Biuletyn Statystyczny 1991 Rok

117  Download (0)

Pełen tekst

(1)

WOJEWÓDZKI

URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH

3304 3320 3336

2208

2238 2263

r\ r-%

7192 7262 7332

7550 7600 7650

BIULETYN

STATYSTYCZNY 1991 ROK

/ /SZ / 3 O U 3448 2478 7822 8000 3464 2508 7892 8100 3480 2538 7962 8200 3496- 2568 8032 8300 3512 2598 8102 8 4 0 0 3528 2628 817? 8 50 0

MARZEC - 1992

(2)

Z N A K I U M O W N E

Kr e s ka I-I - z j a w i s k o n i e w y s t ę p u j e .

Z er o /O/ zjawisko istnieje, jednakże w ilościach mniejszych od liczb,

które mogłyby być wyrażone uwidocznionymi w tablicy znakami cyfrowymi, np. jeżeli produkcja wyrażona jest w tysiącach ton /w liczbach całkowitych/, znak: 0 - oznacza, że produk­

cja w danym przypadku nie osiągnęła 0,5 tys. ton,

Kropka /./ - zupełny brak informacji, albo brak informacji' wiarygodnych,

Znak 1x1 wypełnienie rubryki, ze wzglądu na układ tablicy, jest niemo*

ż 1 i we lub ni ece1 ow e ,

"W tym" oznacza, że nie podaje się wszystkich składników sumy ogólnej-

W A Ż N I E J S Z E S K R Ó T Y

zł tys.

z łoty tys i ąc

tys. zł - tysiąc złotych min - mi 1 łon

min zł - milion złotych mld - m i l i a r d

mld zł - miliard złotych szt - sztuka

kg - kilogram

t - tona

dt - decytona

m - metr

* m 2 - metr kwadratowy km - kilometr

km 2 - kilometr kwadratowy ha - hektar

1 - litr r. - rok

cd. - ciąg dalszy dok. - dokończenie tj. - to jest m.in. - między Innymi

U w a g a . Niektóre dane liczbowe mają charakter tymczasowy i mogą ulec zmianom w późniejszych opracowaniach Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego

(3)

O G Ó L N A O C E N A SYTU ACJI G O S P O D A R C Z E J

S y t u a c j a g o s p o d a r c z a w r ok u 1991 k s z t a ł t o w a ł a s i ę p o d

w p ł y w e m o g r a n i c z o n e g o p o p y t u i n i e k o r z y s t n e j k o n i u n k t u r y w h a n d l u z a g r a n i c z n y m . Był t o - r o k t ł u m i e n i a i n f l a c j i , n i e w i e l k i e g o w z r o s t u p r z y c h o d ó w r e a l n y c h l u d n o ś c i , s p a d k u p r o d u k c j i m a t e r i a l n e j , p o g a r ­ s z a j ą c e j s i ę k o n d y c j i f i n a n s o w e j p o d m i o t ó w , w z r o s t u l i c z b y b e z r o ­ b o t n y c h .

C e n y p r o d u c e n t ó w o r a z t o w a r ó w i u s ł u g k o n s u m p c y j n y c h

• w 1991 roku w z r o s ł y w s t o p n i u z n a c z n i e n i ż s z y m a n i ż e l i w r o k u 1990.

I tak c e n y p r o d u c e n t ó w w z r o s ł y o o k o ł o 50%, t o w a r ó w i u s ł u g k o n s u m p ­ c y j n y c h o 70 ly w 1 9 9 0 r o k u z a n o t o w a n o w z r o s t t yc h cen

T e m p o w z r o s t u c e n w 1991 r. b y ł o g e n e r a l n i e n i ż s z e niż w ro ku 1990, p r z y c z y m w o l n i e j s z y był w z r o s t c e n p r o d u c e n t ó w a n i ż e l i w z r o s t

c e n t o w a r ó w i u s ł u g k o n s u m p c y j n y c h . W g r u p i e t o w a r ó w i u s ł u g k o n ­ s u m p c y j n y c h c e n y ż y w n o ś c i r o s ł y w o l n i e j n i ż p o z o s t a ł y c h g r u p t o ­ w a r ó w , n a t o m i a s t w n a j w y ż s z y m s t o p n i u p o d r o ż a ł y u s ł u g i ( z w ł a s z c z a u s ł u g i o p o d s t a w o w y m z n a c z e n i u dla k o s z t ó w u t r z y m a n i a l u d n o ś c i ) .

G e n e r a l n e o b n i ż e n i e s k a l i w z r o s t u c e n n a s t ą p i ł o p r z y r ó w n o ­ c z e s n y m w z r o ś c i e p r z y c h o d ó w i w y d a t k ó w l u d n o ś c i , p r z y c z y m w i ę k s z y był w z r o s t w y d a t k ó w n i ż p r z y c h o d ó w . T e m p o w z r o s t u p r z y c h o d ó w n o m i ­ n a l n y c h b y ł o z r ó ż n i c o w a n e w c i ą g u r o ku , j e d n a k w o s t a t n i c h m i e ­ s i ą c a c h ro k u 1991 z a o b s e r w o w a n o j e g o t e n d e n c j ę w z r o s t o w ą .

P r z y c h o d y r e a l n e l u d n o ś c i w 1991 r. w z r o s ł y o o k o ł o 2%

p r z y c z y m p r z y c h o d y z t y t u ł u w y n a g r o d z e ń o b n i ż y ł y si ę o 10%, a ze ś w i a d c z e ń s p o ł e c z n y c h w z r o s ł y o 27%.

P r z e c i ę t n e m i e s i ę c z n e w y n a g r o d z e n i e w c a ł e j g o s p o d a r c e n a r o d o w e j w y n i o s ł o 2 1 9 0 tys. zł, z c z e g o w s f e r z e p r o d u k c j i m a ­

t e r i a l n e j s t a n o w i ł o 1 0 6 % tego w y n a g r o d z e n i a , a s f e r z e p o z a p r o ­ d u k c j ą m a t e r i a l n ą - z a l e d w i e 75%.

P o w y ż e j p r z e c i ę t n e g o , w c a ł e j g o s p o d a r c e n a r o d o w e j w y ż s z e b y ł y w y n a g r o d z e n i a w:

- p r z e m y ś l e o 14%

- a d m i n i s t r a c j i o 4%

- f i n a n s a c h o 5%

o d p o w i e d n i o

(4)

N a j g o r s z e r e l a c j e p r z e c i ę t n e g o w y n a g r o d z e n i a z a n o t o w a n o w:

- o ś w i a c i e ( 6 H !

ó

p r z e c i ę t n e g o w y n a g r o d z e n i a w c a ł e j g o s p o d a r c e ) , - o c h r o n i e z d r o w i a ( 7 1 H p r z e c i ę t n e g o w y n a g r o d z e n i a w c a ł e j g o s p o ­

d a r c e ) .

W s t o s u n k u do 1 99 0 r o k u w n a j w y ż s z y m s t o p n i u w z r o s ł o . p r z e c i ę t n e m i e s i ę c z n e w y n a g r o d z e n i e w g o s p o d a r c e k o m u n a l n e j i m i e s z k a n i o w e j - p o n a d 2 - k r o t n i e .

P r z e c i ę t n e w y n a g r o d z e n i e w 6 p o d s t a w o w y c h d z i a ł a c h g o s p o d a r k i n a r o d o w e j w y n i o s ł o 2 3 3 2 tys. zł i g e n e r a l n i e w y k a z y w a ł o t e n d e n c j ę r o s n ą c ą w c i ą g u roku. W a r t o ś ć p ł a c y r e a l n e j w t y c h d z i a ł a c h w c i ą g u r o k u o b n i ż y ł a si ę za w y j ą t k i e m m i e s i ę c y , w k t ó r y c h d o k o n y w a n o d o ­ d a t k o w y c h w y p ł a t p r e m i o w y c h lub b a r b ó r k o w y c h , co i l u s t r u j e p o n i ż s z e z e s t a w i e n i e :

WYSZCZE­

GÓLNIENIE

--- *---

1991

I II III IV V VI VII V II I !X X XI XII

m i e s i ą c p o p r z e d n i = 1 0 0 Przeciętne

wynagro­

dzenie realne w 6 dzia­

łach gos­

podarki 91,7 98,9 90,6 94,2 96,3 106,6 97,3 98,7 102,9 124,5 99,2

W m i n i o n y m r o k u w z r o s ł a l i c z b a e m e r y t ó w i r e n c i s t ó w i 0 o k o ł o

9H

w s t o s u n k u do r o k u 1990. P r z e c i ę t n a m i e s i ę c z n a e m e r y ­

tura i r e n t a b i e ż ą c a u k s z t a ł t o w a ł a s i ę na p o z i o m i e 1,5 m i n zł

1 b y ł a p r a w i e 3 - k r o t n i e w y ż s z a a n i ż e l i w r o k u 1990. Z d e c y d o w a n i e

n i ż s z a (o 0 ,5 m i n zł) b y ł a e m e r y t u r a i r e n t a r o l n i k ó w i n d y w i d u a l ­

n y c h .

(5)

5 O b n i ż e n i e p o p y t u na w y r o b y k r a j o w e w p ł y n ę ł o o g r a n i c z a j ą c o

na p r o d u k c i e p r z e m y s ł u . B y ł a ona w c e n a c h s t a ł y c h n i ż s z a niż w 1990 r.

o 12%.

G e n e r a l n i e

s p a d e k p r o d u k c j i w y s t ą p i ł we w s z y s t k i c h g a ł ę z i a c h z w y ­ j ą t k i e m p r z e m y s ł u w ę g l o w e g o i p o l i g r a f i c z n e g o , g d z i e z a n o t o w a n o w z r o s t o d p o w i e d n i o o 6% i o 36%.

O b n i ż y ł a się p r o d u k c j a p o d s t a w o w y c h w y r o b ó w w p o r ó w n a n i u z 1990 r o ­ kiem, np:

- w y d o b y c i e w ę g l a k a m i e n n e g o s p a d ł o o 5%, - p r o d u k c j a e n e r g i i e l e k t r y c z n e j s p a d ł a o 3%, - p r o d u k c j a s t a l i s u r o w e j s p a d ł a o 22%,

_ p r o d u k c j a w y r o b ó w w a l c o w a n y c h s p a d ł a o 14%.

Z m a l a ł a r ó w n i e ż p r o d u k c j a p o z o s t a ł y c h w y r o b ó w , p r z y c z y m w n a j w y ż ­ s z y m s t o p n i u - p r o d u k c j a m a s z y n do o b r ó b k i p l a s t y c z n e j m e t a l i o 70%, o b r a b i a r e k s k r a w a j ą c y c h o p o n a d 50%, w y r o b ó w d z i e wi a rs ki c h o o k o ł o 53%, m a s ł a o o k o ł o 55%.

W b u d o w n i c t w i e w p o r ó w n a n i u z r o k i e m 1 9 9 0 s y t u a c j a u l e g ł a n i e w i e l k i m z m i a n o m . P r o d u k c j a b u d o w l a n o - m o n t a ż o w a w r o k u 1991 k s z t a ł t o w a ł a s ię p o d w p ł y w e m o b n i ż o n e g o p o p y t u i n w e s t y c y j n e g o w y ­ n i k a j ą c e g o z b r a k u m o ż l i w o ś c i f i n a n s o w y c h i n w e s t o r ó w . W i e l k o ś ć p r z y c h o d ó w ze s p r z e d a ż y p r o d u k c j i b u d o w l a n o - m o n t a ż o w e j w 1991 ro k u w z r o s ł a w s t o s u n k u do 1990 ro k u o o k . 56% w b i e ż ą c y c h c e n a c h r e a l i ­ z a c j i ( p r z y w z r o ś c i e c e n w k r a j u o 47%).

E f e k t y b u d o w n i c t w a m i e s z k a n i o w e g o w u b i e g ł y m r o k u b y ł y n i ż s z e a n i ż e l i w roku 1990. O d d a n o o o k o ł o 8% mieszkari m n i e j , p r z y c z y m w i ę c e j o 10% o d d a n o m i e s z k a ń s p ó ł d z i e l c z y c h .

O g r a n i c z e n i e p r o d u k c j i p r z e m y s ł o w e j s p o w o d o w a ł o z m n i e j s z e ­ n i e z a p o t r z e b o w a n i a na u s ł u g i t r a n s p o r t o w e , co m i a ł o i s t o t n y 1 w p ł y w na w y n i k i t r a n s p o r t u u z y s k a n e w 1991 roku. P o d m i o t y g o s p o d a r c z e

t r a n s p o r t u s a m o c h o d o w e g o d y s p o n o w a ł y na k o n i e c 1991 r o ku t a b o r e m o ł a d o w n o ś c i 04,1 tys. ton i p r z e w i o z ł y w c i ą g u r ok u o k o ł o 39 min t on ł a d u n k ó w , tj. m n i e j o 40% w s t o s u n k u do r o k u 1990. P r z e w o z y p a- e a ż e r ó w t r a n s p o r t e m s a m o c h o d o w y m p u b l i c z n y m w y n i o s ł y w 1991 roku o k o ł o 82 m i n osó b, w y k a z u j ą c s p a d e k w p o r ó w n a n i u z r o k i e m 1990 o o k o ł o 21% (nie o b e j m u j ą p r z e w o z ó w k o m u n i k a c j ą m i e j s k ą ) . Z m n i e j ­ s z y ł y s i ę

t a k ż e

w p o r ó w n a n i u do roku 1990 p r z e w o z y ł a d u n k ó w

t r a n o r

p o r t e m k o l e j o w y m o o k o ł o 11%.

(6)

6

S y t u a c j a w r o l n i c t w i e w r o k u 1991 c h a r a k t e r y z o w a ł a się:

- n i ż s z y m i z b i o r a m i z b d ż o 1

,

9

%

w s t o s u n k u do r o k u 1990, z w y ­ j ą t k i e m p s z e n i c y , g d z i e z b i o r y b y ł y o o k o ł o 5% w y ż s z e ,

- z n a c z n i e n i ż s z y m i z b i o r a m i z i e m n i a k ó w (o!9,7%), b u r a k ó w c u k r o w y c h

(o 17%), w a r z y w (o 2,1%), ' ,

- s p a d k i e m Skupu ż y w c a r z e ź n e g o o 29%.

W c i ą g u u b i e g ł e g o roku, p r z y w z r a s t a j ą c y c h c e n a c h p r o d u k c j i r o l n e j , c o r a z b a r d z i e j p o g a r s z a ł si ę u k s z t a ł t o w a n y w 1 9 9 0 r o k u n i e k o r z y s t n y d la r o l n i c t w a u k ł a d cen.

Na s k u t e k w z r o s t u k o s z t ó w i s p a d k u p r o d u k c j i s y s t e m a t y c z n i e p o g a r s z a ł a s ię s y t u a c j a f i n a n s o w a p r z e d s i ę b i o r s t w . O b n i ż y ł a s ię . w a r t o ś ć w s k a ź n i k a r e n t o w n o ś c i i z y s k o w n o ś c i s p r z e d a ż y w s t o s u n k u do r o k u 1990 p r a w i e 4 - k r o t n i e .

E f e k t e m o b n i ż e n i a s i ę w s k a ź n i k a r e n t o w n o ś c i był w z r o s t l i c z b y p o d m i o t ó w n i e r e n t o w n y c h , k t ó r a na k o n i e c 1991 ro k u w y n i o s ł a 445, co s t a n o w i ł o o k o ł o 26% o g ó ł u p r z e d s i ę b i o r s t w w w o j e w ó d z t w i e . Na n i s k i p o z i o m w s k a ź n i k a r e n t o w n o ś c i m i a ł y w p ł y w m.in . o b c i ą ż e n i a p o d m i o t ó w g o s p o d a r c z y c h . W s t r u k t u r z e o b c i ą ż e ń n a j w i ę k s z y u d z i a ł miał:

- p o d a t e k d o c h o d o w y - 4 4 , 2 % (w 1^90 r. - 6 6 , 8% ) ,

- d y w i d e n d a od f u n d u s z u z a ł o ż y c i e l s k i e g o - 35% (w 1990

r .

21%)

- p o d a t e k od w z r o s t u w y p ł a t w y n a g r o d z e ń - 1 9 , 5 % (w 1990 r. - 1 2 ,2 % ).

O b n i ż y ł y się w p ł y w y do b u d ż e t u w s t o s u n k u do roku 1990 (w m i n i o n y m r ok u s t a n o w i ł y one 0 5 , 0 % p o z i o m u r ok u 1990), co w y n i k a ł o ze s p a d k u l i c z b y p o d m i o t ó w p r z y n o s z ą c y c h zysk.

W ro k u 1991 s y t u a c j a p ł a t n i c z a p o d m i o t ó w g o s p o d a r c z y c h k s z t a ł t o ­ w a ł a się n i e k o r z y s t n i e b o w i e m z o b o w i ą z a n i a p r z e k r o c z y ł y n a l e ż n o ś c i i r o s z c z e n i a w c a ł e j g o s p o d a r c e o 7,9%, p r z y c z y m w p r z e m y ś l e r e ­ l a c j a ta w y n i o s ł a 126%. W k o r z y s t n i e j s z e j s y t u a c j i b y ł y b u d o w n i c t w o , t r a n s p o r t i h a n d e l g d z i e z o b o w i ą z a n i a s t a n o w i ł y o d p o w i e d n i o 68 ,5 % , 7 3 , 3 % i 7 2 , 7 % n a l e ż n o ś c i i r o s z c z e ń .

Z m i a n y p o l i t y k i g o s p o d a r c z e j j a k i e n a s t ą p i ł y w o s t a t n i c h

d w ó c h l a t a c h s p o w o d o w a ł y z m i a n y s y t u a c j i na r y n k u p r a c y . Z j a w i s k a

te w y m a g a j ą s t a ł e j o b s e r w a c j i , a n a l i z y i o c e n y , g d y ż od 1990 r ok u

z a c z ą ł n a r a s t a ć p r o b l e m b e z r o b o c i a . L i c z b a b e z r o b o t n y c h na k o n i e c

1991 r o k u w w o j e w ó d z t w i e k a t o w i c k i m w y n i o s ł a 1 1 6 3 1 3 osób. W c i ą g u

r o k u w z r o s ł a p r a w i e 2 - k r o t n i e , co o z n a c z a , iż ś r e d n i o w m i e s i ą c u

(7)

7

p r z y b y w a ł o o k o ł o 5 tys. b e z r o b o t n y c h . S z a n s e z n a l e z i e n i a p r a c y w w o j e w ó d z t w i e s y s t e m a t y c z n i e s i ę o b n i ż a ł y i p o d k o n i e c r o k u j uż

tylk o co 2 0 - t y b e z r o b o t n y m ó g ł z n a l e ź ć p r a c ę za p o ś r e d n i c t w e m b i u r p r a c y (w s t y c z n i u p r a w i e co 10-t y ).

W y d a t k i z w i ą z a n e z o b s ł u g ą b e z r o b o c i a w w o j e w ó d z t w i e za 1991 rok . w y n i o s ł y p o n a d 6 6 9 , 5 - m l d zł, p r z y c z y m n a j w y ż s z y u d z i a ł w t y c h w y d a t k a c h m i a ł y z a s i ł k i i ś w i a d c z e n i a d l a b e z r o b o t n y c h (7 2 % ) o r a z p r z y g o t o w a n i e z a w o d o w e m ł o d o c i a n y c h ( 1 5 , 1 % ) .

W m i n i o n y m r o k u k o n t y n u o w a n o p r o c e s r e s t r u k t u r y z a c j i g o s p o d a r k i n a r o d o w e j .

K o m e r c j a l i z a c j ą c z y l i p r z e k s z t a ł c e n i e m w jednoosobowe.* s p ó ł k i S k a r b u P a ń s t w a o b j ę t o p r z e d s i ę b i o r s t w a p a ń s t w o w e o d o b r e j , b i e ż ą c e j i p e r ­ s p e k t y w i c z n e j s y t u a c j i e k o n o m i c z n e j i f i n a n s o w e j . W r o k u 1991 z a r e j e s t r o w a n o w sy.stemie R E G O N 21 s p ó ł e k S k a r b u P a ń s t w a , w tym 6 s p ó ł e k z o.o i 15 s p ó ł e k a k c y j n y c h .

P r y w a t y z a c j a p o l e g a j ą c a na u t w o r z e n i u tzw. s p ó ł k i p r a c o w n i c z e j (z o . o lub a k c y j n e j ) , r z a d z i e j z u d z i a ł e m o b c e g o k a p i t a ł u l u b z a g r a n i c z n e g o , d o t y c z y ł a g ł ó w n i e ś r e d n i c h i m a ł y c h p r z e d s i ę b i o r s t w

p a ń s t w o w y c h (do 500 p r a c o w n i k ó w ) . P r o c e s ten n a j b a r d z i e j w i d o c z n y był w d z i a ł a c h B u d o w n i c t w o i H a n d e l o r a z w j e d n o s t k a c h s f e r y p o z a p r o d u k c j ą m a t e r i a l n ą .

O b ok z m i a n w ł a s n o ś c i o w y c h i s t o t n y m z j a w i s k i e m w p r o c e s i e r e s t r u k t u ­ r y z a c j i był p o d z i a ł d u ż y c h p r z e d s i ę b i o r s t w na m n i e j s z e . W 1991* r o k u t a k i e m u p o d z i a ł o w i u l e g ł y d u ż e p r z e d s i ę b i o r s t w a o z a s i ę g u o g ó l n o - w o j e w ó d z k i m jak rip. W o j e w ó d z k i e P r z e d s i ę b i o r s t w o W o d o c i ą g ó w i K a n a ­ l i z a c j i , W o j e w ó d z k i e P r z e d s i ę b i o r s t w o E n e r g e t y k i C i e p l n e j , W o j e w ó d z ­ k ie P r z e d s i ę b i o r s t w o K o m u n i k a c y j n e .

W e d ł u g s t a n u na d z i e ń 3 1 . 1 2 . 1 9 9 1 r o k u w w o j e w ó d z t w i e k a t o w i c k i m p r o w a d z i ł y d z i a ł a l n o ś ć g o s p o d a r c z ą 1 2 9 7 4 2 z a k ł a d y o s ó b f i z y c z n y c h . W p o r ó w n a n i u do 3 1 . 1 2 . 1 9 9 0 s e k t o r p r y w a t n y p o w i ę k s z y ł si ę o p o n a d 26 tys. z a k ł a d ó w i s p p ł e k c y w i l n y c h . W z r o s t l i c z b y z a k ł a d ó w w y n i k a ł g ł ó w n i e z p r z y r o s t u l i c z b y j e d n o s t e k h a n d l o w y c h , g a s t r o n o m i c z n y c h i ś w i a d c z ą c y c h u s ł u g i n i e m a t e r i a l n e .

W z a k ł a d a c h i s p ó ł k a c h c y w i l n y c h p r a c o w a ł o w g s t a n u w d n i u

3 1 . 1 2 . 1 9 9 1 r. 2 6 0 3 2 7 o s ó b i w p o r ó w n a n i u do k o ń c a 1990 r o k u l i c z b a

p r a c u j ą c y c h w z r o s ł a o 40%.

(8)

0 Podstawowe tendencje

I. PODSTAWOWE WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI GO S P O D A R C Z E J W 1991' R.

1991

WYSZCZ E GÓL N IE N I E w liczbach

bezw zg lę dn yc h 1990=100

■ł

PRODDKCJA MATERIALNA Przychody ze sprzedaży produkcji

i usług w p r z e m y ś l e a /

w mld zł •

w r ze cz yw i sty m czasie pracy ... 124810,3 132,6 ea;*

w p o r ów ny w aln y m czasie pracy ...

i

l

X

133,1 BB.7

wydoby wc zego ... ... 41517,7 192,4 100)9

83292,6 114,8

84; 7 w tym p r z e m y s ł :

50323,2 186,8

90|3

29500,2 09,4

Ó4|0

16237,9 114,2

74

5836,8 127,5

* 0

3318,4 131,2

7»:i

1234,0 lio.i

93,0

1918,5 112,8

64,1

7752,9

4

150,6 92,8 Wskaźnik cen realizacji produkcji

X 150,0

Wydobycie węgla kamiennego ,

136,3 94,6

Produkcja w t y s .t

4936,3 90,9

6046,7 78,3

4542,7 85,7

125,4 95,1

50,8 78,3

(9)

P o d s t a w o w e t e n d e n c j e

I. PODSTAW OW E WSKAŹ N IK I DOTYCZĄCE D Z I A Ł ALNOŚCI G O S P O D A R C Z E J W 1991 R. /cd.

_________ - - — --- — ---- »--— --- --- — -1--- __________ - - --- -— --- — ---- •>--- ““--- ----

W Y S Z C Z EG Ó LN I E N IE

1991 w li c zbach

b e z w z g l ę d n y c h 1990=100

PROD U KC J A M A T E R I A L N A /dok. /

Przychody ze sp rzedaży produkcji o g ół em w b u d o wni c twi e w mld zł (ceny bieżące)

w rzeczywi s tym c zasie pracy ... 16293,5 153,9 w por ó wn yw al ny m czasie pracy ... , ... X 154,5

Oddane do użytku:

mi e s zk a n i a ... 9173 94,5 prz yc ho dn ie i ośrodki zdrowia (gabinety) ... 5 ✓ 16,1 szkoły p ods t awo w e ( po m i eszczenia do nauki) ... 288 J 185,8 p r z ed sz ko la (miejsca) ... 660 s 38,8

Pr z ewozy ładunków w min t

Śląską DOKP ... 130,8 89,3

w tym węgiel ... 103,8 92,2

t r a ns po rt em s a m o c h o d o w y m ... 38,9 i

60,3

Przewozy p a s a że r ów t r a n s po r te m s a m o c h o d o w y m

w min osób ... 81,9 79,3

Skup:

żywca rzeźnego ogółem w p r z e l i c z e n i u

na wagą mięsa w tys. t ... 14,3 73,2

mleka w min 1 ... 121,3 76,6

jaj w min szt ... 50,0 124,4

(10)

10 Podsta wo we tendencje

I. PODSTAWOWE WSKAŹNIKI nOTYCZ/JCE. D Z I A Ł A L N O Ś C I G O S P O D A R C Z E J W 1991 R. /dok /

1991 .WYSZCZEGÓLNIENIE.

w liczbach bez w zgl ę d n y c h

— X- ■.i— ... , , ...__

1990=100

Z A T R U D N I E N I E I W Y N A G R O D Z E N I A

P r ze ci ę t n e za t rudnienie w p r z e ­,b/.

d s i ę b i o r s t w a c h w tys.

p rze m ys ł o w y c h ...

przemysłu w y d o byw c ze g o . przemysłu p r zet w ór c z e go bud ow la ny ch ...

transportowych ...

handlow yc h ...

P r z e cię t no wy n agr o d z e n i e m i e ­ si ę c z n e ”'0 ' w p rze d s i ę b i o r s t w a c h w tys. zł

p r z e m y s ł o w y c h ...

prze m ysł u w yd o b y w c z e g o . prze m ysł u p r zet w ór c z e go b u d o wla n ych ... - t r a nsportowych ...

h a n d l o w y c h ...

O płacenie prz yro s tu wydajności p r a c y d p r z y r o s t e m przec i ę tn e go w y n a gro d z e n i a m i e s i ęc z n e go w p r z e d s i ę b i o r s t w a c h

p r z e m y s ł o w y c h bu d owlanych ••

675.7 344,9 330.8 132,6

59,5 76,2

2497 3047 1923 2131

1791 1024

92.0 89,7 94 ,6 96,4

92,3 05.1

172,5 179,4 164,3 184,7

190.9 198.9

1,65 1,42

a / Dane w liczbach b e zw z g l ę d n y c h w bie ż ą c y c h c enach realizacji, dynamiki: w l i c z ­ niku w bież ą cyc h c e n a ch realizacji, w mianow n i k u w cenach stałych - orednlch z 1990 r. b/ Bez ucz n ió w i w y k o n u j ą c y c h pracę nakładczą, w pr z ed s i ę b i o r s t w a c h b u d o w l a n o - m o n t a ż o w y c h bez z a t ru d n i o n y c h za gra/iicą, a w p r z e d s i ę b i o r s t w a c h handlu w ewnęt rz ne go bez z a tr u dn i o n yc h w jednostkach na narzutach, c/ y P łatamh1 z zysku do p odz i ału i nadwyżki b il ansowej w spółdzielniach, d/ W cenach bieżącyc .

(11)

P od st a w o w e tendencje 11

II..POD S TAW O WE DANE FINANSOWE

... --- ---- -— .--- ""...

W tym

W Y S Z C Z EG Ó LNI E NIE przemysł

/metoda p rz ed si ę b ior a - I-XII 1990 b - I-XII 1991

stw/ Ogółem

ogółem w tym bez w ę ­ glowego

b u d o w ­

nictwo t r a n s ­

port handel

w mld zł

Przy c h o d y ogółem . . . b 223000 135724 89979 15781 2573 53737

Sprzedaż własnej produkcji i usług

ab 122651

150226 92677

121202 73033

00963

10194

14157 1185

2143 11825

8999

Koszty uzyskania

pr z y c hod ó w ogółem b 200766 127385 83332 13183 2408 51834

Koszty sprzedaży własnej produkcji

i usług a

b 106735

147534 82241

114376

55324 71189

7801

11454 106B

2055 8537

7056

Saldo wyniku

f i n a nsowego brutto a b

29405

10210 21277

4837 19031

4033

2495

2281 185

153 4311

1658

Podatek docho do wy .. a b

11003 6293

B024 3884

7035 3069

977 971

45 87

:

1730888

Dywidenda ... a

b 3486

4905 3194

4559

1776 2386

209

228 43

95 31

28

Na 1eżności

i roszczenia a

b 21224

41360 11755

23462 9823

17106

1753

3790 245

557 t

6512 9531

Zo bowiązania ... a

b 14127

44617 8237

29571 6266

18849

803 2596

168

409 4065

6928

U w a g a . Dane do tablicy o pr a c o wa n o w k a żdorazowych w arunkach or ganizacyjnych.

Oane nie obejmują transportu kolejowego.

(12)

12 P o d s t a w o w e te ndencje

III.- WSKAŹNIKI F I NANSOWE

W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E /met od a przedsiębiorst\

W tym

i/ O gó ł e m pr ze my sł a - I -XIU. 1990

b - I >-XI L 1991 o g ó ł e m

w tym bez w ę ­ glowe go

b u d o w ­

n ict w o trans-.;

port h andel

W s k a ź n i k poziomu k o s z t ó w w ł a s n y c h l / w '-t

a b

87,0 93,29

88,794,4 75.8

87.9 76,5

00,9 90,1

95,9 72,2

78,4

Z y s k o w n o ś ć s p rz e d a ż y ^ / w z ł ot yc h na 1000 zł

s p r z e daż y a

b

239 65

229 40

260 60

244

161 156

71 364

184

W s k a ź n i k r ent owności netto-*/ w h

a b

27,5 6,9

25,8 4,2

34,4

6,8 31.9

19.9

17,3

7.4 50.4

23.5

Wskaźnik rentowności

brutto '/ b 4,9 3.8 5,8 17,3 6,4 3,2

S t o pi eń obc i ąż e n i a z y sku p o d a t k i e m d o ­ c h o d o w y m ^ / w '+

a b

37,2 39,9

37,2 40,1

36,9 39,2

39,2

• 39,4

23,6 34,9

39.3 44.4

S t o p i e ń o bc iąż e n i a w y n ik u f i n a n sow e go d y w i d e n d ą ^ / w \

a b

11,9 48,8

15,0

94,2 9,3

49,4 8,4

10,0

23,5

62,1 0.7

1,7

W s k a ź n i k pozio m u k o s z t ó w u z y ska n ia

p r z y c h o d ó w “/ w H . . . b 93,6 93,9 92,6 83,5 93, 6

t « 96,5.

Udział p r z y c h o d ó w ze s p r z e d a ż y proou- kcji w ł a s n e j i usług

w p r z y c h o d a c h ogó ł e m b 70,9 89,3 90,0 89,7 83,3 16,7

U dział k o s z t ó w s p r z e ­ daży w ł a s n ej p r o ­ d ukcji i u sług W k o ­ s zt ac h uz y s k a n i a

p r z y c h o d u ... b 70,7 89,8 85,4 86,9 85,3 13,6

Rela c j e z obo w iąz a ń o g ó ł e m do nal e żno ś c i

i ros z c z e ń ... b 107,9 126,0 110,2 ' 60,5 73,3 72,7

1/ Udział ko s z tu s p r z e d a ż y w ł a s n e j p r o du kc ji i u s ł ug w przychodach ze s p r z e d a ż y w ł a ­ snej produkcji i usług. 2/ Relacja salda w yn ik u fin a n s o w e g o b r u t t o do p r z y c h o d u ze s p r z e d a ż y w ł as n ej p r o d u kc j i i usług. 3/ R e lacja wy n iku fin a n s o w e g o br u t t o do kosztu s p r z e d a ż y włas n ej p r o du k cj i i usług. 4/ Udział p o da tk u d o c h o d o w e g o w zysku b i l a n s o ­ wym. 5/ Udział d y w i d e n d y w w yniku f i n a n s o w y m brutto. 6/ Udział k o s z t ó w uzysk a nia p r z y c h o d ó w w p r z y c h o d a c h ogółem. 7/ Rel ac ja salda w yn ik u fina ns ow eg o b ru tt o do k o s ztu

u z y ska n ia przychodów.

U w a g a . Uane do tablicy o p r a c o w a n o w k a ż d o r a z o w y c h w a r u n k a c h o r g a n iz a cyj n ych . Uane nie obejmują transportu kolejowego.

(13)

IV. WAŻNIEJSZE DANE WEDŁUG MIESIĘCY

WYSZCZEGÓLNIENIE P nl/

1 i e s i ą c e

R O K

I II Ifl IV V VI VII | VIII IX X XI XII I-XII

Przeciętne.zatrudnienie w 6 podstawowych

d zi ał ac haw tys. 1991 954,0 948,4 953,9 941,7 926,7 928,1 .918,8 904,7 898,0 900,5 893,2 889,7 943,0

poprzedni miesiąc =100 1991 • 99,4 100,6 96,5 ąp,4 100,1 99,1 99,1 99,3 99,2 99,2 100,0 X

Przeciętne zatrudnienie 1990 765,6 763,1 759,1 752,9 737,6 737,9 732,4 726,4 722,7 717,2 713,0 702,8 734,1

w przemyśle w tys. 1991 698,8 695,2 697,8 689,7 678,7 667,3 667,5 656,1 64^8 647,3 643,9 641,9 675,7

poprzedni miesiąc =100 1990 100,5 99,7 99,5 99,2 98,0 100,0 99,3 99,2 99,5 99,2 99,4 98,6 X

1991 99,7 99,5 100,4 98,8 98,4 99,8 98,8 99,2 99,1 98,2 99,5 100,0 X

analogiczny miesiąc poprzedniego roku=100 1990 92.4 93,7 93,8 93,6 90,9 93,0 92,2 91,9 91,8 91,2 ■ 90,6 89,3 X

1991 9i;i 91,0 91,8 91,6 92,0 91,8 91,1 90,3 89,9 90,3 90,3 91,3 X

analogiczny okres narastający poprze­ 1990 92,4 93,9 93,8 93,7 91,4 93,5 93,6 93,0 92,8 92,7 92,5

92,1 92,2 94,2

dniego roku =100 1991 91,1 91,1 92,1 92,0 92,0 92,2 91,9 92,5 92,1 92,1 92,0 92,0

Przeciętne zatrudnienie w budownictwie w tys. 1990 153,6 151,8 149,0 145,0 141,7 139,5 134,4 132,4 132,0 130,6 130,7 128,1 137,5 1991 124,2 123,4 126,0 124,6 123,5 126,2 127,0 125,8 123,5 123,6 121,9 120,1 132,6

poprzedni miesiąc =100 1990 149,4 98,8 90,2 97,3 97,7 98,5 96,3 98,5 99,7 98,9 100,1 98,0 X

1991 94,1 99,3 102,2 98,9 99,1 102,2 1.00,9 98,7 98,3 100,2 98,7 98,9 X

analogiczny miesiąc poprzedniego roku =100 1991 83,1 84,0 86,0 85,9 87,1 90,5 94,5 95,0 93,6 94,7 93,3 93,6 X

analogiczny okres narastający poprze­ 1990 92,1 91,5 91,1 90,5 90,6 90,5 89,7 88,5 88,2 87,4 84,9 85,2 105,9

dniego roku =100 1991 83,1 84,4 86,2 85,9 86,6 89,9 91,3 92,6 93,4 94,5 94,8 96,4 96,4

Przeciętne zatrudnienie w transporcie3'« tys. 1991 24,8 24,8 24,1 23,7 23,1 22,8 23,4 22,6 22,1 21,4 21,0 20,6 23,3

poprzedni' miesiąc = TO0 1991 • 99,3 97,8 98,3 97,5 98,8 102,6 96,2 98,1 96,6 98,1 98,2 X

Przeciętne zatrudnienie w handlu w tys. 1991 -71,5 70,4 71,2 69,0 67,4 68,3 67,7 67,6 69,0 73,0 72,9 73,7 76,2

poprzedni miesiąc =100 1991 • 90,6 101,1 96,9 97,7 101,2 98,1 99,9 102,1 105,2 99,8 102,2 i X

i

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych 1990 4X15 3101 G791 13320 20008 27067 35456 42675 52795 57772 62B84 63434 -63434 1991 63964 66983 68GD7 69951 72891 79685 89237 95304 103753 109218 114743 116313 116313 Przyrost do poprzedniego miesiąca w osobach 1990 379 2696 5690 4529 6658 7059 8389 7219 10120 4977 5112 550 X

w \ 1990 16 razy 665,7 183,5 51,5 50,2 35,3 31,0 .20,4 23,7 9,4 8,8 0,9 X

w osobach 199] 530 3019 1904 1064 2940 6794 9552 6067 8449 5465 5525 1570 1570

w % 199] 0,8 4,7 2,8 1,5 4,2 9,3 12,0 6,8 8,9 5,3 5,1 1,4 1,4

a/ Bez transportu kolejowego.

Podstawowetendencje

(14)

IV. WA2NIEJSZE DANE WEDŁUG MIESIĘCY / = d ./

WYSZCZEGÓLNIENIE M i e s i ą c a

OK

I II III IV V VI VII VIII I* X XI " XII I-XII

1990 11,4 5,9 10,6 10,7 9,5 11,1 12,8 14,5 18,7 19,8 19,4 22,3 22,3

1991 26,0 24,9 24,4 23,6 24,0 22,2 23,4 23,2 22,1 23,6 23,5 23,6 23,6

1990 12826 4813 4742 5004 4653 4009 5570 6988 7704 8715 7146 7000 7800

1991 7921 8564 9300 10336 11186 10569 10277 . 12987 10288 8704 7821 6306 6306

1990 -39944 -8013 -71 262 -351 156 761 1418 716 1011 -1569 654 654

1991 121 643 736 1036 850 -617 -292 2710 -2699 ^1584 -883 -1515 -1515

1990 1 2 3 4 6 6 6 7 7 9 8 8

1991 8 8 7 7 7 8 9 7 10 13 15 18 18

1991 2020 2093 2165 2184 2115 2136 2285 2240 2305 2441 3138 3214 2355

1991 • 103,6 103,4 101,3 96,8 101,0 106,7 97,9 102,9 106,2 128,5 102,3 X

1990 967 1023 1232 .1179 1213 1210 1342 1462 1540 1682 2564 2051 1447

1991 2216 2225 2289 2294 2196 2201 2377 .2319 2401 2531 3427 3453 2497

1990 107,3 105,8 120,4 95,7 102,9 100,4 110,2 100,9 105,3 109,2 152,4 80,0 X

1991 108,0 100,4 102,9 100,2 95,7 100,2 108,1 .97,4 103,5 105,8 135,.4 100,6 X 1990 947,6 715,0 842,4 818,7 830,1 731,8 655,7 399,*» 420,3 357,7 406,1 228,7 X

1991 229,2 217,5 185,8 194,7 181,0 180,7 177,2 158,6 155,9 150,5 133,7 168,4 1990 947,6 811,3 823,0 822,0 820,1 806,7 778,1 681,8 631,0 574,2 536,6 463,8 462,6 1991 229,2 233,5 216,4 208,9 203,2 199,4 196,2 189,1 184,6 180,7 172,4 .72,5 172,5

1990 721 80R 962 1008 1 0 0 1 1033 1139 11B5 1203 1400 1763 1671 1153

1991 1621 1875 1907 lr>94 1924 2051 2192 .2134 2194 2336 2672 2847 2131 1990 130,1 1 1 2 . 1 119,1 104,8 99,3 103,2 110,3 104,0 108,3 109,1 125,9 94,8 X 1991 97,0 115,7 101,7 104,5 96,5 106,6 105,9 97,4 102,7 106,7 114,4 106,5 X

1990 842,5 770,4 833,2 756,3 771,0 768,1 775,4 4G8,9 452,1 403,1 401-, 7 275,6 X 1991 224,8 232,1 198,2 197,8 192,1 198,6 192,5 ■160,1 170,9 166,8 151,6 170,3 X 1990 842.5 799,3 8’2,8 795,9 786,1 705,6 782,3 670,7 £29,3 584,4 549,4 493,2- 485,7 1991' 224,0 237,4 219,5 214,1 210,6 206, 2 1 1 , 0 204,7 198,4 193,8 188,2 184,7 184,7 Udział zwolnieri grupowych w ogólnej liczbie

bezrobotnych w * ...

Liczba ofert pracy ...

Przyrost/spadek/ do poprzedniego miesiąca ofert pracy

Liczba osób bezrobotnych przypadająca na 1 ofertę pracy - ogółem ... . Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w 6 pod­

stawowych działach (łącznie z wypłatami z zysku) ogółem w tys. zł

poprzedni miesiąc =100

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w prze­

myśle ( ł ą c z m e - z wypłatami z zysku) ogółem w tys.zł

poprzedni miesiąc =100 ,

analogiczny miesiąc poprzedniego roku =10G analogiczny okres narastający poprzedniego

roku =100

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w budo­

wnictwie (łącznie z wypłatami z zysku) ogółem w tys. zł

poprzedni miesiąc =100

analogiczny miesiąc poprzedniego roku =100 analogiczny okres narastający poprzedniego

roku =100

Podstawowetendencje

(15)

IV.- WAŻNIE JS ZE OANE WEDŁUG M I E S I Ę C Y / c d ./

WYSZCZEGÓLNIENIE Rok M i e s i a c e

I ■ II III. LV , V. VI. VII V I I I .IX X XI XII I-XII

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w trans­

porcie3 ^ łącznie z wypłatami z zysku)

ogćłera w tys.zł 1991 1410 1562 1659 1662 1531 1663 1754 1797 1861 1905 1907 2311 1716

poprzedni miesiąc *100 1991 • 110,7 106,2 100,2 95,1 105,2 105,2 102,5 103,5 102,4 100,1 121,2 X

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w handlu

(łącznie z wypłatami z zysku) ogółem w tys. zł 1991 1298 1534 1713 1706 1907 1765 1802 1840 1832 2078 2115 2336 1024

poprzedni miesiąc *100 1991 • 118,1 111,7 99,6 111,7 92,6 98,7 101,5 99,5 • 113,5 101,8 110,3 X

Przychody ze sprzedaży produkcji i usług 1990 0393,2 ’365,6 0157,4 7625,4 6903,3

7627,3 7417,8 7336,0 7828,0 7558,7 8337,4 8222,7 7834,3 74088, 2

w przemyśle (ceny stałe) w mid zł 1951 £137,3 7303,9 7727,8 6787,1 6390,3 6441,1 6240,5 5477,9 6616,1 6165,8 6242,4 33190,2 analogiczny miesiąc poprzedniego roku =100t)/ 1990 71,3 73,7 69,9 70,6 60,3 64,3 76,3 77,9 74,4 80,2 80,7 73,7 X

poprzedni miesiąc = 100c ^

1991 97,0 93,9 54,7 9 1 ,6 69,0 86,1 87,8 7.9,9 85,7 79,4 .75,0 79,’“7 X

1990 • 101,5 01/ 4. i , J 102,3 97,2 100,7 89,7 102,3 107,1 96,6 101,7 109.0 X

1991 86,6 103,7 99,9 90,4 100,2 94,2 88,0 106,8 105,0 92,9 111,6 9 1 ,8 X

analogiczny miesiąc poprzedniego roku =100c/ 1990 6G,3 73,7 69,9 74,0 6*5,0 70,4 69,7 77,9 77,9 76,9 77,2 73,7 X

1991 97,0 93,9 99,0 07,4 93,2 86,1 84,1 8 3 ,5 81,8 79,4 86,3 72,5 X

analogiczny .okres narastający poprzedniego

roku =100° 1990 71,3 7-, 6 70,6 70,6 71,3 71,2 71,9 72,7 72,9 73,6 73,9 73,9 73,9

1991 97,0 97,2 96,6 95,7 94,4 Q ’ » ,•» 93,2 92,0 91,1 90,5 89,2 88,4 88,4

Przychody ze sprzedaży produkcji i usług 1990 616,8 764,3 643,2 G21,1 823,6 927,3 823,5 ' 854,1 • 934,2 977,3 ' 941,6 1000,5 10588,9 w budownictwie (ceny bieżące)w mld zł 1991 960,0 944,6 1103,2 1175,3 1202,2 1267,1 1301,4 1316,3 1376,7 1430,7 1324,4 1380,1 16293,5 analogiczny miesiąc poprzedniego roku =100^' 1990 766,3 855,2 745,4 735,4 701,7 661.8 682,1 598,6 490,3 419,8 322,5 238,4 X

poprzedni miesiąc =100c^

1991 159,0 123,6 130,3 -143,1 146,0 136,6 158,0 154,1 147,4 146,4 140,7 138,0 X

1990 . 141,6 103,7 106 ,7 es 7 118,0 81,0 103,7 119,8 91,5 100,5

111,1 122 2 X

analogiczny miesiąc poprzedniego roku =100c ^

1991 81,7 110,1 111,5 106,5 107,2 105,4 89,3 110,1 104,6 95,6 X

1990 734,4 855,2 745,4 770,4 701,7 724,8 622,8 593,6 513,7 402,3 303,5 236.4 12515

1991 159,0 123,6 136,7 136,6 153,0 136,6 151,4 161,1 1 40 ,7 146,4 161,8 XX

analogiczny okres narastający poprzedniego

roku =100 1990 766,3 813,9 775,4 763,4 749.3 748,1 736,7 712,1 673,4

i

624.7 564,0 516,5 516,5

1991 159,0 159,9 139,2 142,6 144,6 145,3 153,2 153,2 154 ,0 155,9 155,9 1 53 ,9 153,9

a/ Bez transportu kolejowego, b/ W rzeczywistym czasie pracv. c/ W porównywalnym czasie p :acy.

Podstawowetendencje

(16)

IV. WAŻNIEJSZE DANE WEDŁUG MIESIĘCY /cd./

WYSZCZEGÓLNIENIE' Rok H i e s i ą c e

I “ 1 III IV V VI VII VIII IX X XI XII I-XII

Skup żywca rzeźnego ogdlem w wadze poubojowej w przeliczeniu na mięso w tys. t 1990

1991 1,7

1«2 1,6 1,2 1,6

1,3 1,8

1,1 1,8 1,3

1,8 1,4 1,6

1/5 1,4

1,1

1,2 1,1

1,9 l,1

1,61,0 1,6 12

19,6 14,3 analogiczny miesiąc poprzedniego roku =100

1990

1991 89,9

45,3 84,6 73,4 78,3

84,8 66,2 60,7 67,1

74,3 83.1 79.1 75,3

80,1 90,8

75,2 75,6

90,4 57,2

5D,J

62,249,3 55,2 74,7 66,0

73,2 analogiczny okres narastający poprzedniego

roku =100 1990

1991 89,9

45,3 8 7 ^ 49,8

84,6

58,4 80.5 58,9 67.6

61.6 69,6 66,8 73.9

68,5 73.2

69.2 75.8 70.8 69,9

69,4 67,1 68,8 65,9

73,2 66,0’

73,2 w tym wieprzowego:

analogiczny okres narastający poprzedniego roku =100

Skup mleka w min 1

19901991

1990 1991

99,8 52,3 12,0 9,8

95.4 73,6 11.4

8,6 92,5 82,1 13,2 9,6

35.377.4

10,615,0 67.2

75,6 15.3 11,0

59.0 83.0 12.115.1

70,7 76,6 15,4 12,0

68,6 79,9 14,4 11,2

80,2 81,6 B.-2

73.4 80,6

13,9,7

66,5 80,8 10,77,9

64,0 81,5 9.57.6

64,0 81,8 159,0 121,3 analogiczny miesiąc poprzedniego roku =100

19901991 84.5 82,0

86,3 75,7 90.0

72,6 ?7,6 70,2 87,2

76,4 80.4 79.5 83.5

77,7 84.3

77.4 8 ; ? !!;! 87,8

73,7 79,17 85,4 76,6 analogiczny okres narastający poprzedniego

roku =100 1990

1991 84,5

82,0 85,4 76,9 86,9

76,6 89,8 74,4 89,3

75,1 87.5 77,1 86.8

77,2 85,5

77,2 85.7 77,0 86,1

76,7 85.7

76,4 fi:i 85,4 76,6

Mieszkania oddane.do użytku 1991 671 811 515 646 478 541 890 795 757 795 588, 1686. 9173

analogiczny miesiąc poprzedniego roku =100 1990

1991 122,5 130,8 98,5

135,8 58,1 64,7 55,7

120,3 136,8 42,9 36,6

77,2 357,0 86,3

68,9 153,8

46,3 133,6

159,0 91,0

110,8 74,6 66,1

126,3

X X

analogiczny okres narastający poorzednieao

roku =100 1990

1991 122,5 130,8 107,3

133,7 79,3 104,0 72,5

110,0 85.4

88.4 70,0 86,6 85.5

86.5

92,883,6 77,8 96,6 83,0

95,9 85.1

93,8 81,9 94 ,’5 81,9

94,5

Podstawowetendencje

(17)

IV. WA2NIEJSZE DANE WEDŁUG MIESIĘCY /cd./

• t M i e s i ą c e

WYSZCZEGÓLNIENIE Rok

l I 11 i T’I IV. V VI VII -VIII IX X XI XII I-XII

Mieszkania rozpoczęte“7 : 199G 777 4C2 i 593 362 237 372 141 218 126 159 36 301 3724

^ 1991

| 180 114 88 232 254 179 67 50 - 106 105 63 1440

analogiczny miesiąc poprzedniego roku =100 i 1990 379.0 37,4 131,2 37,1 26,5 31,9 13,1 18,7 17,8 51,5 5,6 44,9 ' 1991

i 23,2 28,4 14,8 64,1 107,2 48,1 47,5 22,9 X 67,9 291,7 20,9 XX

analogiczny okres narastający poprzedniego 1990 379.0 92,1 102,3 78,S 65,8 57,5 49,4 44,3 41,8 42 1 39 5 39,9 38,7 39,9

roku *100 1991 23,2 24,9 21,6 28,8 36,6 38,2 38,6 37,5y ^ 36,1 37,6 40,2 38,7

Przewozy ładunków transportem kolejowym 1990 14,8 13,2 13,4 12,0 12,4 12,2 U . 5 11,6 11,5 13,2 12,2 10,7 149,1 130,0

w min ton 1991 12,0 11,0 11,8 11,5 10,9 10,6 .11,1 10,3 10,3 11,1 10,2 10,1

analogiczny miesiąc poprzedniego roku =100 1990 85,4 83,5 78,5 74,1

96,0 70,5 77,0 75,6 76,6 78,3 85,0 82,0 80,7 X

1991 81,2 83,0 88,1 87,8 85,8 94,7 88,5 89,6 87,5 82,1 119,4 X

analogiczny okres narastający poprzedniegoroku =100 19911990 85,481,2 84,582,1 82,584,0 86,780,4 86,974,6 75,386,7 75,387,8 75,587,9 75,888,0 76,688,0 87,477,1 89,377,3 89,377 31 ' i * Wskaźnik cen realizacji produkcji przemysłowej

poprzedni miesiąc = 100 1990 227,8 102,7 97,4 9C,9 103,0 100,5 100,2 103,0 102,6 103,8 102,3 101,2 x

1991 117,6 104,4 101,5 100,7 102,1 105, 9 103,5 101,0 102,4 103,3 101,8 101,8 X

miesiąc / rok 1990 = 100 1990 :94,7 97,3 94,7 93,7 96,5 97,0 97.2 100,1

28 ;i

165,9106,6 109 0

HW

i 1991 129,7 135,3 137,3 138,7 141,6 149,6 155,1 156,9 168’,9 Xx

narastająco / rok 1990 = 100 1990 94,7 96,1 95,8 95,5 95,8 96,0 96,1 96,6

iH :3 98,2

146,4 99 2 100 1 100,1 150,1 Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 1991 129,7 132,4 134,0 135,« 136,5 138)5 140,6 142,4 148’, 2 150’,1

ogółem .

XII poprzedniego roku *100 1990 179,5 222,5 232,0 249,4 260,9 269,9 279,5 284,6 297,7 314,6 330,0 349,3 X

1991 112,7 120,3 125,7 129,1 132,6 139,0 139,1 140,0 146,0 150,7' 155,5 160,4 X

poprzedni miesiąc *100 19901991 179,6112,7 123,8106,7 104,3104,5 107,5102,7 104,6102,7 103,4104,9 i.03,6100,1 101,8100,6 104.6104,3 103,2105,7 103,2104,9

m

XX

analogiczny miesiąc poprzedniego roku =100 1990 1107,6 1283,1 1232,8 1202,9 1176,5 1151,2 1094 ;o 848,5 658,0 456,0 385,9 349,3 X 1991 194,9 180,0 181,8 171,0 167,8 172,4 168,3 167,6 167,1 164,a 162,7 160,4 X analogiczny okres narastający poprzedniego 1990 1107,6 1198,3 1210,7 1208,5 1201,1 1191,2 1174,0 1112,6 1020,4 887.1 773,6 684,7 684,7

roku =100 1991 194,9 186,9 185,1 181,1 178,1 177,1 175,6 174,5 173,6 172,5 171,4 170,3 170,3

w tym Żywności

XII poprzedniego roku =100 1990 182,8 214,2 213,8 236,9 249,0 253,6 255,6 256,2 265,0 278,5 294,7

Bi;*

X

1991 110,5 114,7 118|l 118,7 117,7 119,9 114,5 110,8 117,9 122,8 128,8 X

poprzedni miesiąc =100 1990 182,8 117,2 99,8 n o , e 11)5,1 101,8 100,8 100,2 103,5 105,1 105,8 107,7 X

1991 110,5 103,8 103,0 100,5 99,2 101,9 95,5 96,8 106,4 104,2- 104,9 105,0 X analogiczny miesiąc poprzedniego roku =100 1990 1553,5 1687,2 1540,1 1495,9 1416,8 1382,9 1326,7 828,4 596,0 376.9 332,7 317,3 X

1991 179,7 167,8 171,9 152,0 142,5 144,3 138,5 134,0 136,4 137,0 135,9 135,2 X

analogiczny okres narastający poprzedniego 1990 1553,5 1622,9 1592,9 1564,6 1528,4 1498,8 1468,5 1327,4 1151,3 930,1 777,7 674,7 674,7

roku =100 1991 179,7 173,5 172,9 167,0 161,4 158,2 155,1 152,2 150,2 148,7 147,3 146,1 146,1

a/ Spółdzielcze, komunalne i zakładów pracy.

(18)

IV. WAŻNIEJSZE DANE WE DŁ UG MIESIĘCY/do/c./

W YSZCZEGÓLNIENIE Rok M i e s i ą c e

I I-II I-III I-IV I-V I-VI I-VII I-VIIIj .-I-IX I-X I-XI I-XII

Przychód ze sorzedaźy własnej produkcji 1590 9732 19458 29492 38434 •. 50044 59608 67812 77879 87894 99278 110655 122651

i usług w r.ld zł 1991 13563 26463 40854 53998 65526 78759 90682 103097 117304 131434 142691 158226

analogiczny okres poprzedniego roku =100 1991 139,4 135,7 138,6 140,5 130,9 132,1 133,7 132,4 133,5 132,4 129,0 129,0 Koszty sprzedaży własnej produkcji 1990 7911 16760 25331 33636 42261 50934 58117 66976 76004 86015 96437 106735

i usług w mld zł 1991 12530 24841 30380 51153 61906 73741 84775 96097 109199 121863 133085 147534

analogiczny okres poprzedniego roku = 100 1991 158,4 140,2 151,5 152,1 146,5 144,8 145,9 143,5 143,7 141,7 138,0 138,2 Akumulacja finansowa przedsiębiorstw z c a ­ 1990 2421 4515 6572 7835 9253 10405 11650 13049 14282 15811 16765 19062

łokształtu działalności w mlfl zł 1991 1051 1546 2285 2533 3136 4335 4846 5648 6406 7425 6811 6587

analogiczny okres poprzedniego roku =100 1991 43-, 4 34,2 34,8 32,3 33,9 41,7 41,6 43,3 44,9 47,0 40,6 34,6

Podatek obrotowy w mld zł 1990 279 557 964 1276 1519 1717 2002 2238 2386 2568 2723 2893

1991 179 351 574 705 828 947 1090 1412 1589 1789 1881 2071

analogiczny okres poprzedniego roku =100 1991 64,2 63,0 59,5 55,3 54,5 55,2 54,4 63,1 66,6 69,7 69,1 71,6

Dotacje w mld zł 1990 800 2234 3801 5348 6701 7980 8967 10129 11284 12527 13783 16023

1991 740 1454 2192 2945 3673 4519 5196 5903 6368 6819 7328 7454

a nalogiczny okres poprzedniego roku =100 1991 92,5 65,1 57,7 55,1 54,8 56,6 57,9 58,3 56,4 54 ¡4 53,2 46,5 Wynik finansowy przedsiębiorstw brutto 1990 2794 5559 8468 10666 12878 14840 16525 18685 20761 23225 25108 29405

w mld zł 1991 1517 2572 3574 4440 5423 6796 7945 . 8890 9775 10778 10471 10210

analogiczny okres poprzedniego roku =100 1991 54,3 46,3 42,2 41,6 42,1 45,8 48,1 47,6 47,1 46,4 41,7 34,7

Podatek dochodowy przedsiębiorstw w mld zł 1990 1176 2322 3369 4245 5205 5860 6677 7387 8165 9059 9709 11083

1991 674 1282 1818 2259 2683 3202 3765 4275 4768 5412 5581 6293

a nalogiczny okres poprzedniego roku =100 1991 57,3 55,2 54,0 53,2 51,6 56,0 56,4 57,9 58,4 59,7 57,5 56,8

Dywidendy w mld zł 1990 '332. 723 866 1148 1462 1743 2022 2310 2595 2875 3159 3486

1991 422 . 814 1284 1747 2105 2514 2990 3320 3768 4111 4633 4985

a nalogiczny okres pnprzedniego roku =100 1991 127,1 112,6 148,3 152,4 144,0 144,2 147,9 143,7 145,2 143,0 146,7 143,0

Zysk netto w mld zł 1991 813 1427 2041 2445 2961 3614 4055 4379 4848 5159 5135 5394

Wskaźnik rentowności netto ogdłgm 1990 35,3 33,2 33,4 31,7 30,5 29,1 28,4 27,9 27,3 27,0 26,0 27,5

1991 !2,1 10,4 9,3 8,7 8,8 9,2 9,4 9,3 9,0 8,8 7,9 6,9

Podstawowetendencje

(19)

T a b l . 1 . S T A N , R U C H M A T U R A L N Y L U D N O Ś C I a/ W 1991 R.

--- -—

r r m

--- W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E

L u d n o ś ć o g ó ł e m m ę ż c z y ­

źni

k o b i e ­ ty

O G Ó Ł E M

...

4 0 0 5 3 7 9 1 9 7 6 3 3 0 2 0 2 0 5 4 9

M i a s t a

...

3 5 0 9 1 1 9 1 7 3 0 6 1 6 1 7 7 8 5 0 3

Wieś ...

Na 1000 l u d n o ś c i

4 9 6 2 6 0 2 4 6 2 5 8 250002.

o g ó ł e m ...

X

493 507

m i a s t a ...

i

X

493 507

w i e ś ...

a / O a n e s z a c u n k o w e , b/ Na 100

X

3 u r o d z e ń

496 ż y w y c h .

504

M a ł ż e ń ­ stwa

U r o d z e ­ nia żywe

Z g o n y

P r z y r o s t n a t u r a ­ o g ó ł e m w tym lny

niemowląt

2 0 4 1 7 4 6 7 0 6 4 0 476 761 + 6310

1 7 2 2 3 4 0 1 7 0 353 72 672 + 4790

2 5 9 4 6616 5104 89 + 1512

5,10 1 1 , 6 8 1 0, 1 0 16, 26 1,57

5 , 08 1 1 ,4 5 I G , 08 1 6 , 7 3 b/ 1,37

5 ,2 3 1 3 , 3 3 1 0 , 28 13 , 4 5 b/ 3,05

(20)

20

L u d n o ś ć . W a r u n k i życia.

r...

T a b l .2. Ś W I A D C Z E N I A S P O Ł E C Z N E

W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E

1990 1991

w l i c z b a c h

b e z w z g l ę d n y c h 1 9 9 0 = 1 0 0

O G Ó Ł E M P r z e c i ę t n a l i c z b a e m e r y t ó w

i r e n c i s t ó w w t y s ... 698 760 108 ,9

5728 12750 2 2 2 , 6

w tym b i e ż ą c e ... 4 A 58 3623 8 1 , 3

P r z e c i ę t n a m i e s i ę c z n a e m e r y t u r a

i r e n t a b i e ż ą c a w tys. zł... 530 1539 2 9 0 , 4

W y p ł a t y z a s i ł k ó w 0 / w m ld zł ... 1297

1 2521 194,4

B E Z R O L N I K Ó W I N D Y W I D U A L N Y C H P r z e c i ę t n a l i c z b a e m e r y t ó w

i r e n c i s ti5w w tvs. . . , , ... . . . . 669 723 1 2 2 9 5

108,1 2 1 9 , 4 W y p ł a t y w m l d zł ... 5604

w t y m b i e ż ą c e ... 4364 3 4 98 8 0, 2

P r z e c i ę t n a m i e s i ę c z n a e m e r y t u r a

i r e n t a w tys. zł ... 532 1564 294 ,0

W y p ł a t y z a s i ł k ó w 3 / w mld zł ... 1293 2508 194,0

R O L N I C Y I N D Y W I D U A L N I

P r z e c i ę t n a l i c z b a e m e r y t ó w

i r p n e i s t ó w w tvs. 29 37 127,6

369,9

W y p ł a t y w mld zł ... 123 455

w tym b i e ż ą c e ... 93 125 134 ,4

P r z e c i ę t n a m i e s i ę c z n a e m e r y t u r a

i r e n t a b i e ż ą c a w tys. zł ... 468 1067 2 28 , 0

W y p ł a t y z a s i ł k ó w w mld zł ... 4 13 325,0

a/ Bez z a s i ł k ó w c h o r o b o w y c h w y p ł a c o n y c h ze ś r o d k ó w z a k ł a d ó w p r a c y .

(21)

L u d n o ś ć . W a r u n k i ż y c i a

T a b l . 3. W S K A Ź N I K C E N D E T A L I C Z N Y C H T O W A R Ó W I U S Ł U G K O N S U M P C Y J N Y C H

G R U P Y T O W A R Ó W I U S Ł U G

T o w a r y i u s ł u g i k o n s u m p c y j n e •••<

t o w a r y '

ż y w n o ś ć *

w h a n d l u d e t a l i c z n y m ...

w z a k ł a d a c h g a s t r o n o m i c z n y c h n a p o j e a l k o h o l o w e «•••••••••••■

t o w n r y n i e ż y w n o ś c i o w o ••••••••<

us ł u g i

1 9 9 0 19 91

rbl< p o p r z e d n i = lOD

6 8 5,8 1 7 0,3

6 5 9 , 8 1 6 0 , 0

6 7 4 , 7 1 4 6 , 1

6 7 5 , 5 1 4 4 , 3

6 6 3 , 4 1 8 2 , 3

4 8 8 , 7 1 8 7 , 6

6 9 2 , 2 1 75,8

8 8 0 , 7 2 3 1 , 5

T a b l . 4. W S K A Ź N I K I C E N D E T A L I C Z N Y C H W Y B R A N Y C H A R T Y K U Ł Ó W Ż Y W N O Ś C I O W Y C H W H A N D L U D E T A L I C Z N Y M

T O W A R Y Ż Y W N O Ś C I O W E 1 9 9 0 1 991

rok p o p r z e d n i ■= 1 00 P r z e t w o r y z b o ż o w e , p i e c z y w o i w y r o b y

1 2 2 7 , 3 1 2 6 , 5

1 3 0 2 , S ■ 1 2 6 , 7 Z i e m n i a k i , w a r z y w a ,o w o c e i p r z e t w o r y ... 4 1 2 , 2 1 64 , 6 M i ę s o , .podroliy i p r z e t w o r y ... ... . 6/14,1 13 8 , 6

4 9 2 , 0 14 7 , 0

3 5 2 . 1 1 7 5 , 3

649 , 2 1 9 2,1

6 7 3, 2 1 2 4 , 7

7 3 3 , 4 1 0 0 , 6

T a b l . 5. W S K A Ź N I K I C E N D E T A L I C Z N Y C H W Y B R A N Y C H T O W A R Ó W N I E Ż Y W N U Ś C I O W Y C H

T O W A R Y NIEŻ\ VtJOŚCIOWE 1 9 9 0 1991

rok p o p r z r d n i = 1 00

5 4 2 , 1 18 6 , 1

5 6 5 , 0 1 9 8 , 5

8 1 9 , 4 1 7 2 , 6

8 1 0 , 0 1 7 5 , 2

1 1 4 4 , 5 2 3 2 , 3

9 8 5 , 2 1 3 1 , 6

ś r o d k i m y j ą c e i p i o r ą c e . . . 1 1 2 8 , 7 . • 1 5 6 , 7

7 2 5 , 2 1 6 8 , 7 ■

5 1 9 , 7 1 7 3 , 0

9 3 6 , 4 178 , 8

T a b l . 6 . W S K A Ź N I K I C E N D E T A L I C Z N Y C H W Y B R A N Y C H U S Ł U G K O N S U M P C Y J N Y C H

U S Ł U G I 1 9 9 0 1991

rok p o p r z e d n i = 10 0

8 2 4 , 2 2 2 4 , 1

C e n t r a l n e o g r z e w a n i e i c i e p ł a w o d a ... . 1 3 0 3 , 5 3 2 2 , 8 E n e r g i a e l e k t r y c z n a i g a z ... 1 3 0 7 , 0 3 1 7 , 0 O c h r o n a z d r o w i a i o p i e k a s p o ł e c z n a ... 4 2 7 , 2 2 6 9 , 4

8 3 0 , 3 2 5 8 , 0

6 6 8 , 2 2 2 6 , 1

7 5 2 , 4 2 3 5 , 5

P r z e j a z d y i t r a n s p o r t . . . 8 8 7 , 4 2 1 9 , 3 w tym p r z e j a z d y komunikację) m i e j s k ą .... 8 2 0 , 7 2 2 0 , 9 U s ł u g i p o c z t o w e i t e l e k o m u n i k a c y j n e ... 7 9 3, 9 ' 2 6 7 , 8 U w a g a . D a n e w tabl . 3 , 4 » 5 > 6 d o t y c z ę kr a j u .

(22)

22 Ludność. Y/arunki życia

.Tabl. 7 . CENY DETALICZNE W Y G R A N Y C H A R T YKUŁÓW ŻY W N O Ś C I O W Y C H

ARTYKUŁY I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

LATA przeciętne ceny w złotych za 1 kg

Mięso wieprzowe - schab środkowy

1990 ’ 1991 20793

38499 22135 40003 22028

39000 28838 38559 20635

37423 28957 36794 29521

359G1 29574 36067 31199

41553 31770 42979

33364 43967 34308

44007 Mięso wołowe bez kości 1990

1991 10085 29788 16315

32272 16316 31012 20660

31523 20909 31406 21311

31211 21572 30549 22300

30956 23623 33560 24417

34399 25384 34532 26096

35704 Szynka wieprzowa goto­

wana 1990

1991 41650 64217 39433

67777 39174 67302 49667

67244 40397 66106

40816 65079 49142

63236 48710 64529 51234

70314 52125 73016

54322 73966 50721

76522 Kiełbasa toruńska ... 1990

1991 20761 34065 19907

35526 2005034302 26724 33143 26549

31677 26655 30708 26679

30460 27168 29217 28731

31859 30004 33477 30930

33652 31551 35126 Jaja Świerże I gat.a/ 1990

1991 591 1161 576

979 276 917

357 855

401 676

448597 522 633 565

621 637 609 706

010 885 926 1199

1102 Mleko, 2-2,5?s tłuszczu*3/ 1990

1991 211 1862 212

2118 212 2152 619

2159 617 2103 616

2177 775 2179 831

2162 037 2204 083

2309 929 2351 1019

2750 Ser dojrzewający GOUDA 1990

1991 9193 23181 13644

23614 11379 24035 12049

23083 13474 23369 14013

23627 14494 23393 14302

22222 14464 24118 15342

29793 1B34C 33244 21036

37304 Ser twarogowy tłusty ... 1990

1991 5 rm

9332 6451 11070 6219

12343 6582 11552

6488 11546

6589 11637

6365 11289 6002

11164 5590 11480 5713

12204 6174 12470 7400

16656 Masło Extra chłodnicze0/ 1990

1991 2737 6299 2564

5887 2080 5420 2057

4952 2257 4357 2343

3881 2721 3889 2756

4328 2789 5716 3333

6601 4794 6867 6459

7037 Chleb mieszany zwykły .. 1990

1991 2197 3135 2729

3321 2501 3228

2604 3266

2620 3350 2598

3360 2722 3518 2657

3436 2702 3524 2742

3571 2038 3504 2867

3583 Cukier biały kryształ .. 1990

1991 5098 5092 7055

5023 5292 4062 4963

4644 4754 4513 4653

4323 4637 4578

4590 5212 4932

5452 5052 5751 5141

6127 5113 6195 Olej jadalny sojowy^/ .. 1990

1991 5092 6067 4323

6666 5927 6513

4970 6280 4712

6330

46196414 4075 6243 4000

6147 4050 6433 5460

6508 5684 4753 5657

7225 Margaryna mleczna0/ ....

zwykła

1990 1991 1557

2151 1477 2250 1310

2266 1334 2276 1322

2210 1391 2100 1475

2208 1559 2224 1640

2301 1729 2363 1040

2462 1959 2600 Ziemniaki ... 1990

1991 435 756

471 919

463 1062

450 1004

439 950

443 1216

422 1205

575 1095

546 954 473

1087 484 1246

565 1715 1990

15 V1 708 1108

736 1471

603 2059

048 2529

1909 4350

2168 5161

1933 2166

1570 1236

1013 034

061 016

712 055

018 1038 1990

1991 73?

1759 799 2000

782 2647

792 2980

1451 7890

2366 9678

1509 6298

1042 3739

1167 2636

1172 2310

1232 2200

1291 2529 Marchew ... 1990

1991 732 1309

733 1573

704 2021

755 2093

1729 3250

2744 5662

2165 6778

1077 3407

947 2276

1002 2096

1010 2231

1094 2371 Buraki ... 1990

1991 717 1069

785 1321

775 1698

859 1873

l5l7 2000 2062

2574 1632 4506

884 2862

851 1996 852

1060 882 2096

914 2781 Pietruszka ... 1990

1991 1285 3042

1239 3463

1303 4273

1345 5069

2057 13900

2944 21094

3200 21500

2570 10715

2832 6136

,2752 4700

2301 4564 2308

4727 Jabłka I grupy cenowej 1990

1991 176/;

5159 1838 5644 2009

4973 3257 6569

5181 6643

5714 7961

4046 10000

3744 5842

4136 5702 4227

5056 4491 7671 4700

7414

a/ Za 1 sztuką, b/ Za 1 litr, c/ Za 250 gra.iwüw.

(23)

Ludność. Warunki życia. 23 .Tabl.8. W Y C H O W A N I E P R Z E D S Z K O L N E

Stan w dniu 31 X

• W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E 199 0 1991

w licz b a c h b e z w z g l ę d n y c h 1 9 9 0 = 1 0 0 Placówki w y c h o w a n i a p r z e d s z k o l n e g o ... 162 0 1 51 3 9 3 , 4

p r z e d s z k o l a 3 ^ ... 1 2 1 2 1 176 9 7 , 0 o d d z i a ł y p r z e d s z k o l n e pr z y s z k o ł a c h pods t a w o

40 8 337 82,6

Dzieci k o r z y s t a j ą c « z p l a c ó w e k w y c h o w a n i a

115741 1 0 9 6 6 2 • 9 4 , 7

z p r z e d s z k o l i 3 ^ ... 9 8 6 1 1 9 6 5 4 2 9 7 , 9 o d d z i a ł ó w p r z e d s z k o l n y c h przy s z k o ł a c h

1 7 1 3 0 • 13120 7 6 , 6

Miej sc a w p r z e d s z k o l a c h ... 1 0 2 9 0 6 9 9 6 2 6 9 6 , 8 Od dz i a ł y w p l a c ó w k a c h w y c h o w a n i a p r z e d s z k o l n e g o 4 9 3 8 4 636 1 9 3 , 9 w tym w p r z e d s z k o l a c h 3 ^ ... 4 1 14 ■ 4 0 3 4 9 8 , 1 Na u c z y c i e l e w p l a c ó w k a c h w y c h ow an i a pr ze d - •

7 5 70 7 28 4 9 6 , 2

6 8 5 0 6 7 5 7 9 8 ,6

a/ P r ze ds z ko la typu m i ej s ki eg o, w i ejskiego, prywatne.

Tabl. 9*. SZKOŁY P OD ST A W O W E I Ś R EDNIE O G Ó L N O K S Z T A l C A C E Stnn w dniu 20 IX

W YS Z C Z E G Ó L N I E N I E

f

1990 1991

vi liczb ac h b e z w z g l ę d n y c h 1990«»100

Szk oł y p o d s ta w ow e ... '... 3 001 1 0 2 2 1 02 , 1

o d d z i a ł y ... 19031 1 9 4 4 4 1 0 2 , 2

p o m i e s z c z e n i a do n a u c z a n i a .... 1 5 8 1 0 1 6 4 7 3 1 0 4 , 2

1 1 5 0 2 1 2 1 1 3 1 0 5 , 3

sale s p e c j a l n e ... 4 3 0 8 4 3 6 0 1 0 1 , 2

ucz n i o w i e ... 49 2 8 0 4 4 9 7 3 7 2 1 0 0 , 9

w tym w kl a s i e I ... 6 7 0 5 3 6 4 6 8 2 9 6 , 5

absolwe nc i ... 5 1 2 9 5 5 4 7 5 2 1 0 6 , 7

liczba u c z n i ó w na 1 izbę lekcyjną ... 43 41 9 5 , 3

Szk oły p o d s t a w o w e dla p r a c u j ą c y c h ... 16 14 8 7 , 5

o d d z i a ł y ... 55 50 9 0 , 9

u c z n i o w i e ... 1383 1 4 0 3 1 0 1 , 4

a b s o l w e n c i 3 ' ... 738 6 7 9 9 2 , 0

Szkoły p o d s t a w o w e s p e c j a l n e ... 64 64 1 0 0 , 0

o d d z i a ł y ... 756 754 9 9 , 7

u c z n io wi e ... 9 5 6 8 9 6 2 0 100 , 5

absolwenci ... 1 2 7 0 1 2 8 5 1 0 1 , 2

Licea o g ó l n o k s z t a ł c ą c e ... 94 124 1 3 1 , 9

o d d z i a ł y ... 1352 1 5 2 7 1 1 2 , 9

u c z n i o w i e ... 3 9 1 4 9 4 4 2 7 8 1 13,1

abs ol w e n c i ... 7 6 73 8 1 7 1 1 0 6 , 5

Licea o g ó l n o k s z t a ł c ą c e dla pracujących- 18 18 1 0 0 , 0

u c z n i o w i e ... 3 6 4 3 3 5 61 9 7 , 7

licea w i e c z o r o w e ... 3 2 3 7 3 0 5 2 9 4 , 3 licea z a o c z n e - ... 4 0 6 . 5 0 9 1 2 5 , 4

a b s o l w e n c i 3 ' ... 1 0 8 3 1 0 3 0 9 5 , 1

licea w i e c z o r o w e ... 8 4 5 8 7 9 1 0 4 , 0

licea zaoc zne ... 23 8 151 6 3 , 4

a/ t ą c z n i e 7. ekst er n ami .

U w a g a . Ab so lw e n c i z p o p r z e d n i e g o roku szkolnego.

(24)

24 Ludność. Warunki ? y c i a .

S ZKOŁY Z A W UnnWE Stan w dniu 1 X

W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E 1 9 90 1991

v/ l ic z b a c h b e z w z g l ę d n y c h j 1 9 9 0 * 1 0 0

O G Ó Ł E M ... •...

o d d z i a ł y ... * ...

u c z n i o w i e ...

w tym w kl a s i e I ...

a b s o l w e n c i ...

A r t y s t y c z n u I stopnia ...

u c z n i o w i e ... ...

w tym w k lasie I ...

a bso l wen c i ... . N ie p e ł n e ś r e d n i e . . . ...

o d d z i a ł y ... ... ...

' u c z n i o w i e ... ...

w tym w kl a s i e I ... ...

a b s o l w e n c i ...

Ś r e d n i e ... ...

o d d z i a ł y ...

u c z n i o w i e ... . w tym w kla s ie 1 ... i ...

a b s o l w e n c i ...

Po l i c e a l n e ...

oddzi a ły ...

uc z n i o w i e ... ...

w tym w kl as ie 1 ...

absolw en ci '...

Z UGUŁI.M PRZYI*Al)A NA SZKOŁY ULA UltrHACUJĄCYCII oddz i ały ........

u c z n i o w i e ... ...

w tym w kla s ie I ...

ab s olw e nci ... . • • ... ...

A r t y s t y c z n e I stopn i a ...

u c z n i o w i e ... ...

w tym w kl a sie I ...

absolwenci ... ...

N i e pe ł ne śr ednie ...

o d dz i ał y ...

u c z n i o w i e ... ...

w tym w kl a sie 1 ...

a b sol w e n c i ... ...

Ś r e d n i e ...

od d z i a ł y ...

u c z n i o w i e ...

w tym w kl as ie I ... ...

a b s olw e nci ...

l*o I icealne ... ...

o d d z i a ł y ...

u c z n i o w i e ... . w tym w k l asi e 1 ... . a b s o l w e n c i ... ... .

1013 1029 10 1 , 6

6 9 0 0 1 0 2 8 1 5 6 4 2 9 1 4 8 0 8 3

6 669 1 8 3 1 1 2 6 3 1 6 3 4 9 3 1 0

9 6 , 5 1 0 0 , 2 9 8 , 2 1 0 0 , 9

17 10 1 0 5 , 9

4 1 9 5 1 2 49 5 0 5

4 108 1 038 510

9 7 , 9 83,1 1 0 1 , 0

401 3 76 9 3 , 8

3 4 4 3 B 4 0 7 5 2 9 2 14 201 9 1

3 106 78 703 27101 2 7 9 5 7

9 0 . 2 9 3 , 6 9 2, 0 9 9 . 2

501 540 1 0 7 , 8

8 2 6 4 13001 2 6 7 9 3 1 6 1 1 6

31 74 8 8 8 2 3 2 8 9 6 4 1 6 4 0 0

1 0 4 . 0 1 0 7 , 5 108.1 1 0 2 , 3

94 95 1 01 , 1

1 1 9 0 4414 7 0 3 5 4071

309 11 4 7 8 6 0 6 0 4 3 5 5

9 4 . 0 9 6, 4 86.1 1 0 7 , 0

830 071 1 0 3 , 9

6 1 1 0 1 6 2 3 0 1 5 4 7 2 4 4 2 4 5 5

5 9 3 0 1 6 2 9 2 2 .

5 3 6 5 3 4 3 7 71

9 6 , 9 1 0 0 , 4 9 8 , 0 1 03 . 1

17 18 1 0 5 , 9

4 1 9 5 1 2 49 5 0 5

4 1 0 0 1038 5 1 0 .

9 7 . 9 83 , 1 1 0 1 . 0

3 9 3 3 7 1 9 4 . 4

3 4 2 7 8 3 7 1 0 2 9 1 0 4 2 7 9 4 9

3 0 9 5 704*52 . i 2 6 9 4 4

‘ 2 7 7 2 5

9 0 . 3 9 3 . 7 9 2 . 6 9 9 . 2

3 4 9 4 0 0 1 1 4 . 6

2 3 6 0 6 4 9 6 2 1 8 9 4 4 1 0 8 81

2 5 2 7 7 1 36 5 2 0 9 8 0 • 1 1 9 5 2

1 0 7 . 1 1 0 9 . 9 1 1 0 . 7 1 0 9 . 8

7 9 8 2 1 0 3 . 6

331 9 4 2 6 5 4 2 7 3 1 2 0

3 0 8 8 9 9 7 4 6 9 1 3 5 8 4

9 3. 1 9 5 . 4 8 6 . 4 1 14 . 9

U w a (j a . A bso l wen c i z p o p r z e d n i e g o roku s z k o l n e g o łąc zn ie z eksternaoii.

(25)

Ludność. Warunki życia. ~ 25

T a b l . 11 . NAUCZANIU JĘZYKÓW O B CYCH W SZKOŁACH PO DS T A W O W Y C H I PO N ADP O D S T A W O W Y C H DLA N I E P R A C U J Ą C Y C H W 1 99 1 R.

Stan w dniu 12 XI

Uczijcy się Języka Jako przedmi o tu

obowi gz ko w e g o nadobow i ązkowego

W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I !

artgiel 9kiego

f r a n ­ c u s ­ kiego

n i e ­ m i e c ­

kiego rosyj

sklego cinył a ­ i n n e ­ g o

angiel skiego

f r a n ­ c u s ­ kiego

n i e ­ m i e c ­

kiego innego W L I CZ B A C H B EZ WZ GL Ę D N Y C H

o g ó ł e m — 1 21933 36692 6 6 7 4 0 2 6 1260 62 30 552 34721 43 94 16006 6173

Sz k o ł y p o d s t a w o ­

we o g ó łem ... G 2 64 6 12030 3 4 695 146009 534 - 30927 3156 4

13653 1419

Szkoły a r t y s t y ­

czno I stopnia 362 1 _ 106 23 47 W 26

S zkoły n ie pe łn e

dr. zawodowe .. 6 1 9 9 1 4 5 9 4 9 2 6 501 5 9 - - 37 - 6S 246

Licea opólno-

kształc.-jce .... 3 1 1 6 7 13325 13 207 2 8 9 4 9 2600 4 6 0 91 21 74 3126 Ś r e dn ie szkoły

zawa-dowe ... 2 1 6 6 9 95 69 13 032 3 6 0 5 7 3016 69 3 6 1 9 1 2 1 7 2193 1356

W \ OGÓŁU uczniów

I

U G 0 Ł E M ... 1 7 , . — # «►r, -ł* 9 ,7 3 7 ,0 0 , 9 0.1 5 , 0 0 , 6 2 . 3 0 , 9 Szkoły p o d s t a w o ­

we o gółem ... 1 2 .6 2 , 4 7 . 0 2 9 ,4 0,1 0 . 0 6 . 2 0 . 6 2.7 0 , 3

Szkoły a r t y s t y ­

czne I stopnia 17,1 0 , 0 0 , 0 6 ,2 0 , 0 1.1 2.3 0 . 0 0 . 0 1.3

S/kuły n iepełna

3 r . zawodowe 1,9 6 , 5 6 6,4 0 , 0 0 . 0 0 , 0 0 . 0 0.1 0 , 3

Licea o g ó l n o ­

ks z t a ł c ą c e ... 70,4 3 0 ,6 30 ,0 6 5 , 4 6.1 1.0 0 , 2 0 . 0 0 . 2 7.1 Średnie szkoły

zawodowe ... 30, r 13,4 19,4 5 0,5 4.2 0 . 1 5.1 | 1.7 3.1 1.9

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :