karton, metal, opakowania wielomateriałowe/

- 120l. - dla nieruchomości na której zamieszkuje od 1 do 2 osób;

- 2 x 120l. dla nieruchomości na której zamieszkuje od 3 do 4 osób;

- 3 x 120l. dla nieruchomości na której zamieszkuje od 5 do 6 osób;

- 4 x120l. dla nieruchomości na której zamieszkuje od 7 do 8 osób;

itd., na każde 2 kolejne dwie osoby należy przewidzieć jeden worek 120 l. więcej.

Częstotliwość odbioru zgodnie rozdz. 4 pkt. 4.5 ppkt 8 niniejszego załącznika.

7) Wykonawca odbierając odpady komunalne zebrane selektywnie w workach jest zobowiązany jednocześnie pozostawić właścicielowi nieruchomości kpl worków na okres do następnego wywozu w ilościach wynikających z pkt 6 lit a i b.

8) W pojemniki na odpady niesegregowane ( zmieszane) wyposażają nieruchomości ich właściciele ( lub zarządcy) .

5. Podstawowe dane obrazujące wielkość zamówienia (stan na 9.05.2013r.):

1) Ilość odpadów odebranych w 2012 roku z terenu gminy Wicko, określona na podstawie sprawozdań składanych przez podmioty zajmujące się odbieraniem odpadów komunalnych, przedstawia się następująco:

 Inne odpady nie ulegające biodegradacji – 11,29 Mg

 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 369,73 Mg

 opakowania z tworzyw sztucznych – 43,99 Mg

 opakowania ze szkła – 101,79 Mg

(12)

GP.271.6.2013.DGM Strona 12 z 16

 papier i tektura – 1 Mg

 metal – 0,49 Mg

2) Gminę Wicko zamieszkuje 6 016 osób. Powierzchnia gminy wynosi ok. 216 km2

Miejscowości Nieruchomości wg sposobu zamieszkiwania

Liczba mieszkańców Liczba nieruchomości

Bargędzino Jednorodzinne 77 7

Wielolokalowe 31 2

Niezamieszkałe - 0

Białogarda Jednorodzinne 212 37

Wielolokalowe 28 2

Niezamieszkałe - 4

Cegielnia Charbrowska Jednorodzinne 7 1

Wielolokalowe 0 0

Niezamieszkałe - 0

Charbrowo Jednorodzinne 498 103

Wielolokalowe 249 12

Niezamieszkałe - 6

Charbrowski Bór Jednorodzinne 11 3

Wielolokalowe 23 1

Niezamieszkałe - 0

Dychlino Jednorodzinne 17 7

Wielolokalowe 0 0

Niezamieszkałe - 0

Dymnica Jednorodzinne 23 8

(13)

GP.271.6.2013.DGM Strona 13 z 16

Wielolokalowe 0 0

Niezamieszkałe - 1

Gąska Jednorodzinne 19 5

Wielolokalowe 0 0

Niezamieszkałe - 0

Gęś Jednorodzinne 144 35

Wielolokalowe 0 0

Niezamieszkałe - 1

Górka Jednorodzinne 0 0

Wielolokalowe 115 6

Niezamieszkałe - 1

Komaszewo Jednorodzinne 78 7

Wielolokalowe 0 0

Niezamieszkałe - 0

Kopaniewo Jednorodzinne 57 6

Wielolokalowe 41 1

Niezamieszkałe - 0

Krakulice Jednorodzinne 103 12

Wielolokalowe 133 6

Niezamieszkałe - 2

Łebieniec Jednorodzinne 286 60

Wielolokalowe 29 1

Niezamieszkałe - 5

Maszewko Jednorodzinne 81 24

(14)

GP.271.6.2013.DGM Strona 14 z 16

Wielolokalowe 0 0

Niezamieszkałe - 2

Nieznachowo Jednorodzinne 17 2

Wielolokalowe 0 0

Niezamieszkałe - 0

Nowęcin (zabudowa pensjonatowa)

Jednorodzinne 432 121

Wielolokalowe 166 7

Niezamieszkałe - 28

Podroże Jednorodzinne 23 4

Wielolokalowe 0 0

Niezamieszkałe - 0

Poraj Jednorodzinne 16 4

Wielolokalowe 65 3

Niezamieszkałe - 0

Roszczyce Jednorodzinne 204 27

Wielolokalowe 34 2

Niezamieszkałe - 2

Sarbsk Jednorodzinne 99 23

Wielolokalowe 116 4

Niezamieszkałe - 6

Skarszewo Jednorodzinne 60 9

Wielolokalowe 54 3

Niezamieszkałe - 1

Steknica Jednorodzinne 61 12

(15)

GP.271.6.2013.DGM Strona 15 z 16

Wielolokalowe 21 2

Niezamieszkałe - 0

Strzeszewo Jednorodzinne 79 10

Wielolokalowe 159 8

Niezamieszkałe - 1

Szczenurze Jednorodzinne 312 60

Wielolokalowe 0 0

Niezamieszkałe - 5

Ulinia Jednorodzinne 39 10

Wielolokalowe 0 0

Niezamieszkałe - 2

Wicko Jednorodzinne 407 97

Wielolokalowe 260 11

Niezamieszkałe - 19

Wojciechowo Jednorodzinne 121 23

Wielolokalowe - 0

Niezamieszkałe - 2

Wrzeście Jednorodzinne 245 44

Wielolokalowe 45 2

Niezamieszkałe - 4

Wrześcienko Jednorodzinne 102 10

Wielolokalowe 47 4

Niezamieszkałe - 2

Zdrzewno Jednorodzinne 94 10

(16)

GP.271.6.2013.DGM Strona 16 z 16

Wielolokalowe 107 8

Niezamieszkałe - 1

Żarnowska (zabudowa pensjonatowa)

Jednorodzinne 369 92

Wielolokalowe 0 0

Niezamieszkałe - 6

Razem: Jednorodzinne 4293 873

Wielolokalowe 1723 85

Niezamieszkałe - 101

3) Wyżej wymienione dane zostały sporządzone na podstawie bazy ewidencji ludności. Dane dotyczące nieruchomości niezamieszkałych, sporządzono na podstawie dotychczas złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przy czym należy zaznaczyć, iż nie wszystkie podmioty takowe deklaracje złożyły, ponadto zgodnie z art. 6m ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012r. Poz. 391 z póź.

zm.) właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do właściwego organu deklarację o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie:

a) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,

b) 14 dni od powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych (w przypadku nieruchomości niezamieszkałej).

Tak więc, należy przyjąć, iż podane wartości, są danymi szacunkowymi, mogącymi ulec zmianie.

Ponadto w zabudowie pensjonatowej tj. w m. Żarnowska oraz Nowęcin w okresie sezonu letniego należy spodziewać się zwiększonej ilości odpadów komunalnych ze względu na turystyczny charakter tych miejscowości.

Cytaty

Powiązane dokumenty

17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 17 01 80 Usunięte tynki,

działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Różan (stan na dzień 22.02.2018

działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Różan (stan na dzień 14.03.2019

1. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, sporządzone wg

złe warunki atmosferyczne (intensywne opady deszczu, śniegu, roztopy) uniemożliwiające dojazd do miejsca odbioru odpadów. O fakcie nieprzestrzegania Harmonogramu Wykonawca

Uprzejmie prosimy o wystawianie odpadów przed posesją do godziny 6:00 zgodnie z powyższym harmonogramem - w przeciwnym wypadku nie zostaną odebrane... KOMA

oznakowane worki. Zamawiający odstępuje od znakowania worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zgodnie z Odpowiedzią na pytanie Nr 2. SIWZ przewiduje, iż

KOMA OLSZTYN Sp... KOMA

W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku w zakresie segregacji odpadów (wystawił tylko zmieszane odpady),

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. Małe

(nieruchomości zamieszkałe - zabudowa jednorodzinna) Sektor V – Miasto Iława.. poniedziałek Daty odbioru odpadów w

gromadzenia bioodpadów. 11) odbiór choinek i drzewek świątecznych wg harmonogramu odbioru bioodpadów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2

- około 25 ton odpadów wielkogabarytowych. Podane ilości mają charakter szacunkowy i będą ulegały zmianie wraz z rozwojem selektywnego zbierania odpadów

16 05 07* Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne).. 12 16 05 08* Zużyte organiczne

10. Zamawiający jest uprawniony do zatrzymania wynagrodzenia Wykonawcy w takiej części jaką Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy za wykonany przez

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli

1)wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania

1701-odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika) 17 01 01-odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i

nieruchomości zamieszkałe - zabudowa wielorodzinna oraz jednorodzinna Sektor V – Miasto Iława. Lokalizacja pojemnika

2) wystawienia do odbioru odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie widnieją w miesięcznym rejestrze nieruchomości przewidzianych do obsługi

16) Wykonawca zobowiązany jest do kontroli realizacji przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a w przypadku ich

- na nieruchomościach, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, instytucje itp. raz na dwa tygodnie, według harmonogramu wykonanego przez Wykonawcę, uzgodnionego

c) zapewnienie dla każdej z miejscowości wchodzącej w skład Gminy Adamówka stanowisk do zbiórki odpadów w łącznej ilości 6 sztuk, z których każde wyposażone będzie w