Rozmiary oraz owarunkowania (!) dojazdów uczniów do szkół podstawowych i ponadpodstawowych w roku szkolnym 1980/81

Pełen tekst

(1)

jyfr.

W O J E W Ó D Z K I U R Z Ą D S T A T Y S T Y C Z N Y W K A T O W I C A C H

Do użytku ttutboweto E |ł N r

G b O / H

ROZMIARY ORAZ OWARUHKOWANIA DOJAZDÓW UCZNIÓW DO SZKÓŁ

PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 1 9 0 0 | 01

%

Katowice maj 1981

(2)

c

SPIS TREŚCI

Str.

Uwagi ogólne ... ... 3 Uwagi analityczne ... ... 4

Struktura uozniów uczęszczających do szkół szczebla

podstawowego i ponadpodstawowego ...

4

Dojazdy uczniów zamiejscowych do szkół podstawowych

i ponadpodstawowych ... 7 Uczniowie dochodzący do szkół szczebla podstawowego

i ponadpodstawowego ...

13

Podsumowanie ... ... 16

SPIS TAB LIC

Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych we - dług miejsca zamieszkania w okresie nauki oraz sto­

pnia organizacyjnego szkoły ... ...

19

Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych do -

chodzący do szkół według odległości ... 20 Uczniowie szkół podstawowych dojeżdżający i dochodzący do szkół według miast i g m i n ... 21 Uoznlowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych dojeż dżający według środka lokomocji, czasu dojazdu oraz siedziby szkoły ... 23 Konoentraoja uczniów dojeidżająoych i dochodzących do szkół ponadpodstawowych według miast i g m i n ...

23

W U S Katowice, zim. M i itl 4** AS

\

(3)

UWAGI OGÓLNE

• ' »

-niniejsze opracowanie zawiera wyniki badania drogi szkoły, przeprowadzonego w bieżącym roku szkolnym.

Badaniem objęto:

- uczniów szkół, podstawowych dla niepracujących za wyjątkiem szkół specjalnych oras szkół położonych na terenie miast liczących ioo ty s. i więcej ludności, t j . Katowice, Bytom,Chorzów,Dąbrowa Górnicza, Gliwice,. Buda śląska, Rybnik, Sosnowiec, Tychy,Wodzis­

ław ślą ski, Zabrze,

- uczniów szkół ponadpodstawowych dla niepracujących, t j . liceów ogólnokształcących oras szkół zawodowych wszystkich typów.Także i w szkołach ponadpodstawowych nie objęto badaniem szkół spec-

ł I

jalnych.

Nie objęto badaniem uczniów szkół dla pracujących, ponieważ problemy związane z dojazdami uczniów do tych szkół mają odrębny charakter ze względu na jednoczesne łączenie pracy zawodowej z nauką, odmienne zdsady lokalizacji siec i szkół i specyficzną or­

ganizację procesu dydaktycznego.

Uelem badania by łoi

\

- uzyskanie informacji o sytuacji młodzieży zamiejscowej zamiesz­

kałej w czasie nauki posa domem rodzinnym /w internatach, na stancjach/ oraz dojeżdżającej i dochodzącej do szkoły z miejsco­

wości innej n iż ta,w której znajduje się szkoła,

-.wskazanie miejscowości o szczególnym natężeniu dojazdów,

- dokonanie oceny dostępności sieci szkół w miastach i wsiach ora-z zapotrzebowania na miejsca w internatach szkolnych.

Analogiczne badanie przeprowadzono w roku szkolnym 1975/76.

Za uczniów miejscowych przyjęto uczniów, których rodzice /opieku­

nowi«/ mieszkają w miejscowości będącej siedzibą szkoły objętej badaniem.

Za uczniów zamiejscowych przyjęto uczniów, których rodzice /o pie­

kunowi«/ -mieszkają poza granicami administracyjnymi miejscowości stanowiącej siedzibę szkoły.

(4)

UWAGI ANALITYCZNE

STRUKTURA UCZNlO* UCZĘSZCZAJĄCYCH DO SZKÓŁ SZCZEBLA PODSTAWOWEGO I PONADPODSTAWOWEGO

Zniany w strukturze uczniów miejscowych i zamiejscowych uczęszczających do szkół obu szczebli w latach szkolnych 1973/76 - 1980/81 ilustruje poniższa tab lic a: '■

Szk«ły podstawowe Szkoły ponadpodstawowe

WYSZCZEGÓL­

NIENIE

\

1975/76 1980/81 1975/76 1980/81

w l ic z ­ bach bez względ­

nych w odset­

kach

w lic z­

bach bez­

względ­

nych

* odset­

kach

w lic z ­ bach bez­

względ­

nych w odset kach

w licz­

bach bez­

względ­

nych w odset­

kach

OGÓŁEM 199124 100,0 189174 100,0 223363 100,0 196729 100,0 Uczniowie

miejscowi 186976 9 3 ,9 176969 9 3 ,5 108235 4 8 ,5 101536 5 1 ,6 Uczniowie

zamiejscowi 12148 6 ,1 12205 6 ,5 115128 5 1 ,6 95193 4 8 ,4 z tego:

-zamieszkali w miejscowo­

ści, w której znajduje się siedziba

szkoły: 419 0 ,2 112 0 ,1 31425 1 * ,1 26229

i

1 3 ,3 ' w interna­

cie 332 0 ,2 85 0 ,0 27689 12,4 233^9 1 1 ,9

na stancji lub u krew­

nych 87 0 ,0 27 0 ,0 3736 1 ,7 2880 1 ,5

-dojeżdżający 8167 4 , 1 9653 5 ,1 82621 3 7 ,0 67642 3 4 ,4 -dochodzący 3562 1,8 2440 1,3 1082 0 ,5 1322 0 ,7

4 minioDym 5-leciu wystąpił spadek globalnej liczby uczniów szkół szczebla podstawowego o 9«9 ty s. i ponadpodstawowego o 2 6 ,6 t y s ., co znalazło odbicie w strukturze uczniów miejscowych i za­

miejscowych uczęszczających do szkół objętych badanifem. Powyższe zjawisko znajduje swoje uzasadnienie w przeobrażeniach demografi­

cznych zapoczątkowanych wystąpieniem z końcem lat 60-tych niżu demograficznego,a następnie.malejącej liczbie d zieci i młodzieży w wieka szkolnym, t j . w wieku 7 - 1 3 lat.

(5)

Liczba dzieci i młodzieży w tym wieku zmniejszyła s>ę global­

nie w stosunku do 1975 roku o 4 ,7 % , t j . 2 9 ,3 tys.

W strukturze wieku dzieci i młodzieży szkolnej obserwuje się w la­

tach 1975-80 wzrost liczby dzieci roczników( najmłodszych, t j , uro­

dzonych w latach 1972-74 i podejmujących naukę w szkole podstawo­

wej, przy malejącej tendencji w kierunku roczników starszych.

Odsetek uczniów w klasach I szkół podstawowych wzrósł z 11,8%

w »oku szkolnym 1975/76 do 14,3% * roku szkolnym 19 3 0 /8 1 , nato­

miast w klasach I szkół ponadpodstawowych maleje odpowiednio z 3 4 ,5 % do 3 3 ,2 % .

Przy spadku globalnej liczby uczniów obserwuje się nieznaczny wzrost oasetka uczniów zamiejscowych w szkołach podstawowych oraz spadek odsetka uczniów zamiejscowych w szkołach ponadpodstawowych.

Powyższe zjawisko wiąże się z rozwojem sieci szkół w minionej 5-latce oraz zmianami w zasięgu siec i szkół.

I tak, liczba szkół podstawowych zmniejszyła się o 4 5 , szkół ponad­

podstawowych wzrosła o 2 9 , przy czym istotne jest rozmieszczenie tych placówek umożliwiające dochodzenie lub dojeżdżanie do tych

szkół. '

Fakt utrzymującego się wysokiego odsetka młodzieży zamiejsco­

wej w szkołach ponadpodstawowych stanowiącego prawie połowę ucz­

niów tych szkół oraz wzrostu tegoż odsetka w szkołach podstawowych świadczy, że znaczna częćć młodzieży uczącej cię musi pokonywać dodatkowe trudności związane z zamieszkiwaniem poza domem rodzin­

nym lub dochodzeniem z dalszych odległości, względnie uciążliwoś­

cią dojazdów dostępnymi środkami lokomocji.

W strukturze uczniów.zamiejscowych szkół obu szczebli nastę­

puj* spadek odsetka uczniów czasowo zamieszkałych poza domem ro­

dzinnym zarówno w internatach jak też na stancjach i u krewnych.

Liczba dojeżdżających i dochodzących do szkół podstawowych kształ­

tuje się odmiennie, niż do szkół ogólnokształcących i zawodowych.

Przy wzroście dojeżdżających do sz^ół podstawowych o 18,2%

następuje spadek dojeżdżających do szkół ponadpodstawowych w tym samym stopniu. Nale*y podkreślić, że wzrost dojazdów do szkół szczebla podstawowego ma miejsce przy równoczesnym wzroście liczby uczniów zamiejscowych, co jest wynikiem malejącej sieci szkół, rozmieszczenia tych szkół i ich re jo n izacji.

5

(6)

6

Globalny wzrost dojeżdżających nastąpił głównie na skutek znacznego wzrostu dojeżdżająoych autobusami w komur.ikacji pasażer­

skiej i kursach specjalnych, t j . o 3 8 ,2 % przy równoczesnym spadku dojazdów innymi środkami lokomocji. Dla-dzieci i młodzieży uczą­

cej się zamiejscowej* autobus jest najbardziej powszechnym środ­

kiem lokomocji, co wiąże się niewątpliwie ze wzrostem taboru auto­

busowego oraz uAichamianiem nowych połączeń komunikacji autobusowej.

Spadkowi dojeżdżających do szkół ponadpodstawowych towarzyszy spadek uczniów zamiejscowych i rosnąca liczba szkół tego szczebla.

Odsetek uczniów miejscowych i zamiejscowych w szkołach podsta­

wowych według stopnia organizacyjnego szkoły oraz w poszczególnych typach szkół ponadpodstawowych kształtuje się następująco:

WYSZCZEGÓIHIENIE

1975/76 1980/81 miejs­

cowi zamiej­

scowi miejs­

cowi zamiej­

scowi - szkoły podstawowe nie wchodzące

w skład zbiorczych szkół gminnych 9 7 ,1 2 ,9 9 7 ,6 2 ,4 - zbiorcze szkoły gminne 3 5 .6 14,4 8 1 ,1 18,9 - szkoły zawodowe niepełne średnie

39

, a 6 0 ,1 4 4 ,8 5 5 ,2

- licea ogólnokształcące 7 7 ,7 22 ,3 8 1 ,1 18,9 - technika i szkoły równorzędne 4 4 , a 5 5 ,2 4 8 ,0 5 2 ,0 - policealne studia zawodowe 13 ,5 8 1 ,5 2 2 ,9 7 7 ,1 - szkoły artystyczne I i 11° 6 8 ,5 3 1 ,5 6 9 ,1 3 0 ,9

W zasadniczych szkołach zawodowych, technikach i policealnych studiach zawodowych zdecydowanie przeważa młodzież zamiejscowa, co jest uzasadnione powiązaniem sieci szkół zawodowych z lokalizacją zakładów pracy, dostosowaniem kształcenia do potrzeb zatrudnienia, co ułatwia ,praktyczną naukę zanodu. Jednakże ogranicza możliwość dostosowania rozmieszczenia szkół do miejsca zamieszkania.

II szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących i szko­

łach artystycznych koncentruje się głównie młodzież miejscowa.

Wynika to z zasięgu szkół oraz rejonizacji przyjęć do klas I . (Jdział uczniów zamiejscowych w porównania do roku szkolnego 1975/76, maleje we wszystkich szkołach, z wyjątkiem zbiorczych

(7)

szkół gminnych,‘ gdzie wzrósł z 14 ,4% do 18 ,9% . Jest to zjawisko, które ma miejsce przy równoczesnym spadku liczby uczniów w tych 1 szkołach i malejącej sieci szk ó ł‘ zbiorczych zlokalizowanych na terenach wsi.

Nie bez wpływu na powyższe zjawiska pozostaje fakt zmian administracyjnych, które miały miejsce w 1976 roku.

' W strufturze uczniów miejscowych i zamiejscowych szkół pod­

stawowych w układzie miast i gmin występuje tendencja zmniejszania się liczby uczniów zamiejscowych w szkołach zlokalizowanych We . wsiach z 9 ,8 tys. w roku szkolnym 1975/76 dó 9 ,2 ty s. w 1980/81, przy równoczesnym wzroście udziału uczniów zamiejscowych w szko­

łach miejskich odpowiednio z 2 ,4 ty s. do 2 , 9 ty s. uczniów.

• i

V szkołach ponadpodstawowych liczba uczniów zamiejscowych zmniejszyła się z 1 1 2 ,8 tys. do 9 2 ,5 ty s . w miastach, a wzrosła z 2 ,4 t y s . do 2 ,7 ty s . we wsiach.

s , , . . *

Należy podkreślić, że powyższe zmiany nawiązują do tendencji, które są charakterystyczne dla zmian jakie zachodzą w poszczegól- y nych miastach i gminach w odniesieniu do og£łu uczących się w tych szkołach.

%

DOJAZDY UCZN^tlW Z/jMIŁJSCOffYCH DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I. POH jpPODSTA- WOffYCH

W roku szkolnym 1980/81 do szkół podstawowych dojeżdża codzien­

nie z miejscowości innej niż siedziba szkoły 9653 uczniów, t j . 5,1 % ogółu uczniów objętych badaniem, w tym 1762 do klas I- III i 7891 do klas IV- VIII. Do szkół ponadpodstawowych dojeżdża 67642 uczniów, oo stanowi 34 ,4% ogółu uczniów w tych szkołach.

Spośród ogółu dojeżdżających do szkdł podstawowych 4094 ucz­

niów jest dowożonych w systemie zorganizowanym z czego do klas I- III - 588, do klas IV-VIII - 3506 uczniów.

Znaczny udział dowożonych w ogólnej liczbie dojeżdżających wynika ze .stosunkowo dużej liczby dowożonych do klas IV-V2II, przy czym są to uczniowie kontynuujący naukę w szkołach z klasami I-VIII jak też uczniowie, którzy ukończyli f i l i e z klasami I- III i pod­

(8)

ję li naukę w szkole o wyższy ;opniu ołganizacyjnym zgodnie z obowiązującym powszechnie systemem nauczania. * filia c h szkól pod­

stawowych prowadzących klasy od *I-III jest 2582 uczniów i są to w około 94% uczniowie miejscowi, 4% dochodzący zamiejscowi i 1%

dojeżdżający zamiejscowi. Uczniowie po ukończeniu szkół o niższym stopniu organizacyjnym podejmują naukę w szkołach o wyższym stop­

niu organizacyjnym, co wiąże się z dochodzeniem litb dojeżdżanie»

do innej miejscowości. Z reguły uczniowie ci są dowożeni do szkół, co pozwala przypuszczać, że w ogólnej* liczbie 3506 uczniów dowożo­

nych do klas IV—V I II jest znaczny udział uczniów,którzy ukończyli f i l i e trzy klasowe.

W stosunku do roku szkolnego 1975/76 w szkołach podstawowych obserwuje się wzrost liczby dojeżdżających o 1 8 ,1 % , przy maleją­

cej liczbie dzieci uczących się w tych szkołach. *

Globalny przyrost liczby dojeżdżających następuje na skutek znacznego wzrostu dojeżdżających do zbiorczych szkół gminnych o

2025

uczniów,tj.o 38,2% ,p rzy spadku liczby uczniów dochodzących.

Należy podkreślić, że liczba uczniów w tych szkołach oraz liczba szkół wykazuje tendencje malejące. Ubytek w siec i szkół wiejskich powoduje zmiany rejonizacji szkół istniejących, obejmu­

jących miejscowości o zasięgu większym umożliwiającym uczniom jedynie dojeżdżanie.

U szkołach szczebla ponadpodstawowego, najwyższy odsetek dojeżdżających występuje w policealnych studiach zawodowych /5 4 ,4 % /, technikach / 4 2 ,2 % / , szkołach zawodowych niepełnych średnich

co wiąże się z lokalizacją i koncentracją sieci tych szkół w ’są­

siedztwie zakładów pracy d większych oerodków przemysłowych.

W szkołach zawodowych niepełnych średnich

1

liceach ogólno­

kształcących przy spadku ogółu młodzieży'uczącej się oraz maleją­

cej liczbie szkół w stosunku do roku szkolnego 1 9 7 5 /7 6 , liczba dojeżdżających zmalała o 2 9 ,6 % w szkołach zawodowyoh i o 33 ,1%

w liceach. , ' v

W technikach i szkołach równorzędnych obserwuje się nieznaczny 7 spadek liczby dojeżdżających o 3*3% przy równoczesnym wzroście liczby uczniów i siec i szkół, których lokalizacja jest dostosowana do miejsca zamieszkania i umożliwia uczniom dochodzenie do szkoły.

(9)

» 9 Znajduje to potwierdzenie w rosnącej liczbie dochodzących.

Policealne studia, zawodowe i szkoły artystyczne charakteryzuje wzrost dojeżdżających przy wzroście uczniów ogółem w stosunku do roku szkolnego 19 7 5 /7 6 . W szkołach policealnych wzrost jest naj­

wyższy i wynosi'5 6 ,5 % dojeżdżających przy wzroście ogółem uczących się o ? 2 ,6 % i liczbie szkół dwukrotnie w iększej. Sżkoły zlokalizo- waneyw większych miastach województwa o stosutkowo dobrze rozwi- niętej sieci komunikacji pasażerskiej,co nie pozostaje bez wpływu

na sytuację dojeżdżających. «

Strukturę uczniów dojeżdżających według miejsca zamieszkania przedstawia poniższa tab lica:

WYSZCZEG&USIEHIE Ogółem Dojeżdżający

- do miast do W61 Uczniowie dojeżdżający do szkół

podstawowych - ogółem 9653 2488 7165

z miast 601 457 144 .

ze wsi ■ 9052 2031 7021

w tym dowożeni w systemie

zorganizowanym 4094 1350 2744

Uczniowie dojeżdżający do szkół

ponadpodstawowych - ogółem 67642 65808 18J4

z mia st 43643 42994 649

ze wsi 23999 22814 1165

/ Z ogólnej liczby dojeżdżających do szkół podstawowych - 93 ,8%

uczniów dojeżdża ze w si, z czego 77 ,6% dojeżdża 'ze wsi do szkół

zlokalizowanych na w si. •

Do szkół ponadpodstawowych dojeżdża z miast 6 4 ,5 % .przy czym najwyższy, odsetek stanowią dojeżdżający z miast do miast - 98,5%

Q?az ze wsi do miast 9 5 ,1 % ,co świadczy o koncentracji szkół na terenie miast w sąsiedztwie zakładów przemysłowych.

Należy podkreślić, że do szkół ponadpodstawowych, z województwa katowickiego dojeżdża 6 2 ,5 tys. uczniów, natomiast z innych woje­

wództw 5,-lO:ys., w tym z wojewpdztwa bielskiego / 1 , 2 t y s ./ , woje­

wództwa częstochowskiego /2 ,s2 t y s ./ , województwa krakowskiego / 0 , 9 t y s . / , województwa opolskiego / 0 , 8 t y s ./.

(10)

Z innych województw uczniowie, dojeżdżają głównie do szJcpł zawo­

dowych niepełnych średnich / 5 6 , 6 % / , przy czym najwięcej z woje­

wództwa bielskiego /6 7 » 7 % / oraz techników /

3 1

,

7

/

6

^ - najwięcej z województwa częstochowskiego /39».9%/.-świadczy to o dużej róino- rodności*typów szkół zawodowych na terenie województwa katowickiego.

Zjawisku dojeżdżających do województwa katowickiego z innych województw towarzy»z? zjawisko wy jeżdżającyoh z województwa kato­

wickiego do innych województw, w tym do województwa bielskiego, krakowskiego, opolskiego, łącznie 2966 uczniów. Uczniowie wyjeż­

dżający to głównie zamieszkały w bliskim sąsiedztwie granic admi­

nistracyjnych województwa,stąd dojazd do szkół zlokalizowanych poza granicami województwa jest często mniej uciążliwy., Poza tym część uczniów wyjeżdżałaby kontynuować naukę w szkołach, których brak jest na terenie województwa katowickiego, a są to typy sżkół, których kierunki kształcenia nawiązują dv rodzajów przemysłu roz­

wijającego się w danym województwie.

i

Strukturę uczniów dojeżdżających do szkół szczebla podstawo­

wego i ponadpodstawowego według środka lokomocji i czasu dojazdu przedstawia poniższa tab lica:

10

Uczniowie do; eżdżający WYSZCZEGÓLNICIE

. i poni­

żej 1 powy­

żej 2 koleją auto­

busom rowensm inne 1-2

godz. godz.

t Szkoły podstawowe

O G t l U K 127 8735 234 50? 9652 1

z tego:

-szkoły n i » wchodzą­

ce w skład zbior­

233&

czych szkół gminnych 44 2193 16 86 1 _

-zbiorcze sałcoły gmin

ce , 33 6542 263 421 7314 -

Szkoły ponadpodstawowe OGÓŁEM

z tego: ' ' . 16938 29378 226 211C0 51604 15558 480 -s-zkoły zawodowe nie­

pełne średnie 7475 14505 129 8917

24474

6362 190 -licea ogólnokształ­

cące 1330 3171 14 1343 5126 731 1

-technika i szkoły •

równorzędne 6380- 9319 16 8374 13466 5964 '159

-policealne studia

zawodowe

_ . rt

1456 J-735 61 1500 ,2 5 6 8 2069 115 -artystyczne I i I I 297 648 6 468 970 432 . 15

(11)

Najbardziej powszechnym środkiem lokomocji dla uczniów doje­

żdżających do szkól obu szczebli jeąf autobus, co wiąże się z roz­

wojem komunikacji autobusowej, wzrostem połączeń i częstotliwością kursowania oraz dostosowaniem jej do potrzeb dojazdów do pracy i szkoły.

Do szkół podstawowych dojeżdża autobusami PKS orśz komunika­

c j i miejskiej 9 0 ,5 % ogółu dojeżdżających.

Innymi środkami lokomocji, t j , koleją posługuje się zaledwie

1,3 % dojeżdżających, rowerem - 2*9% . ,

• W szkołach ponadpodstawowych odsetek dojeżdżających autobu­

sami FES wynosi 4 3 ,4 % , innymi środkami /motor, skuter, tramwaj, autobus komunikacji m iejsk ie j/ -

3 1

*

2

% , koleją - 2 5 ,0 % , rowerem 0 ,3 % .

Z analizy czasu dojazdów uczniów wynika, że prawie wszyscy dojeżdżający do szkół podstawowych przeznaczają na dojazdy poni­

żej 1 godz. z czego poniżej 0 , 5 godz. dojeżdża 8162 uczniów, t j . 8 4 ,6 % ogółu dojeżdżających.

i

Czas dojazdu ucznia* szkół ponadpodstawowych znacznie się wydłuża,a dojazdy mogą trwać powyżej 3 godz. I tak poniŁej 1 godz. dojeżdża 7 6 ,3 % , od 1-2 godz. - 2 3 ,0 % , powyżej 2 godz. - 0 ,7 % . Oznacza to , że zasięg rejonów szkół szczebla podstawowego jest ograniczony krótszym czasem dojazdu.

Generalnie, sytuacja dzieci i młodzieży dojeżdżającej jest szczególnie trudna ze. względu na coc^ienny, dodatkowy wysiłek fizyczny, dodatkowe koszty, brak czasu na odpoczynek, rozwijanie zainteresowań. W rezultacie uciążliwe dojazdy ujemnie oddziaływu- ją na stan zdrowia i wyniki w naTuce.

W roku szkolnym 19 80 /8 1 do miast województwa Katowickiego dojeżdżało 6 8 ,3 tys», do wsi 9 ,0 tys. d zieci i młodzieży.

Na ogólną liczbę 32 miast i 46 gmin objętych badaniem dojaz­

dów do szkół podstawowych, do 8 miast, 28 gmin dojeżdża więcej n iż 100 uczniów,w tym do 2 miast i 5 gmin dojeżdża powyżej

300

.

uczniów. Są to« m. Olkusz / 3 5 7 / , * • Toszek /4 2 7 / oraz gminy:

tyski / 3 9 4 / , Pilica / 4 6 3 / , Rudziniec / 4 2 6 / , Wielowieś / 3 2 5 / , Zbrosławice /3 3 3 /« '

1 1

(12)

W miastach i gminach o liczbie dojeżdżających powyżej 100 uczniów uczy się

30

,

9

% ogófu uczniów szkól podstawowych, a skuma się 8 7 ,9 % ogółu dojeżdżających.

/ *

Bo ośrodków miejskich o dużej koncentracji dojeżdżających,, uczniowie w przeważającej większości dowożeni są w systemie zor­

ganizowanym. Są to kursy specjalne autobusów komunikacji m iejskiej.

Należą do nich między innymi miasta: Brzeszcze /dowożonych 38%

ogółu dojeżdżających/, Olkusz /7 5 % /, Wolbrom /8 6 % /, Zawiercie/86%/- Do gmin dowożonych jest w systemie zorganizowanym 2744 uczniów, przy czym liczba dowożonych nie jest proporcjonalna do liczby do­

jeżdżających ogołem. Przypuszczalnie brany jest tutaj pod uwagę stopień trudności w dotarciu do szkoły, t j . odległość do szkoły, rozproszenie uczniów, możliwości komunikacyjne.

U przeciwieństwie do szkół szczebla podstawowego, badaniem dojazdów do szkół ponadpodstawowych objęte były wszystkie miasta i gminy województwa katowickiego. Ze 'względu na liczbę młodzieży dojeżdżającej do szkół można wyodrębnić trzy grupy miast. 1

Do pierwszej grupy należą miasta o liczbie dojeżdżających powyżej 3000. Są to miasta: Katowice, Bytom, Gliw ice, Racibórz, Rybnik, Sosnowiec, Tarnowskie Góry, Wodzisław ślą sk i. W miastach tych uczy się 10 0,3 tys. uczniów, t j . 51«0% ogółu uczących się w tych szkołach, dojeżdżający stanowią 55 ,0% ogółu dojeżdżających.

Drugą grupę stanowią miasta o liczbie od 1000-3000 dojeżdża­

jących i są to miasta: Ch^jzów, Chrzanów, Czecaowice-Dziedzice, Dąbrowa Górnicza, Uikołów, Łtysłowice, Olkusz, Pszczyna, T^chy, Zabrze, Zawiercie. Skupiają one 2 3 ,5 % ogółu dojeżdżających i 29 ,9%

ogółu uczniów szkół tego szczebla.

I

II uiastach stanówiącyoh trzecią grupę liczba dojeżdżających nie przekracza 1000 uczniów. Należą tutaj 22 miasta(w których

uczy się 17,4% ogółu uczniów, dojeżdżający stanowią 1 3 ,9 % . Do tej grupy zalicza się ta k ie miasta jak: Będzin, Brzeszcze, Czeladź, Jaworzno, Libiąż, Świętochłowice.

N gminach liczba uczniów dojeżdżających nie przekraoza 1000 uczniów, przy czym do gmin o największej koncentracji powyżej

300

dojeżdżających należą: Gierałtowice, Olkusz, Świerklaniec, Trze- k b in ia .

1 2

(13)

Wśród uczniów szkół ponadpodstawowych najbardziej popularnym środkiem lokomocji jest autobus PKS, któyym dojeżdża 4 3 ,4 % młodzie­

ży dojeżdżającej ogółem. Największa koncentracja dojeżdżającychv autobusami ypowyżej 10 00 / występuje w miastach: Rybnik / 1 1 % / , Wodzisław śląski / 1 1 % / , Gliwice / 9 % / , Racibórz / 8 % / Katowice /6 % /, Zawiercie /5 % /» Tarnowskie Góry /4 % /._

liniej popularnym środkiem lokomocji jest k o lej, którą doje i-

/

dża 2 5 ,0 % ogółu dojeżdżających do szkół.

Największymi ośrodkami koncentracji dojazdów młodzieży koleją do szkół o liczbie powytej 1000 są miasta: Katowice, Rybnik, Tar­

nowskie Góry, Gliw ice, Racibórz, Czecaowice-Dziedzice.

Do m i a ^ tych dojeżdża 57*0% ogółu dojeżdżających koleją w województwie. Wysoki stopień koncentracji dojeżdżających koleją

świadczy o stosunkowo dobrze rozwiniętej sieci połączeń kolejowych oraz koncentracji szkół w ośrodkach będących węzłami kolejowymi.

’ / ' - i

UCZNIOWIE DOCHODZĄCY DO SZKÓŁ SZCZEBLA PODSMWCMBGO I PCtiĄDPODSTA- WOWEGO.

Uczniowie zamiejscowi dochodzący do szkół obu szczebli sta­

nowią w województwie katowickim zaledwie 1 ,0 % ogółu uczących się w tych szkołach.

Do szkół podstawowych dochodzi codziennie 2440 d zieci w tym * 1007 do klas I- I II , natomiast do szkół ponadpodstawowych 1322 uczniów.

* ‘ •

W stosunku dp roku szkolnego 1975/76 odsetek dochodzących zmniejszył się w szkołach podstawowych z 1,8 % do l,3%t * szkołach ponadpodstawowych zwiększył się z 0 ,5 % do 0 ,7 % .

W latach szkolnych 1975/76 - 1980/81 liczba dochodzących kształtuje się w szkołach podstawowych wprost proporcjonalnie do

liczby uczniów ogółem, natomiast w szkołach ponadpodstawowych odwrotnie proporcjonalnie.

Zarowno w szkołach podstswowych nie wchodzących w skład zbiorczych szkół gminnych, jak też w zbiorczych szkołach gminnych wraz z malejącą liczbą uczniów, maleje liczba dochodzących.

13

(14)

.7 szkołach zawodowych niepełnych średnich wraz z malejącą liczbą uczniów ogółem w tych szkołach, maleje liczba dochodzących, natomiast w technikach i policealnych studiach zawodowych wraz z rosnącą liczbą uczniów ogółem, rośnie liczba dochodzących. I tak

« •

w technikach rośnie o połowę, w szkołach policealnych aż 5-krotnie.

W szkołach artystycznych*i liceach ogólnokształcących maleje liczba uczniów, zaś dochodzących wzrasta.

Dzieci dochodzące do szicół podstawowych zostały sklasyfiko­

wane w zależności od długości drogi: poniżej 2 km, 2-3« 3-4, 4-6, powyżej 6 km, natomiast młodzież szkół ponadpodstawowych: poniżej 3 . km, 3-4, 4-6, powyżej 6 km.

Przy odległości 3-6 km warunki dochodzenia można uznać za trudne, powyżej 6 km za bardzo trudne. Przy czym odgr^iają tutaj rolę również warunki topograficzne i jakość dróg.

Dzieci dochodzące do szkół poniżej 3 km stanowią 9 7 ,5 % , w miarę wzrostu odległości liczba uczniów maleje. Odsetek docho­

dzących 3-6 km wynosi 2 ,4 % .

Młodzież szkół ponadpodstawowych dochodząca powyżej 3 ¡sm sta­

nowi 6 8 ,4 % , od 3-6 km wynosi 18 ,1% , powyżej 6 km - 13 ,5% .

Dochodzenie do szicół ma szerszy zasięg w szkołach podstawo­

wych przy czym koncentracja występuje na odległości poniżoj 3 km, natomiast w szkołach ponadpodstawowych zasięg dochodzenia jest mniejszy, ale znaczny jest udział dochodzących z większych odleg­

łości, co stanowi szerszy społecznie pfoblem.

W stosunku do roku szkolnego 1975/76 liczba dochodzących*

według odległości kształtuje się jak poniżej: ' 14

ODLEGŁOŚĆ

z domu do szkoły;

p-szkoły podstawowe z-szkoły ponadpodsta­

wowe

1975/76 1980/81

w liczbach bezwzględ­

nych

w odset­

kach

w liczbach bezwzględ­

nych

w ods<

kach

OGÓŁEM P 3562 1 0 0 ,0 2440 10 0,0

z 1082 100,0 1322 10 0,0

poniżej 3 kn P 3355 9 4 ,2 237$ 9 7 ,5

z 73* 6 7 ,8 904 6 8 ,4

3 - 4 km p 195 5 ,5 55 2 ,2

z 115 1 0 ,6 J.72 13,0

4 - 6» kJL p 11 0 ,3 4 '0 ,2

z 62 . 5 ,7 67 5 ,1

powyżej & km p 1 0 ,0 2 0 ,1

z 171 1 5 ,9 ;

179

13 ,5

(15)

W szkołach,podstawowych liczba dochodzących maleje wraz .ze wzrostem odległości, natomiast w szkołach ponadpodstawowych obser­

wuje się wzrost liczby dochodzących we wszystkich przedziałach odległości, prz$ czym największy wzrost dochodzących występuje poniżej 3 *m, w miarę wzrostu odległości przyrost jest mniejszy.

Koncentrację dochodzących według miejsca zamieszkania rodzi­

ców i siedziby szkoły obrazuje poniższe zestawienie:

wyszczEGOmiasrE Pochodzący

z miast ze, wsi . Uczniowie dochodzący do szkół podstawowych

ogółem 218 2222

do miast

do wsi 105

- 113

301

1S;21 w tym do zbiorczych szkół gminnych ogółem 18 1477

do miast

do wsi 18 60

1417 Uczniowie dochodzący do szkół ponadpodsta­

wowych ogółem ,

do miast do wsi

1157 165

1154 3

143 22

W szkołach szczebla podstawowego dochodzenia koncentrują się na obszarach w si. Dochodzący do szkół zlokalizowanych na wsiach - stanowią 83 ,4% ogółu dochodzących, pray czym uczniowie pochodzący ze wsi stanowią 8 6 ,5 % ogółu.

Do ośrodków o największej koncentracji powyżej 100 dochodzą­

cych należą: m. Wolbrom /1 1 8 / oraz gminy: Bukowno / 2 4 3 / , Czecho- wice-Dziedzice / 1 7 1 / , Gorzyce / 1 0 6 / , Mierzęcice / 1 0 5 / , P il i c a /1 4 3 /, Trzebinia / 1 3 5 / , Tworóg / 1 2 7 / , Wolbrom / 1 3 1 / . Łącznie na .1279 do­

chodzących do szkół, 703 dochodzi z odległości poniżej 2 km.

Na powyższy fakt niewątpliwie wpływa rozmieszczenie szkół, ich zasięg oraz rozwój sieci komunikacyjnej. >•

W gminach takich jak: Bukowno, Czechowice-Dziedzice, Trzebi- . n ia , Wolbrom, gdzie liczba dochodzących z małych odległości jest większa niż dojeżdżających w ogóle świaaczy o tym, że szkoły zlo­

kalizowane są tak,aby możliwe oyło dochodzenie do szjcół.

W pozostałych gminach o dużej koncentracji dochodzących, liczba dojeżdżających Jest przeważająca, co sugeruje, że zasięg szkół jest większy.

(16)

W szkołach ponadpodstawowych w miastach koncentruj się 9 8 ,1 % ogółu dochodzących i są to w 8 9 ,0 % uczniowie pochodząc; z miast.

Największa Koncentracja, powyżej 100 dochodzących występuje w .mias­

tach: Katowice / 3 0 9 / , Rybnik /2 3 9 /» Bytom / 1 1 J / . Są to zarazem miasta o największej koncentracji dojeżdżających.

»

PODSUMOWANIE

Statystyczne ujęcie sytuacji młodzieży zamiejscowej szczegól­

nie dochodzącej oraz dojeżdżającej autobusem, koleją łub innymi środkami lokomocji pozwala na wskazanie rejonów, miejscowości w województwie Katowickim o szczególnym natężeniu dojazdów i kon­

centracji dochodzących.

V roku szkolnym 1980/81 dojazdy uczniów łącznie do szkół pod­

stawowych i ponadpodstawowych dominowały w miastach* Katowice/9,4%/

ogółu dojeżdżających/, Gliwice / 7 , 1 % / , Rybnik / 6 , 6 % / , Tarnowskie Góry / 5 , 8 % / , Wodzisław śląski / 5 , 1 % / , Racibórz / 4 , 8 % / , Bytim /^ ,7 % / Sosnowiec / 4 , 6 % / . Miasta te skupiają prawie połowę ogółu dojeżdża­

jących i 1/3 uczących się w województwie. Liczba dojeżdżających wynosi od 3528 - 7261 uczniów.

W stosunku do liczby uczniów ogółem w szkołach obu szczebli najwyższe współczynniki koncentracji dojeżdżających posiadają miastat Wodzisław śląski / 2 , 6 8 / , Rybnik /2 ,3 5 /« Toszek / 2 , 0 0 / , Gliwice / 1 , 8 6 / , Piekary śląskie / 1 , 8 0 / .

Do gmin o największej liczbie dojeżdżających «'granicach od 320-577 uczniów należą gminyi P ilic a , Trzebinia, Rudziniec, łyski, Świerklaniec, Gierałtowioe, Zbrosławice, Wielowieś, Krzyżanowice.

Najwyższe współczynniki koncentracji posiadają gminy:

Ogrodzieniec / 3 , 0 0 / , P ilica / 2 , 3 3 / , -Każnia Raciborska / 2 , 0 0 / , Mierzęcice / 2 , 0 0 / , Rudnik / 2 , 0 0 / .

Najwięcej uczniów zamiejscowych dochodzi do szkół zlokalizo­

wanych w miastach: Katowice /3 09 dochodzących/, Rybnik / 2 3 9 / , Wolbrom / 1 2 4 / , Bytom / 1 1 3 / , co stanowi 2 0 ,8 % ogółu dochodzących.

Najwyższe współczynniki koncentracji dochodzących występują w ciastach: Ogrodzieniec / 1 6 , 0 0 / , Wolbrom / 6 , 6 0 / , Piekary Śląskie / 3 . 0 0 / , Rybnik / 2 , 2 8 / , Żory / 2 , 2 0 / .

t gminach województwa katowickiego współczynniki są znacznie wyższe niż w miastach, średnio o kilka punktów, przy czym

(17)

najwyższe w gminach: Bukowno / 2 1 ,5 3 /* ¡iierzęcice / 1 5 , 0 0 / , Pilica / l £ , 3 3 / , Babice / l l , 5 0 / , Trzebinia /9 « 5 0 /, flolbrom / 3 , 7 5 / . Liczba dochodących wynosi oq 39 - 243 uczniów.

Zebrane dane stanowią materiał do analizy rozmieszczenia sie­

ci sz&olnictwa podstawowego i ponadpodstawowego w przekroju miast i'g m in , szczególnie zaś oceny dostępności sieci dla młodzieży po­

chodzącej z małych miast i wsi, dla których nauka połączona jest z dojeżdżaniem i dochodzeniem do szkoły.

Sieć szkół ogólnokształcących i zawodowych/ koncentruje się w większych ośrodkach na terenie województwa, co jest Uzasadnione powiązaniem sieci 3Zkół zawodowych z lokalizacją zakładów pracy oraz znacznym zasobem młodzieży szkolnej miejscowej.

Siftć szkół podstawowych jest bardziej dostosowana do miejsca zamieszkania d zie c i szkolnych o czym świadczy przeważający udział ticzniow miejscowych w ogólnej liczbie ¿czącjch się w tych szkołach.

Na terenach wiejskich i o dużym rozproszeni^! d zieci w wieku szkolnym, rozwinięta jest sieć punktów filia ln y c h . /

W związku z zarysowującą się w latach <30-tych tendencją wzrostu dzieci w szkołach podstawowych, co jest wynikiem zmian demograficznych lat 70-tych, konieczny jest rozwój .sieci szkolnict­

wa podstawowego. Koncepcja siec i szkół winna uwzględniać szkoły, których rejonizacja obejmuje pobliskie miejscowości o-zasięgu umożliwiającym dochodzenie i dojeżdżanie nie wymagające zakwatero­

wania poza domem rodzinnym.

W przypadku niemożliwości zagęszczenia szsół minimalizującego cza« dojazdu i odległość dochodzenia, koniecznym byłoby rozwinię­

cie komunikacji szkolnej zorganizowanej. *

'# przypadku szkół ponadpodstawowych niezbędna jest integracja sie c i szkół z siecią internatów szkolnych, biorąc pod uwagę, że sieć szrfół oraz uczniowie zamiejscowi koncentrują się głównie w miastach.

N oparciu o uzyskane dane, oraz dane sprawozdawcze w zakresie miejsc w internatach szkolnych, można szacunkowo określić zapo­

trzebowanie na miejsca w internatach.

Zasiadając, że w internatach powinni mieszkać wszyscy dojeż­

dżający powyżej 2 godz. oraz mieszkający na stancjach często

(18)

w nieodpowiednich «am okach stwierdza s ię , że w roku szkolnym 1930/81 w województwie katowickim istniał niedobór wynoszący około 2150 miejsc przy Jednoczesnym niewykorzystani:x 2174 miejsc w inter­

natach. Biorąc pod uwagę powyższe kryteria największe zapotrzebo-

«

wanie- na miejsca w internatach szkolnych występuje' w miastach:

Katowice, Sosnowieę, Zabrze /do każdego powyżej 400 uczniów dojeż-

%

dża powyżej 2 godz. i mieszka na stancjach i u krewnych/, Chorzów,

\

Dąbrowa Górnicza, Gliwice /powyżej 2 0 0 / , Rybnik, Tarnowskig Góry /powyżej 1 0 0 /.

* t

Analiza liczby młodzieży mieszkającej w internatach, dojeż­

dżającej dłużej n iż 2 godz. i mieszkającej na stanejach,*wskazuje nS brak koordynacji w kształtowaniu sieci internatów w stosunku do potrzeb w tym zakresie.

Ponadto konieczna jest rozbudowa sieci internatów szkolnych,

4

gdyż brak ich ogranicza dostęp młodzieży w iejskiej do szkół śred­

nich, o czym świadczy udział uczniów zamiejscowych pochodzących ze wsi stanowiący 3 2 ,4 % w stosunku do ogółu zamiejscowych w szkołach

średnich ogólnokształcących i zawodowych oraz policealnych.

Zarówno problem dojazdów,jak też przebywania w internatach

*

nie jest zjawiskiem korzystnym z punktu widzenia dodatkowego wy­

siłku fizycznego ucznia dojeżdżającego, kosztów, braku opieki w czasie dojazdów oraz dłuższego przebywania poza domem rodzinnym poddającym dziecko ujemnym wpływom środowiska.

Opracowała mgr Halina Byrczek

(19)

Tabl. 1 UCZNIOWIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 1/ PCHADPpDSTAWOTrYCH WEDŁUG MIEJSCA ZAMIESZKANIA S OKRESIE NAUKI ORAZ STOPNIA ORGANIZACYJNEGO

SZKOŁY

19

' Uczniowie zamieszkali w miejscowości w której znajduj« się

szkoła w innej )

WYSZCZEGÓL­

NIENIE Ogółem

razem z ro­

dzica­

mi _ ‘ /opie­

kunami/

w in­

terna cie /b u r ­ s i e /

na stan­

c j i lub u krew­

nych

razem

dojeż­

dża­

jący

docho dzą- cy »

OGÓŁEM ... 189174

Szko.

177081

ty podst 176969

awowe

8 5 27 12093 9653 2440 Szkoły nie

wchodzące w skład zbiór, czych szkół

gminnych ... 142279

\

138995 138930 43 22 3284 2339 945

Zbiorcze szkoły

46895 38086 1

38039 42 5

4

6809 '7314 1495 z i ego:

-szkoły eta­

nów iące siedzibę zbiorczej szkoły

gminnej ... 1£007 11408 11407

(

1 ,.3599 3210 389 -szkoły podpo.

rządkowane zbiorczym szkołom gmin

• • • • • • • • • • 28692 23739 23693 42 4 4953 3948 1005 -punkty

filia ln e . . . . 3196 2939 2939 • _ 257 . 156 101

OGÓŁEM . . . 196729

Szkoły 127765

ponadp<

101536

>dstawc 233^9

>we

2880 68964

_

67642 1322 Szkoły zawód o-

we~niepełne

średnie • • • • • • 90913 59326 40736 17762 828 31587 31026 561 Licea ogólno­

kształcące . . . 33355 27444 ■ 27062 205 177 5911 5858 53 Technika i rów

corzędne szko­

ły zawodowe . . 58258 3 3 H 2 27955 4433 724 25146 24589 557 Policealne stu

dia zawodowe . . 8^29 3902 1999 809 1094 4827 4752 75 Szkoły artys­

tyczne I i 11° 5474 3981 3784 140' 57 1493 1417 76

(20)

Tabl. 2 UCZNIOWIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH' I -PONADPODSTAWOWYCH DOCHODZĄCY DO SZKÓŁ WEDŁUG ODLEGŁOŚCI •

WYSZCZSGOINIENIE Odległość

r-ra&DB

»-miasto

«.w ie ś /wg siedziby szkoły/

Ogółem

poniżej

3 km 3-4 4-6 'powyżej

|6 km

Szkoły podstawowe •

m

OGÓŁEM ... r 2440 2379 55 4 *’ 2 *

m 406

385

15 4 2

w 2034 1994 40 -

w ty» uczniowie . . . . . r 1007 998 9 —

klas I- III m 172 171 1 — —

w 835 827 P — S •

pzkoły nie wcaodząca . . . . r 945 913 26 4 -r 2

w skład zbiorczych ■ 346 325 15 4 2

szkół gminnych w 599 588 11 —

Zbiorcze szkoły gmune • • r• 1495 1466 29 _ —

m 60 60 — — —

w 1435 1406 29 - •

7* Szkoły p<

OGÓŁEM ... r

suadpod

1322

stawowe

904 172 67 179

m 1297 891 162 65 179

w 25 13 10 2 •

Szkoły zawodowe niepełne r 561

389

57 28 87

średnie SI 546 382 49 28 87

w 15 7 8 — •

Licea ogólnokształcące r 53 26 25 2 •

m 51 26 25 - —

0

w 2 - — 2 —

r 557 ■ 399 ' 69 . 30 59

równorzędne & 549 393 67 30 59

w 8 6 2 ""

r 75 28 - 7 7 3 3

zawodowe B 75 28 7 7 ' 3 3

W — “• “ ' ■“

r 76 62 14 - -

i i n » m 76 62 14 - -

w •

(21)

T a b l . 3 UCZKIOHIE SZKÓŁ P0D6TA«0imfCH*/ DOJEŻDŻAJĄCY I DOCHODZĄCY DO SZKOL IEDŁUG MIAST I G O

W ty*

dojeżdżając; dochodzący

SIEDŹ TRĄ Ogółem razem w tym

doeoże Di ■ syste­

mie zorga- cizoea ny»

razem z togo

SZKOŁY » licz

bach bez-

«zgięd EJ eh

« *ogółu uiówUCZ-

■ licz bach baz-

•zglfd njch

• % . ogółu ucz- oióa

poni- taj 2 ia 2-3

powj-*

łaj 3 a

0 0 0 Ł K U ...

m iS T i

18917* 9653 Z *0 9 * 2 4 W X 1444 935 61

679* 18 0 ,3 / - 11. 0 ,2 1 10 -

1785 - 198 11,1 174 4 0 ,2 3 1 -

772 100 13.0 95 - - - - •-

*237 165 3.9 - 23 0 ,5 17 6 -

Czechowica-Dziedzice 3*32 - 2 0 ,1 - - - - - -

3259 ' 1 0 ,0 - 20 0 ,6 * 20 -

17381 - - ' - 13 0 ,1 - . 13 -

9985 ' 7

0 , 1 J - 7 0 ,1 7 -

5**7 * 0 ,1 ■ - - - - - -

Katfua Hac?Doraka • . . . 989 83 8 ,* 12 - - - - -

2939 - - - - - - -

162f - - - - - - - -

20*6 - - - - - - - -

79* 59 7 ,* - - - - * - -

3586 1 0 ,0 - - - - -

8080 22 0 ,3 - - - - - -

523 18 3 .* - 60 n , 5 60 - -

3790 357 9 ,* 267 - - - - -

2053 2 0 .1 * - - - -

6396 * 0 ,1 - 39 0 ,6 37 - 2

*572 14* 3 .1 9* - - - - -

2130 1*7 6,.9 20 5 0 ,2 - - 5

630* 28 V .* - 2 0 ,0 - - 2

Sierota no« ice Siąpicie 6896 - - - - - - -

S i t a i e n ... .. • 589 / 70 11,9 70 * - - - - -

5323 15 0 ,3 * 0 , 1 3 - -

77*7 7 0 ,1 - - - - - -

963 *27 * * ,3 106 - - - - -

2087 65 3,1 23 1.1 17 1 5

1302 236 18,1- 204 118 9 ,1 74 44 -

6231 ¿90 * , 7 * 250 37 9 ,1 1/ 36 -

G u m

6098 18 0 ,3 41 0 ,7 30 4 7

92* 15 1.6 - 69 01 0 -

1092 175 16,0 77 / - - - - -

1*08 11* 8 ,1 U l 42 3 ,0 26 16 -

B u k o w n o ... , 1052 179 17,0 100 243 23 ,1 173 66 4

Czacho«ice-Dziadzioa 21*8 69 3,2 65 171 *7 dl 3

(22)

T « b l . 3 UCZKIO»IE SZKÓŁ PODSTA»Or?CB*/ DOJEŻDŻAJACT I DOCHODZĄC! DO SZKOL WEDŁUG MIAST I (Mllfl / d o i . /

SIEDZIBA

SZKOLI Ogól«»

1 ty« i

dojeżdżający dochodzący

rate* • tya dowożę ni w syste­

mie zorga- nizowa nya

razes z tego

w licz bach bez- .wigied nych

■ *ogółu uct- oio*

w licz bach bez- względ nych

• % ogółu ucz­

niów

poni-

*•3 2-3 £ T

,3 ta.

Giinrr /d o k ./

957 - - •J 13 7 6

1335 93 7 .0 -

.

- - - -

1912 14 0 .7 - % 16 0 ,8 - 16 -

1220 -

.

- 81 6 ,6 40 41

19*1 * 203 10.5 - 106 5 ,5 46 60

176* 27* 15,5 - ' 68 . 3 ,9 35 30 3

7** 2*6 33 ,1 137, - - - r

1352 29* 21J7 - 4 0 ,3 4 - -

Kuźnia Raciborska-• • 536 177 33.0 8 4 - - - - -

Lestetjfnj • • • • • • • • • • • 1275 - - - - - - -

705 122 17.3 119 - - - - i

9*1 71 7 ,5 3d 7 0 ,7 7 -

_

1691 39* 23.3 - 2 # 0 ,1 2 - -

661 85 9 ,9 - *0 * . 6 26 12 -

368 281 32 .* - 105 12,1 5C 4 4 9

767 - - - 2 0 ,3 - 2 -

85® 17* 20,3 2 0 ,2 - .2 -

529 259 * 9 ,0 162 - - - -

1050 9* 9 ,0 93 50 * , 8 2 4 8 -

1178 121 10,3 60 52 * . * 23 27 2

Pietrowice Wielkie«* 998 252 25,3 £52 *5 * , 5 43 2 -

1122 89 7 ,9 85 2 0 ,2 - 2 -

1278 * 6 } 36,2 158 M 3 ‘ U , 2 114 29 -

1185 202 17,0 192 81 6 ,8 81 -

1715 63 3,7 60 U 0 ,6 6 5 % -

852 *206 3*,6 162 38 * ,6 5 33 -

1598 *26 26,? 22 - * - - - -

669 207 30.9 146 16 2 .* 16 -

1076 186 17,3 152 _ i - - ' - -

1175 15 1,3 - - - - - -

1210 - - - - - - V — -

55* 1*6 2 6 ,* - 18 3 ,2 13 - 5

*89 1 . 0 ,2 - \ 0 ,8 - 4 -

1*M - - - 135 9 ,5 * 83 52 - •

161* 221 13,7 9 127 7,9 11 116 -

965 3*5 33,7 - 3 0,3 2 X -

2 K 115

333 i«*:? 91

lU ? :? 2 ,

62

.2 6

1222 35 2 .9 23 12 8 3

W 191 31,9 177 52 8,7 10 39 3

1092 153 14,0 152 46 * ,2 38 6 2

» / bot aiałt powytaj ŁiO ty», ludnołci.

\

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :