Plan działań profilaktycznych w roku szkolnym 2015/2016

11  Download (0)

Full text

(1)

Plan działań profilaktycznych w roku szkolnym 2015/2016

(2)

Harmonogram planowanych działań profilaktycznych

Zachowanie ryzykowne

Cele/zadania Sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne Termin Uwagi

1. Palenie tytoniu

Propagowanie zdrowego stylu

życia bez

papierosa.

 regularna kontrola łazienek i szatni podczas przerw,

 realizowanie programu „Czyste powietrze wokół nas” dla dzieci 5-6 letnich

 realizowanie programu „Nie pal przy mnie, proszę” w klasach I-III SP

 projekcje filmów dydaktycznych i dyskusja na temat nałogu tytoniowego,

 pogadanki z rodzicami w ramach zebrań klasowych

o istniejącym zagrożeniu nałogiem palenia

 Pogadanki podczas godzin

wychowawczych oraz zajęć świetlicowych

 apel dot. szkodliwości używek

 gazetka ścienna dot. szkodliwości palenia, rozdawanie ulotek dla uczniów i rodziców

 lansowanie mody na niepalenie w ramach konkursu dotyczącego uzależnień,

 zorganizowanie działań z okazji Dnia Rzucania Palenia

 zorganizowanie działań z okazji Dnia bez papierosa

 teatr profilaktyczny związany z

nauczyciele dyżurujący, sprzątaczki

wychowawcy, pedagog

higienistka, pedagog, nauczyciele kl. I-III SP

wychowawcy

wychowawcy,

wychowawcy świetlicy

pedagog, higienistka pedagog

nauczyciel plastyki

higienistka ,pedagog

higienistka, pedagog higienistka, pedagog pedagog

cały rok

II sem.

II sem.

I sem.

I sem.

I sem.

I sem.

I sem.

II sem.

II sem

I sem

(3)

uzależnieniami

 udział w rządowym programie

„Bezpieczna i przyjazna szkoła”

 udział w projekcie organizowanym przez PSSE "Szkoła promująca Europejski Kodeks Walki z Rakiem"

 apel dotyczący profilaktyki nowotworowej

pedagog, wychowawcy, nauczyciele

pedagog , higienistka , przedstawiciele PSSE w Siemiatyczach

pedagog, higienistka, wychowawcy

Cały rok październik

październik

2. Picie alkoholu

Propagowanie właściwego stylu

życia bez

używania alkoholu

 projekcje filmowe i dyskusje na temat szkodliwości alkoholu dla organizmu człowieka,

 godziny wychowawcze nt. szkodliwości alkoholu

 pogadanki z rodzicami o istniejącym zagrożeniu nałogiem alkoholizmu

 lansowanie mody na niepicie w ramach konkursu o uzależnieniach

 konkursy plastyczne np. „Zdrowi i wolni od uzależnień” dla kl. IV-VI i „Młodość wolna od uzależnień” dla kl. I-III

gimnazjum

 propozycja zajęć pozalekcyjnych, sportowych, kół zainteresowań

 uwzględnianie w tematyce lekcji religii i WDŻ zasad profilaktyki, sensu życia, celów życiowych

 dyskusje na języku polskim o wzorcach osobowych w literaturze.

wychowawcy nauczyciel biologii, pedagog

wychowawcy, pedagog

wychowawcy

nauczyciele j. polskiego, biologii

nauczyciel plastyki

nauczyciele, wychowawcy

katecheci, nauczyciel WDŻ

nauczyciele j. polskiego

cały rok

cały rok

zebrania klasowe I sem.

I sem.

cały rok

cały rok

wg potrzeb

wg potrzeb

(4)

 pogadanki i dyskusja na lekcjach biologii, chemii oraz podczas zajęć świetlicowych

 warsztaty i treningi uczenia konstruktywnego odmawiania,

 budowanie właściwego wizerunku własnej osoby,

 rozwijanie umiejętności bycia asertywnym i komunikowania się z innymi

 teatr profilaktyczny dotyczący profilaktyki uzależnienień

 apel dot. szkodliwości używek

 udział w rządowym programie

„Bezpieczna i przyjazna szkoła”

 udział w projekcie organizowanym przez PSSE "Szkoła promująca Europejski Kodeks Walki z Rakiem"

 apel dotyczący profilaktyki nowotworowej

nauczyciele biologii, chemii, wychowawcy świetlicy wychowawcy, pedagog

wychowawcy, pedagog

wychowawcy, pedagog

pedagog

pedagog, higienistka pedagog, wychowawcy, nauczyciele

pedagog , higienistka , przedstawiciele PSSE w Siemiatyczach

pedagog, higienistka, wychowawcy

wg potrzeb

wg potrzeb

wg potrzeb

I sem.

I sem.

I sem.

cały rok październik

październik 3.Sięganie

po narkotyki

Propagowanie właściwego stylu życia bez

używania narkotyków i innych środków odurzających

 projekcje filmów dydaktycznych i dyskusje na temat narkomanii

 pogadanki z rodzicami na temat zagrożenia narkomanią,

 pogadanki z uczniami na temat szkodliwości zażywania dopalaczy, napojów energetyzujących, sterydów podczas godzin wychowawczych i zajęć świetlicowych

 zapoznanie uczniów i nauczycieli z

wychowawcy, pedagog

wychowawcy

pedagog higienistka

wychowawcy świetlicy

dyrektor

cały rok

na zebr. klas.

cały rok

II sem.

(5)

przepisami prawa dot. używania substancji psychoaktywnych

 apel dotyczący szkodliwości zażywania środków psychoaktywnych

 promowanie działań ukazujących ciekawe, konstruktywne sposoby spędzania czasu wolnego (sport, taniec, rozwijanie zainteresowań)

 teatr profilaktyczny

 gromadzenie i rozpowszechnianie materiałów i nowoczesnych środków dydaktycznych na temat profilaktyki uzależnień (ulotki na temat negatywnych skutków zażywania narkotyków, dopalaczy, gazetki ścienne)

 uczenie umiejętności odpierania nacisków zewnętrznych skłaniających do zażywania narkotyków – w ramach godzin

wychowawczych.

 uwrażliwienie rodziców na postawy i zachowanie dzieci. Dostarczenie informacji, jak powinni zachować się w sytuacjach wymagających interwencji poprzez ulotki, pogadanki, potkania ze specjalistami (np. psychologiem ds.

uzależnień)

 udział w rządowym programie

„Bezpieczna i przyjazna szkoła”

pedagog

pedagog, higienistka

pedagog pedagog

wychowawcy, pedagog

pedagog, psycholog, wychowawcy

pedagog, wychowawcy, nauczyciele

I sem.

I sem.

wg potrzeb

II sem.

wg potrzeb

cały rok

(6)

4. Przemoc i agresja

Zmniejszanie i niwelowanie przejawów agresji, propagowanie pozytywnych wzorców zachowań.

 zajęcia z pedagogiem szkolnym

 pogadanki podczas zajęć świetlicowych

 zajęcia z zakresu edukacji prawnej dotyczących konsekwencji prawnych stosowania różnych form przemocy

 projekcje filmów dydaktycznych i dyskusje na temat filmów

 przeprowadzenie ankiety na temat przemocy,

 adaptacja dzieci z kl. I SP do warunków szkolnych (zajęcia z pedagogiem,

zapoznanie uczniów z budynkiem szkoły)

 tworzenie w klasie bezpiecznego środowiska: zabawy integracyjne na godzinach wychowawczych;

organizowanie klasowych imprez, spotkań, wyjść; udział klasy w organizowaniu wspólnego przedsięwzięcia, np.

uroczystości szkolnej, przedstawienia;

wzajemna pomoc i zauważanie problemów drugiej osoby;

 zorganizowanie Tygodnia Życzliwości i Uśmiechu

 zachęcanie do aktywnego udziału w

pedagog

pedagog, wych.świetlicy pedagog, policja

pedagog, wychowawcy

pedagog

pedagog, nauczyciele kl. I SP

pedagog, wychowawcy

Pedagog, wychowawcy

wychowawcy

I sem.

wg potrzeb wg potrzeb

wg potrzeb

wg potrzeb wrzesień

wg potrzeb cały rok

I sem.

cały rok

(7)

imprezach klasowych i szkolnych uczniów niepełnosprawnych

 reagowanie na przejawy agresji przez wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły

 stwarzanie warunków działania na rzecz innych osób (gotowość do poświęceń i bezinteresowności): akcja „Adopcja serca”, „Góra grosza”, „Szlachetna Paczka”, akcja pieczenia gofrów i in.

 poszanowanie wspólnej i cudzej własności, zwracanie uwagi na poszanowanie ławek i innych sprzętów oraz pomocy naukowych

 kontrolowanie obecności obcych osób na terenie szkoły

 udział w rządowym programie

„Bezpieczna i przyjazna szkoła”

wszyscy nauczyciele i pracownicy szkoły

wszyscy nauczyciele

wszyscy nauczyciele

nauczyciele dyżurujący,

pedagog, wychowawcy, nauczyciele

cały rok

wg potrzeb

cały rok

cały rok

cały rok

5.

Niebezpiecz- ne zachowania w szkole i poza szkołą

Kształtowanie poczucia odpowiedzial- ności za

bezpieczeństwo swoje i innych

 spotkania z przedstawicielami policji nt.

bezpieczeństwa

 zajęcia dotyczące cyberprzemocy, agresywnych gier komputerowych, niebezpieczeństw w Internecie

 zorganizowanie Dnia Bezpiecznego Internetu 2016

 umiarkowanie w korzystaniu z komputera, Internetu i gier komputerowych:

uświadamianie zagrożeń, wskazywanie

dyrekcja pedagog

nauczyciele informatyki, pedagog

nauczyciele informatyki, pedagog

wychowawcy,

wychowawcy świetlicy

I sem.

II sem.

II sem.

wg potrzeb

(8)

pozytywnych przykładów wykorzystania komputera

 rozmowy z uczniami na temat

bezpieczeństwa w szkole, w czasie przerw, podczas oczekiwania na odjazdy oraz w okresie wakacyjnym

 apel poświęcony bezpieczeństwu w czasie wakacji

 organizowanie dyżurów nauczycieli

 dbanie o bezpieczeństwo uczniów, zwłaszcza uczniów najmłodszych oraz niepełnosprawnych w klasach, podczas przerw międzylekcyjnych, na świetlicy oraz przy odjazdach

 zdobywanie karty rowerowej (zajęcia przygotowujące do egzaminu na kartę rowerową)

 udział w rządowym programie

„Bezpieczna i przyjazna szkoła”

dyrekcja,

przedstawiciele policji, wychowawcy świetlicy nauczyciel zajęć technicznych

dyrekcja

wszyscy nauczyciele, nauczyciele kl. i-iiisp wychowawcy świetlicy

nauczyciele zajęć technicznych

pedagog, wychowawcy, nauczyciele

cały rok

II sem Cały rok Cały rok

II sem.

cały rok 6. Ucieczki

z lekcji i wagary

Ograniczenie notorycznego opuszczania lekcji i zapobieganie niepowodzeniom szkolnym

 indywidualne rozmowy z uczniami opuszczającymi lekcje i ich rodzicami

 Zapobieganie opuszczania lekcji przez uczniów niepełnosprawnych

 terminowe egzekwowanie usprawiedliwień nieobecności

 informowanie rodziców o absencji uczniów,

wychowawcy, pedagog

wychowawcy

wychowawcy

wychowawcy

wg potrzeb

wg potrzeb

na bieżąco

wg potrzeb

(9)

 punktualne rozpoczynanie zajęć przez nauczycieli

 stosowanie różnorodnych metod pracy na lekcji -ciekawy sposób prowadzenia zajęć, zapoznawanie uczniów z celami lekcji, odwoływanie się do standardów edukacyjnych

 udzielanie różnych form pomocy dydaktycznej i wychowawczej, indywidualizacja nauczania: praca z osobami ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (zajęcia korekcyjno – kompensacyjne), nauczanie indywidualne, zajęcia wyrównawcze, zajęcia

rewalidacyjne, logopedyczne. Rozwijanie zainteresowań: koła zainteresowań, praca w SU, teatr szkolny

wszyscy nauczyciele

wszyscy nauczyciele

nauczyciele specjaliści nauczyciele

wg potrzeb

cały rok

cały rok

cały rok

cały rok

7.

Niewłaściwe zachowanie w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia

Kształtowanie nawyków właściwego zachowania w sytuacjach ekstremalnych

 przeprowadzenie próbnej ewakuacji

 ćwiczenie nawyków próbnej ewakuacji,

 ćwiczenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy,

dyrektor dyrektor,

nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

I sem.

wg potrzeb wg potrzeb

8.

Niewłaściwy styl życia

Propagowanie zdrowego stylu życia, włączanie

 spotkanie z higienistką szkolną

i lekarzem na temat nieprawidłowego odchudzania się i stosowania diet

wychowawcy, higienistka II sem.

(10)

uczniów niepełno- sprawnych do aktywności fizycznej

( bulimia, anoreksja),

 zajęcia dotyczące właściwego odżywiania

 realizowanie programu „Dzieciństwo bez próchnicy”

 realizowanie programu „Owoce w szkole”

 „Mikołajki na Zdrowo”

 organizowanie imprez sportowych i

rekreacyjnych propagujących aktywny tryb życia

 rozwijanie sprawności fizycznej uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych

 zachęcanie uczniów niepełnosprawnych do większej aktywności fizycznej, tańca, zabaw na świetlicy

 zajęcia w-f, zachęcanie do unikania zwolnień lekarskich z zajęć w-f,

 organizowanie wyjazdów na basen, lodowisko

 udział w programie ”Trzymaj Formę”, przygotowanie apelu promującego zdrowy tryb życia, konkursy

 1.XII – światowy Dzień Walki z AIDS,

 7.IV. – światowy Dzień Zdrowia

 udział w rządowym programie

„Bezpieczna i przyjazna szkoła”

 udział w projekcie organizowanym przez PSSE "Szkoła promująca Europejski Kodeks Walki z Rakiem"

nauczyciele techniki, biologii nauczycielki przedszkola i kl. 0

nauczyciele kl I-III SP pedagog, wychowawcy wychowawcy,

nauczyciele w-f

nauczyciele w-f

nauczyciele świetlicy, wychowawcy

nauczyciele w-f

nauczyciele w-f

higienistka, pedagog, nauczyciele w-f, biologii

higienistka, pedagog, nauczyciel biologii pedagog, wychowawcy, nauczyciele

przedstawiciele PSSE w Siemiatyczach, pedagog, higienistka

pedagog, higienistka,

wg potrzeb cały rok cały rok grudzień cały rok

cały rok

Cały rok

Cały rok

II sem.

II sem.

I sem II sem.

cały rok październik

(11)

 apel dotyczący profilaktyki nowotworowej wychowawcy październik

9.

Przedwczesna inicjacja seksualna

Zapobieganie przedwczesnej inicjacji seksualnej

 pogadanki i prelekcje na lekcjach wychowawczych, biologii, religii,

 projekcje filmów

 realizacja zajęć wychowania do życia w rodzinie,

 organizowanie spotkań z lekarzem, pielęgniarką, położną

wychowawcy, nauczyciel biologii, religii

nauczyciel wychowania do życia w rodzinie,

higienistka, lekarz

cały rok

wg potrzeb cały rok

wg potrzeb

10. Przemoc seksualna

Przeciwdziałanie przemocy

seksualnej

 zajęcia edukacyjne

 rozmowy z pedagogiem, psychologiem

 ulotki, informacje, wykaz instytucji zajmujących się wsparciem dla ofiar przemocy seksualnej

Pedagog, wychowawcy Pedagog, psycholog z PPP

pedagog wg potrzeb

11. Przemoc w rodzinie

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

 zebranie z rodzicami na temat przemocy w rodzinie oraz procedury Niebieskiej Karty

 zajęcia edukacyjne dla uczniów oraz rodziców przy współpracy z Policją

Policja, pedagog

Policja, pedagog

Wg potrzeb

Wg potrzeb

Figure

Updating...

References

Related subjects :