• Nie Znaleziono Wyników

(tekst jednolity) REGULAMIN DOTYCZĄCY ORGANIZACJI STAśY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ORAZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "(tekst jednolity) REGULAMIN DOTYCZĄCY ORGANIZACJI STAśY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ORAZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY"

Copied!
9
0
0

Pełen tekst

(1)

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4 z 08.02.2012r.

(tekst jednolity)

REGULAMIN

DOTYCZĄCY ORGANIZACJI STAśY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ORAZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Podstawa prawna:

1. Ustawa z 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. Nr 69 poz. 415 z 2008r. ).

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 20 sierpnia 2009 r.

w sprawie szczegółowych warunków odbywania staŜu przez bezrobotnego (Dz. U.

Nr 142, poz. 1160 z 2009 r.).

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 18 sierpnia 2009 r.

w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz. U. Nr 136, poz. 1118 z 2009 r.).

4. Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 127, poz. 721 z 2011r.).

§ 2

Ilość umów zawartych na organizację staŜy dla osób bezrobotnych w danym roku ograniczona jest wielkością środków będących w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w GiŜycku.

§ 3

Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o:

1. „ustawie” naleŜy przez to rozumieć ustawę z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. Nr 69 poz. 415 z 2008r. z późn. zm.).

2. „rozporządzeniu” naleŜy przez to zrozumieć Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania staŜu przez bezrobotnego (Dz. U. Nr 142, poz. 1160 z 2009r.).

3. „Staroście” – naleŜy przez to rozumieć Starostę GiŜyckiego,

4. „Urzędzie” – naleŜy przez to rozumieć Powiatowy Urząd Pracy w GiŜycku,

5. „Dyrektorze Urzędu Pracy” – naleŜy przez to zrozumieć Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w GiŜycku,

6. „Organizatorze” – naleŜy przez to rozumieć pracodawcę, u którego odbywany jest staŜ.

(2)

ROZDZIAŁ II

OGÓLNE WARUNKI ODBYWANIA STAśU PRZEZ OSOBY BEZROBOTNE

§ 4

1. Do odbycia staŜu na okres od 3 do 6 miesięcy mogą być kierowane osoby bezrobotne:

- do 25 roku Ŝycia,

- długotrwale bezrobotne albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, albo kobiety które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,

- powyŜej 50 roku Ŝycia,

- bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,

- samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku Ŝycia, - które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia, - niepełnosprawne.

2. W przypadku organizowana staŜy w ramach programów/projektów finansowanych z „rezerwy” Ministra lub współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dopuszcza się moŜliwość kwalifikowania kandydatów według odrębnie ustalonych kryteriów, zgodnie z załoŜeniami tych projektów/programów.

§ 5

Do odbycia staŜy na okres do 12 miesięcy mogą być skierowane osoby bezrobotne:

- do 25 roku Ŝycia,

- które w okresie 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończeniu szkoły wyŜszej, nie ukończyli 27 roku Ŝycia.

§ 6

Bezrobotny skierowany do odbycia staŜu:

1. przestrzega ustalonego przez organizatora rozkładu czasu pracy;

2. sumiennie i starannie wykonuje zadania objęte programem staŜu oraz stosuje się do poleceń organizatora i opiekuna, o ile nie są one sprzeczne z prawem;

3. przestrzega przepisów i zasad obowiązujących u organizatora, w szczególności regulaminu pracy, tajemnicy słuŜbowej, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpoŜarowych;

4. sporządza sprawozdanie z przebiegu staŜu zawierające informacje o wykonywanych zadaniach oraz uzyskanych kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych.

§ 7

1. Czas pracy bezrobotnego odbywającego staŜ nie moŜe przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, a bezrobotnego będącego osobą niepełnosprawną zaliczoną do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności - 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.

2. Bezrobotny nie moŜe odbywać staŜu w niedziele i święta, w porze nocnej, w systemie pracy zmianowej ani w godzinach nadliczbowych.

(3)

3. Starosta moŜe wyrazić zgodę na realizację staŜu w niedzielę i święta, w porze nocnej lub w systemie pracy zmianowej, o ile charakter pracy w danym zawodzie wymaga takiego rozkładu czasu pracy.

4. Bezrobotnemu odbywającemu staŜ przysługuje prawo do okresów odpoczynku na zasadach przewidzianych dla pracowników.

§ 8

Bezrobotnemu odbywającemu staŜ przysługuje prawo do równego traktowania na zasadach przewidzianych w przepisach rozdziału II a w dziale pierwszym ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.).

§ 9

1. Bezrobotny w terminie 7 dni od dnia otrzymania opinii, o której mowa w art. 53 ust. 5 ustawy, przedkłada staroście tę opinię wraz ze sprawozdaniem, o którym mowa w § 6 ust.

2 pkt 4 rozporządzenia.

2. Starosta po zapoznaniu się z treścią sprawozdania i wydaniu zaświadczenia o odbyciu staŜu, zwraca bezrobotnemu opinię oraz sprawozdanie wraz z kopią programu staŜu.

§ 10

Bezrobotnemu w okresie odbywania staŜu przysługuje stypendium w wysokości 120 % kwoty zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1, pkt. 1 ustawy. Za okres, za który przysługuje stypendium zasiłek nie przysługuje.

§ 11

Bezrobotnemu uprawnionemu do stypendium w przypadku niezdolności do pracy z powodu choroby lub pobytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej, konieczności osobistego sprawowania opieki nad członkiem rodziny, w przypadkach, o których mowa w przepisach o świadczeniach pienięŜnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, powiatowy urząd pracy wypłaca stypendium po przedstawieniu odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego.

§ 12

Osoba bezrobotna w przypadku przerwania staŜu z własnej winy, z wyjątkiem podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, powołania do słuŜby wojskowej jest zobowiązana do zwrotu poniesionych przez PUP kosztów z wyłączeniem stypendium za okres uczestnictwa w staŜu.

§ 13

Bezrobotny nie moŜe odbywać ponownie staŜu u tego samego Organizatora na tym samym stanowisku pracy, na którym wcześniej odbywał staŜ.

§ 14

Bezrobotny będący w bliskim pokrewieństwie z Organizatorem, nie zostanie skierowany do odbycia staŜu u tego Organizatora.

(4)

§ 15

Osoba bezrobotna odbywająca staŜ od 6 do 12 miesięcy moŜe zostać skierowana ponownie do odbycia staŜu nie wcześniej niŜ po upływie okresu 2 lat od dnia zakończenia ostatniego staŜu.

§ 16

Na staŜ w pierwszej kolejności będą kierowane osoby bezrobotne, które nie korzystały ze wsparcia finansowanego ze środków publicznych.

ROZDZIAŁ III

OGÓLNE WARUNKI DO SPEŁNIENIA PRZEZ ORGANIZATORA STAśU

§ 17

StaŜe mogą być organizowane u pracodawców, w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub u pełnoletnich osób fizycznych, zamieszkujących i prowadzących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym obejmującym obszar uŜytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub prowadzących dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291 z późn. zm.).

§ 18

StaŜe nie będą organizowane u pracodawców:

- znajdujących się w stanie likwidacji lub upadłości;

- zalegających z opłatami wobec ZUS lub KRUS i US;

- którzy nie wywiązali się z deklaracji zatrudnieniowych zawartych w umowach z urzędem pracy w okresie ostatnich 12 miesięcy;

- u których 50% kadry stanowi zatrudnienie wsparte środkami publicznymi.

§ 19

1. StaŜe organizowane będą na terenie powiatu giŜyckiego.

2. Tylko w szczególnych i uzasadnionych przypadkach Urząd będzie organizował staŜe poza terenem powiatu giŜyckiego.

§ 20

1. U Organizatora staŜu, który jest pracodawcą, staŜ mogą odbywać jednocześnie bezrobotni w liczbie nieprzekraczającej liczby pracowników zatrudnionych u Organizatora w dniu składania wniosku w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

2. U Organizatora staŜu, który nie jest pracodawcą, staŜ moŜe odbywać jednocześnie jeden bezrobotny.

(5)

§ 21

Organizator staŜu:

1. zapoznaje bezrobotnego z programem staŜu;

2. zapoznaje bezrobotnego z jego obowiązkami oraz uprawnieniami;

3. zapewnia bezrobotnemu bezpieczne i higieniczne warunki odbywania staŜu na zasadach przewidzianych dla pracowników;

4. zapewnia bezrobotnemu profilaktyczną ochronę zdrowia w zakresie przewidzianym dla pracowników;

5. szkoli bezrobotnego na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpoŜarowych oraz zapoznaje go z obowiązującym regulaminem pracy;

6. przydziela bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, odzieŜ i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej oraz niezbędne środki higieny osobistej;

7. zapewnia bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, bezpłatne posiłki i napoje profilaktyczne;

8. niezwłocznie, nie później jednak niŜ w terminie 7 dni, informuje starostę o przypadkach przerwania odbywania staŜu, o kaŜdym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności bezrobotnego oraz o innych zdarzeniach istotnych dla realizacji programu;

9. niezwłocznie, nie później jednak niŜ w terminie 7 dni, po zakończeniu realizacji programu staŜu wydaje bezrobotnemu opinię, o której mowa w art. 53 ust. 5 ustawy;

10. dostarcza staroście w terminie 5 dni po zakończeniu kaŜdego miesiąca staŜu listę obecności podpisywaną przez bezrobotnego.

§ 22

Organizator staŜu moŜe przeprowadzić wstępne badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania danego zawodu.

§ 23

1. Organizator zapewnia bezrobotnemu opiekuna staŜu.

2. Opiekun bezrobotnego udziela mu wskazówek i pomocy w wypełnianiu powierzonych zadań oraz poświadcza własnoręcznym podpisem prawdziwość informacji zawartych w sprawozdaniu ze staŜu.

3. Opiekun bezrobotnego odbywającego staŜ moŜe jednocześnie sprawować opiekę nie więcej niŜ nad 3 osobami bezrobotnym odbywającymi staŜ.

ROZDZIAŁ IV

TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW O ORGANIZACJĘ STAśU DLA BEZROBOTNYCH

§ 24

1. Organizator składa wniosek o organizację staŜu zawierający dane:

a) dane Organizatora: firmę lub imię i nazwisko, siedzibę i miejsce prowadzenia działalności oraz imię i nazwisko osoby upowaŜnionej do reprezentowania Organizatora;

b) liczbę pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy;

c) liczbę przewidywanych miejsc pracy, na których bezrobotni będą odbywać staŜ;

d) imię i nazwisko oraz stanowisko opiekuna bezrobotnego odbywającego staŜ;

(6)

e) proponowany okres odbywania staŜu, nie krótszy niŜ 3 miesiące;

f) opis zadań, jakie będą wykonywane podczas staŜu przez bezrobotnego, w tym nazwę zawodu lub specjalności, zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy, nazwę komórki organizacyjnej i stanowiska pracy oraz zakres zadań zawodowych;

g) wymagania dotyczące predyspozycji psychofizycznych i zdrowotnych, poziomu wykształcenia oraz minimalnych kwalifikacji niezbędnych do podjęcia staŜu przez bezrobotnego na danym stanowisku pracy.

§ 25

1. Wypełniony formularz wniosku o zorganizowanie staŜu dla osób bezrobotnych Organizator składa w Powiatowym Urzędzie Pracy w GiŜycku przy ul. Gdańskiej 11, 11-500 GiŜycko (pok. 2 lub sekretariat).

2. Wnioski nadesłane faksem lub pocztą elektroniczną bez podpisu certyfikowanego nie podlegają rozpatrzeniu.

3. Wnioski naleŜy składać wyłącznie w formie pisemnej, na obowiązującym w Powiatowym Urzędzie Pracy druku.

4. We wniosku dopuszczone jest zwiększenie wierszy w tabelach, nie wolno jednak zmieniać kolejności, treści oraz formy.

5. Wniosek powinien być wypełniony w sposób czytelny.

§ 26

1. Wniosek podlega ocenie formalnej i merytorycznej.

2. Ocena formalna polega na sprawdzeniu kompletności wniosku (wypełnienie wszystkich punktów).

3. Wnioski zawierające uchybienia formalne nie będą rozpatrywane pod względem merytorycznym.

4. Wnioski będą rozpatrywane do wyczerpania środków przeznaczonych na realizacje tej formy aktywizacji zawodowej.

§ 27

1. Oceny wniosku pod względem merytorycznym dokonuje Komisja powołana przez Dyrektora Urzędu składająca się z:

Przewodniczący Komisji: Kierownik Działu Instrumentów Rynku Pracy;

Członkowie Komisji:

1. Kierownik Pośrednictwa Pracy/Pośrednik Pracy;

2. Specjalista ds. programów.

2. Komisja, jest organem opiniodawczym Dyrektora Urzędu, powołanym do celów opiniowania wniosków w sprawie organizacji staŜu dla osób bezrobotnych oraz osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy.

Ostateczne uwzględnienie lub nieuwzględnienie wniosku naleŜy do Dyrektora Urzędu.

3. Prace Komisji są oparte na zasadach: jawności, równego traktowania Organizatorów wnioskujących o przyznanie staŜu, bezstronności i pisemności postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wiedzą i doświadczeniem osób wchodzących w skład Komisji.

4. Komisja rozpatruje wnioski o organizacje staŜu dla osób bezrobotnych oraz osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy, w oparciu o przyjęte kryteria

(7)

zawarte w „Karcie indywidualnej oceny wniosku o organizację staŜu”, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Karta indywidualnej oceny wniosku o organizację staŜu

Lp. Elementy składowe wniosku Maksymalna

liczba punktów 1. Treść merytoryczna:

- czy uzyskane w trakcie staŜu kwalifikacje są poszukiwane na rynku pracy (0-10 pkt.);

- czy proponowany program staŜu zapewnia istotny rozwój kompetencji (0-10 pkt.);

- czy wymagania stawiane kandydatom na staŜ, dotyczące ich kwalifikacji są istotne z punktu widzenia zaproponowanego programu staŜu (0-10 pkt.).

30

2. a) ocena współpracy z Organizatorem, który korzystał ze środków publicznych w okresie 12 m-cy poprzedzających dzień złoŜenia wniosku (0-10 pkt.):

- ilość zawartych i realizowanych umów oraz ich efektywność;

- przestrzeganie zobowiązań wynikających z zawartych umów;

- analiza pracodawcy związana z karalnością za naruszenie przepisów Prawa Pracy;

b) jeśli firma nie korzystała ze środków publicznych ( 5 pkt.);

10

3. Zobowiązanie do zatrudnienia po okresie odbywanego staŜu ( 0-15 pkt.):

- brak gwarancji zatrudnienia (0 pkt.);

- zatrudnienie na czas określony: 3 m-ce (5 pkt.);

- zatrudnienie na czas określony: 6 m-cy (10 pkt.);

- zatrudnienie na czas określony powyŜej: 6 m-cy (15 pkt.).

15

Suma punktów: 55

UWAGA:

Wniosek o organizację staŜu będzie:

a) rozpatrzony pozytywnie, gdy uzyska od 30 do 55 punktów;

b) odrzucony, gdy uzyska od 0 do 29 punktów.

W przypadku, gdy ilość wniosków, które otrzymają ocenę pozytywną będzie większa niŜ ilość wolnych miejsc staŜowych, umowy staŜowe zostaną zawarte z tymi organizatorami, których wnioski uzyskają najwyŜszą ilość punktów.

Z uwagi na ograniczone środki finansowe nie kaŜdy pozytywnie rozpatrzony wniosek będzie realizowany.

Ostateczną liczbą punktów będzie średnia ocen poszczególnych członków komisji.

(8)

§ 28

O sposobie rozpatrzenia wniosku Urząd powiadamia Organizatora w terminie 30 dni od otrzymania wniosku.

§ 29

1. StaŜ odbywa się na podstawie umowy zawartej przez Starostę, w imieniu którego działa Dyrektor PUP w GiŜycku a pracodawcą, według programu określonego we wniosku.

2. Umowa określa w szczególności:

a) firmę lub imię i nazwisko organizatora;

b) imię i nazwisko osoby upowaŜnionej do reprezentowania organizatora;

c) siedzibę organizatora;

d) miejsce odbywania staŜu;

e) dane bezrobotnego odbywającego staŜ: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres;

f) imię i nazwisko oraz zajmowane stanowisko opiekuna bezrobotnego odbywającego staŜ;

g) datę rozpoczęcia i zakończenia staŜu;

h) program staŜu;

i) zobowiązanie organizatora do zapewnienia naleŜytej realizacji staŜu zgodnie z ustalonym programem;

j) w przypadku Organizatorów zobowiązujących się do zatrudnienia staŜysty po zakończeniu staŜu – zobowiązanie do zatrudnienia na określony między stronami czas;

k) zobowiązanie Organizatora do umoŜliwienia przeprowadzenia wizyty sprawdzającej prawidłowość realizacji umowy.

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku organizowania staŜu w powiatowych urzędach pracy i starostwach powiatowych, z tym Ŝe powiatowy urząd pracy lub starostwo powiatowe sporządza program staŜu i realizuje staŜ zgodnie z przyjętym programem.

§ 30

Na wniosek bezrobotnego odbywającego staŜ Organizator jest obowiązany do udzielenia dni wolnych w wymiarze 2 dni za kaŜde 30 dni kalendarzowe odbywania staŜu, za ostatni miesiąc odbywania staŜu Organizator obowiązany jest udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia staŜu, bezrobotny nabywa prawo do dni wolnych sukcesywnie po upływie kolejnych 30-dniowych okresów. Za dni wolne przysługuje stypendium.

§ 31

1. Starosta na wniosek bezrobotnego odbywającego staŜ lub z urzędu moŜe rozwiązać z Organizatorem umowę o odbycie staŜu w przypadku nie realizowania przez Organizatora programu staŜu lub niedotrzymywania warunków jego odbywania, po wysłuchaniu Organizatora staŜu.

2. Starosta na wniosek Organizatora lub z urzędu, po zasięgnięciu opinii Organizatora i wysłuchaniu bezrobotnego, moŜe pozbawić bezrobotnego moŜliwości kontynuowania staŜu w przypadku:

a) nieusprawiedliwionej nieobecności podczas więcej niŜ jednego dnia staŜu;

b) naruszenia podstawowych obowiązków określonych w regulaminie pracy, w szczególności stawienia się do odbycia staŜu w stanie wskazującym na spoŜycie alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych lub spoŜywania w miejscu pracy alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych;

c) usprawiedliwionej nieobecności uniemoŜliwiającej zrealizowanie programu staŜu.

(9)

§ 32

Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w urzędzie jako bezrobotna lub poszukująca pracy nie pozostająca w zatrudnieniu moŜe zostać skierowania do odbywania staŜu. Dla niepełnosprawnych zarejestrowanych jako osoby bezrobotne staŜe są finansowane ze środków Funduszu Pracy, natomiast dla niepełnosprawnych zarejestrowanych jako osoby poszukujące pracy nie pozostające w zatrudnieniu – ze środków PFRON.

§ 33

Wykazy pracodawców i osób, z którymi zawarto umowy o organizację staŜu , podawane są do publicznej wiadomości przez wywieszenie ich na tablicy ogłoszeń PUP oraz umieszczenie na stronach internetowych www.gizycko.pup.gov.plpl na okres 30 dni.

ROZDZIAŁ V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 34

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor Urzędu moŜe podjąć decyzję o odstępstwie od postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie.

Załączniki do Regulaminu:

1. Załącznik Nr 1 – Karta indywidualnej oceny wniosku o organizację staŜu.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Program szkolenia opracowany przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie (Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 roku w

osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP Tczew, osoba posiadająca co najmniej. wykształcenie

49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004r.(Dz.U. 415 z późniejszymi zmianami) *,.. -osoby bezrobotne objęte Indywidualnym Planem

Cieszy niezmiernie fakt, że mimo kapryśnej pogody udało nam się spotkać w tak licznym gronie, na większości z organizowanaych w trakcie ostatniego weekendu wydarzeń.

posiada orzeczony stopień niepełnosprawności, lub jest w trudnej sytuacji materialnej i/lub rodzinnej. Okres odbywania stażu określony w umowie o organizację stażu nie

pracy na druku ZUS ZLA (nieprzedstawienie zaświadczenia w wymaganej formie skutkuje na podstawie art.. 9) Jeżeli bezrobotny w trakcie obywania stażu pozostaje niezdolny do

StaŜe zawodowe, realizowane w ramach projektu „Fizyka – Twój Wybór, Twoja Przyszłość”, przeznaczone są dla studentów Fizyki Medycznej i Fizyki Technicznej, którzy

Powiatowy urząd pracy ustalając profil pomocy dokonuje analizy sytuacji osoby bezrobotnej i jej szans na rynku pracy biorąc pod uwagę oddalenie od rynku pracy i gotowość do