Handel wewnętrzny w województwie katowickim w okresie I kwartału 1984 roku

Pełen tekst

(1)

W O J E W Ó D Z K I U R Z Ą D S T A T Y S T Y C Z N Y W K A T O W I C A C H

D o w y ł q c z n e g o u ż y t k u a d r e s a ł a Egz. n r__

¡ST ____

/ t s s a

/ / /

HANDEL WEWNĘTRZNY

W WOJEWÓDZTWIE KATOWICKIM W OKRESIE I KWARTAŁU 1984 ROKU

t *•

y /

1 -

Katowice 1984

(2)

SPIS TREŚCI3328BSH3S3B

S t r Ł

'Uwagi m e t o d y c z n e ... ... . 5

U w a g i a n a l i t y c z n e . . . 8

T o w a r y ż y w n o ś c i o w e ... 9

T o w a r y n l e ż y w n o ś c i o w e . . . 10

G a s t r o n o m i a ... ... ... 12

Z a t r u d n i e n i e ... ... 12

S P I S T A B L I C aeniaisBaia Sprzedaż detaliczna towarów przez jednostki gospodarki uspołecznionej według rodzajów jednostek dokonujących^ s p r z e d a ż y ... « ... 13

Sprzedaż detaliczna towarów w uspołecznionym handlu rynkowym według organizacji ... ... ... , ... . 13

S trukt u ra i dynamika sprzedaży detalicznej w uspołecznionym handlu rynkowym ... . 15

S pr zedaż w placówkach gastronomicznych oraz placówkach ż ywienia przy­ zakładowego według organizacji 16 1 T Struktura sprzedaży w uspołecznionych placówkach gastron omicz nyc h oraz v placówkach żywienia przyzakładowego . ... J... ... .i. ... 16

Sprzedaż napojów alkoholowych w przedsiębiorstwach handlu detal iczne ­ go rynkowego i gastronomii ... , 17

Zapasy towarów w uspołecznionym handlu r y n k o w y m ... . 18

Zapasy towarów w przedsiębiorstwach handlu rynkowego według organizacji 18 Z a p a s y w y b r a n y c h t o w a r ó w ż y w n o ś c i o w y c h w p r z e d s i ę b i o r s t w a c h h a n d l u rynkowego ... ... . 19

Zapasy wybranych towarów n ieżywnościowych w p rze d siębiorstwach handlu rynkowego '... ... ... ... . 20

• ł Zaopatrzenie wo jewództwa w niektóre towary ... . 22

Średnie ceny w y br an yc h towarów ... 25

Zatrudnienie w uspołecznionych Jednostkach handlu w ewnę trz nego ... 27 Wyn a grodzenia osobowe w u spo łecznionych jednostkach handlu wewnęt rzneg o 27 Pracujący w agencji w us po łe cz ni on yc h Jednostkach handlu we wnę trzne go 27

(

W U S K atow ice. u m j f b O / U i , 0 A

V

(3)

ZAOPATRZENIE WOJEWÓDZTWA W NIEKTÓRE TOWARY

tys. m 5000

4000

3000

2000

1000

A. Tkauaiuy i dzianiny

"4 ... i - — ..♦ ■ ■■■>... ♦ --- > " t ■» 'i..■■■■ ■»- ^

1 1 & 2 1 1 1 I V 1 1 ^ 3 1 1 1 i v 1 i i i « m 1 1 1

bawełniane i bawełnopodobne wełniane i wełnopodobne Jedwabne i Jedwabnopodobne lalan« i konopne

I II III IV

1982 I II III IV I

1983 II III IV kwartały

1984

obuwie z cholewka skórzaną z tworzyw sztucznych i syntetycznych /na podeszwie skórzanej i nieskórzanej/

-— ---— --- obuwie z cholewką tekstylną na podeszwie skórzanej i nleskórzanej

(4)

ZAOPATRZENIE WOJEWÓDZTWA W NIEKTÓRE TOWARY I

*

(5)

t.

10000

ZAOPATRZENIE WOJEWÓDZTWA W NIEKTÓRE TOWARY

9000 8000 7000

6000 5000l 4000

*3000 2000 1000

— tłuszcze zwierzę­

ce surowe i to­

pione konsumpcyjne

— masło

\

tłuszcze Jadalne roślinne

V — ł-

II III IV 1982

-4- -ł-

II 1983

III IV II

1984

— i--- ^--- »•

III IV kwartały

ZAPASY. TKANIN W PRZEDSIĘBIORSTWACH HANDLU RYNKOWEGO WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO

stan na koniec kwartału

km 3000

2000 ■ ■

1000

bawełniane i bawełnopodobne

— — — wełniane i wełno podobne ... Jedwabne i Jedwabnopodobne

lniane i konopne

IV kwartały

(6)

tys.par

ZAPASY OBUWIA W PRZEDSIĘBIORSTWACH HANDLU RYNKOWEGO WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO Stan na koni*« kwartału

ZAPASY WYBRANYCH TOWARÓW TRWAŁEGO UŻYTKU W PRZEDSIĘBIORSTWACH HANDLU RYNKOWEGO WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO

Stan na koniec kwartału

(7)

UWAGI METODYCZNE

Celem stosowania w praktyce Jednoznacznego nezewnlctwe oraz lnterpretecjl pojęć występujących w atatyetyce handlu wewnętrznego, podaje elę określenie treści weżniej- ezych kategorii zewartych w niniejszej publikacji.

/

S

I. Sprzeda* detaliczna towarów

00 eprzedaży detalicznej towarów przez Jednoetkl goapodarki uepołecznlonej zali­

cza elę eprzedaż towarów koneuapcyjnych i niekoneuapoyjnycht a/ ludności dokonaną przez i

- jednoetki handlu rynkowego detalioznego /przedsiębiorstwa handlu rynkowego i dę­

ta llczno-hurt owego, łącznie z punktaai eprzedeży detalicznej prowedzonyai przez agentów oraz punkty eprzedaży detalicznej prowadzone przez przedelębioretwa hand­

lu rynkowego hurtowego i organizacje niehandlowe, łąoznle ze eprzedeżą kornisowę/, - zakłady gaetronoaiczne /prowadzone przez przedelębioretwa gaetronoalczne 1 orga­

nizacje niehandlowe, łącznie z zakładaal prowadzonymi przez agentów/,

- et ołówki 1 bufety pracownicze /prowadzone przez przedelębioretwa gaetronoaiczne 1 organizacje niehandlowe/,

• pozoetełe jednostki w zakreeie bezpośredniej eprzedaiy towarów ludności /łącznia z deputataai i odzieżą ełużbową w kwocie zaliczonej do funduezu płac, powiękazo- nej o euay wydatkowane przez pracowników w gotówce tj, zakłady produkcyjne, punk­

ty ekupu, przedsiębiorstwa handlu zaopatrzeniowego 1 detalicznego itp

,

b/ jednostko* goepoderki uepołecznlonej, a.In. koneuaentoa zbiorowya, tj. urzędom, In­

stytucjo*, żłobkom, przedszkolom itp. dokonaną przez punkty eprzedaiy detalicznej handlu rynkowego i zekłedy gaetronoaiczne.

' Oo eprzedaiy detalicznej nie zalicza elą wartości pojazdów aaaochodowych, ogumie­

nia 1 cząścl zamiennych 1 akceaoriów do pojazdów aaaochodowych oraz wartości ciągników i aaezyn rolniczych eprzedawanyoh w eieoi hendlu detalicznego rynkowego jednoetkon gos­

podarki uepołecznlonej.

Sprzedaż w handlu rynkowym detalicznya obejmuje wyłącznie wartość eprzedaiy towa­

rów. Nie zalicza elą tu wpływów ze eprzedaiy znaczków pocztowych 1 skarbowych, biletów na środki komunikacji', opłat radlofonlcznyoh 1 ze uczeetnlctwo w grach liczbowych i aportowych oraz wpływów z tytułu świadczonych uaług.

(

Oo eprzedaiy w przedsiębiorstwach gastronomicznych zalicza aią sprzedaż w placówkach gaatronoaicznych /tj. zakładach 1 punktach gaetronomlcznych/ otwertych, tzn. dostępnych dla ogółu konsumentów orez placówkach żywienia przyzekładowego, pro­

wadzonych przez przedelębloretwe hendlu rynkowego.

Sprzedaż w placówkach gaetronomlcznych obejmuje wertość sprzedaży towarów oraz wartość wpływów z tytułu świadczonych ueług /ze działalność rozrywkową, za organizo­

wanie przyjęć poza zakładem, opłety za korzyatenie z telefonu, z ezetnl itp./.

W eprzedaży w przedeiębloretwech hendlu detalicznego i przedeiębloretwech gaatro- noalcznych wyodrębniono aprzedai w placówkach prowadzonych ne zaaedech umowy agencyj-

nej.

%

t

Dynamikę aprzedeży detelicznej towarów w cenech porównywelnycb obliczono po eze- cunkowym wyeliminowaniu z wartości eprzedaży w cenach bieżących wpływu wzroetu cen

(8)

6

jaki nastąpił w porównaniu z analogicznym okresaa ub.roku. Ellainacji wpływu wzroatu ean dokonano przy poaocy wskaźników eon detalicznych.

XI. Zapasy towarów w handlu rynkowya

t ł

Dana dotycz« - zapasów towarów znajdujących się w przadaiębloretwach handlu ryn­

kowego detalicznego, detaliczno-hurtowego oraz hurtowego.

Zapaey w handlu rynkowya obejauj« towary znajdujące się w punktach eprzadaty de­

talicznej« w aagazynach rozdzielczych handlu detalicznego* w aagazynaoh hurtowych oraz towary etanowl«co właaność przedeiębloratw handlowych, a znajdująca się w aagazynach obcych. Zapeey w aagazynach wykazywane aa według elodzlby przedsiębiorstwa.

Oane nie obsjauj« zapaeów w zakładach gaetronoaicznych.

W zapasach towarów nleżywnoóoiowych wyodrębniono zapaay nadaierne w aagazynach 1 punktach eprzedaZy detalicznej. Do zapaeów nadalernych w aagazynaoh zaliczono towa­

ry, które przekroczyły uatalone noray rotacji z uwzględnienlea ekonoaicznle uzaeadnlo- nyoh odchyleń. Do zapasów w punktach sprzedaży detalicznej zaliczono towary wykazana przez kierowników sklepów. Jako wyraźnie nadaierne, nie eprzedawana lub eprzedawana w nieznacznych ilościach będź sporadycznie - niezależnie od oei«ganego łącznego wskaż- nika rotacji dla danej placówki handlowej. Do zapasów nadalernyoh nie zalicza al« to­

warów uszkodzonych 1 niekompletnych.

• /

III. Zaopatrzenie województwa

Dane o zaopatrzeniu województwo obejmuj« zakup towarów przez przedelębioretwa handlu wewnętrznego rynkowego przeznaczonych na potrzeby eprzedaźy w województwie oraz doetewy do sklepów prowadzonych przez zakłady produkoyjne. Do zaopatrzenia woje­

wództwa nie wlicza elę ogumienia do pojazdów eaaochodowych, klarowanego do przedel«- bloretw hendlu rynkowego no zaopatrzenie jednoetek goepodorkl uspołecznionej.

IV. Zatrudnienie 1 płaca

1. Dana o zatrudnianiu 1 płacach w uapołecznionya handlu wewnętrznya dotycz«i a/ przedsiębiorstw handlu rynkowego i gaetronoaicznych.

b/ przedsiębiorstw handlu zaopatrzeniowego.

2. Do handlu rynkowego zaliczono- zgodnie z obowiązując« klaeyflkaoj« goepodarki naro­

dowej s

- przedsiębiorstwa handlu rynkowego detalicznego 1 detaliczno-hurtowego, - przedelębioretwa gaetronoalczne,

- przedelębioretwa handlu rynkowego hurtowego, - jednoetkl poaocnlcze handlu rynkowego.

3. Do handlu wewnętrznego zaopatrzeniowego zaliozonot

- przedelębioretwa handlu zaopatrzeniowego detalicznego,

- ecentrallzowane organizacja zaopatrzenia jednoetek goepodarczyoh, - przedelębioretwa handlu zaopatrzeniowego hurtowego i zbytu,

- jednoetkl poaocnlcze handlu zaopatrzeniowego.

4. Dane dotyczęce liczby pracuj«cych w handlu wewnętrznya uapołecznionya obejauj«!

- pracowników właenych przedsiębiorstw /w przeliczeniu na pełna etaty/, z któryal

zootała zawarta uaowa o pracę, r

(9)

/

- pracowników delegowanych z innych Jednostek otrzymujących wynagrodzenia w Jednostce handlu wewnętrznego na rzecz której pracuje,

• osoby nie będące pracownikami własnymi przedsiębiorstwa /bez przeliczenia niepełnozatrudnionych na pełne etaty/, wynagradzane z osobowego funduszu płac zatrudnione na podstawie umowy prowizyjnej/wynagradzane z funduszu agencyj- no-prowizyjnego/t<i umowy zlecenia /agencja zryczałtowana oraz na podstawie umowy na warunkach zlecenia - nie pobierające wynagrodzenia w przedsiębiorstwie 5. Przeciętna liczba zatrudnionych agentów w przedsiębiorstwach handlu wewnętrznego

obejmuje zatrudnionych na zasadzie umowy agencyjno-prowizyjnej w systemie agencji zryczałtowanej oraz na podstawie umowy na warunkach zlecenia oraz osoby zatrudnione przez agentów. Agenci wynagradzani są w formie prowizji od uzyska­

nego obrotu, natomiast wynagrodzenia agentów zryczałtowanych stanowi część zysku brutto osiągniętego w prowadzonym przez nich zakładzie.

6. Do wynagrodzeń osobowych zaliczono wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze należnych pracownikom z tytułu stosunku pracy /wynagrodzenia* zasadnicza premie i nagrody, dodatki, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, zasiłki chorobowe, świadczenia odszkodowawcze itp/. Wynagrodzenia osobowe ujęto łącznie z wypłatami z zysku do podziału i z czystej nadwyżki bilansowej w spółdzielniach oraz z rekompensatami pracowniczymi.

UWAGI ANALITYCZNE ---

Sytuację rynkową w I kwartale 1984 roku charakteryzowały:

- stabilizacja rynku żywnościowego z wyjątkiem mięsa 1 Jego przetworów, - wzrost sprzedaży żywności /w cenach porównywalnych/,\

- wzrost sprzedaży towarów nieżywnościowych konsumpcyjnych /w cenach porównywalnych/ »

» wzrost stanu zapasów towarów,

- wzrost udziału zapasów nadmiernych w wartości zapasów towarów nieżywnościowych, - spadek zatrudnienia w przedsiębiorstwach handlu wewnętrznego,

• wprowadzenie przecen artykułów nieznajdujących nabywcy.

Sprzedaż detaliczna towarów przez Jednostki gospodarki uspołecznionej wyniosła w I kwartale br 115,1 mld zł, w tym przez przedsiębiorstwa hanalu rynkowego

95,9 mld zł /83,3

%/,

przez przedsiębiorstwa gastronomiczne 7,5 mld zł /6,5

%/,

a przez przedsiębiorstwa handlu zaopatrzeniowego 5,3 mld zł /4,6

%/.

W stosunku do analogicznego okresu 1983 rołfu spadł udział przedsiębiorstw gastronomicznych w ogólnej wartości sprzedaży detalicznej o 1,3 punktu, wzrósł natomiast udział

sprzedaży przedsiębiorstw handlu rynkowego o 2,1 punktu.

Sprzedaż detaliczna w uspołecznionym hanalu rynkowym wyniosła w I kwartale br 99,5 mld zł, z tegoi żywności 34,5 mld zł /34,7

%/,

nappjów alkoholowych 14,6 mld zł /14,<> %/, towarów nieżywnościowych konsumpcyjnych 47,1 mld zł /47,4

%/

i towarów niekonaumpcyjnych 3,2 mld zł /3,3

%/•

*

W stosunku do analogicznego okresu 1983 roku sprzedaż w handlu wzrosła w I kwartale 1984 roku w cenach stałych o 11,8

%,

przy czym wpłynął na to wzrost sprzedaży

towarów nieżywnościowych konsumpcyjnych o 22,8 S. Stopniowy wzrost udziału sprzedaży towarów nieżywnościowych w sprzedaży ogółem Jest efektem poprawy zaopatrzenia rynku w tej grupia towarów.

7

4

(10)

o I

Wzrostowi sprzedaży w handlu rynkowym towarzyszy niewielki ale stopniowy wzrost zapasów. Dynamika wartości zapasów na koniec 1 kwartału bieżącego roku w stosunku do końca-I kwartału 1963 roku przewyższyła dynamikę sprzedaży /w cenach bieżących o 7,6 punktu. Wzrost wartości zapasów w stosunku do stanu na koniec 1983*

wyniósł 7601,1 min zł. Negatywnym natomiast zjawiskiem Jest fakt wzrostu zapasów towarów uszkodzonych w stosunku do stanu na koniec 1963 roku o 7»1

%•

Według stanu na dzień 31 marca udział towarów uszkodzonych w wartości zapasów towarów nieżywnoś»

ciowych wyniósł w 1963 roku 0,3

%,

a w 1964 roku 0,9

%•

Jest to jeden z efektów niewłaściwej Jakości produkowanych wyrobów.

Stopniowa poprawa występuje w zaopatrzeniu województwa. Są wybrane grupy towa- rów, których na rynku nie brakuje. Nie zawsze Jednak asortyment i Jakość odpowiada

Oczekiwaniom klientów. ' ' . .

TOWARY ŻYWNOŚCIOWE

W I kwartale 1964 roku zaopatrzenie w artykuły żywnościowe było dostateczne / z wyjątkiem mięsa i Jego przetworów. Wartość sprzedaży żywności wzrosła w stosunku do analogicznego okresu 1963 roku w cenach bieżących o 16,3

%

w cenach porównywał«, nych o 1,0

%•

Zmianie w stosunku do I kwartału 1963 roku uległa struktura zaopatrzenia w żywnośćt

‘ ✓

> ’

drobiu

ryb i przetworów rybnych Jaj

serów dojrzewających mąki

makaronu ryżu

cukierków /bez czekoladowanych/

czekolady 1 wyrobów czekoladowanych herbaty i kawy

Dostawy mięsa i Jego przetworów były utrzymywane w wysokości zapewniającej pokrycie kart zaopatrzenia, ale asortymentowo nie odpowiadały popytowi. Spadek dostaw mięsa odbija się przede wszystkim na zaopatrzeniu zakładów gastronomicznych i stołówek.

można

Znacznie łatwiej niż w roku ubiegłym dokonaćyzakupu ryb i przetworów rybnych oraz drobiu. Natomiast mimo wzrostu dostaw wyrobów czekoladowanych asortyment tego co można kupić na kartki dla dzieci Jest daleki od oczekiwań klientów. Znacznie też, w stosunku do analogicznego okresu ub. r o ku (wzrosły dostawy herbaty i kawy,co częś­

ciowo zaspokoiło rynek. Cena dostępnej herbaty Jest jedak bardzo wysoka, a herbata tania jest praktycznie nieosiągalna dla tych, którzy zakupy robią w godzinach popołudniowych.

W porównaniu do I kwartału 1980 roku nastąpiło w I kwartale bieżącego roku ilościowe zwiększenie dostaw ryb i przetworów rybnych /o 11,4

%/,

mąki pszennej /o 18,8

%/

i makaronu /o 18,9 %!. Natomiast znacznie poniżej poziomu 1960 roku

Obniżyły„się dogtawy mięsa surowego przetworów mięsnych masła

tłuszczów roślinnych i zwierzęcych

kaszy cukru

(11)

9 kształtowały się dostawy mięsa i przetworów mięsnych /o 40,5

%/,

drobiu i przetwo­

rów z drobiu /o 29,3

%/f

3*0 spożywczych /o 9,6

%/

oraz masła /o 26,6 %/.

Jeśli do tych wskaźników dołączyć przyrost ludności województwa w ciągu tych trzech lat /o 3,2#/ widać, że sytuacja w trzech podstawowych artykułach żywnościowych!

mięsie, drobiu i maśle jest na rynku województwa zła mimo. Ze potrzeby kartkowe są realizowane.

Zapasy ilościowe Żywności w przedsiębiorstwach handlu rynkowego ulegają cią­

głym wahaniom. Na dzień 31.111.1984 r. w stosunku do stanu na dzień 31.111*1963 r.

wzrosły zapasy: mąki, ryżu i kawy; spadły zaPasyt konserw mięsnych, kaszy, makaronu i cukru. Natomiast w stosunku do stanu na dzień 31*111*1979 roku wzrosły zapasy:

cukru, mąki, kaszy i ryżu. Wartość zapasów żywności w handlu rynkowym wyniosła w dniu 31*111*1984 roku 12,1 mld zł i wzrosła /w cenach bieżących/ w stosunkku do stanu w dniu 31*111*1983 roku o 26,6 a do stanu w dniu 31*XII* 1983 roku o 32,7

%.

Sprzedaż napojów alkoholowych wyniosła w handlu w I kwartale 1984 roku 14,6 mld zł i wzrosła w stosunku do analogicznego okresu 1983 roku o 14,3 # licząc w cenach bieżących, a o 6,4 X licząc w cenach porównywalych* W gastronomii sprzedano napojów alkoholowych za 2,7 mld zł, a dynamika w cenach bieżących wyniosła 98,6

%.

Zapasy napojów alkoholowych w dniu 31.III.1984 roku miały wartość o 5,1 # niższą niż w dniu 31*111*1983 roku. W stosunku do stanu w dniu 31*X1I*1983 wartość zapasów napojów alkoholowych wzrosła o 44,9 56*

TOWARY NIEŻYWNOSCIOWE

Sprzedaż towarów nieżywnościowych w uspołecznionym handlu rynkowym wyniosła w I kwartale br 50,4 mld zł, z tego sprzedaż towarów konsumpcyjnych 47,1 mld zł,

a sprzedaż'towarów niekonsumpcyjnych 3,2 mld zł. W stosunku do analogicznego okresua1983 roku sprzedaż towarów konsumpcyjnych wzrosła /w cenach porównywalnych/

0 22,8

%,

natomiast sprzedaż towarów niekonsumpcyjnych o 18,2

%.

Wzrost dostaw towarów nieżywnościowych z przemysłu do handlu powoduje, że stopniowo ustępują napięcia na rynku. Wiele towarów jest jeszcze jednak bardzo szybko wykupywanych z powodu odłożonego popytu.

W I kwartale br w stosunku do analogicznego okresu 1983 roku poprawie uległo zaopatrzenie w wiele artykułów konsumpcyjnych. Najwyższy ilościowy wzrost dostaw zanotowano w następujących artykułach: naczynia kuchenne i gospodarcze, pralki 1 wirówki elektryczne, chłodzarki i zamrażarki domowe, odbiorniki radiofoniczne, odbiorniki telewizyjne, gramofony, opony pojazdow samochodowych osobowych, ubiory z tkanin, rajstopy i rajtuzy, tkaniny i obuwie. Obniżyły się natomiast dostawy: aparatów fotograf4^ znych, zegarków osobistych, motocykli, motorowerów i rowerów, zestawów radiom^uetofonowych, magnetofonów, proszków do prania i mydeł toaletowych oraz okryć z tkanin. W stosunku do I kwartału 1980 roku znacznie wzrosły dostawy: pralek i wirówek elektrycznych /o 140,8 %/, chłodziarek i zamraża­

rek domowych/o 286,

7%/,

maszyn do szycia /o 110,7 #/, tkanin /z wyjątkiem lnianych/

i obuwia.

/

(12)

\

10

Zapasy w handlu w liczbach globalnych stopniowo wprawdzie odbudowują się. Jednak w strukturze tych zapasów utrzymują się dysproporcje. Wartość zapasów towarów nieżywno- ściowych w uspołecznionym handlu rynkowym wyniosła w dniu 31.05.1934 roku 40,4 mld zł i była wyższa o 42,3

%

niż w dniu 31.03.1933 roku, a o 10,0

%

wyższa niż w końcu 1983 r.

W stosunku do stanu w dniu 31.03.1933 roku ilościowe zapasy wielu towarów wzrosły»

Jednakże ich stan w dniu 31.03.1934 roku w nielicznych tylko pzzypadkach przewyższał stan w dniu 31.03.1979 roku:

- aparaty fotograficzne wzrost o 128,9

%

- maszyny do szycia domowe wzrost o 173,3

%

- automaty pralnicze bębnowe domowe wzrost o 145,3 # - proszki 1 granulki do prania wzrost o 46,9 # - mydło toaletowe i specjalne w kawałkach wzrost o 3,4 #

- papierosy wzrost o 53,5 #

- obuwie z cholewką skórzaną , z tworzyw

sztucznych i syntetycznych wzrost o 5,5

%

- obuwie gumowe wzrost o 72,7

%

- motocykle wzrost o 24,3 #

Coraz częstszym zjawiskiem w handlu artykułamifnieżywnośclowymi są zapasy nadmierne.

Na koniec 1932 roku tylko nieliczne Jednostki handlowe posiadały zapasy nadmierne i ' 1

natomiast na koniec marca bieżącego roku prawie wszystkie Jednostki handlu rynkowego wykazały Już takie zapasy. Udział zapasów nadmiernych w wartości zapasów ogółem wyniósł w dniu 31.03.br. 1,4

%.

Dynamika wartości zapasów nadmiernych w stosunku od analogiczego stanu z ubiegłego roku wyniosła 174,0 # i przewyższyła dynamikę wartości zapasów towarów nieżywnościowych o 31,7 punktu.

V I

W grupach towarów, w których najczęściej występują zapasy nadmierne, udział tych zapasów w zapasach ogółem pzzedstawia poniższe zestawienie:

Grupa towarów Udział zapasów nadmiernych w warto^

ści zapasów w grupie w Jt Obuwie z cholewką skórzaną z tworzyw sztu-

t cznych i syntetycznych 5,2

Mydło toaletowe i specjalne w kawałkach 4,9

Proszki i granulki do prania 3,9

Okrycia z tkanin 2,1

Ubiory z tkanin 1,2

Niepokojący Jest fakt, że główną przyczyną tych zapasów rzadko Jest zbyt duża ilość towarów, a częściej niewłaściwa ich Jakość. ,Aby uporać się z problemem zapasów nadmier­

nych Jednostki handlowe wprowadziły po raz pierwszy od kilku lat zasadę przeceniania towarów "niechodliwych", Wydaje się Jednak, że działania te są zbyt ograniczone tak ze względu na ilość towarów przecenionych Jak i wysokość obniżki cen.

Największym codziennym problemem rynku artykułów nieżywnościowych konsumpcyjnych były i są braki: bielizny osobistej dla dorosłych i dla dzieci, artykułów pasmanteryjnych, rajstop i pończoch damskich, skarpet, rajtuz dla dzieci, niektórych wyrobów papierniczych, niedostateczy asortyment okryć i ubiorów. Urządzenie mieszkania wymaga nadal wlels

czasu i cierpliwości. *

I

(13)

11

GASTRONOMIA

Sprzedaż w gastronomii w I kwartale 1984 roku wyniosła 7,7 mld zł. Złotył się na to obrót w 'placówkach gastronomicznych otwartych wynoszący 5,2 mld zł /67,6

%/

i w placówkach żywienia przyzakładowego prowadzonych przez przedsiębiorstwa gastrono­

miczne wynoszący 2,5 mld zł /32,4 %/. Mimo wzrostu wartości sprzedaży w gastronomii w stosunku do analogicznego okresu 1983 roku w cenach bieżących o 295,3 min zł w cenach porównywalnych wystąpił jej spadek o 8,7

%.

W sprzedaży przedsiębiorstw gastronomicznych sprzedaż produkcji gastronomicznej stanowi 43,9

%,

& sprzedaż napojów alkoholowych 35,7

%•

Największy udział produkcji gastronomicznej występuje W przedsiębiorstwach gastronomicznych Ministerstwa Komuni­

kacji /Państwowe Przedsiębiorstwo "WARSy-60,9

%

.oraz Ministerstwa Handlu Wewnętrzne­

go i Usług - 62,6

%

/ze względu na charakter podstawowego przedsiębiorstwa gastrono­

micznego w tym resorcie - Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Górniczego - prowadzącego główni* placówki żywienia przyzakładowego/.

Najbardziej nieprawidłowo kształtował się udział napojów alkoholowych i produkcji gastronomicznej w sprzedaży gastronomii wiejskiej. Udział napojów alkoholowych v w sprzedaży gastronomii Gminnych Spółdzielni "Samopomoc Chłopska- wyniósł w I kwartale bieżącego roku aż 67,3

%,

udział produkcji gastronomicznej zaledwie 20,2

%.

W stosunku do I kwartału 1983 roku udział sprzedaży napojów alkoholowych w tych Jednostkach wzrósł o 4,7 punktu. Udział napojów alkoholowych w sprzedaży gastronomii miejskiej, tzn.

w Powszechnych Spółdzielniach Spożywców "Społem" wyniósł w I kwartale 1984 roku

40,8 )i i w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku zmalał o 2,3 punktu, udział produkcji gastronomicznej wyniósł analogicznie 41,6

%.

Sprzedaż w agencji w I kwartale br stanowiła 9,8

%

ogólnej wartości sprzedaży przedsiębiorstw gastronomicznych. W stosunku do analogicznego okresu 1933 roku nastąpił spadek sprzedaży w agencji gastronomicznej o 16,9

%

w cenach bieżących. Spowodowało to zmniejszenie się udziału agencji w ogólnej wartości sprzedaży o 2,2 punktu.

Przeciętna liczba osób pracujących w agencji spadła w gastronomii z 2648 w

X

kwartale 1983 roku do 1908 w 1 kwartale br. Największy udział obrotów placówek gastronomicznych prowadzonych systemem agencyjnym występuje w Gminnych Spółdzielnaich "Samopomoc

Chłopska" -34,1 H / w I kwartale 1983 roku 41,0#/ oraz w Państwowym Przedsiębiorstwie

"WARS" -20,2

%

/w I kwartale 1983 roku 22,8 #/.

ZATRUDNIENIE

Przeciętne zatrudnienie w uspołecznionych jednostkach handlu wewnętrznego w I kwartale 1984 roku wyniosło 117033 osoby i w porównaniu do I kwartału ub. roku spadło o 0,2

%.

Oprócz tego na zasadach agencji w przedsiębiorstwach handlowych pracowało 13807 osób /w I kw. 1983 r. 15123 osoby/. Jednostki handlu wewnętrznego zatrudniały również 882 nakładców i 9771 uczniów. W handlu rynkowym zatrudnionych jest 108074 osoby oraz pracuj*

882 nakładców, 9718 uczniów i 13210 osób pracujących na zasadach agencji.

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne, łącznie z rekompensatami, wypłatami z zysku do podziału i nadwyżki bilansowej w spółdzielniach, wzrosło z 10729 zł w I kwartał*

1983 roku do 12761 zł w I kwartale br.,tj. o 18.9

%•

Występuje znaczne zróżnicowanie przeciętnego wynagrodzeni* w zależności od rodzaju działalności. Przeciętne wynagrodze­

nie miesięczne na stanowisku nierobotniczym przewyższa o 2334 zł przeciętne wynagrodze­

nie pracownika na stanowisku robotniczym. Jest to tendencja odwrotna niż w całej gospodarce uspołecznionej.

(14)

12

Tabl.l SPRZEDAŻ DETALICZNA TOWARÓW PRZEZ OEDNOSTKI GOSPODARKI USPOŁECZNIONEO WEDŁUG R0DZA3ÓW OEDNOSTEK DOKONUOBCYCH SPRZEDAŻY /eony bieżąc«/

1983 1984

WYSZCZEGÓLNIENIE I - III

w o dset­

kach w milionach złotych I-III

1983*100 w o dset­

kach 100,0

92881,6 115094,5 123,9 100,0 Przedsiębiorstwa handlu rynkowe-

81,2 7 5411,4 • 95915,5 127.2 83,3 P r zedsiybiorętwa gastronomiczne 7.8 7215,3 7491,0 103.8 6,5

11,0 10254,9 11688,0 114,0. 10,2

w tym i

punkty sprzedaży detalicznej

jednostek niehandlowych ... 3,2 2978,9 3479,7 116.8 3.0 placówki g a stronomiczne J edno­

stek niehandlowych .«..««.««.«. 0,1 106,6 1 66,4 156,1 0.1

bezpośrednio z produkcji , ... 1.2. 1147,3 690,5 60,2 0.6 z maga z y n ów handlu rynkowego .. 0,6 566,2 1120.1 197,8 1.0 przedsiębiorstwa handlu zaopat-

5.0 4611,3 5320,2

\ 115,4 4.6

Tabl.2 S PR ZE DA Ż D E TAL I CZN A T O W A RÓW W U S P O ŁEC Z NION YM HANDLU R Y N K O W Y M WED ŁU G ORGANIZACDI / ceny bieżące/

1983 1984

• \ . . I - III

WYSZCZ E GÓ L NI E NIE i

ogółem

konsumen­

tom indywi­

dualnym

Jednostkom gospo­

darki uspołecznio-

nej ' , ,

w tysiącach złotych

\

I-III 1983-10C

1

w tysiącach złotych % sprze­

daży ogółem

O G Ó Ł E M ... 78412073 99450635 126,8 95835885 3614750 3 . 6

PRZEDSIĘBIORSTWA HANDLU

RYNKOWEGO ... 75452226 95915472 127 A 92357276 3558196 3 . 7

Minieterstwo Handlu W e w n ę ­

trznego 1 Usług ... 19822663 30720519 154,9 29362084 1358435 . Przedsiębiorstwo Gastrono-*

miczno-Handlowe "Konsumy" 200537 256113 127,7 255136 977 0.4 Przedsiębiorstwo Handlu

Opałem i Materiałami

Budowlanymi ... 932231

N

1043497 111,9 429782 613715 58,8 , W o jew ódzkie P r z e d siębio r ­

stwo Handlu Wewnętrzne g o 12802146 17630767 137,7 17050373 580394 3 , 3

Przedsiębiorstwo Domy Towe-

rowe "Centrum* ... 853180 890586 104,4 883482 *7104 q . e

C e ntr a ln a S kładnica Harcer­

ska ... ... 73761 106954 145,0 83592 23362 2 1 , 8

Przedsiębiorstwo Państwowe

"Moda Polska" ... 188020 218121 116,0 218121 X

Przedsiębiorstwo Hurtu

Sp oży wczego ' ... 3449 3449 X

Przedsiębiorstwo Obrotu N apojami Alkoholowymi

“Ponala/ ... 2070652 2870652 X

/ \

(15)

13 Tabl.2 SPRZED A Ż D E TAL I CZN A TOW A RÓW W U S PO Ł ECZ NIONY M HANDLU RY NKOWY M

WED Ł UG ORGANIZACJI / d o k /

1983 1984

I - III

WYSZCZEGÓLNIENIE ogółem konsumen­tom indy­

widualnym

jednostkom g o s po­

darki uspołecznio­

nej n tyeięcach złotych I-III

1983-100 w tyaięcach złotych X sprze­

daży oqółem Przeds i ęb i o r st w o Obrotu

Częśc ia m i Zamiennymi

11569 4761219

13791 7686589

119.2 161,4

12923 868 .

132015

6,3 P rze d siębiorstwo Z a o p a t ­

rzenia Górniczego .... 7 554574 1.7

Mi nisterstwo Kultury

i Sztuki ... 480754 627638 130,6 514026 113612 18,1 PP "Dom Księżki" ... 413246 535343 129,5 423969 111374 20,8 'Centrala Ha n dlowa P r zemy­

słu Mu z ycznego ... 40297 61207 151,9 61207 11000 UX PP Działa Sztuki i Anty­

ki Desa ... 27211

0

31088 114.2 28850 2238 7,2

prząd Go s podarki Morskiej 396090 596777 150,7 596777 r X

396090 596777 150,7 596777 X

-Ministerstwo Hutnictwa i

Przemysłu M a s z yn ow eg o .. 2 404520 4 179320 173,8 4067365 100955 2,7 Ce ntrala Tec un i c zno-Han-

dlowa Motoryzacji

"Polmozbyt" ... . 2164410 3621365 167,3 3535918 85447 2,4 Centrala T e c h n i c z n o - H a n ­

dlowa Elektroniki

"Unitra-Serwia" ... 240110 557955 232,4 531447 26508 4,8 Mi nisterstwo Przemysłu

C h e micz n eg o i'Lekkiego 10484 13885 • 132,4 > 1 3 8 8 5 X ,

Prz e dsi ębiorstwo Obro tu . Wyrobami Przemysłu Chemii Gospodarczej

"Pollena * 10484 13885 132.4 13885 X

CZSS "Społem** ... 36026680 39762856 110,4 38639164 1123692 2,8 CZSR "Samopomoc Chłopska" 10338610 12515512 121,1 11993621 521891 4,2 Ce n t r ala Sp ó ł dzielni O g r o ­

dniczych 1 Pszczelarskie} 1622617 1846363 113,8 1 736228 110135 6',0 R S W "Praaa-Kaiężka-Ruch" 3398876 4509352 132.7 4 3 7 54 52 133900 6,0 Centra l ny Zwięzek S p ó ł d z i e ­

lczości Pracy 85552 109399 127,9 109399 _ X

C e n tra l ny Zwięzek. Spółdzie­

lni Ręko dz i e ł a Ludowego

i A r t y s t y c z n eg o "Cepelia* 19:867 237691 120,1 i

221225 16466 6,9

Centr aln y Związek Spółdzie ­

lni Inwalidów ... . 490276 580162 118,3 515176 64986 11.2 Centralny Zwięzek Rzemiosł« ' 177237 215998 121,9 2128 74 3124 1.4

ORGANIZACJE SPOŁE CZ NE 21759 55445 254,8 49161 6284 11,3

POZOSTAŁE JEDNOSTKI

/np. zakłady przemysłowe 2938088 ' 3479718 HJ3.4 3 4 2 9 4 4 8 50270 1,4 pgonadzęce s pr zodaż towa-

a/ P rz edsiębiorstwo Hurtu Sp o ż y w c z e g o rozpoczęło sprzedał a rt ykó łów w ■leolęcu grudniu 1983 roku, a P rz e dsiębiorstwo 6 b r o t u N ap oj a mi A lko h olo w ymi "Ponal" w pa ździe rni ku 1983 roku.

(16)

14

Tabl.3 S T RU K T U R A I DYNAMI K A SPRZ EDA Ż Y DE T ALI C ZNE J W USPOŁECZN ION YM HANDLU R YNK O W Y M W 1984 R O K U

' I - III

WYSZCZEGÓLNIENIE ogółem żywnościowe napój*

alkoholowe towary nleżywnośclona

l ... “ 1

consumpcyj-

le niekonoum-

pcyJne W T YSI Ą CAC H ZŁ OT Y C H

99450635 34536233 14559815 47132748 3221839 39432420 2634466 3177532 3 3074247 546175 w tym :

Ministerstwo Handlu W e w n ę ­

trznego 1 Ueług ... 30720519 1773651

1

3177532 25275790 493546 59962770 3 1901767 11382283 14003056 2675664 w tym

39762856 25672106 8852726 5238024 _

CZSR "Samopomoc Chłopska* 12515512 4618771 ' 2434502 3027310 2434929 Handel organizacji społecz- 7

* 55445

1 •

« "" - 55445 ma

0 G b Ł E M ... 100,0

W 0DSE1 34,7

■KACH

' 14,6 47,4 3,3

a / 100,0 •

6,7 8,1 83,8 1.4

w tym

Min isterstwo Handlu W e w n ę ­

trznego 1 Usług ... 100,0 5,8

\

10,3 82,3 l.,6

Handel s p ó ł d z i e l c z y a/ . ... a. 100,0 53,2 19,0 23,4 4,4 w tym

% CZSS "Społem" ... 100,0 64,6 22,3 13,1

CZSR "Samopomoc Chłopska" 100,0 36,9 19,5 24,2 19,4

Handel organizacji społecz-

100,0 X X 100,0 \ i

X

*! D Y N A M I K A / c e n ’ bieżęce/-/I-III 1983-100/

O G Ó Ł E M ... 126,8 116,3 114,3 140,9 126,8

Handel p a ń s t w o w y 8^ ... 152,1 122,2 • 143,2 . 123,9 w tym

M i nisterstwo Handlu W ew nę ­

trznego i Usług ... •154,9 115,0 143,3 119,3

114,3 115,9 • 135,5 127,4

w tym s

CZSS "Społem" ... 110,4 115,5 143,8 -

CZSR "Samopomoc Chłopska" 121,1 118,0 110,0 131,4 127,7 Handel organizacji społecz-

254,8 X X 254,8 X

OYN.AMIKA - /ceny a t a ł e / - / I - I H 1983-100/

O G Ó Ł E M ... 111,8 101,0 106,4 122,8 118,2

Handel państw o wy 3^ ... 131,1 106,1 124,8 115,5

w tym

Mi nisterstwo Handlu W e w n ę ­

trznego i Usług ... 133,2 99,9 • ■I 124,9 111,2

101,8 100,6 • 118,1 118,8

w tym s

CZSS Społem ... 98,6 100,3 • 125,3 -

CZSR "Samopomoc Chłopska" 107,9 102,5 102,4 114,5 119,0 Handel organizacji społ e c z ­

nych ... 222,1 X X 222,1 X

a/ Przejęc i e sk l epów monopo lo wy ch przez Przedsiębiorstwo Obrotu Napojami Alk oholo wy m i •

" P o n a l " .

\

(17)

15 Tabl. 4 SPRZEDAŻ W PLACÓWKACH GASTRONOMICZNYCH ORAZ PLACÓWKACH ŻYWIENIA

PRZYZAKŁADOWEGO WEDŁUG ORGANIZACJI /ceny bieżąc®/

WYSZCZEGÓLNIENIE

1983 1984

I - III ogółem

w tysiącach złotych I-III 1963=100

placówki gastronomi­

czne żywienia przy­

zakładowego

w tyslącacn złotych

%

sprze­

daży ogółem OGÓŁEM ... .

^Przedsiębiorstwa gastro nomlczne ...u

Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług w tym:

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Górni­

czego Katowice ....

Przedsiębiorstwo Gastronomiczno-Han­

dlowe "Konsumy"....

CZSS "Społem" ...

CZSR "Samopomoc Chłopski Inne resorty ... .

Przedsiębiorstwo Prze mysłowo-Handlowe

"Centrala Rybna" ....

Przedsiębiorstwo Wago­

nów Sypialnych 1 Res­

tauracji " W A R S " ....

Organizacje społeczne..

Inne organizacje ...

7381499 .7215352 1313630

1190830

122800 4825175 989026 87521

10079

77442 18760 147387

7676820 7490956, 1659510

1526165

127100

4695638 1049028 86780

8102

78678 19509 166355

104.0 103,8 126,3

128,2

103.5 97.3 106.1

99,2

80.4

101.6

104,0 112,9

5192811 5007569

19904

10209 4 3450 3856654 1044231 86780

8102

78678 19509 165733

2484009 2483387 1639606

1515956

123650 838984

* 4797

32,4 33.2 98,8

99.3

97.3 17,9

0,5 x

622

x x ‘ 0,4

•/ Bez wartośoi sprzedaży placówek żywienia prowadzonych przez zakłady we własnym

zakresie. '

Tabl. 5 STRUKTURA SPRZEDAŻY W USPOŁECZNIONYCH PLACÓWKACH GASTRONOMICZNYCH ORAZ PLACÓWKACH ŻYWIENIA PRZYZAKŁADOWEGO

^

/ceny bieżące/

RESORTY

1983 •

r. —

1984

I - n i ogółem

w tym w tym

>rodukcji jastronom!

:znej

napojów alkoho­

lowych

ogółem

jrodukcjl jastrono- licznej

napojów alkoho­

lowych W TYSIĄCACH ZŁOTYCH

OGÓŁEM ... 7381499 3 043409 2780537 7676320 3369081 2740279 w tym:

Ministerstwo Handlu •

Wewnętrznego 1 Usług 1313630 825804 39197 1659510 1038665 45263 Ministerstwo Komunik. 77442 46108 •• 78678 47880

15310

I

(18)

Tabl. 5 STRUKTURA SPRZEDAŻY W USPOŁECZNIONYCH PLACÓWKACH GASTRONOMICZNYCH ORAZ PLACÓWKACH ŻYWIENIA PRZYZAKŁADOWEGO

^

/ceny bieżące//dok./

1983 [ 1984

I - III

RESORTY w tym w tyn

ogółem produkcji gastrono­

micznej

napojów alkoho­

lowych

ogółem produkcji gastrono­

micznej

napojów alkojo- lowych CZSS "Społem" ••••••• 4825175 1879935 2078908 4695638 1954344 1916372 CZSR "Samopomoc Chłop-

989026 193624 618869 1049028 211925 706246 W ODSETKACH

O G Ó Ł E M ...V .... * 100,0 41,2 37,7 100,0 A3.9 35,7 w tym:

Ministerstwo Handlu

Wewnętrznego i Usług '100,0 62,9 3,0 100,0 62,6 2,7

Ministerstwo Komuni-

100,0 59,5

•m

100,0 60,9 19,5

CZSS "Społem" ... 100,0 39,0 43,1 . 100,0 41,6 40,8 CZSR "Samopomoc Chłop-

100,0 19,6 62,6 100,0 20,2 67,3

a/ Bez ^placówek żywienia przyzakła owego prowadzonego przez zakłady pracy we własnym zakresie.

Tabl. 6 SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH HANDLU DETALICZNEGO RYNKOWEGO I GASTRONOMII /ceny bieżące/

i

. ,

1983 1984

WYSZCZEGÓLNIENIE I - III

w tysiącach złotych ' I-III 198j ..

100

15515137 17300094 111,5 12734600 14559815 114,3 10153412 8852726 87,2

29333 41725 142,2

42236 46202 109,4

2705 4688 173,3

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrz. .. 4496 10797 240,1

187466 249670 133,2

2213582 2434502 110,0

101370 48853 48,2

Przedsiębiorstwo Obrotu Napojami Alkoholowymi

2870652 X

2780537 2740279 98,6

CZSS “Społenffl ... 2078908 1916372 92,2 Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Górniczego ... 6964 23542 338,1

32223 20100 62,4

- 15310 X

1184 - X

618869 706246 114,1

8201 8178 99,7

INNE ORGANIZACJE ... 34181 48210 143,1

(19)

17

T a b l . 7 ZAPASY TOWARÓW W USPOŁECZNIONYM HANDLU RYNKOWYM W 1904 ROKU /ceny bieżącd/

Stan w dniu 31 III

W YSZCZEGÓLNIENIE Ogółem

Przyrost / + / , 3padek /-/

w stosunku do stanu w

dniu Stan

w dniu 31 III 83-100

Stan w dniu 31 XII 83-100 31 III 1983 31 XII 1983

w tysiącach złotych

56116121 +14355285 +7801156 v 134,4 116,1

12118731 +2547569 +2989646 126,6 132,7

Napoje alkoholowe ... 3645272 -194259 +1129722 94,9 144,9

Towary nieżywnoóciowe .,... :40352118 +12001975 +3681788 142,3. 110,0 w tym: zapasy nadmierne 566951 +214141 +144121 , 174,0 134,1 towary uszkodzone 379788 +287047 +25303 ■ * 409,5 107,1 konsumpcyjne ... 37740361 +11532695 +3442225 144,0 110,0

niekonsumpcyjne ... 2611757 +469280 +239563 121,9 110,1

T a b l . O Z APA S Y TOW A R Ó W W PR ZE DS IfBIORSTOACH HAND LU RYNKOWEGO WEDŁ UG ORGANIZACJI Stan w dniu 31 III /ceny bieżące/

' 1983 1984

WY SZ C ZEGÓLNIE N IE

w tysiącach złotych

stan w dniu 31 III

1983

<■100 '

udział w zapa­

sach ogółem w % . «

41 7 60836 56116121 134,4 100,0

w tym - ' ' ■

9571162 12118731 126,6 v 23,4 MINIST ERS T WO HANDLU W E W N ĘT RZ NE GO I USŁUG .. 20413251 30008574 147,0 53,5

Przedsiębiorstwo Obrotu Napojami Alkoho-

40 88 2 5 0,7

Wojewódzkle Przedsi ęb io rs tw o Handlu •

9511763 152725 15 160, 6 27,2

461239 730278 158,3 1.3

CP H W Ząk ł a d Obrotu A rt y k u ł a m i Papierni-

525211 338287 64,4 0 , 6

Centralna Składnica Harcerska ... 84060 123764 1 47,2 0,2 Pr z eds iębiorstwo Państwowe “Moda Polska" 123713 97930 79,2 0 , 2 Przeds i ęb i or s two Obrotu Częśc i ami Zamien-

5120 5989 117,0 0,0

Przeds i ęb i or s two Zaopatrzenia Górn ic zego 2858441 47 3 2 0 5 2 165,5 8.4 Pr z e d s i ęb i o r st wo Gastron omi c zno - Han d low e

90923 176403 194,0 0,3

PHS Zakład Obrotu Spożywczymi T owarami ,

2708769 3838948 141,7 6,8

Pr z eds i ę bi o rs t wo Hurtu Sp oż yw cz eg o ...'. 3839815 4028105 104,9 7,2 Przeds i ęb i o r st wo Handlu Opałem i Materia-

204197 255478 125,1 0,5

355219 4899 60 137,9 0.9

339890 4 6 927 6 138,1 O % co PP "Desa“ Dzieła Sztuki i Ant y ki ... 10970 11412 10 4,0 0,0 Centrale Handlowa Przemysłu M u zy cz ne go .. 4359 1 9272 21 2,7 0,0

(20)

10

• Tabl.8 ZAPASY TOWARÓW W PRZEOSięBIORSTWACH HANDLU RYNKOWEGO WEDŁUG 0RGANIZAC3I tóokj Stan w dniu 31 III

1983 1984

WYSZCZEGÓLNIENIE

w tysiącach złotych

stan w dniu 31 III

1983

«100

Udział w zapa­

sach ogółem w % MINISTERSTWO HUTNICTWA I PRZEMYSŁU

1040401 1378226 132,5 2,5

Centrala Techniczno-Handlowa Motoryzacji

952380 1156686 121,5 2,1

Centrala Techniczno-Handlowa Elektroniki

88021 221540 . 251,7 0,4 URZfD GOSPODARKI MORSKIE3 ... 95312 ' < 218765 229,5 , 0,4 8227656 9541159 116,0 17,0 5482769 7350448 134,1 13,1 CENTRALNY ZWIĄZEK RZEMIOSŁA ... ... 136425 199103 145,9 0,3 INNE RESORTY ... 6009803 ‘ 6929886 115,3 12,3

w tymi %

Przedsiębiorstwo Obrotu Wyrobami Przemy­

słu Chemii Gospodarczej "Pollena* .... 6109 7057 .115,5 0,0 Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmdceuty-

2463183 2352330 95,5 4,2

' 2420310 3205772 132,5 5,7 Wojewódzka Spółdzielnia Ogrodnicza ... 718656 784221 109,1 1.4 Regionalny Zwięzek Spółdzielni Inwalidów 182199 239302 131,3 \ 0,4 T a b l . 9 ZAPASY WYBRANYCH TOWARÓW ŻYWNOŚCIOWYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH HANDLU RYNKOWEGO®/

Stan w dniu 31 III

■. ...i ---- --- -

1983 1984

GRUPY TOWARÓW

Oednost-

ka miary w*liczbach bez­

względnych

stan w dniu 31 III

1983 -100

stan w dniu 31 III

1979 -100

\

Konserwy,mięsne, szynki 1 łopatki

w puszkach t

tys.zł 78,3

21889 56,5

18589 72,2

84,9 7,8

43,6 t

tys.zł 4796,8

111302 6039,8

175661 125,9

157,8 , 144,3 6razy tys.złt 6669,5

164367 4583,4

148932 68,7

90,6 155,1 6razy t

tys.zł 1118,9

32053 1435.3 63773

128,3

199,0 113,3 5razy ttys» zł ^.239,0

70382 898.9 73061

103,872,6 73.8 301.3 t

tys. zł 14134.6

655774 11627,5 609667

82,3

93,0 121,7 5 razy Wyroby spirytusowe czyste ... tys.l

tys.zł 1509,8

2122964 1095,4

1575809 72,6

74,2 265,3X tys, 1

tys. zł 1034,0

1391784 1038,2 1497891

100,4

107,6 187.6X Wina i miody pitne krajowe i impor­

towane tys. 1

tys,zł 1055,4

263825 1881,5-

512903 178.3

194.4 136.0X Konserwy z ryb trwałe ... tys, zł 22412 15656 69,9 23.0 Kawa naturalna /bez domieszek/ ...

Herbata ... ... .

ttys.zł ttys, zł tys. zł

11490637.0 204, V 111014 31807

158,7 508917 222,4 297925 48514

428.9 442.9 268,478,3 152,1

183,033.7 482,387,6 13razy a/ Cez PHS Zakładu Obrotu Spożywczymi Towarami Importowanymi w Chorzowie.

(21)

19

Tabl. 10 ZAPASY V/Y BRANYCH TC'.7ARÓW NIEZYUNOSCIOWYCH W PRZEOSIfOlORSTOACH HANDLU RYNKOWEGO /bez zapasów nadmlornych/

Stan w dniu 31 III

Jednostka miary

...

19Q3 1984

, \

WYSZCZE G ÓL NI EN IE w liczbach

bezwzględnych

stan w dniu 31 III

1983 -100

stan w dniu 31 III

1979 -100

Tkaniny i dzianiny: ■ ,

bawełniane i bawełnopodobne kra

tys, zł 693

99278 1758

3464 84 253,7 349,0

27.9 91.9 Jedwabne i jedwabnopodobne ....

• .

km \

tys.zł 329

76506 762

218868 231,6

286,1 22,7

' ^ 72,9

kra

tys.zł 458

254629 754

561120 164,6

220,4 43,5

32,1.

V. kra

tys. zł 264

52169 587

103 792 22?,3

199,0 37,0

82,3 Dywany i chodniki / b e z słomianych

tys. zł 374807 754107 201,2 373,4

tys. zł 58239 142602 245,0 160.5

Wyroby przem y sł u odzieżowegó .... tySi zł 1973730 3846545 • 195,0 135..6

w tyra: v </ •

tys, zł 647443 1291825 199,5 136,9

tys. zł 921455 1778341 193,0 144,6

t tys. zł 809842 1754589 216,7 95.4

ty a, zł 144368 215266 149,1 61,9

w tyra

rajstopy i rajtuzy damskie

/ty l k o cienicie/ - tys. par tys. zł

816

9 229 2 899

104 758 110,1

113,5 •

Obuwie 1

» z cholewkę skórzaną z tworzyw

s ztucznych i s yn tetycznych ..

. **’*V i “ **' •• •-

tys. par tys. zł

f

\

1331,1

1 160016 2345'. 6

2672870 176,2

230,4 105,5

293,0 tys. par

tys. zł 53,5

13908 214,5

93504 4 0 1 , 9

672,3 172,7 8 razy tys. par

tys. zł 129,1 28770

202,8

.52168 1 5 7.2 181.3

35.7 103,7 Wyroby futrzarskie i odzież skó-

tys,zł 33951 6 574735 169,3 270,9

Mable z drewna, wikliny oraz

nebl> z innych majteriałów ... tys. zł 537085 943210 175,6 184,0 Naczynia kuchenne i gospodarcze _

a luminiowe t

tys. szt

tys. zł 47

11109

4 6 12193

97,9 109,8

11,2 41,0 Naczynia kuchenne i gospodarcze

emaliowane z blachy stalov;eJ

tys. szt

tys. zł 79

16322 148

31415

. 187,3

192.5 20,0

77.1 Kuchnie gazowe z pieka rn ik ie m ... szt

tys, zł 11467 64059

281

2787 2,5

4 , 4 4,4

15.8 Pralki i wi r ów k i elektryczne .... szt

tys, zł 17310 301520

9276

205820 53,6

68,3

98,95razy w tyra automaty pralnicze, bębnowe

domowe ,. szt

tys. zł 8169

235642 5029

174309 61.6

74,0

245,3 7 razy

(22)

T e b l . 10 20

ZAPASY WYBRANYCH TO WAR Ó W NIE Ż YWNOSCIOWYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH HANDLU RYNKOWEGO /bez zapasów nadmiernych/ /dok./

Sian w dniu 31 III

WYSZCZEGÓLNIENIE Jednostka

miary

1983 1984

w liczbach bezwzględnych

stan w dniu 31 III 1983-100

stan w dniu 31 III 1979-100 T

Chł o dzi a rk i i zamrażarki

\ domowe

Odkrzacze elektryczne ...

Froteki elektryczne ...

\

Maszyny do szycia ... .

Odbiornikis

radiofoniczna ...

w tym stereofoniczne ...

telewizyjne ... ...

Magnetofony i dyktafony pow­

szechnego użytku

w tym ^

stereofoniczne ...

Gramofony elektryczne w obu­

dowie

Szkło stołowe i galanteryjne

Porcelana stołowa i galanteria porcelanowa .«•« ...

Porcelit stołowy i galanteria porcelitowa ...

Farby i lakiery

Proszki 1 granulki do prania

Mydło toaletowe i spee/lalne w kawałkach

Motocykle ...

Rowery normalne młodzieżowe i dziecięce

Aparaty fotograficzne ...

Papierosy ... ... . Zapałki ... ... .

szt tys.zł szt tys.zł szt tys.zł 8Zt tys.zł

szt • tys.zł szt tys.zł szttys .zł szt tys.zł

szt tys.zł szt tys.zł tys.zł*

tys.zł

tys.zł tys.zł t tys.zł t tys.zł szt tys.zł s z t ' tys.zł szt tys.?ł min.szt tys.zł tys.zł

6571 117906 3734 13118 897 4212 6676 129686

40732 194865 3398 80525 12119 496661 15962 242787

5425 144227 1389 8551 328450

160499

42118 41014 5487,4 809541

2844,2 721964 1037 72502 9446 48870 42738 137521 837.3 1273170 87119

13016 357161

/

6305 24149 85051911

4178 88683

45220 442577 6882 263690 14094 835293

• 10421 239782

4402 174621 3081 33388 526322

270087

G6430

3 3317 3729,0 462586 2131.6 646037 1051441139 7149 49519 29079 122006 1051,8 1447943 103119

198.1 302.9 168.9 184.1 201.9 201.9 68,462,6

111,0 227.1 202.5 327.5 116,3 168.2

65,3 98,8

81,1 121,1 221,8 390,5 160,2

168,3

205,2 81,2

68,0 57,1

74,9 89,5 110,0 145,0 75.7 101.3

68,088.7 125.6 113.7 118.4

43.8 170.3 22,7 53,2 62.9 178,0 273.3 12razy

1 42,0 166,0

4 5.7 , 298,8

72,3 459,1 40.7 240,5

71,0 394.2 39,0- 146.2 347,5

290,0

6razy 75.6 146,9 5razy 103.4 404.2 124.3 9 razy

29,7 96,2 228,9 7razy 153.5 431,1 6razy

»

(23)

/

Tabl.ll ZAOPATRZENIE W03EW&0ZTWA W NIEKTÓRE TOWARY

21

GRUPY TOWARÓW

Jednostka miary

1983 1984

X - XXX

■ 1

w liczbach I-III

ł

1 bezwzględnych 1983-100

Naczynia kuchenne i gospodarcze emaliowa­ tys.szt 664 728 109,6

ne z blachy stalowej tys.zł 119735 133956 111,9

Naczynia kuchenne i gospodarcze aluminio­ tys.szt 82 338 412,2

we tys.zł 16477 74659 453,1

Naczynia i wiadra ocynkowane z blachy ' tys.szt • 113 62 54,9

stalowej tys.zł 19463

15995 82,2

8 Z t 2567 2744 106,9

tys.zł 19954 29126 146,0

szt / 60221 69160 ■ 114,8

tys.zł 915490 1446247 158,0

w tym automaty pralnicze bębnowe domowe szt 24061 37590 156,2

tys.zł 657230 1233188 187,6

szt 27701 27580 99,6

tys.zł 93794 103422 110,3

szt 780 1035 132,7

tys.zł 3660 4836 132,1

szt 41722 68144 163,3

• tys.zł 766185 1718851 224,3

szt 18629 18712 100,4

tys.zł .334643 351041 104,9

8 Z t 204591 109815 53,7

, tys.zł 284719 279211 98,1

szt 22087 10724 48,6

tys.zł .97883 100948 103,1

szt 1908 1206 63,2

* tys.zł 185457 125723 92,8

szt 1771 1405 79,3

tys.zł 44365 42646 96,1

Rowery normalne z motorkiem, wyścigo­

we, młodzieżowe, dziecięce dwukołowe szt 31830 29901 93,9

i specjalne, tys.zł 163929 176207 107,5

Odbiorniki, radiofoniczne /bez zestawów szt 51581 60897 118,1

radio-magnetofonowych/ tys.zł 259534 474613 182,9

szt 7006 8243 117,7

tys.zł 109576 222059 202,7

u t 31285 31782 101,6

tye.zł 90894 142123 156,4

szt 31981 36196 113,2

tys.zł 1238509 2374061 191, \ w tym z ekranem do odbioru czarno­ szt 23383 14062 60,1

białego tys.zł v 488232 305747 62,6

_ szt 27410 22193 81,0

( • tye.zł 488361 459439 94,1

Magnetofony i dyktafony powszechnego szt 25687 14012 54,5

użytku tys.zł 414607 286636 69,1

w tym stereofoniczne szt 10856 6208 57,2

tys.zł 286117 214423 74,9

Gramofony elektryczne w obudowie ... szt 4106 7683 187,1

tys.zł 29541 81247 275,0

tys.zł 29774 77188 259,2

środki do mycia i pranie ... t 18707 8893 47,5

tys.zł 2195781 706716 32,2

>

(24)

Tab l .l l ZAOPATRZENIE W O J E WÓD Z TWA W NIEKTÓRE TOWARY / c d /

1983 1984

GRUPY TO W ARÓW Jednostka

miary Z - III

w lic zbach >

bezwzględnych I - III 1983-100 Środki do mycia i prania /dok/

w tym: proszki i granulki do prania t tys.zł

13058

13 88051 5897

430297 45,2

31.0 mydła toaletowe i specjalne

w kawałkach t

tys.zł

3581

679082 948

163476 26,5

24,1 Opony pojazdów samochodowych osobowych tys.szt

tys.zł

46

130529 150

808751 326,1 619,6

tys.zł 268401 288313 107,4

Porcelana stołowa i galanteria

tys.zł 177543 320200 180,4

Porcelit stołowy i galanteria porceli-

tys.zł 65438 78430 119,9

Meble z drewna.wikliny oraz meble z c zęściowym zastosowaniem innych materie

tys.zł 2243505 4043346 180,2

tys.zł 105534 120104 113,8

T kaniny i dzianiny:

km

tys.zł .

2741 363938

7735984631 169,0 212,6 km

tys.zł 1403

640076

2058

1085854 146,7 169,6 km

tys.zł

1126 202771

1935

421108 171,8 207,7 km

tys.zł

, 1029 165730

1385

224972 134.6 135.7 Dywany i chodniki /bez słomianych i /

r o g o ż y n o w y c h / . ... tys.zł tys.zł

916121 1460723 159,4

161436 355676 220,3

tys.zł 1611532 2303793 143,0

Wyroby przemysłu o d z i e ż o w e g o ... . tys.zł 3892058 5213966 134,0 w tym: okrycie z tkanin /łęcznie z o k r y ­

ciami na futrze i z folii/ tys.szt tye.zł

440 1070376

415

1246947 94,3

116,5

» \ +

tys.szt

tys.zł 1467

1966420

1678

2430217 114,4 123,6 Wy roby vpończosznicze •••••••••••«. tys.zł .419258 571153 136,2

w tym rajstopy i rajtuzy damskie Obuwie

z cholewkę ekórząnę, z tworzyw sztucz­

nych i syntetycznych /n a podeszwie skórzanej i n i e s k ó rz an ej / ...

tys.szt tys.zł tys.par tys.zł

1759 153100 2514 2351379

2693402197

2591 2866734

124.9 175.9 103,1 121.9 z cholewkę tekstylnę na p o de sz wi e tys.par

tys.zł 877

218236 1156

387313

131,8 177,5 tys.par

t y s . z ł .

164 .

33513 327

125663

199,4 375,0 tys.par

tys.zł

306

54208 411

103817

134,3 191,5 Wyroby futrzarskie oraz odzież skórzana tys.zł 870855 1158188 133,0 Mięso, podroby, przetwory mięsne / ł ę c z ­

nie z potrawami kulin arn y mi i g a r m a że­

ryjnymi/

mięso surowe / be z w y r o b ó w garmażeryjnyc podroby surowe

konserwy mięsne, szynki i łopatki w puszkach

t tt t

50827 21344 4704 1271

44876 17560 4488 809

88.3 95.482.3 6 3 , 7

(25)

23 T a b ł . l l ZAOPAT RZ EN IE W OD E W & O Z T W A W NIEKTÓRE TOKARY. /dok./

1983 1984

GRUPY TOWARl)W Jednostka

miary I - III

• w liczbach

bezwzględnych I - III 1983-100 w ędl i ny /z końskimi boz po drobowych/ t 19503 18382 94,3 wędliny podrobowe / z końsk im i/ ... t 3718 3271 88,0 Tłuszcza zwierzęco surowe i topione

konsumpcyjne .... t 4393 4313 98,2

Drób bity, podroby i przetwory z drobiu t 3102 7590 244,7

tys.azt 111830 118766 . 106,2

w tym: ryby morskie i słodkowodne świeże 1 mrożone

t tya.zł t tya.zł

6735 807204 1349 104589

8240 1254098 2348 219523 *

122.3 155.4 174,1 210,0 t

tys.zł 260

31846

934

122649 359,5

385,1

I ttya.zł 670

135724 758

212761

113,1 156,8

t 3114 3420 109,8

t 7052 , 5919

l 83,9

t ■ 22815

441531

24634 583911

108,0 132,2 tys.zł

t tys.zł tya.złt

8538 211212 2140 122278

7747 234591 2361 171132

90,7 111,1 110,3 140,0 t

tys.zł

1359

38425 3185

112885

234,4 293,8 t

tys.zł

- 24974

1156588 24252

1220236

97,1 105,5

tys.zł 8831397 12575277 142,3

tys.zł 5942590 5890638 99,1

Wina i miody pitne krajowe i impor to wa ­

ne • 1 /

i

,

‘ 1 tys ,1 tya.zł

6136

1366609 7633

2044338 124,4 149,6

t tys.zł

6332

705141 5696

649682

90.0 92.1

\

» ►

t tys.zł

4331

564032 4940

708773

114,1 125,7 ttys.zł 564162 ,1860

2211 884176

118,9 156,7 Pieczywo cukiernicze trwałe /bez

czekoladowanego/ t

tys.zł 4592473700

3970 558879

107,3 121,7 Herbata naturalna luzea 1 paczkowana t

tys.zł

509 240952

814 899288

159,9 373,2 Kawa noturalna palona luzem i paczko­

wane t

tys.zł ttys.zł tys.zł mln.szt tys.zł

382 649416 274014513 2606416 25909702573

698 2245329 6511 80325 3494597 2838 3479741

182.7 345.7 144.3 293.1 134.1 110.3 134.3

(26)

i

f

Tabi. 1 2 Średnie ceny w y s san y ch to wa r ó w

g r u p y t o w a r ó w

a - średnie ceny w zapasach w dniu 31 III b - średnie ceny w sprzedaży vi okresie

I-III

Jednostka miary

1903 1984

w liczbach bez­

względnych ■analogiczny okros 1903 -100

Naczynia kuchsnne i gospodarcze emalio a zł/szt 207 212 102,4

wane z blachy stalowej b zł/szt 175 100 107,4

Naczynia kuchenne i gospodarcze alu­ a zł/szt 236 263 111,4

miniowe b zł/szt 206 231 112,1

Naczynia i wiadra ocynkowane z blachy a zł/szt 108 320 174,5

stalowej b zł/szt 169 191 113,0

a zł/szt 5586 9910 177,6

b zł/szt 7905 10203 129,1

a zł/szt 17419 22100 .127,4

b zł/szt 14841 20435 1 37,7

Automaty pralnicze bębnowe domowe ... a zł/szt' 28846 34661 120,2

b zł/szt 26578 32927 123,9

a zł/szt 3513 3030 109,0

b zł/szt 3330 3724 111,6

a zł/szt 4697 4696 99,9

b zł/szt 4326 4701' 110,5

a z ł / s z t • 17943 27440 152,9

b zł/szt 18328 24953 136,1

a zł/szt 19426 21226 109,3

b zł/szt 16889 10617 1 10,2

b zł/szt 1392 2543 102,7

a zł/szt 3210 419 6 130,4

b zł/szt 5164 10157 196,7

a zł/szt 69915 92313 132,0

b zł/szt 61788 97317 157,5

b zł/szt 2038 5392 190,0

a zł/szt 25006 46299 105, i

b zł/szt 24716 26005 100,5

a zł/szt 5174 6927 - 133,9

/ ' • b zł/szt 5260 5547 1 05,5

a zł/szt 478 4 , 9707 204,6

b zł/szt 5166 6679 129,3

a zł/szt 23698 30316 161,7

b zł/8zt 14659 21070 143,8

a zł/szt 2304 4596 192,0

b zł/szt 3201 4204 133,0

a zł/szt 40902, 59266 144,6

' b zł/szt 36226 59260 1 6 3,6

z ekranem do odbioru bia łe go .... a zł/szt 21535 21691 100,7

b zł/szt 20040 21520 103,3

a zł/szt 18310 10049 102,9

b zł/szt 17017 20643 115,9 .

Magnetofony i dyktafony po wszechnego a zł/szt 15210 23010 151,3

użytku b zł/szt 16910 23445 130,6

a zł/szt 26506 39669 149,2

b zł/szt 26730 33949 127,0

G ramofony elektryczne w obudowie .... a zł/szt 6156 10837 1 76,0

b zł/szt 5934 10474 176,5

a z ł/kg 140 124 03,8

i b Zł/kr, 90 06 9 5, 6

Mydła toaletowe i specjalne w kawał­ a zł. kg 254 303 119,3

kach t b zł/kg 114 145 127,2

(27)

Tabl. 12 Śr e d n i e c e n y w y b r a n y c h t o w a r ó w' /dok ./

25

GRU P Y T OWARÓW

Jednostka miary

1983 1984

a m órednle ceny w zapasach w dniu 31 III b - ¿radnie ceny w sprzedaży w okresie

I-III

w liczbach

względnych bez- analogiczny okres 1983 -100

Tkaniny i dzianiny

a zł/m 143 ' 157 137,8

b zł/m 126 154 122,2

a zł/m 556 744 133,8

b zł/m 418 512 „ 122,5

a zł/m 233 287 123,2

b zł/m 171 190 • 111,1

a zł/m 198 177 89,4

b zł/m 118 179 151,7

Rajstopy i rajtuzy damskie cienkie ... a zł/parę 113 116 102,7

b zł/pa nj 87 131 150,6

Obuwia

z, cholewkę skórzaną z tworzyw a , zł/parę 872 1140

1 130,7

s ztucznych i syntetycznych b zł/parę 949 1066 112,3

a zł/parę 301 385 127,9

a *. b zł/parę ' 241 331 137,3

a zł/parę 260 436 167,7

b zł/parę 175 326 186,3

a zł/parę . 223 257 115,2

b zł/parę 158 244 154,4

b zł/kg 120 152 ¿26. 7

ryby morskie i słodkowodne świe-

• | b zł/kg 78 93 119,2

b zł/kg 122 131 107,4

b zł/kg 203 281 138,4

a zł/kg 23 29 126,1

b . zł/kg 20 22 110,0

a zł/kg 25 33 132,0

\ , > b zł/kg 26 26 • 100,0

a zł/kg 57' 81 142,1

. b zł/kg 58 64 110,3

a zł/kg 29 44 151,7

b zł/kg 28 28 100,0

a zł/kg 46 52 113,0

, t ? ’ • \ b zł/kg 46 47 102,2

a zł/l 1406 1439 102,3

a zi/1 1346 1443 107,2 1

a zł/l 250 273 109,2

b zł/l 226 270 119,5

b zł/kg 111 114 102,7

b zł/kg 130 144 110,8

b zł/kg 303 400 132,0

b zł/kg 124 141 113,7

8

ii#a m aw

a zł/kg 3106 3207 103,3

b zł / kg 1396 3216 . 230,4

a tł/tys. szt 1521 1377 90,5

b ił/tys. szt 785 1258 160,3

(28)

26

Tabl. 13 ZATRUONIENIć W USPOŁECZNIONYCH JEDNOSTKACH HANDLU WŁV.NETRZN£GO W I KWARTALE 1984 ROKU

Przeciętna liczba zatrudnionych0/ Osoby

w tym Jęce

pracę Uczni

w y s z c z e g ó l n i e n i e pracownicy

na stanowi­

skach robo­

tniczych 7

wie

w o s o -

bach 1 kw.

1903

*100

na stanowi­

skach nie- b/

robotniczych

cicza

w osobach

o g O ł e m ... 117033 99,8 53389 62325 882 9771

w tym działalność usługowa 6573 90,7 1717 4856 87 1089

108074 X 47893 59234 882 9718

w tym działalność usługowa 202 X 39 163 87 1089

a/ Bez uczniów 1 osób wykonujęcych prace nakładczy, b/ Łęcznie z kierownikami małych sklepów, c/ Bez robotników zatrudnionych w zarządzie przedsiębiorstw.

,WYNAGRODZENIA OSOBOWE1/ W USPOŁECZNIONYCH JEDNOSTKACH HANDLU WEWNĘTRZNEGO

Tabl. 14

w y s z c z e g ó l n i e n i e 1983 --- --- — —

1984 a - wynagrodzenia oso­

bowe w tys zł b - przeciętne wynagro

dzenie miesięczne ' na 1 zatrudnionego

Vk 7 }

] • - III

ogółem w tym dzia­

łalność us­

ługowa

ogółem w tym działalność usługowa

V /

w liczbach bezwzględnych I-III 1983-100

-w licz­

bach bez względnych

[-III 1983-100

O G Ó L E M2/ ... a 3773Q87 231777 4480409 118,7 277966 119.9

* b 10729 10656 12761 118,9 14096 132,3

w tym:

wynagrodzenia praco­

wników na stanowi­

skach, nie robotni­

czych ... a • 2251731 . X 73872 X

b • . 14059 X 14341 X

wynagrodzenia praco­

wników na 6tnowi-

skach robotniczych^a V e • 2192240 X 204064 X

b • 11725 X 14008 X

Wynagrodzenia osób wy- konujęcych pracę na»<

kładczę ••.•.«•••«•* a 19866

t

27443 > * 138,1 2273 X

Wynagrodzenia uczniów a 36285 6138 61353 169,1 8180 133,3

1/ Łęcznie z rekompensatami i wypłatami z zysku i z nadwyżki bilansowej w spółdzielniach 2/ Bez wynagrodzeń uczniów i osób wykonujących pracę nakładczę. 3/ Łęcznie z kierownikami małych sklepów. 4/ W działalności handlowej.usługowej i pomocniczej.

U w a g a . Przeciętne wynagrodzenie mieeięozne 1 zatrudnionego bez wypłat z ?ysku i z nadwyżki bilansowej w spółdzielniach wyniosło w I kwartale 1983r, 10291 zł,a w I kwartale 1904r. 11830 zł. * „.

w y s z c z e gBl n i e n i e

a - agenci

b - osoby zatrudnione przez agentów

■ T 9 B T " ' ■ -1984'■■■"*■■

I-III ogółem w tym wynagr.

z' funduszu

aqency 1 .-p ran. ogółen

w tya wynagrodzeni z funduszu agencyj:

no-prowizvineao

w osobach I-III

1983«100

w oeo- bach

I-III 1983-100 C G fl Ł E M ... a 11095 8948 10905 98,3 2619 29.3

w t y m : b 4028 689 2902 f 72,0 320 46,4/

Handel detaliczny ... .a 8556 7192 8382 98,0 762 10,6

b 1499 154 1425 95,1 199 129,2

Zakłady gastronomicznea 629 52 492 78,2 44 84,6

b 2019 60 1416 70,1 114 190,0

Skup ... a 73 73 40 54,8 34 46,6

/ b — - 2 X 1 X

Działalność usługowa a 1837 1631 1991 108,4 1779 109.1

b 510 475 59 11,6 6 1.3

1/ Przeciętna liczba w okresie I-III,

I

(29)

z u m uuowmt zjawisko ni« występuj«.

kjawisko lutnia3«, jednakie w lloAolach mniejszych od liczb, które mogłyby być wyrażone uwidocznionymi w tablicy ¿nakosi cyfrowymi, np.s jeieli produkcja wyrażona jeat w tyalącaoh ton /w llctebaoh oełkowityoh/, znak /O/ oznacza, ta produkcja w dany» przypadku nie osiąga 0,5 tya. ton.

k a /•/ - zupełny brak informaoji, albo brak informaoji wlarygodnyoh, /x/ - wypełnienie rubryki, te względu na układ tablioy, jeat nia-

motllwe lub nleoolowo.1

- oznacza, te nie podaje alę wszystkioh składników aumy ogólnej.

I i' rfAŻłflKJSZB SKRÓTY

1 - litr a m metr

n2 m metr kwadratowy Bit. m sztuka

/

a. Niektóre dane liozbowe mają oharalctor tymoeaaowy i mogą ulec zmianom w póiniejszyo^ opracowaniach Wojewódzkiego Urzędu Statystycznogo.

■ złotyob a tyaląo

■ milion

■ tona k a /-/ -

/O/ -

(30)

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :