Przedmiar robót. Projekt zasilania tłoczni ścieków

Pełen tekst

(1)

Projekt zasilania tłoczni ścieków

Data: 2013-06-28

Budowa: Budowa kanalizacji sanitarnej w Prądniku Korzkiewskim w gminie Wielka Wieś Kody CPV: 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 45317300-5 Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

Obiekt: Układ pomiarowy, wewnętrzne linie zasilające, skrzynka sterownicza tłoczni ścieków Zamawiający: Gmina Wielka Wieś

ul. Wesoła 48, 32-089 Wielka Wieś Jednostka opracowująca kosztorys: Paweł Wrona ELDRAFT

ul. Wysłouchów 30C/38, 30-611 Kraków

(2)

10481)

strona nr: 2

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Przedmiotem opracowania jest projekt układu pomiarowego nn, wewnętrznej linii zasilającej nn oraz instalacji elektrycznej dla tłoczni ścieków w miejscowości Prądnik Korzkiewski, Gmina Wielka Wieś.

Zakres rzeczowy opracowania:

Część Tauron Dystrybucja:

Montaż zestawu ZZP - 1kpl.

Cześć Inwestora:

Montaż WLZ YKY 5x16 mm2 - 66 m Montaż WLZ YKY 5x25 mm2 - 2 m

Montaż skrzynki sterowniczej tłoczni - 1kpl.

Montaż rozdzielnicy RG - 1kpl.

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

Wszystkie materiały użyte do wykonania inwestycji muszą posiadać niezbędne atesty (aprobaty) i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wszystkie materiały i urządzenia konieczne do wykonania inwestycji powinny być fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji. Ikekroć w niniejszym przedmiarze robót, kosztorysie ofertowym lub inwestorskim podano typ, nazwę materiału lub urządzenia należy przez to rozumieć iż należy stosować materiał, typ urządzenia o parametrach nie gorszych niż określono w niniejszej dokumentacji. Wszystkie podane ceny są cenami netto (bez podatku VAT) w zł (o ile nie podano inaczej). Przedmiar (kosztorys inwestorski/ofertowy) sporządzono zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót udowlanych kreślonych w programie funkcjonalno-użytkowym(Dz.U.04.130.1389 z późn. zmianami) oraz

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu

unkcjonalno-użytkowego(Dz.U.04.202.2072. z późn. zmianami). Przedmiar robót i kosztorys ofertowy (lub inwestorski) należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją projektową, stanowiącą komplet łącznie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz innymi dokumentami powiązanymi. Przed przystąpieniem do wyceny lub rozpoczęcia robót, wykonawca powinien zapoznać się z całością dokumentacji projektowej. Przedmiar robót stanowi tylko materiał pomocniczy dla obliczenia wartości robót zawartych w dokumentacji projektowej. Przed zamówieniem materiałów ilości określone w zestawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować na budowie. Podstawy rzeczowe - katalogi nakładów rzeczowych wymienione w pozycjach przedmiarowych robót z dodatkowym opisem robót dokonanym przez

kosztorysanta w tytule pozycji przedmiarowej. Podstawy cenowe - wg aktualnych cenników producentów materiałów lub dostawców z doliczeniem kosztów zakupu, wg aktualnych cenników usługodawców i baz sprzętowo - transportowych lub na podstawie aktualnych publikacji cenowych dostępnych na rynku. W cenie jednostkowej m-g należy uwzględnić kosztorysową cenę pracy jednostki sprzętowej lub transportowej wraz z kosztami obsługi etatowej oraz koszty jednorazowe uwzględniające koszty przewozu sprzętu lub środków transportu z bazy na budowę i z powrotem, montaż i demontaż na miejscu pracy

Metoda kalkulacji kosztorysowej - kosztorys ofertowy należy sporządzić metodą uproszczoną ( z wykazem materiałów i sprzętu) w oparciu o dostarczony przedmiar robót i dokumentację projektową oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, cena kosztorysowa zawierać powinna wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotowej

inwestycji.

(3)

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót IlosćKrot. Jedn.

1 Montaż zestawu ZZP - Tauron Dystrybucja 1.1 KNNR 5/403/1

P.A. Urządzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach, masa do 20·kg, na fundamencie

prefabrykowanym - montaż zestawu ZZP 1 szt

2 Montaż WLZ i urządzeń odbiorczych 2.1 KNNR 5/403/1

P.A. Urządzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach, masa do 20·kg, na fundamencie

prefabrykowanym - montaż RG 1 szt

2.2 KNR 510/113/3

P.A. Układanie kabli jednożyłowych w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, do 3,0·kg/m - kabel YKY 5x25mm2

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 2 m

2.3 KNNR 5/1203/5

Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 50·mm2 - podłączanie

kabla YKY 5x25mm2 w RG i ZZP 8 szt

2.4 KNR 201/701/3 (2)

Ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 0.4·m, kategoria gruntu IV, głębokość rowu

do 0.8·m 56 m

2.5 KNR 510/301/1

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokości do 0,4·m

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 56 2 m

2.6 KNR 510/303/1

Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi·75·mm

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1 m

2.7 KNR 510/101/2 (1)

Układanie kabli jednożyłowych układanych ręcznie w rowach kablowych, kabel do 1·kg/m, przykrycie kabla folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 65 m

2.8 KNR 510/113/2

Układanie kabli jednożyłowych w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, do 1,0·kg/m

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1 m

2.9 KNNR 5/1203/5

Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 50·mm2 - podłączanie kabla YKY 5x16mm2 w RG i skrzynce sterowniczej tłoczni ścieków (dostawa i montaż skrzynki

przez branżę sanitarną) 8 szt

2.10 KNR 201/704/3 (2)

Ręczne zasypywanie rowów do kabli, szerokość dna wykopu do 0.4·m, kategoria gruntu IV,

głębokość rowu do 0.6·m 56 m

2.11 KNR 508/608/7

Układanie bednarki, w rowach kablowych, przekrój bednarki do 120·mm2 25 m 2.12 KNR 1321/201/3

Badanie linii napowietrzn, kablowych na nap. do 30kV odcinek linii kablowej na napięcie do

1 kV 2 odcinek

2.13 KNNR 5/1304/1

Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania,

uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy 1 szt

2.14 KNP 1901/101/1

Wytyczenie trasy dla kabli i kanalizacji kablowej, teren przejrzysty 56 m

(4)

10481)

strona nr: 4 Przedmiar robót Opis pozycji

podstawy nakładów wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilosć Cena Wartość jednostkowa Robocizna Materiały Sprzęt 1 Montaż zestawu ZZP - Tauron Dystrybucja

1.1 KNNR 5/403/1

P.A. Urządzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach, masa do 20·kg, na fundamencie prefabrykowanym - montaż zestawu ZZP

1 szt

Robotnicy r-g 3,4 3,40000

Układ pomiarowy półpośredni (zestaw wg. schematu) kpl 1 1,00000

Wkładka bezpiecznikowa 80A szt 3 3,00000

2 Montaż WLZ i urządzeń odbiorczych 2.1 KNNR 5/403/1

P.A. Urządzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach, masa do 20·kg, na fundamencie prefabrykowanym - montaż RG

1 szt

Robotnicy r-g 3,4 3,40000

Rozdzielnica RG (zestaw wg. schematu) kpl 1 1,00000 2.2 KNR 510/113/3

P.A. Układanie kabli jednożyłowych w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, do 3,0·kg/m - kabel YKY 5x25mm2

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

2 m

Elektromonter grupa II r-g 0,2125 0,20294

Kabel YKY-żo 0,6/1kV 5x25·mm2 RM m 1 1,00000

Materiały inne (Materiały) % 2

Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,0067 0,00670 2.3 KNNR 5/1203/5

Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 50·mm2 - podłączanie kabla YKY 5x25mm2 w RG i ZZP

8 szt

Robotnicy r-g 0,0378 0,03780

Etykieta opisowa mocowana na kablu szt 0,25 0,25000

Materiały inne (Materiały) % 2,5

2.4 KNR 201/701/3 (2)

Ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 0.4·m, kategoria gruntu IV, głębokość rowu do 0.8·m 56 m

Robotnicy grupa I r-g 1,269 1,26900

2.5 KNR 510/301/1

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokości do 0,4·m R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

56 m krotność= 2

Elektromonter grupa II r-g 0,0132 0,01261

Piasek do betonów zwykłych m3 0,04 0,04000

Materiały inne (Materiały) % 2

Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,008 0,00800 2.6 KNR 510/303/1

Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi·75·mm R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

1 m

Elektromonter grupa II r-g 0,1342 0,12816

Osłona rurowa DVK-75 AROT do kabli, giętka m 1 1,00000

Szczeliwo konopne smołowe kg 2 2,00000

Taśma izolacyjna "Denso" szt 1 1,00000

Materiały inne (Materiały) % 2

Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,0039 0,00390

Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 0,0055 0,00550

2.7 KNR 510/101/2 (1)

Układanie kabli jednożyłowych układanych ręcznie w rowach kablowych, kabel do 1·kg/m, przykrycie kabla folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

65 m

Elektromonter grupa II r-g 0,0803 0,07669

Kabel YKY-żo 0,6/1kV 5x16·mm2 RE m 1 1,00000

Opaski kablowe instalacyjne typu OKi szt 0,18462 0,18462 Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego grubości

0.4-0.6 mm, gatunek I/II m 0,92308 0,92308

Materiały inne (Materiały) % 2

Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,0067 0,00670

Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 0,0072 0,00720

Przyczepa do przewożenia kabli do 4·t m-g 0,0044 0,00440 2.8 KNR 510/113/2

Układanie kabli jednożyłowych w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, do 1,0·kg/m R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

1 m

Elektromonter grupa II r-g 0,1234 0,11785

Kabel YKY-żo 0,6/1kV 5x16·mm2 RE m 1 1,00000

Materiały inne (Materiały) % 2

Przyczepa do przewożenia kabli do 4·t m-g 0,0044 0,00440 Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,0067 0,00670

(5)

Opis pozycji podstawy nakładów wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilosć Cena Wartość jednostkowa Robocizna Materiały Sprzęt 2.9 KNNR 5/1203/5

Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 50·mm2 - podłączanie kabla YKY 5x16mm2 w RG i skrzynce sterowniczej tłoczni ścieków (dostawa i montaż skrzynki przez branżę sanitarną)

8 szt

Robotnicy r-g 0,0378 0,03780

Etykieta opisowa mocowana na kablu szt 0,25 0,25000

Materiały inne (Materiały) % 2,5

2.10 KNR 201/704/3 (2)

Ręczne zasypywanie rowów do kabli, szerokość dna wykopu do 0.4·m, kategoria gruntu IV, głębokość rowu do 0.6·m

56 m

Robotnicy grupa I r-g 0,395 0,39500

2.11 KNR 508/608/7

Układanie bednarki, w rowach kablowych, przekrój bednarki do 120·mm2

25 m

Elektromonter grupa III r-g 0,1036 0,10360

Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 mm m 1,04 1,04000

Materiały inne (Materiały) % 2,5

Spawarka elektryczna transformatorowa 500 A m-g 0,0542 0,05420 2.12 KNR 1321/201/3

Badanie linii napowietrzn, kablowych na nap. do 30kV odcinek linii kablowej na napięcie do 1 kV

2 odcinek

Elektromonter grupa III r-g 0,79 0,79000

Elektromonter grupa IV r-g 1,57 1,57000

2.13 KNNR 5/1304/1

Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy

1 szt

Robotnicy r-g 1,24 1,24000

2.14 KNP 1901/101/1

Wytyczenie trasy dla kabli i kanalizacji kablowej, teren przejrzysty

56 m

Robotnicy r-g 0,0185 0,01850

(6)

10481)

strona nr: 6 Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jedn. Ilosć

1. Elektromonter grupa II r-g 7,04838

2. Elektromonter grupa III r-g 4,17

3. Elektromonter grupa IV r-g 3,14

4. Robotnicy r-g 9,6808

5. Robotnicy grupa I r-g 93,184

Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 117,22318

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jedn. Ilosć

1. Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 mm m 26

2. Etykieta opisowa mocowana na kablu szt 4

3. Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego grubości 0.4-0.6 mm, gatunek I/II m 60

4. Kabel YKY-żo 0,6/1kV 5x16·mm2 RE m 66

5. Kabel YKY-żo 0,6/1kV 5x25·mm2 RM m 2

6. Opaski kablowe instalacyjne typu OKi szt 12

7. Osłona rurowa DVK-75 AROT do kabli, giętka m 1

8. Piasek do betonów zwykłych m3 4,48

9. Rozdzielnica RG (zestaw wg. schematu) kpl 1

10. Szczeliwo konopne smołowe kg 2

11. Taśma izolacyjna "Denso" szt 1

12. Układ pomiarowy półpośredni (zestaw wg. schematu) kpl 1

13. Wkładka bezpiecznikowa 80A szt 3

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jedn. Ilosć

1. Przyczepa do przewożenia kabli do 4·t m-g 0,2904

2. Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,4595

3. Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,896

4. Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 0,4735

5. Spawarka elektryczna transformatorowa 500 A m-g 1,355

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): 3,4744

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :