Informacja o realizacji ważniejszych zadań społeczno-gospodarczych w województwie, 1984, nr 5

161  Download (0)

Pełen tekst

(1)

W O J E W Ó D Z K I U R Z Ą D S T A T Y S T Y C Z N Y

P O U F N E

E g z . n r $ 2 ,

INFORMACJA

O REALIZACJI WAŻNIEJSZYCH ZADAŃ SPOŁECZNO - GOSPODARCZYCH

W WOJEWÓDZTWIE MAJ 1984

Katowice 11 czerwca 1984

(2)

yw im r miowsB

I r * i k t Z • r o

/-/ - sjawleko nie występuje.

/0/ - sjawleko letnieje, jednakie » ilościach mniejszych od llozb, które mogłyby być wyraione uwidocznionymi w tablicy znakami cyfrowymi, np.« jei.ll produkcja wyrażona jeat w tysiącach ton /w llcsbaoh całkowitych/, znak /0/ oznacza, Łe produkcja w danym przypadku nie osiąga 0,5 tye, ton.

I r o p k a /•/ - aupełny brak Informacji, albo brak Informacji wiarygodnych.

/x/ - wypełnienie rubryki, ze względu na układ tablicy, Jeat nie­

możliwe lub niecelowe.'

_ osnaoza, Ze nie podaje się wszystkich składników sumy ogólnej, Z n a k

„W tym"

WAŻNIKJSZB SKRÓTY

et tya.

min t

alotyoh tyaląo milion tona

1 m litr m m metr

« 2 m metr kwadratowy set. m ■stuka

O w a g a. Niektóre dane liczbowe mają charakter tymczasowy 1 mogą ulec zmianom w późniejszych opracowaniach Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego.

ii.

.

WYSZCZEGÓLNIENIE

1983 1904

III IV V i-v I I I . IV V I-V

Liczba dni: -

kalendarzowych 31 - 30 31 131 31 30 31 132

roboczych 24 22 23 112 23 22 23 113

WUS Katowice, zam ^26/84 9 ł A (4

(3)

SPIS TREŚCI

Podstawowe tendencje w realizacji zadań ... ...

Przemysł .... .

Działalność przedsiębiorstw budowlano-montażowych ...

Sytuacja w rolnictwie ... ...

Transport ... ... ...

Inwestycje .... ... ... ... . Uspołecznione budownictwo mieszkaniowe ... ... ... . Sytuacja rynkowa ... ... ... .

C e n y ... ... ... . Handel zagraniczny ... ... ... . Zatrudnienie i przeciętne wynagrodzenie m i e s i ę c z n a ... ...

Koszty 1 wyniki finansowe przedsiębiorstw... . Realizacja zadań w podstawowych działach gospodarki ... . Ważniejsze wskaźniki dynamiki według miesięcy ...

Ważniejsze dane w gospodarce uspołecznionej według m i e s i ę c y . Objaśnienia 1 uwagi dotyczęoe niektórych pojęć i definicji aajęcych zastosowanie w sprawozdawczości etatystycznej .... ...

Niektóre definicje 1 pojęcia wyetępujęc* w sprawozdawczości firieneowej Wykaz informacji wydanych przez WUS w 1984 r e k u ... ...

Wykaz publikacji wydanych przez GUS w 1984 roku znajdujęoych elę w In f o r a a t o r i u m ... ...

SPIS TABLIC

PRZEMYSŁ

Sprzedaż produkcji przemysłowej, przeciętne zatrudnienie wynagrodzenia osobowe, wydajność pracy 1 przeciętne wynagrodzenia miesięczne we­

dług ważniejszych resortów ... . Realizacja podstawowych zadań według gałęzi przemysłu ...

Ważniejsze wskaźniki charakteryzujące działalność przemyełowę w ukła­

dzie gałęziowym •.... ...

Rytmiczność produkcji sprzedanej w przemyśle uspołecznionym według

...; .

Dynamika eprzedaźy produkcji przemysłowej w układzie gałęziowym ...

Kształtowanie się przeciętnych aieelęcznyoh wynagrodzeń w przemyśle

uspołecznionym ... . . .

Dynamika wynagrodzeń osobowych oraz przeciętnego miesięcznego wyna­

grodzenia .... ... ... . Produkcja podstawowych wyrobów przemysłowych ...

Przeciętna dzienne produkcja ważniejszych wyrobów ...

Wybrane informacje o przedsiębiorstwach przemysłu rolno-spożywczego lekkiego, chemicznego 1 maszynowego produkujęcych na rynek ...

Wybrane wskaźniki charekteryzujęoe efektywność gospodarowania przed­

siębiorstw produkujęcych na rynek ...

Produkcja ważniejszych wyrobów wybranych przedsiębiorstw przemysłowych na rynek ...

Robotnlkogodzlny przepracowane i nie przepracowane na 100 robotników

BUDOWNICTWO *

Produkcja podstawowa w uspołecznionych przedsiębiorstwach budewlano- Zatrudnienie 1 wynagrodzenia osobowe w uspołecznionych przedsiębior­

stwach budowalno-montażowych ...

8 9 12 14 16 18 19 20 22 23 25 29 32 34 35 153 155 157 158

40 41 43 44 46 47 48 49 50 51 55 58 63

65

(4)

§Ei§.ić§tiS.ti8k*/

Str, BUDOWNICTWO /dok./

Wydajność 1 przeciętna wynagrodzenie eleeleczne w uspołecznionych

przedsiębiorętwech budowlano-montażowych 66

Inwestycyjne place 1 linie budśw przedsiębiorstw budowlano-montażowych 67 Realizacja podetawowych zadań w przedsiębiorątwach budowlano-montażo­

wych w układzie g a ł ę z i o w y m ... .V... ... 68

Ważniejsze wskaźniki charakteryzujące działalność przedaiębioretw bu­ dowlano-montażowych w układzie g a ł ę z i o w y m ... .. ... 69

Rytmiczność produkcji podetewowej przedalebloretw budowlano-montażowych w układzie gałęziowym : 69

Przedsiębiorstwa budowlano-montażowe o podstawowym znaczeniu dla gospo­ darki narodowej ... 70

TRANSPORT Wartość usług materialnych działalności podstawowej w przedsiębiorstwach transportu i łęczności ... ..,... 76

Przewozy pasażerów uspołecznionym transportem publicznym ... 76

Przewozy ładunków uspołecznionym transportem publicznym 1 branżowym ... 76

Przeciętne zatrudnienie 1 wynagrodzenia miesięczna w transporcie uspo­ łecznionym ... 77

Stan 1 wykorzystanie taboru samochodowego silnikowego d e s e r o w e g o w transporcie samochodowym publicznym i branżowym ... 78

ROLNICTWO Skup 4 zbóż ... 79

Skup żywca w przeliczeniu na wagę mięsa ... 79

Skup żywca i produktów pochodzenia zwierzęcego ... *... 79

Skup żywca 1 produktów pochodzenie zwierzęcego według miesięcy ... 80

Kontrakty zawarta na dostawę młodego bydła rzeźnego 1 trzody chlewnej w gospodarce nie uspołecznionej ... 80

Ceny uzyskiwane przez rolników w transakcjach wolnorynkowych ... 80

Zaopatrzenie rolnictwa w nawozy sztuczno 1 wapniowa ... 81

Sprzedał pasz przemysłowych przez jednostki handlowe CZSR " S C H " ' 81 Sprzedaż ciągników 1 niektórych maszyn rolniczych przez składnice ma­ szyn CZSR, oraz etan zapasów ... 82

Sprzedaż materiałów budowlanych ... 82

INWESTYCJE Nakłady inwestycyjna w gospodarce uspołecznionej ... 83

Przekazywanie Inwestycji de eksploatacji w gospodarce uspołecznionej .. 84

Nakłady inwestycyjne w gospodarce uspołecznionej według działów gospo­ darki narodowej ... 85

Inwestycje wstrzymane ... 85

Nakłady inwestycyjne w gospodarce uspołecznionej ... 86 Zaangażowanie 1 zamrożenie nakładów inwestycyjnych w budownictwie

Inwestycyjnym ... ", 88

Maszyny i urządzenia niezagospodarowane u niektórych i n w e s t o r ó w 90

(5)

HANDEL WEWNĘTRZNY V Stf<

Sprzedał w uspołecznionych przedsiębiorstwach handlu detalicznego 1 ga­

stronomicznych ... 91

Zapasy w uspołecznionych przedsiębiorstwach handlu rynkowego ... 91

Sprzedał s a m o c h o d ó w ... 91

Obrót artykułami opałowymi ... 92

Dostawy mięsa 1 przetworów mięsnych oraz drobiu 1 przetworów drobiowych na zaopatrzenie rynku województwa katowickiego ... 92

Dostawy ryb 1 przetworów rybnych na zaopatrzenie rynku województwa katowickiego ... 93

Dostawy wybranych towarów na zaopatrzenie rynku woj. katowickiego ... 93

Dostawy towarów żywnościowych z produkcji krajowej na zaopatrzenie r y n k u ... 94

Ooetawy towarów nleżywnoóciowych /z wyjętklem wyrobów przemysłu chemicznego i lekkiego/ na zaopatrzenie rynku z przedsiębiorstw pro­ dukcyjnych województwa katowickiego . . . 95

Dostawy towarów przemysłu chemicznego 1 lekkiego z produkcji krajowej na zaopatrznie rynku . . . 96

Dostawy towarów na zaoparrznie rynku z przedsiębiorstw woj. katowic­ kiego ... J... *... 98

CENY Przeciętne ceny niektórych artykułów rolno-spożywczych na targowiekach miejskich ... 99

Przeciętne ceny detaliczne warzyw 1 owoców w jednostkach handlu uspo­ łecznionego ... 99

Porównywanie kształtowania się cen targowiskowych i detalicznych nie­ których artykułów rolno-spożywczych ... 100

\ ZATRUDNIENIE Pośrednictwo pracy ... 100

EKSPORT Eksport-import na rachunek własny przedsiębiorstw województwa katowic-^ kiego według resortów ... 101

Ekeport-iaport na rachunek własny przedsiębiorstw województwa katowic­ kiego według działów gospodarki narodowej ... 102

Ekspert na rachunek własny przedsiębiorstw przemysłowych w o j . kato­ wickiego . . . ... 103

Eksport na rachunek własny przedsiębiorstw budowlanych rej katowickiego 110 FINANSE Sprzedaż, koszty 1 rentowność w przedsiębiorstwach uspołecznionych według wybranych działów 1 gałęzi gospodarki ... 113

Przedsiębiorstwa przeayełu uspołecznionego według przedziałów wskaźnika rentowności netto liczonego do kosztu własnego ... 114

Przedsiębiorstwa budownictwa uspołecznionego według przedziałów wskaźni­ ka rentowności netto liczonego do kosztu własnego ... 115

Akumulacja finansowa i jej podział w przedsiębiorstwach uspołecznionych według wybranych działów i g a ł ę z i ... ... . * ... 116

Obolęienia przedsiębiorstw uspołecznionych na rzecz budżetu państwa ... 117

Wybrane branże gospodarki uspołecznionej, które korzystały z dotacji budżetu państwa ... 117

Koszty 1 materiałochłonność sprzedaży w przedsiębiorstwach przemysłowych według gałęzi ... »18

Zapasy w przedsiębiorstwach uspołecznionych według wybranych działów 1 gałęzi ... 120

(6)

|f»is TABLIC W PRZEKROJU MIAST % GMIN fBZEMTSŁ .

Produkcje eprzedena* przeciętne zatrudnienie 1 wynegrędzenie eeebewe w przemyśle uepełeeznlonym według w l e e t ... ...

Relacje ekonomiczne w przemyśle uepołeeznlemym według mlaet * * * * * * * * * Produkcje eprzedena'; przeciętne zatrudnienie 1 wynagrodzenia eeebewe w przemyśle uepołeoznlenym według g m i n *... *** ** ***

Reelacje ekonomiczne w przemyśle uapołeeznlonyn według gmin **********

BUDOWNICTWO

Produkcje podetawow» w uspołecznionych przedsiębiorstwach budowlano- m o n t a ż o w y c h ... ^ ... . ... .

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenia oeobowe w uapołecznlonych przedelębloretwach budowlano-montażowych ... ...

Wydajność pracy 1 przeciętne wynagrodzenie nleelęozne w uapołecznlonych przedelębloretwach budowlano-montażowych ...

Inwestycyjne plaoe i linie budów peńetwowych 1 epółdzlelczych przed­

siębiorstw budowlano-montażowych ...

ROLNICTWO

Skup 4 zbót od gospodęrkl nie uspołecznionej ... . . . . Skup bydła od gospodarki nie uspołecznionej ...

Skup trzody chlewnej od gospodarki nie uspołecznionej ...

Skup eleke ogółem ...

Krycie loch na punktach kopulacyjnych ...

Kontrakty zawarte na doptewę młodego bydła rzeźnego w gospodarce nie uspołecznionej ... ... ... . Kontrakty zawarte na dostawę trzody chlewnej od gospodarki nie uspołecz­

nionej J... ...

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

Uspołecznione budownictwo mieszkaniowe ... . ... . Wykonanie wojewódzkiego planu rocznego w zakresie oddawania do użytku

mieszkań w uspołeczniony«1 budownictwie wielorodzinnym dla ludności nierolniczej ... ... .

*

FINANSE

'

Podstawowe wskaźniki charakteryzujące wyniki finansowe przedsiębiorstw przemysłowych ... ... ... ... .

123 127 129 132

133 134 137 139

141 142 143 144 145 146 147

148

148

Informację opracowały oddziały branżowe WUS

(7)

przS3H i .

bez przemysłu węglowego

'I « id w v ^ W t t x m lfli i łi"m iv v/ tftó"vMix x XI i łi łii iv v vi \/*v» i*xKix*

PRODUKCJA SPRZEDANA W PRZEMYŚLE USPOŁECZNIONYM / w cenach bletęcych obowięzujęcych w danym roku/

DYNAMIKA PRODUKCJI SPRZEDANEJ W PRZEMYŚLE USPOŁECZNIONYM /•nalogiczny mieelęc poprzedniego roku-100/

/ceny zbytu etełe/

1983 1984

1962

(8)

ZATRUDNIENIE, WYNAGRODZENIA OSOBOWE W PRZEMYŚLE USPOŁECZNIONYM

I

W g "

l l I f '130000

1 9 8 2 1 9 8 3

20000

# 4 0

W q

n o q ir

o d

zar)

i o o sobowa

Z a t r u d n i a n i a '

820

IX X XI XII

WYDAJNOŚĆ PRACY /

I PRZECIĘTNE WYNAGRODZENIA W PRZEMYŚLE

1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 4

440

450

400

425

WYDOBYCIE WĘGLA KAMIENNEGO

« a a 1 9 8 3 1 9 8 4

<6000

Ul IV V VI VII

(9)

SKUP WAŻNIEJSZYCH PRODUKTÓW ZWIERZĘCYCH

tony

1982 1983 1984

5 0 0 0

■ Żywiec rzeźny ogółem . Bydło łęcznle z cielętami - Trzoda chlewna

- Drób

4 0 0 »

3 0 0 0

2000

PRZEWOZY ŁADUNKÓW W TRANSPORCIE USPOŁECZNIONYM min ton 19Q2

20TTTTTTT

1983 1 9 8 4

1E

10

ślęska DOKP Traneport

s a m o c h o d o w y

V

'Vl'

V f l V l M l K

VI tik V H IX X X I XII *11

MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKU W BUDYNKACH MIESZKALNYCH W GOSPODARCE USPOŁECZNIONEJ

1982 1983 1984

5000

3500

2000

(10)

P O D S T A W O W E TENDENCJE W REALIZACJI Z A D A Ń

w okresie styczeń-maj 1984 roku realizacji zadań społeczno-gospodarczych towarzyszyły następujące zjawiska i tendencje:

- Produkcja sprzedana przemysłu uspołecznionego ogółem /w cenach z 1984 roku/ w porówna­

niu z okresem 5 miesięcy ub. roku była wyższa o 5,8 % /v* tym w maju o 5,8 % / , a w po­

równywalnym czasie pracy - wyższa o 4,9 %, przy założonym w Centralnym Planie Rocznym wzroście o 4,5 % i w Wojewódzkim Planie Rocznym b 3,1 %.

- Produkcja sprzedana w okresie styczeń-maj br. w porównaniu Z tym samym okresem ub. roku wzrosła:

- w przemyśle wydobywczym o 2,7 % /w tym w maju br wzrosła o 0,4 % / - w przemyśle przetwórczym o 7,3 % / w tym w maju wzrosła o 8,4 % /.

- W przemyśle przetwórczym niższg niż w okresie 5 miesięcy ub. roku produkcję aprzedanę uzyskał tylko przemysł spożywczy /o 1,0 %/.

- W okresie styczeń-maj 1984 roku wydobyto łgcznie 79,2 min ton węgla kamiennego, tj

0 0,8 min ton /o 1,1 %/ więcej aniżeli w analogicznym okresie ub. roku.Najwyższe wydoby­

cie w tym okresie miało miejsce w marcu br. - 16,8 min ton. W kwietniu wydobyto 14,9 min ton, w maju 16,1 min ton. W stosunku do maja ub. roku wydobycie było wyższe o 0,3 % W całym'1983 roku średnie miesięczne wydobycie wynosiło 15,7 min ton. Założony w C P R wzrost wydobycia węgla kamiennego na 1984 rok wynosi o 0,3 % ’. 1

- Produkcja energii elektrycznej była o 1,1 % niższa w porównaniu z okresem 5 miesięcy ub. roku. CPR zakłada na 1984 rok wzrost produkcji energii elektrycznej o 4,5 %.

W maju wyprodukowano mniej energii o 3,6 %.

« W hutnictwie wyższo niż przed rokiem była produkcja stali surowej o 7,0 %, wyrobów wal­

cowanych o 3,9 % /w CPR wzrost o 2,6 %/, cynku o 6,7 %, miedzi elektrolitycznej o *j,0 % oraz ołowiu o 3,7 %.

- W okresie 5 miesięcy br. wyprodukowano w województwie o ponad 32,0 % więcej pralek 1 wirówek elektrycznych niż w tym samym okresie u kr. roku. Wyprodukowano również o 1,1%

więcej chłodziarek 1 zamrażarek domowych. Większa była także o 14,7 % produkcja papie­

ru i o 10,1 % obuwia ogółem. Spadła natomiast w stosunku do 5 miesięcy ub, roku produk- Sja tworzyw sztucznych o 8,6 %, środków do prania i mycia o 17,8 % oraz nawozów azoto­

wych o 8,7 %. W przemyśle spożywczym zmniejszyła się produkcja wędlin o 3,3 %, oraz mleka spożywczego o 1,1%.

- Produkcja podstawowe uspołecznionych przedsiębiorstw budowlano-montażowych była wyższa o 16,7 % A* cenach porównywalnych w stosunku do okresu 5 miesięcy ub. roku..

- W budownictwie uspołecznionym oddano do użytku w okresie 5 miesięcy br. 5780 mieszkań w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. W porównaniu do tęgo samego okresu ub.

roku efekty te były niższe o 342 mieszkania, przy czym w budownictwie spółdzielczym liczba oddanych do użytku mieszkań bała niższe o 982 mieszkania a w budownictwie zakła­

dów pracy była wyższa o 459 mieszkań.

- W rolnictwie skup żywca rzeźnego, kształtował się na poziomie niższym niż w okresie styczeń-maj ub. roku. W przeliczeniu na wagę mięsa skup bydła był niższy o 0,3 %, skup cielęt o 45,1% a trzody chlewnej o 24,0 %. Skup drobiu zwiększył się prawie trzy­

krotnie. Na wyższym niż przed rokiem poziomie utrzymuje się skup mleka i jaj, Jakkol-

(11)

Podstawowe tendencje 9

' ^ \

wiek w maju w stosunku do maja ub. roku skup mleka obniżył się minimalnie, ekup jaj zmniejszył. się o 9,0 %.

- W transporcie kolejowym 1 samochodowym łęcznie przewieziono w okresie 5 miesięcy b r . 147,2 min ton ładunków, t J . o 4,2 % więcej niż w tym samym okresie ub. roku,niemniej w igaju br. przewozy ładunków zrealizowane przez Slęekę DOKP były niższe o 1,3 %.

W transporcie samochodowym ogółem przewieziono więcej ładunków o 0,9 %, lecz w PKS mniej o 7,3 %.

- W stosunku do 5 miesięcy ub. roku przeciętne zatrudnienie spadło w przedsiębiorstwach przemysłowych o 0,2 % oraz w transporcie samochodowym zmniejszyło się o 4,2 %.

Wzrosło natomiast zatrudnienie w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych o 0,3 %, a także w handlu o 0,8 %.

_ vv

maju br. wypłaty z zysku do podziału i nadwyżki bilansowej wyniosły w przemyśle prawie 0,9 mld zł, w budownictwie 0,1 mld Zł, w transporcie samochodowym 0,008 mld zł oraz w handlu 0,1 mld zł. Łęcznie wypłaty w maju w wymienionych działach gospodarki przekro­

czyły 1,1 mld zł, a za 5 miesięcy 6,8 mld zł.

- Przeciętne miesięczne wynagrodzenie 1 zatrudnionego w stosunku do 5 miesięcy ub. roku

wzrosło i - -

w przemyśle °

w budownictwie o

w transporcie samochodowym o

w handlu 0

- Sprzedaż w uspołecznionych przedsiębiorstwach handlu detalicznego wzrosła w okresie 5 miesięcy br. w cenach bieżęcych o ponad 28 %, przy czym sprzedaż towarów nieżywno- ściowych zwiększyła się prawie o 36 % w tym artykułów do produkcji rolnej o 19 %.

PRZEMYSŁ

Produkcja przemysłowa

w mai u 1984 roku produkcją sprzedana uspołecznionych przedsiębiorstw prze­

mysłowych wynosiła 145,9 mld zł i w porównaniu z majem ub. roku wzrosła o 5,8 % tj.

o 8,0 mld zł, w tym w przemyśle wydobywczym oeięgnięto wzrost o 0,4 %,a w przetwórczym o 8,4 %.

Porównujęc wartość produkcji sprzedanej meja br *z poprzednimi miesięcami br, /dane oeteteczne/ stwierdza się wzrost i w stosunku do kwietnia o 4,0 %, marca o 1.0 % , lutego o 14,1 %, etycznie o 11,1 %.

i

Wzrost produkcji sprzedanej w maju br. wyetęplł we wszystkich gałęziach oprócz przemysłu drzewnego, w którym produkcja obniżyła się o 2,5 % w stosunku do maja ub. roku , , "

Stosunkowo wysoki przyrost sprzedaży, znacznie wyższy od ogólnowojewódzkie- go uzyskano w przemyśle i

paszowe utylizacyjnym o 47,1 %

precyzyjnym o 37,2 %

ogółem 19.5 % 28,1 % 23.5 % 17,9 %

w tym bez wypłat z zysku i nadwyżki bilansowej

17,3 % 24.0 % 18.0 % 15,7 %

(12)

paliw /z wyjątkiem węglowego/ o 2 3 , 0 %

maszynowym o 19,0 %

Wydajność pracy mierzona produkcję'eprzedanę na 1 zatrudnionego w maju br, wynosiła 173,4 tye. zł 1 w porównaniu z majem ub. roku zwiększyła się o 6,2 %, tj o 10,1

tys. zł.

W przemyśle wydobywczym w maju br. wydajność pracy obniżyła się o 0,2 %, a w przemyśle przetwórczym wzrosła o 9,8 %,

Wzrost wydajności pracy w maju występlł we wszystkich gałęziach przemysłu oprócz przemysłu węglowego i energetycznego, w których występlł spadek,w węglowym o 0,8%

i energetycznym o 2,5 %, w stosunku do ub. roku.

Szczególnie wysoki wzrost wydajności w maju br. uzyskano w :

przemyśle paliw 0 27,6 %

przemyśle maszynowym o 19.4 % przemyśle precyzyjnym 0 37,4 % przemyśle środków

18 ,0 %

/ transportu o

przemyśle poezowo-

utylizacyjnym 0 46,4 %

W okresie styczeń - maj br. produkcja sprzedana zwiększyła się o 5,0 % w po-r równaniu z takim samym okresem ub. roku i wynosiła 689,5 młd zł /w porównywalnym czasie pracy osięgnięto wzrost o 4,9 %/, w przemyśle wydobywczym wzrosła o 2,7 %, a w przetwór­

czym o 7,3 %. » , »

Obniżenie sprzedaży w okresie 5 - ciu miesięcy br. wyetępiło w przemyśle spożywczym /o 1,0 %/, natomiast w pozostałych gałęziach przemysłowych produkcja sprzeda­

na w porównaniu z poziomem ubiegłorocznym zwiększyła się.

Stosunkowo najwyższy przyrost sprzedaży uzyskano w przemyśle precyzyjnym /o 25,6 %/, paszowo-utylizacyjnym /o 28,7 oraz skórzanym /o 17,2 %/.

Wydajność pracy mierzona produkcję sprzedanę na 1 zatrudnionego w okresie styczeń - maj oslęgnęła wartość 813.1 tys. zł i w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku wzrosła o 46,7 tys. zł, tj o 6,1 % przy zmniejszonym zatrudnieniu o 0,2 %, wyprzedzajęc dynamikę sprzedaży o 0,3 punkta.

Przyrost wydajności pracy w okresie 5-ciu miesięcy br. występlł we wszyst­

kich gałęziach przemysłu, a szczególnie wysoki był w przemyśle precyzyjnym/o 25,1 %/

oraz paszowo-utylizacyJnym.

Kształtowanie się produkcji sprzedanej, wynagrodzeń oraz wydajności ilustruję poniższe dane i

WYSZCZEGÓLNIENIE

Styczeń- maj Maj

1901 1982 1983 1984

t/wzrost "♦"/spadek "-“/w porównaniu z analogiczny*

okresem poprzedniego roku w % Produkcja sprzedana

wskaźnik rzeczywisty -14,4 -2 ,6 ♦ 10,3 ♦ 5,8 ♦ 5,8

w porównywalnym czasie -14,8 ♦ 1,8 ♦ 6,3 ♦4,9 ♦ 5,8

Przeciętnd zatrudnienie -0,7 -1,7 -0.7 -0,2 -0,3

Wynagrodzenia osobowe ♦23,3 ♦48,3 ♦23,1 ♦ 19,3 ♦17,8

Produkcja sprzedana na 1 zatrudnionego

wskaźnik rzeczywisty -15,6 -0,9 ♦11,0 ♦6,1 ♦6,2

w porównywalnym czasie -15,2 ♦3.5 ♦9.0 ♦6,1 ♦6,2

(13)

Przemysł 11

Produkcja podstawowych wyrobów przemysłowych

W maju 1984 roku występił wzrost produkcji większości ważniejszych wyro­

bów przemysłowych, w porównaniu z analogicznym miesięcem ubiegłego roku. Wydobyto więcej węgla kamiennego o 48,6 tys.ton, tj. o 0,3 %. Wzrosła również produkcja: pralek i wirówek elektrycznych domowych o 10,3 %, środków do prania 1 mycia o 3,1 %, produktów przerobu ropy naftowej o 50,3 %, papieru o 0,3 %, obuwia o 14,6 % oraz produktów uboju zwierzęt rzeźnych prawie 2 - krotnie. Tendencje wzrostowe utrzymywały eię również w zakresie wyro­

bów hutniczychJ

- stali surowej - wzrost o 81,8 tys.ton ,tj o 12,1 % » - wyrobów walcowanych - wzrost o 1,0 tys.ton,tj o 0,4 %

- cynku - wzrost o 216 ton, tj o 2,0 % - ołowiu - wzrost o 792 tonyf tj o 12,4 %

- miedzi elektrolitycznej - wzrost o. 73 tony, tj o 11,2 %

Spadła produkcja energii elektrycznej o 3,6 % , koksu z węgla kamiennego o 3,9 chłodziarek i zamrażarek domowych o 2,2 % i nawozów azotowych o 12,5 %.

Duży spadek produkcji w stosunku do maja ub. roku występił w tworzywach sztucznych o 20,1%

oraz w maszynach, urządzeniach i narzędziach rolniczych dla gospodarki leśnej o 20,6 %.

W okresie styczeń - maj br. wydobyto łęcznie 79,2 min ton węgla kamiennego, tj. o 1 , 1 % więcej aniżeli w analogicznym okresie ubiegłego roku. W hutnictwie wyższa niż przed rokiem była produkcje stali surowej o 7,0 %, wyrobów walcowanych o 3,9 %, cynku o 6,7 %, ołowiu o 3,7 %, miedzi elektrolitycznej o 5,0 %.

W okresie styczeń - maj występił także ilościowy wzrost niektórych wyrobów . niezbędnych dla zaspokojenia potrzeb rynkowych a mianowicie: pralek i wirówek elektrycz­

nych domowych o 1197 ezt. / o 32,0 % / , chłodziarek i zamrażarek domowych o 323 szt / >o 1,1 %/, papieru o 2,9 tys. ton / o 14,7 %/, obuwia o 290 tys. par / o 10,1 %/

oraz produktów uboju zwierzęt rzeźnych o 4 tys. ton / o 17,3 %/.

Nieznaczny spadek produkcji występił w zakresie energii elektrycznej o 1 , 1 % , koksu z węgla kamiennego o 3,1 %, produktów przerobu ropy naftowej o 2,9 %, nawozów azo­

towych o 8,7 %, tworzyw sztucznych o 8,6 %, oraz środków do prania i mycie o 17,8 %.

Produkcję podstawowych surowców i materiałów.w maju Jak również w okresie pięciu miesięcy br. ilustruje poniższe zestawienie;

WYSZCZEGÓLNIENIE a - V b - I-V

1979 1980 1981 1982 1983 1984

1984 1979 w % Węgiel kamienny w min t. a 16,9 17,5 12,7 15,5 16,1 16,1 95,6

b _ 83,0 85,2 67,1 77,9 78,3 79,2 95,4

Energia elektryczna w min 8 3,0 3.0 2.6 2.6 3.0 2.9 95,1

MWh b 16,6 16,1 14,5 14,7 15,7 15.5 93.5

Stal surowa w tye. ton a 853,2 888; 5 771.Q 693,1 674,8 756,6 88,7 b 4067,5 4186,2 3775,9 2836,2 3571,5 3821,6 94,0 Wyroby walcowane w tye. ton a 479,2 538,2 463,1 422,4 450,5 452,4 94,4 b 2338,1 2615,9 2399 ,6 1882,6 2321,0 2410,6 103,1

Cynk w tym. ton a 19,1 17,5 14,2 11,3 10,9 11.1 58,1

b 90,6 93,4 74,3 65,4 70,3 75,0 82,8

Ołów w tys. ton a 6.9 7.1 5,4 7,2 6,4 7,2 104,9

» b 34,7 33,3 28,9 31,3 34,6 35,9 103 ,4

Miedź w tónach a 1167 1150 867 711 653 726 62.2

b 5507 5513 4238 3434 3333 3499 63,5

Stopniowy wzrost produkcji ujętych w powyższy* zestawieniu surowców 1 materiałów a w szcze­

gólności ołowiu i wyrobów walcowanych, spowodował przekroczenie poziomu produkcji z 1979r.

Natomiast produkcja pozostałych wyrobów w maju i w okresie 5 miesięcy br nieznacznie

(14)

tylko odbiega od poziomu z 1979 roku. Wyjątek etanowi miedź elektrolityczne, której produkcja wykazuje tendencję spadkową 1 w maju br stanowiła Jedynie 62,2 %, natomiast w okresie styczeń - maj 63,5 % poziomu z 1979 r.

DZIA ŁALN O ŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW B U D O W L A N O -M O N T A Ż O W Y C H

IV maju br uspołecznione przedsiębiorstwa budowlano-montażowe uzyskały produkcję podstawową wartości 16412,5 min zł /ceny bieżące/ co stanowi 103,7 % wykonania z kwietnia 1904 roku. Wartośó robót inwestycyjnych w maju wyniosła 9934,8 min zł 1 wzro­

sła o 2,6 % w porównaniu z ubiegłym miesiącem. Wzrost produkcji podstawowej w porówna­

niu z ubiegłym miesiącem odnotowały wszystkie grupy przedsiębiorstw, przy czym najwię­

kszy wzrost produkcji podstawowej /o 5,9 %/ 1 osiągnęły przedsiębiorstwa budownictwa specjalistycznego.

Poniższe zestawienie ilustruje przykłady grzeds^e^iorstw o znacznym wzroście dynamiki produkcji podstawowej i robót InwestycyjnycWw maju br w porównaniu z kwietniem 1984rokui

Dynamik a

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA produkcji podstawowej robót inwestycyjnych IV 198 3 - 100

Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane

PW-Zabrze 129,1 148,8

Rejonowe Przedsiębiorstwo Melioracyjne

— Będzin 114,0 121,7

Przedsiębiorstwo Budownictwa W o d n o - ,

Inżynieryjnego-Gliwice 163,5 130,8

Wojewódzka Spółdzielnia Budownictwa

Wiejskiego-Katowice 128,8 128,8

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Budownictwa Mieszkaniowego PW

Świętochłowice - Lipiny * 114,3 123,9

Przykłady przedsiębiorstw, które odnotowały spadek dynamiki produkcji podstawowej i robót inwestycyjnych w stosunku do kwietnia 1984 roku.

1 > Dynamika

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA produkcji podstawowej robót inwestycyjnych IV 198 3 - 100

Rejonowe Przedsiębiorstwo Remontowo-

Budowlano-Daworzno 83.0 71,6 '

Rejonowe Przedsiębiorstwo Remontowo-

Budowlane-Tychy 94,1 64,5

Przedsiębiorstwo Robót Zmechanizowa­

nych i Montażowych i-Bytom 86,4 88,5_

Przedsiębiorstwo Robót Montażowych

"MONTOCHEM"-Gliwice 99,8 84,4

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót * Inżynieryjnych i Remontowo-

Budowlanych Czechowice-Dziedzice 90,5 97.1

(15)

Budownictwo 13

Produkcja podstawowa osiągnięto w maju br była wyższa od osiągniętej w ma­

ju ubiegłego roku o 19,7 % /w cenach bieżących/. Największą dynamikę osiągnęły przedsię­

biorstwa budownictwa ogólnego, których produkcja podstawowa była wyższa od osiągniętej w maju ubiegłego roku o 22,1 %

Udział robót Inwestycyjnych w wartości produkcji podstawowej wzrósł z 57,5 % w maju ubiegłego roku do 60,5 % w maju br.

Przedsiębiorstwa budowlano-montażowe zatrudniały w maju 163,6 tys. osób,"co oznacza spadek w porównaniu do kwietnia br o 0,1 % tj. o 144 osoby i wzrost w porówna­

niu do maja ub. roku o 0,4 %.

Robotników produkcji podstawowej było więcej o 0,4 % niż w kwietniu br i o 1,4 % niż w maju ub. roku.

Wydajność pracy mierzona wartością produkcji podstawowej przypadającej na 1 zatrudnionego wzrosła w porównaniu z kwietniem br o 3,8 w porównaniu z majem Ub roku o 19,3 %. Analogiczna wydajność pracy mierzona wartością produkcji podstawowej przypadającej na 1 robotnika produkcji podstawowej wzrosła w stosunku do poprzednie­

go miesiąca o 3,3 %,a w stosunku do maja ub. roku o 18,t %.

W okresie 5 miesięcy 1984 roku przedsiębiorstwa budowlano - montażowe wykonały produkcję podstawową o łącznej wartości 75152,0 min zł /ceny bieżące/, w tym roboty inwestycyjne osiągnęły wartość 44636,4 min zł.

U w z g l ę d n i a j ą c wzrost cen elementów kosztów produkcji w tym okresie, s z a c o w a ­ ny na poziomie 8,6 %, produkcja podstawowa wzrosła w porównaniu do 5 miesięcy ub. roku w cenach porównywalnych o 16,7 % a roboty inwestycyjne wzrosły o 21,7 %.

W okresie styczeń - maj br wzrosła przeciętna liczba zatrudnionych ogółem o 0,3 % ordz liczba robotników produkcji podstawowejc 0,9 % w porównaniu do analogiczne­

go okresu roku ubiegłego. Na wzrost ten wpłynęło zwiększenie liczby zatrudnionych ogółem i robotników produkcji podstawowej w jednostkach centralnych i spółdzielczych przy spadku zatrudnienia w państwowych Jednostkach terenowych.

Od początku roku do końca maja br na 1 zatrudnionego przypadała produkcja podstawowa wartości 458,6 tys. zł 1 wzrosła w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego o 16,4 % /w cenach porównywalnych/. Na Jednego robotnika produkcji podstawowej w okresie 5 miesięcy 1994 roku przypadła produkcja podstawowa wielkości 955,7 tys. zł, co oznacza wzrost w porównaniu z 5 miesiącami ub. roku o 15,7 % /w cenach porównywalnych/.

Przedsiębiorstwa budowlano - montażowe rozpoczęły w bieżącym roku pracę na 667 placachvbudów, a 438 zostało zakończonych. Wg etanu w dniu 31 maja 1984 roku liczba placów i lini budów wyniosła ogółem 2960, w tym 36 było wstrzymanych.•

W okresie styczeń - maj na budowach eksportowych poza granicami kraju uspołecznione przedsiębiorstwa budowlano-montażowe zatrudniły 5,4 tys. osób tj o 0,3 tys. osób mniej niż w tym samym okresie ub. roku.

(16)

SYTUACJA

W

RO LN IC TW IE

Maj w bieżęcym roku charakteryzował się dość dużę ilościę opadów oraz stosunkowo wysokimi temperaturami. Oba te czynniki wpłynęły na przyśpieszony wzrost i rozwój upraw polowych oraz lęk 1 pastwisk. Jodynie w pierwszej dekadzie maja na ob--arze gmin Rudnik i Pietrowice Wielkie przeszła gwałtowna burza poleczona z grado­

biciem, która zniszczyła około 121 ha powierzchni rzepaku, zbóż na powierzchni około 300 ha, warzyw na powierzchni 200 ha oraz buraków cukrowych na powierzchni około 200 ha. Na powierzchni około 400 ha dokonano przesiewu buraków cukrowych.

Dobro warunki pogodowe umożliwiły kontynuowanie i podjęcie szeregu ważnych prac w rolnictwie. Na ukończeniu jest zbiór zielonej masy z poplonów ozimych,

a w ramach kampanii wiosennej oprócz siewti buraków cukrowych, którymi obsiano

powierzchnię 4,5 tys. ha, kontynuowano sianie i sadzenie takich upraw jak; kukurydza, warzywa i ziemniaki, którymi obsadzono powierzchnię 42 tys. ha, tj. o 1000 ha

raniej niż w roku ubiegłym.

Zakończono również sianie i sadzenie warzyw oraz kukurydzy, którę obsiano powierzchnię 9000 ha, tj. o ponad 2000 ha mniej niż w 1983 roku,

1 |

VJ zakresie ochrony roślin w maju br przeprowadzono chemiczne zwalczanie chwastów w zbożach, burakach cukrowych i kukurydzy. Przeprowadzono również zabiegi chemicznego zwalczania szkodniói* w rzepaku i ziemniakach.

W maju rozpoczęto sianokosy i do końca maja skqszono około 12% ogólnej powierzchni łęk. Plon X pokosu siana zapowiada się nieco gorzej niż w roku ubiegłym.

,W maju zakontraktowano dalszy spadek popytu na nawozy sztuczne, szczególnie wieloskładnikowe i fosforowe. Spółdzielnie Rolnicze “Samopomoc Chłopska" sprzedały;

- 20,2 tys. ton nawozów wapniowych

3,4 tys. tón nawozów azotowych t 1,3 tys. ton nawozów fosforowych

1,2 tys. ton nawozów potasowych

0,2 tys. ton nawozów wieloskładnikowych

Sprzedaż nawozów sztucznych w porównaniu do maja roku ubiegłego zmalała o 23,4% ( w tym nawozów;

- azotowych o 15,1%

- fosforowych o 29,2%

- potasowych o 24,8% ^ » ' \

- wieloskładnikowych o 61,6% ' t

V.zrosła natomiast w porównaniu z majem sprzedaż nawozów wapniowych o 109,9%

Jednak sprzedaż nawozów ogółem w okresie od VII 1983 do V 1984 była wyższa o 10,2%

niż w analogicznym okresie poprzedniego roku gospodarczego , a nawozów wapniowych zmalało o 49,7^. Niekorzystnym zjawiskiem jest zmniejszony stan zapasów nawozów

ogółem, który wynosi 23,7 tys. ton,co stanowi tylko 77,9% stanu zapasów z końca maja ub roku.

IV 1904 roku składnice maszyn CZŚR “Samopomoc Chłopska" sprzedały rolnikom

między innymi: ' w okresie

* w maju styczeń -

ciągników ogółem 41 3 Zt 269 szt

w tym z importu 4 S Zt 85 szt

przyczep skrzyniowych i w y w r o t e k 1 0 szt 54 szt

rozrzut ników obornika 38 szt 1 0 8 s zt

(17)

w okresie

w maju styczeń - maj

snopowięzałek ciągnikowych 13 szt 23 szt

pługów 2 1 3 skibowych 113,szt 557 szt

p r z etrzęsaczo-zgrabiarek cięgnikowych 36 szt * 116 szt

Z materiałów budowlanych jednostki handlowe CZSR “SCh" sprzedały w kwietniu b r : 19,7 tys. ton cementu, tj. 31,5% mniej niż w kwietniu 1983 r. , materiałów ściennych 2,2 min jednostek ceramicznych,tj. o 17,1% mniej, płyt azbestowo-cementowych 62 tys m2 , tj. o 29,1% więcej oraz wyrobów hutniczych 0,9 tys. ton, tj. o 56,6% mniej niż w kwietniu roku ubiogłegc.

W skupie produktów rolnych sytuacja przedstawia się następująco:

- skup 4 zbóż w okresie lipiec 83 - maj 84 wyniósł 60415 ton i był wyższy

o 26,0% niż w tym samym okresie roku gospodarczego 1982/03, natomiast w miosięcu maju br skupiono 179 ton,tj. o 47,7% raniej niż w maju roku 1983 r,

- skup żywca rzeźnego w/g wagi żywej w maju br był wyższy o 16.2% w stosunku do maja 1903 r., w tym bydła był wyższy o 6,9%, a trzody chlewnej o 17,7%, spadł natomiast skup cielęt o 51,1%,

- skup jaj stosunku do maja ub roku był niższy o 9%, ' - skup mleka obniżył się v< maju o 0,1% f

- skup drobiu w przeliczeniu na wagę mięsa był wyższy o 76,6% niż w maju 1903 r.

Mimo poprawy sytuacji paszowej na rynku rolnikom indywidualnym/w maju

br sprzedano 2962 tony pasz przemysłowych,czyli o 71,1% więcej niż w maju roku ubiegłego/, nienajlepiej przebiega kontraktacja trzody chlewnej oraz młodego bydła rzeźnego.

Na maj br zakontraktowano 2,6 tys. szt młodego bydła rzeźnego, na czerwiec

zakontraktowano 1,6 tys. szt, na lipiec 1,4 tys.szt co w porowaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego stanowi odpowiednio 97,7%, 91,6%, 96,0%. Mniejsza Jest również kontraktacja trzody chlewneJ-na maj zakontraktowano 2,7 tys.szt na czerwiec 3,1 tys. s z t , na lipiec 3,6 tys. szt,tj . odpowiednio 46,3%, 56,9%, 59,7%

liczby zakontraktowanych sztuk w tym samym okresie roku ubiegłego. Realizacja dostaw kontraktacyjnych w okresie od I do IV 1904 r . cjla bydła wynosi 9 8 ,3%

a dla trzody chlewnej tylko 84,2%.

U transakcjach wolnorynkowych ceny uzyskiwane przez rolników w maju br za produkty rolne były wyższe niż w miesiącu kwietniu br w granicach od 0,8- 11,5%

niższe natomiast były ceny krów,jałówek, prosiąt odpowiednio o 2,3%, 0,6%, 2,1%.

(18)

TRANSPORT

Transport kolejowy

W maju 1984 roku śląska DOKP przewiozła 17,7 min ton ładunków, w tym 12,8 min ton węgla, wykonując plany operatywne odpowiednio w 100,3% i 99,6%. W stosunku do maja 1983 roku przewieziono mniej o 1,3% ładunków 1 o 2,3% węgla. W okresie styczeń- maj br kolejarze przewieźli 88,7 min ton ładunków, w tym węgla 65,7 min ton. Oznacza to przekroczenie planów odpowiednio o 2,1% 1 o 1,5%. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego przewieziono więcej o 3,9% ładunków, w tym węgla więcej o 3,5%.

Linią Hutniczo-Siarkową /LHS/ Śląscy kolejarze przewieźli w maju ogółem 241,9 tys. ton ładunków, w tyra węgla 224,5 tys. ton. W ten sposób plan przewozu ładun­

ków - ogółem wykonano w 101,4%, a plan przewozu węgla w 106,5%. Porównując z kwietniem br przewieziono mniej zarówno ładunków - ogółem /o 2,3%/ jak i węgla /o 0,2%/.

W okresie styczeń-maj br przewieziono LHS-era 1203,7 tys. ton ładunków - ogółem, w tym węgla 1091,4 tys. ton. Plan operatywny w zakresie przewozu ładunków wykonano ogółem w 98,1%, natomiast plan przewozu węgla w 100,4%.

Użytkownicy Ślęe'kiej DOKP w kwietniu br przetrzymali ponad czas wolny od kar umownych przeciętnie na dobę 1459 wagonów na 5674,0 wagonogodziny. W porównaniu z analogicznym miesiącem roku ubiegłego przetrzymano średnio na dobę o 96 wagonów mniej, lecz w czasie dłuższym o 830,3 wagonogodzin.

Do przedsiębiorstw, które najdłużej przetrzymywały wagony w kwietniu należą;

- Huta "Katowice"- 12947 wagonogodzin,

- Huta im. Bieruta w Częstochowie 7054 wagonogodziny,

- Zakłady Koksownicze im. Powstańców śląskich w Zdzieszowicach - 5769 wagonogodzin, - Huta "Zawiercie" - 5315 wagonogodzin, •

- Huta "Bobrek" - 3624 wagonogodziny.

{ Transport samochodowy

Tabor autobusowy i przewozy pasażerów

Stan i wykorzystanie taboru autobusowego w oddziałach Krajowej Państwowej Komunikacji Samochodowej, mających siedzibę na terenie województwa katowickiego przed­

stawia poniższe zestawienie;

WYSZCZEGÓLNIENIE

1984 1983 ,

IV V

średni dzienny etan inwentarzowy w szt. 1244 1242 1346 Średni dzienny stan taboru w pracy3^... 72,6 74.1 66,6 w przestojach w %

z przyczyn technicznych ...

z przyczyn eksploatacyjnych 7 ...

18,6 8,8

19.8 6.1

27,0 6,4 Współczynnik gotowości technicznej 0,814 0,802 0,730

a/ W procentach do średniego dziennego etanu inwentarzowego, b/ Łącznie z planowymi przestojami w niedzield i dni wolno od pracy.

(19)

Transport 17

Oddziały Krajowej Państwowej Komunikacji Samochodowej przewiozły w maju 11,3 min pasażerów 1 wykonały pracę przewozową 310,8 min pasaZeroki1onetrów. w stosunku do maja ubiegłego roku nastąpił zarówno spadek przewozów pasaZerów o 1,3 min /tJ . o 10,0%/, jak i spadek pracy przewozowej o 0,3 min pasażerokilometrów /tj. o 0,1%/.

W okresie styczeń-maj br przewieziono 55,2 min pasaZerów, w porównaniu do ana­

logicznego okreau roku ubiegłego wielkość ta zmniejszyła się o 7,0 min pasaZerów /tj. o 11,3%/.Praca przewozowa wyniosła 1526,9 min pasażerokilometrów i w stosunku do analogicznego okresu 1983 roku była wyższa o 17,0 min pasaże rokilomet rów, tj.

O 1 , l/u«

Przewozy ładunków #

Oddziały Kra.1owe1 Państwowej Komunikacji Samochodowej przświozły w maju 0,9 min't^n ładunków i wykonały pracę przewozowe 48,4 min tonokilometrów, co ^tanowi odpowiednio 92,7% i 102,9% wykonania za maj 1983 roku. W okresie styczeń-maj br prze­

wieziono 4,7 min ton ładunków 1 wykonano pracę przewozowe 240,4 min tonokilometrów.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego następił spadek przewozów ładunków o 0,2 min ton, tj. o 4,8%, a praca przewozowa wzrosła o 18,6 min ton ,tj. o 8,4%.

Przedsiębiorstwa transportu samochodowego branżowego przewiozły w maju 11,1 min ton ładunków. W porównaniu z majem 1983 roku przewozy wzrosły o 0,2 min ton, tj. o 1,7%. wykonano pracę przewozowe 169,8 min tonokilometrów. W stosunku do poprze­

dniego roku nastąpił spadek o 1,6 min tonokilometrów ,t j. 0,9%. W raiesiecach styczeń- mej przewieziono 53,8 min ton, wykonując pracę przewozowe 814,8 min tonokilometrów, co etanowi odpowiednio 105,6% /wzrost o 2,9 min ton/ oraz 104,1% /wzrost o 32,3 min tonokilometrów/ wykonania za analogiczne mieslece 1983 r.

Transport samochodowy c i ę ż arowyĄp k s i branżowy łącznie/ przewiózł w maju 1984 roku ogółem 12,0 min ton ładunków, wykonując pracę przewozową 218,2 min tono­

kilometrów. W porównaniu z majem ubiegłego roku przewozy ładunków były wyższe o 0,1 min ton /tj. o 0,9%/« praca przewozowa zmniejszyła się o 0,3 min tonokilometrów /o 0,1%/. W okresie styczeń-maj br transport samochodowy przewiózł 58,5 min ton,

ładunków i wykonał prącą przewozową 1055,2 min tonokilometrów. Porównując z analogicznym okresem roku ubiegłego przewozy ładunków wzróały o 2,6 min ton, tj. o 4,7%, a praca przewozowa była wyższa o 50,9 min tonokilometrów^ tj. o 5,1%.

Wartość usług

Wartość usług działalności podstawowej w transporcie samochodowym ogółem wyniosło w maju br 3355,7 min zł /w KPKS-ie - 644,4 min zł, w transporcie branżowym - 2711,3 min zł/ 1 była wyższa niż w maju 1983 roku o 5,0% /w KPKS-ie o 2,4%, w transporcie

branżowym o 5 ,*6%/, W okresie styczeń- maj br wartość usług w transporcie samochodowym ogółem wyniosła 15877,2 min zł /w KPKS-ie 3071,2 min zł, w transporcie branżowym - 12806,0

min zł/. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego wartość usług wzrosło

» 8,2% /w KPKS-ie o 4,5%, a w transporcie branżowym o 9,1%/.

Niektóre wskaźniki charakteryzujące efektywność transportu samochodowego w maju br przedstawia poniższe zestawienie:

(20)

Wydajność pracy mierzona

WYSZCZEGÓLNIENIE

środnia odległość przewozu 1 tony w km

wielkoócię przewozów ładunków /tony/

wielkości*

pracy prze­

wozowej /tonokilome- try/

wartości* us­

ług material­

nych działal­

ności podsta­

wowej /zł/

na 1 zatrudnionego .

1984 1983 1984 1983 1984 1983 1984 1983

0 G 6 Ł E M ... 18,1 18,3 310,0 293,4 5619.3 5371,8 86403 78585 Krajowa Państwowa Komuni­

kacja Samochodowa Dyre­

kcja Okręgowa w K-ach 51,5 46.4 125,3 129,9 6451.8 .6027,8 85832 80542 Transport branżowy ogółem 15,3 15,7 354,3 332,2 5419,8 5216,0 86540 78120

w tym: *

Przedsiębiorstwo Trans-;

portowo-Sprzętowe Bu­

downictwa “Transbud"

Katowice-Brynów ... 12,3 11,2 832^7 726,2 10257,4 8157,7 111665 1 102990 Przedsiębiorstwo Trans­

port owo-Sprzęt owe Bu- ' downietwa "Transbud"

Katowice *... . 12,6 12,1 706,8 605,1 8879,7 7311,4 105489 94363 Przedsiębiorstwo Trans­

port owo-Sprzęt owe Bu­

downictwa "Transbud"

Sosnowiec ... 12,9 13,2 767,0 655,5 9861,4 8645,9 125000 79375 Przedsiębiorstwo Trans­

portu Handlu Wewnę­

trznego ... 27,7 27.7 58,7 60,2 1626,2 1666,4 54353 48132

INW ESTYCJE

W okresie styczeń-kwiecień 1984 r. nakłady inwestycyjne w gospodarce uspołecz­

nionej województwa katowickiego wyniosły 45,6 mld zł, tj. o 32,2% więcej niż przed . rokiem liczęc w cenach bieżęcych. W ogólnej wyrtości nakładów realizowanych w okresie 4 miesięcy br przypada na:

- roboty budowlano-montażowe - 29,7 mld zł /tj. 65,2% całości nakładów/

- zakupy maszyn 1 urzędzeń - 13,8 mld zł / tj. 30,2% całości nakładów/

- pozostałe nakłady - 2,1 mld zł /tj. 4,6% całości nakładów/. • ,

Wartość maszyn 1 urzędzeń zakupionych z importu wyniosła 2,3 mld zł tj.

16,7% nakładów na zakupy, a w II obszarze płatniczym zakupiono maszyn 1 urzędzeń za 0,7 mld zł.

Ponad 70% całości nakładów inwestycyjnych zreęlizowały jednostki państwowe centralne ponoszęc nakłady w wysokości 32,1 mld zł. Najwyższy udział w nakład#»"*' miały resorty:

- górnictwa - 65,9% nakładów Jednostek państwowych - hutnictwa - 15,7% nakładów Jednostek państwowych

Oednóstki państwowe terenowe zrealizowały w okresie styczeń-kwiecień 1984 r. nakłady w wysokości 6,9 mld zł, tj. 15,2% nakładów ogółem. Z nakładów Jednostek państwowych

terenowych aż 60,7% poniesiono na inwestycje komunalne /WZ3/.

(21)

Inwestycje 19

Spółdzielczość mieszkaniowa zrealizowała w okresie 4 miesięcy br nakłady

w wysokości 6,6 mld zł, tj. 14,4% całości nakładów. Najwyższe nakłady poniosły spółdziel­

nie: Spółdzielnia Mieszkaniowa Sosnowiec, Mysłowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa,

Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa 1 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Lokator" w Dębrowie Górniczej.

W kwietniu br rozpoczęto realizację 78 zadań Inwestycyjnych o łącznej wartości kosztorysowej 3,4 mld zł. Najwięcej zadań,bo aż 32 rozpoczęto w resorcie górnictwa, a w resorcie przemysłu chemicznego 1 lekkiego 10 zadań. W okresie styczeń-marzec br rozpoczęto realizację 271 zadań budownictwa inwestycyjnego o wartości kosztorysowej 11,3 mld zł.

Plan ustalony na okres 4 miesięcy br przekazywania do eksploatacji zadań budownictwa inwestycyjnego zrealizowano w okresie 4 miesięcy br Jedynie w 86,0%

przekazując do eksploatacji zadania o łącznej wartości kosztorysowej 14,8 mld zł.

Jednostki państwowe centralne zrealizowały plan w 91,1% w tym górnictwa w 97,9%, natomiast jednostki państwowe terenowe w 74,2%, a spółdzielczość mieszkaniowa w 74,8%

Inwestorzy g o s p o d a r k i uspołecznionej w okresie styczeń-maj 1984 r. przekazali do użytku następujące obiekty użyteczności publicznej:

- pawilon szpitalny - odwykowy na 96 łóżek przy Zakładzie Specjalnym w Gorzycach, - ośrodek zdrowia o 10 gabinetach lekarskich w Gaszowicach,

- żłobek na 75 miejsc w Żorach,

- 2 przedszkola w Chorzowie i Dąbrowie Górniczej,

- 12 pomieszczeń do nauki w szkole podstawowej w Raciborzu, - salę gimnastyczną przy szkole podstawowej w Trzebini.

Jednocześnie w tym samym okresie rozpoczęto budowę:

- pawilonu szpitalnego w Rudzie śląskiej, - przedszkola w Gliwicach-Łabędach,

^ ' i

- szkoły podstawowej w Pilicy.

USPO ŁECZNIO NE

B U D O W N I C T W O

M IE S Z K A N IO W E

W okresie pięciu miesięcy 1984 roku na terenie województwa katowickiego wybudowano 5780 pieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 316,8 tys. m2 , wykonując

zadania Wojewódzkiego Planu Rocznego /mierzonego ilością mieszkań/ w 28,1%.w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wybudowano mniej o 342 mieszkania i efekty tegoroczne stanowią 94,4% efektów ubiegłorocznych. >

Inwestorzy podlegli Centralnemu Związkowi Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego oddali do użytku 3566 mieszkań o 195,5 tys. m2 powierzchni użytkowej, wykonując

swój plan roczny w 27,4%. W porównaniu z analogicznym okresem 1983 roku wybudowano o 982 mieszkania mniej a efekty tego roku stanowią 78,4% efektów roku ubiegłego.

W,ramach budownictwa zakładowego oddano do użytku 2033 mieszkania, o łącznej powierzchni użytkowej 112,2 tys. m2 , wykonano 31,3% rocznego planu dla tej formy budownictwa. W stosunku do okresu I-V poprzedniego roku nastąpiła wyraźna poprawa, wybudowano o 459 mieszkań więcej a efekty tegoroczne stanowią 129,2% efektów analogi­

cznego okresu ubiegłego roku.

(22)

i W budownictwie komunalnym przekazano do użytku 181 mieszkań o 9,2 tys. n2 powierzchni użytkowej, wykonując plan roczny w 17,5*.

Udział poszczególnych form budownictwa w całości efektów okresu I-V 1984 r, przedstawia poniższe zestawienie:

WYSZCZEGÓLNIENIE Mieszkania W odsetkach

Województwo ... ... 5780 100,0 Budownictwo: spółdzielcze .... 3566 1 61,7

zakładowe ... 2033 35,2

komunalne ... 181 3,1

Wykonawcy podlegli Ministerstwu Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w okresie pięciu miesięcy br wybudowali 3056 mieszkań o łęcznej powierzchni użytkowej 165,9 tys. m2 , natomiast wykonawcy podlegli Ministerstwu Górnictwa i Energetyki wybu­

dowali 2207 mieszkań o 121,4 tys. m2 p.u.m.

Udział poszczególnych wykonawców w efektach przekazanych do użytku w okreeie styczeń-maj 1984 roku przedstawia się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE Mieszkania W odsetkach

O G Ó Ł E M ...w.... 5780 100,0

Wykonawcy podlegli MB i PMB 3Q56 52,9 Wykonawcy podlegli MG i E 2207 38,2

Wykonawcy podlegli MA i GP 251 4,3

163 2,8

Inni wykonawcy ... . 103 1,8

W okresie styczeń-maj 1984 roku inwestorzy realizujęcy uspołecznione budo­

wnictwo mieszkaniowe rozpoczęli budowę 2456 mieszkań o 133,5 tys. m2 powierzchni użytkowej,z tego 1359 mieszkań rozpoczęto w budownictwie spółdzielczym, 1044 mie­

szkania w budownictwie zakładowym,55 mieszkań w ramach budownictwa komunalnego.

SYTUACJA P IE N IĘ Ż N O

-

R Y N K O W A

Globalne przychody pieniężne ludności wyniosły w okresie styczeń-kwiecień br 210,2 mld zł i wzrosły w stosunku do analogicznego okresu ub roku o 21,0%, w tym przychody z tytułu wynagrodzeń za pracę wyniosły 146,4 mld zł /wzrost o 17,9%/ 1 z ty­

tułu świadczeń społecznych 38,4 mld zł /wzrost o 29,7%/. W kwietniu następił wzrost dynamiki przychodów pieniężnych ludności - wyniosła ona 124,6%. Złożyła się na-to:

« dynamika przychodów z tytułu wynagrodzeń za pracę /120,3%/ spowodowana

licznymi wypłatami nagród z zysku za 1983 rok dokonywanymi po zatwierdzeniu bilansów rocznych,wyższymi niż w roku ubiegłym wypłatami premii za I kwartał oraz wynagrodzeń za przepracowane wolne soboty w górnictwie,

- wzrost przychodów z tytułu świadczeń społecznych /o 34,5%/ wynikajęcy z przyspieszenia o rok realizacji ostatniej raty rewaloryzacji rent i emerytur starego portfela oraz wypłacanie jednorazowych świadczeń dla rencistów i emerytów o najniższych dochodach.

(23)

Szacunkowy przyrost zasobów pieniężnych ludności wyniósł w określa stycźeń- kwiecien 22,0 mld zł i był niższy o 7,0,0 niż w analogicznym okresie ub roku. Stan wkładów oszczędnościowych wyniósł na koniec kwietnia 100,5 mld zł.

W porównaniu zo stanom na konioc kwietnia ubiegłego roku wkłady oszczędnościowe wzrosły o 18,2%.

Sprzedaż w uspołecznionych przedsiębiorstwach handlu dotalicznogo wyniosła w okresie styczeń-maj br 163,3 mld zł. V/ cenach bieżących Sprzedaż ta wzrosła w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 28,1%. W poszczególnych grupach towarów najwyż­

szy dynamikę w stosunku do roku ubiegłego osięgnęła sprzedaż towarów nieżywnościowych - 135,9%.

Udział p o s z c z e g ó l n y c h grup towarów w ogólnej wartości wyniósł w okresie styczeń-maj br:

żywności 37 ,2%

napojów alkoholowych 15,1%

towarów nieżywnościowych 47,7%

Po okresowo notowanym wzroście udziału żywności, związanym przede wszystkim z zakupami świątecznymi, nastąpił powrót do systematycznego wzrostu udziału towarów nieżywnościowych w ogólnej wartości sprzedaży.

Spośród przedsiębiorstw handlu detalicznego prowadzących działalność na terenie województwa,najwyższą dynamikę sprzedaży w cenach bieżącach w stosunku do analogicznego okresu 1983 roku osiągnęły:

Centrala T e c h n i c z n o - H a n d l o w a "Unitra-Serwis" 2 2 6 , 9 %

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Górniczego 157,4%

Centrala Handlowa"Przemysłu Mużycznego 1 5 2 , 5 % Przedsiębiorstwo Gastronomiczno-Handlowe "Konaumy" 150,5%

Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe “Centrala Rybna" 144,7%

Przedsiębiorstwo Obrotu Wyrobami Przemysłu Chemii

Gospodarczej "Pollena" 141,7%

Centralna Składnica Harcerska 141,2%

W bieżącym roku rozpoczęło działalność handlową Przedsiębiorstwo Obrotu Napojami Alkoholowymi “Ponal". Udział tego przedsiębiorstwa w sprzedaży napojów alkoholowych wyniósł w okresie styczeń-maj 2 3 , % .

.

Sprzedaż w uspołecznionych przedsiębiorstwach handlu detalicznego w maju br Wyniosła 33,5 mld zł 1 wzrosła w stosunku do maja 1983 roku o 24,8% /w cenach bieżącach/, natomiast w stosunku do kwietnia br spadła o 2 , % . . ,-v

Wzrosła w stosunku do ub roku wartość zapasów towarów w handlu rynkowym

0 3 4 ,6% i w stosunku do stanu z końca kwietnia o 23,3%. Stan zapasów w uspołecznionym handlu rynkowym w dniu 31 maja 1984 r wyniósł 59,4 mld zł.

Sprzedaż w uspołecznionych przedsiębiorstwach gastronomicznych w okresie styczeń-maj 1984 r. wyniosła 12,6 mld zł, w tym sprzedaż napojów alkoholowych 4,6 mld zł. W porównaniu do analogicznego okresu 1983 r. sprzedaż w gastronomii w cenach bieżących wzrosła zaledwie o 7,5%,wartość sprzedaży napojów alkoholowych o 2,1%.

Na 37 przedsiębiorstw gastronomicznych /poza WZGS "Samopomoc Chłopska"/

w 15 Wystąpił w okresie styczeń-maj spadek sprzedaży w cenach bieżących w stosunku do analogicznego okresu 1983 roku.

<

(24)

W liaju sprzedaż w uspołecznionych przedsiębiorstwach gastronomicznych wyniosłe 2665,1 min zł, w tym sprzedaż napojów alkoholowych 974,4 min zł. W stosunku do maja 1963 roku sprzedaż w gastronomii wzrosła w cenach bieżęcych o 8,1%, w stosunku do

kwietnia br o 9,7%. " ,

Dynamika sprzedaży w uspołecznionych przedsiębiorstwach handlu detalicznego w cenach stałych w okresie 1984 roku w stosunku do analogicznego okresu 1983 roku była niższa od dynamiki w cenach bieżących o 14,7 pkt, w przedsiębiorstwach gastronomicznych o 13,9 pkt. Sprzedaż w cenach porównywalnych w przedsiębiorstwach handlowych wzrosła, natomiast w przedsiębiorstwach gastronomicznych spadła.

Ilustruje to poniższe zestwienia:

WYSZCZEGÓLNIENIE

I-II I-III I-IV

analogiczny okres 1983 ■ 100 Sprzedaż w przedsiębiorstwach

handlu detalicznego ... . 119,0 112,4 114,4 żywność ... 106,7 100,9 105,4 napoje alkoholowe ... 114,8 106,4 110,4 towary nieżywnościowe .... 131,6 124,8 123 ,8 Sprzedaż w przedsiębiorstwach

gastronomicznych ... 90,3 ,• 91,3 92,8

pokrycie kart

D o s t a w mięsa i jego przetworów były utrzymywane w wysokości zapewniajęcej zaopatrzenia, ale ich asortyment nie odpowiadał popytowi. W okresie styczeń-kwiecień br dostawy mięsa i jego przetworów oraz drobiu i przetworów wyniosły 69485,7 ton i w stosunku do analogicznego okresu 1983 roku spadły o 0,7%. Spadek dostaw mięsa odbija się przede wszystkim na zaopatrzeniu zakładów gastronomicznych 1 stołówek.

W stosunku do 1983 roku poprawiła się sytuacje w dostawach ryb. Ogółem ilość dostarczonych na rynek ryb w okresie styczeń-kwiecień br osięgnęła 10720,4 ton

i wzrosła w stosunku do analogicznego okrśsu 1983 roku o 18,5%, w tym ryb morskich świeżych i mrożonych o 51,8%, ryb słodkowodnych o 52,4%, ryb solonych o 337,4%.

Spośród pozostałych podstawowych towarów żywnościowych wzrosły w stosunku do analogicznego okresu ub roku dostawy jaj, serów dojrzewajęcych i margaryny natomiast

obniżyły się dostawy masła i serów topionych. . \

KS ZTA ŁTO W A N IE ^ IĘ C EN N A TA RG O W ISKA CH MIEJSKICH

W maju 1964 roku ceny niektórych warzyw i,owoców na targowiskach miejskich były wyższe niż w maju ubiegłego roku. Najbardziej wzrosły ceny kapusty białej /0,70.1%/, jabłek I grupy cenowej /o 59,9%/.cebuli obcinanej /o 57,6%/ 1 chrzanu tartego /o 55,0%/, Wzrosły także ceny takich warzyw i owoców Jak:

pomidory szklarniowe sałata

rzodkiewka *

cebula ze szczypiorem buraki obcinano

pory

o o o o o o

13,0%

40,7%

35,9%

42*9%

37,7%

20

,

2

%

(25)

Ceny * 23

ziemniaki o 18,3%

jabłka II grupy cenowej o 50,8%

kapusta kwaszona o 42,3% ,

Niższe niż przed rokiem były w maju br ceny: marchwi obcinanej o 20,0%,

pietruszki obcinanej o 8,6%, selerów korzeniowych o 19,4%, włoszczyzny bez kapusty o 4,1%, grochu polnego o 5,7%, ogórków kwaszonych o 31,2%.

W porównaniu do kwietnia br wzrosły ceny:

marchwi obcinanej 0 . 36,8%

buraków obcinanych 0 27,3%

cebuli obcinanej 0 32.9%

pietruszki obcinanej o 46,1%

selerów korzewniowych 0 35.2%

ziemniaków 0 2,7% .

jabłek I grupy- cenowej wyb.I

28,2%

lub E o

Jabłek II grupy cenowej o 25,3%

ogórków kwaszonych 0 6.3%

Lii na targowiskach miejskich były niższe w maju 59,7% do 20,9%,w tym:

pomidorów szklarniowych 0 59,7%

ogórków szklarniowych / 0 . i20/9% ,

sałaty 0 52,0% -

rzodkiewek o 55.7%

cebuli ze szczypiorem 0 36,0%

Ponadto w porównaniu z analogicznym miesiącem roku ubiegifcgo wystąpił w maju br spadek ceny kur bitych za 1 kg o 14,4%, indyków żywych wagi 3-3,5 kg o 10,7% oraz jaj kurzych za sztukę o 12,3%. Wzrosły natomiast ceny śmietany kwaśnej o 10,5%, sera białego twarogowego o 9,0%, masła osełkowego o 15,9% oraz drobiu żywego za sztukę /kury wagi 2-2,5 kg o 14,2%, kaczki wagi 1,75-2,25 kg o 15,6%, gęsi wagi 3-4 kg o 44,1%/.

W maju br w stosunku do maja ub roku nastąpiła również zwyżka cen ziarna zbóż za 1 kwintal:

żyta o 6,2%

Jęczmienia o 2,1%

owsa o 1,1% , t

Ceny warzyw i owoców na targowiskach miejskich były w maju br wyższe od cen detalicznych tych artykułów w handlu uspołecznionym. Najwyższe różnice cen dotyczyły takich warzyw Jak: buraki obcinane o 36,0%, pietruszka obcinana o 44,6%, pory o 133,7%, groch o 43,4%. Miód naturalny był na targowiskach miejskich droższy o 21,5%.

Wyjątek stanowiły: cebula obcinana, rzodkiewka i cebula ze szczypiprea, których ceny były niższe na targowiskach w stosunku do cen detalicznych handlu uspołecznionego odpowiednio o 6,6%, 4,9% i 31,4%.

HANDEL ZAGRANICZNY

Eksport przedsiębiorstw z terenu województwa katowickiego w okresie aty***.— • kwiecień br wyniósł w cenach transakcyjnych 91,1 ald zł, w tym do drugiego obszaru

płatniczego 56,8 mld zł. Akumulacja na eksporcie, rozumiana Jako różnica między sprzedaż#

(26)

24 Handel zagraniczny" X

t

a kosztem własnym sprzedaży .wyniosła ogółem 13,9 mld zł w tyra dla II obszaru płatniczego

11,6 mld zł.Wskaźnik poziomu kosztów, własnych sprzedaży eksportowej kształtował się na poziomie 84.7%,/do drugiego obszaru płatniczego 79,6%/,Efektywność sprzedaży liczone Jako akumulacja na 1000 zł sprzedaży, wyniosła odpowiednio 153,0 i 204,3.

Na rachunek własny /oprócz MHZ/ najwięcej eksportowały przedsiębiorstwa z resortów; hutnictwa i przemysłu maszynowego /około 7 mld zł/ oraz górnictwa 1

energetyki /ponad 4 mld zł/. Wskaźnik poziomu kosztów dotyczących eksportu na rachunek własny wyniósł w tych rśsortach odpowiednio 87,0% i 66,8%, natomiast efektywność

sprzedaży 331,5 i 130,4. |

Eksport na rachunek własny przedsiębiorstw województwa koncentruje się w następujących resortach: górnictwa i energetyki, hutnictwa i przemysłu maszynowego przemysłu chemicznego 1 lekkiego, budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych oraz hadnlu zagranicznego. Na wymienione pięć resortów w okresie I-IV 1984 roku przypadło 99,7% eksportu, tj. około 90872 min zł, z czego 77071 min zł tj. 84,6% eksportu województwa realizowane jest przez Ministerstwo Handlu Zagranicznego, Wszystkie te resorty posiadały dodatnią akumulację na eksporcie.

Największą wartością eksportu na rachunek własny według działów gospodarki narodowej /pomijając handel zagraniczny/ legitymują się przedsiębiorstwa1 z działu przemysł, a w szczególności przemysłu maszynowego i chemicznego oraz budownictwa.

Największą dodatnią akumulację na eksporcie na rachunek własny spośród

przedsiębiorstw z działów przemysł 1 budownictwo posiadają m.ln. takie przedsiębiorstwa jak: Fabryka Obrabiarek "Rafaraet" w Kuźni Raciborskiej, Przedsiębiorstwo Robót

Górniczych w Katowicach, Przedsiębiorstwo Eksportu Budownictwa "Piecoexsport"

w Gliwicach, Przedsiębiorstwo Robót Montażowych "Montochem" w Gliwicach, Fabryka Zmechanizowanych Obudów Ścian "Fazos" w Tarnowskich Górach", Zabrzańska Fabryka

. ' Maszyn Górniczych "Powen".

Największą ujemną akumulacją legitymują się takie przedsiębiorstwa Jak:"

Zakłady Mechaniczne Łabędy w Gliwicach, PPH Polbkie Odczynniki Chemiczne w Gliwicach, Huta Pokój w Rudzie Śląskiej, śląskie Przedsiębiorstwo Konstrukcji Stalowych

i Urządzeń Przemysłowych,“Mostostal" w Zabrzu, Będzińskie Przedsiębiorstwo Konstrukcji Stalowych 1 Urządzeń Przemysłowych "Mostostal". Katowickie Przedsiębiorstwo Robót inży­

nieryjnych Budownictwa Przemysłowego Hydrobudowa - Śląsk 1.

-v; ■ u

Import województwa realizowany Jest w całości przez jednostki handlu zagra­

nicznego. W okresie 4 miesięcy br ukształtował się on na poziomie 40,0 mld zł.

Akumulacja na imporcie jest ujemna /-3,1 mld zł/, co wpływa niekorzystnie na wskaźnik poziomu kosztów /116,5%/ i efektywność sprzedaży /-164,7/. ,

Eksport przedsiębiorstw na rachunek własny w okt-esie I-IV 1984 r. w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego wzrósł £ 71,5 mld zł 1983 do 91,1 mld zł w br.tj. ' 0 27,4 %/w cenach bieżących/. Import wzrósł z 36,3 .mld zł do 40,0 mld zł tj. o 10,2%

/licząc w cenach bieżącach/.

Pogorszeniu uległ wskaźnik poziomu kosztów z 81,0% w 1983 do 84,7% w br w eksporcie 1 z 111,0% do 116,5% w imporcie.

t j '

V/ kwietniu 1984 r. eksport wynisół 23,9 mld zł, a w marcu br 27,3 mld zł - spadek o 12,5%. Import natomiast wzrósł w analogicznym okresie z 10.4 mld zł do 11,3 mld zł, tj. o 10,6%. * . »

Należy zwrócić uwagę na fakt że eksporterom podstawowego towaru - węgla jest CHZ "Węglokoks", a nie poszczególne kopalnie. Eksport tej Centrali /wraz z koksem/

w okresie I- IV 1984 roku wyniósł ponad 62 mld zł w cenach trensakcyjnych,stanov/i to 60,3% eksportu województwa.

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :