Bibliografia prac drukowanych prof. dr hab. Jolanty A. Daszyńskiej za lata 1984–2021

11  Download (0)

Full text

(1)

https://doi.org/10.18778/0208-6050.110.03

Bibliografia prac drukowanych prof. dr hab. Jolanty A. Daszyńskiej za lata 1984–2021

1984

1. Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. „Kultura elit – kultura ludowa w XVIII w.”, „Rocznik Łódzki” 1984, t. XXIV, s. 317–320 (pod nazwiskiem panieńskim Czarnocka).

1985

2. Bibliografia prac drukowanych profesor doktor Zofii Libiszowskiej, „Rocznik Łódzki” 1987, t. XXVII, s. 19–33 (pod nazwiskiem panieńskim Czarnocka) [współautorzy: Z. Anusik, J. Grobis].

3. Jeffersoniańska koncepcja Uniwersytetu, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 1985, z. 22, s. 129–134 (pod panieńskim nazwiskiem Czarnocka).

4. Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. „Trzechsetna rocznica odsieczy Wied- nia”, „Rocznik Łódzki” 1985, t. XXXV, s. 312–314 (pod nazwiskiem panień- skim Czarnocka).

1989

5. Benjamina Franklina pierwsza podróż do Anglii (w świetle „Autobiografii”),

„Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 1989, z. 33, s. 59–72.

6. Franklin w Paryżu (1776–1778) – symbol nowej Ameryki, [komunikat na XIV Powszechnym Zjeździe Historyków Polskich], „Pamiętnik XIV Powszech- nego Zjazdu Historyków Polskich” 1993, s. 189–192.

7. [Rec.:] I. Rusinowa, Saratoga–Yorktown, Warszawa 1985, „American Studies”

1989, t. VIII, s. 177–180.

(2)

1994

8. Alexander Hamilton, The Tragic Hero, [rec.:] I. Rusinowa, Aleksander Hamil- ton, Ossolineum 1991, „American Studies” 1994, t. XIII, s. 130–132.

9. Misje Benjamina Franklina w Londynie w latach 1757–1775, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1994, ss. 139.

1995

10.Spór wokół przekształcenia Pensylwanii w kolonię królewską (1764–1765), „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 1995, z. 53, s. 25–40.

1996

11.Od „Junto” do Uniwersytetu – starania Benjamina Franklina o rozwój intelektu- alny społeczeństwa Pensylwanii (1727–1754), „Acta Universitatis Lodziensis.

Folia Historica” 1996, z. 57, s. 47–59.

1998

12.Przestrogi dla Polski i Anglii w pismach Stanisława Staszica i Benjamina Franklina, [w:] Oświeceni wobec rozbiorów Polski, red. J. Grobis, Łódź 1998, s. 215–227.

1999

13.Konformizm polityczny Benjamina Franklina w latach 1764–1766, „Acta Uni- versitatis Lodziensis. Folia Historica” 1999, z. 64, s. 83–99.

2000

14.Obraz wojny amerykańsko-angielskiej 1812 roku w wybranych polskich podręczni- kach i leksykonach historii wydanych po 1945 r., Warszawa 2000, s. 1–11 [współ- autorka: A. Nowakowska-Dryk].

2001

15.„Afera XYZ” jako polityczny dylemat prezydenta Johna Adamsa w świetle relacji Johna Marshalla, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 2001, z. 70, s. 43–59.

2002

16.Z życia Johna Marshalla – zagadki autobiografii, „Przegląd Nauk Historycznych”

2002, R. I, nr 2, s. 95–115.

(3)

2004

17.Kilka refleksji o tworzeniu państwa na przykładzie Stanów Zjednoczonych Ame- ryki. Ku pamięci Andrzeja Frycza Modrzewskiego, [w:] Dziedzictwo Andrzeja Frycza Modrzewskiego w myśli humanistycznej i politycznej. Materiały z Między- narodowej Konferencji Naukowej z okazji 500. rocznicy urodzin Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Piotrków Trybunalski–Wolbórz, 19–20 września 2013 r., t. I, red. J. Kukulski, Toruń 2004, s. 264–284.

18.Stany wobec polityki rządu federalnego Stanów Zjednoczonych Ameryki lat 1798–1830, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004, ss. 332.

19.W kierunku państwa federalnego (1776–1787). Europejskie reminiscencje amery- kańskich przemian, [w:] Europa unii i konfederacji. Idea jedności narodów i państw od średniowiecza do czasów współczesnych, red. K.  Ślusarek, Kraków 2004, s. 193–219.

2006

20.American Federalism – the Ideas, Hopes, and Reality In the Times of the Alien and Sedition Acts, „The Americanist”, vol. XXIII (The Politics of American Studies), eds W. Glass, A. Graff, Warsaw 2006, s. 141–151.

2007

21.Południowa Karolina wobec Unii w latach 1816–1831, [w:] Spory o państwo w dobie nowożytnej. Między racją stanu a partykularyzmem, red. Z.  Anusik, Łódź 2007, s. 483–504.

2008

22.Prawa i wolności w amerykańskiej rzeczywistości przełomu XVIII–XIX wieku,

„Mazowieckie Studia Humanistyczne” 2008, nr 1–2, s. 51–74.

23.„The Founding Era” oczami wybranych Europejczyków, [w:] Spotkania polsko- -amerykańskie, red. J. Marszałek-Kawa, S. Wojciechowski, Toruń 2008, s. 291–328.

2009

24. Foreword, [w:]  Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki. Reminiscencje w 220. rocznicę uchwalenia, red. J.A. Daszyńska, Łódź 2009, s. 11–20.

25. Pułapki Konstytucji federalnej (1787), [w:]  Konstytucja Stanów Zjednoczo- nych Ameryki. Reminiscencje w 220. rocznicę uchwalenia, red. J.A. Daszyńska, Łódź 2009, s. 209–223.

(4)

26.[Red.:] Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki. Reminiscencje w 220. rocz- nicę uchwalenia, red. J.A. Daszyńska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, ss. 528.

27.Słowo wstępne, [w:] Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki. Reminiscencje w 220. rocznicę uchwalenia, red. J.A. Daszyńska, Łódź 2009, s. 9–10.

2010

28.Narodziny tradycji. Symbole amerykańskiej demokracji, Wydawnictwo Uniwer- sytetu Łódzkiego, Łódź 2010, ss. 142.

29.[Rec.:] Zbigniew Lewicki, Historia cywilizacji amerykańskiej. Era tworzenia 1607–1789 [History of American Civilization: The Creative Era 1607–1789]

(reviewed by Jolanta A. Daszyńska), „The Americanist” [Warsaw] 2009/2010, vol. XXV (Rethinking American Nationalism), eds W. Glass, A. Graff, s. 176–178.

30.Rekonstrukcja historyczna a poznawanie historii, „W Centrum. Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego” 2010, nr 14, s. 3–4.

2011

31.Droga Pułaskiego do Savannah, [w:] Czas Ameryki. American Era. Księga ku czci Profesora dr hab. Krzysztofa Michałka, red. H. Parafianowicz, Białystok 2011, s. 27–44.

32.Ignacy Paderewski w Waszyngtonie – starania o amerykańską pomoc w odzyskaniu niepodległości Polski, „Muzealny Rocznik Historyczny” 2011, nr 1, s. 59–81.

33.John Caldwell Calhoun – dylematy politycznych wyborów, [w:] Władza i polityka w czasach nowożytnych, red. Z. Anusik, Łódź 2011, s. [305]–327.

34.Kilka refleksji na temat konstytucji federalnej Stanów Zjednoczonych Ameryki,

„Prawo i Polityka” 2011, t. III, s. 21–34.

35.Operacja Łódzka w aktualnych podręcznikach akademickich, monografiach i opra- cowaniach, [w:] Operacja Łódzka. Zapomniany fakt I wojny światowej, red. J.A. Da- szyńska, Łódź 2011, s. 29–40.

36.Operacja Łódzka w przededniu setnej rocznicy. Zagadnienia wstępne, [w:] Opera- cja Łódzka. Zapomniany fakt I wojny światowej, red. J.A. Daszyńska, Łódź 2011, s. 9–12.

37.[Red.:] Operacja Łódzka. Zapomniany fakt I wojny światowej, red. J.A. Daszyń- ska, Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński, Łódź 2011, ss. 163.

38.Wojenne wspomnienia – Boczki, styczeń 1945, „Biuletyn Szadkowski” 2011, t. XI, s. 173–175.

(5)

2012

39. Inscenizacje historyczne przypominające wydarzenia II wojny światowej – kilka refleksji, „W Centrum. Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego” 2012, nr 20, s. 11–13.

40. Łódź między pokojem a wojną, [w:] Łódź w czasie Wielkiej Wojny, red. J.A. Da- szyńska, Łódź 2012, s. 31–42.

41. Niewolnictwo i kompromisy: od Konstytucji do Ustawy Kansas–Nebraska, 1787–

1854, [w:] Amerykomania. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Andrze- jowi Mani, t. II, red. W. Bernacki, A. Walaszka, Kraków 2012, s. 181–194.

42. [Red.:] Łódź w czasie Wielkiej Wojny, red. J.A. Daszyńska, Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński, Łódź 2012, ss. 132.

43. Woodrow Wilson a nadzieje na odzyskanie niepodległości Polski, [w:] Ku wolności.

Czynniki wewnętrzne i międzynarodowe powstania niepodległych państw w Euro- pie Środkowo-Wschodniej w XIX–XX wieku, red. E. Wiśniewski, Łódź 2012, s. 157–179.

44. Wstęp, [w:] Łódź w czasie Wielkiej Wojny, red. J.A. Daszyńska, Łódź 2012, s. 7–10.

2013

45. Dolar, „Polityka. Pomocnik Historyczny. Wydanie Specjalne” [Warszawa] 2013, nr 10 (Stany Zjednoczone Ameryki: Jak rodziła się potęga. Od herbatki bostońskiej 1773 do pierwszej wojny światowej 1914), red. L. Będkowski, s. 102.

46. Flaga i hymn, „Polityka. Pomocnik Historyczny. Wydanie Specjalne” [War- szawa] 2013, nr 10 (Stany Zjednoczone Ameryki: Jak rodziła się potęga. Od herbatki bostońskiej 1773 do pierwszej wojny światowej 1914), red. L. Będkow- ski, s. 35.

47. Konstytucja wieńczy dzieło, „Polityka. Pomocnik Historyczny. Wydanie Spe- cjalne” [Warszawa] 2013, nr 10 (Stany Zjednoczone Ameryki: Jak rodziła się potęga. Od herbatki bostońskiej 1773 do pierwszej wojny światowej 1914), red. L. Będkowski, s. 28–30.

48. Ojcowie Założyciele, „Polityka. Pomocnik Historyczny. Wydanie Specjalne”

[Warszawa] 2013, nr  10 (Stany Zjednoczone Ameryki: Jak rodziła się potęga.

Od herbatki bostońskiej 1773 do pierwszej wojny światowej 1914), red. L. Będkow- ski, s. 21.

49. Operacja Łódzka 1914 – największa bitwa I wojny światowej, „Tydzień w Kolusz- kach” 2013, nr 47(793), s. 8.

(6)

50.Orzeł i Wielka Pieczęć, „Polityka. Pomocnik Historyczny. Wydanie Specjalne”

[Warszawa] 2013, nr 10 (Stany Zjednoczone Ameryki: Jak rodziła się potęga.

Od herbatki bostońskiej 1773 do pierwszej wojny światowej 1914), red. L. Będkow- ski, s. 32.

51.[Red.:] Łódź w drodze do niepodległości, red. J.A. Daszyńska, Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński, Łódź 2013, ss. 205.

52.Rekonstrukcja historyczna. Kilka refleksji nad nowym zjawiskiem kulturowym w Polsce, „Wiadomości Historyczne z Wiedzą o Społeczeństwie” 2013, R. LVI, nr 6, s. 11–14.

53.Stany Zjednoczone Ameryki, „Polityka. Pomocnik Historyczny. Wydanie Spe- cjalne” [Warszawa] 2013, nr  10 (Stany Zjednoczone Ameryki: Jak rodziła się potęga. Od herbatki bostońskiej 1773 do pierwszej wojny światowej 1914), red. L. Będkowski, s. 19–27.

54.The Presidential Elections from Washington to Jefferson. How did Americans elect their first presidents?, [w:] Polish Perspectives on American History. Insights, Inter- pretations, Revisions, ed. H. Parafianowicz, Białystok 2013, s. 33–50.

55.Wielka Wojna w wybranych współczesnych podręcznikach historii Stanów Zjedno- czonych Ameryki, [w:] Łódź, Polska i Europa Środkowo-Wschodnia w podręczni- kach do nauczania historii, red. Z. Anusik, M. Karkocha, J. Kita, E. Wiśniewski, Łódź 2013, s. 147–156.

56.Wstęp, [w:] Łódź w drodze do niepodległości, red. J.A. Daszyńska, Łódź 2013, s. 7–10.

57.Wuj Sam, „Polityka. Pomocnik Historyczny. Wydanie Specjalne” [Warszawa]

2013, nr 10 (Stany Zjednoczone Ameryki. Jak rodziła się potęga. Od herbatki bostońskiej 1773 do pierwszej wojny światowej 1914), red. L. Będkowski, s. 59.

2014

58.Kilka refleksji nad inscenizacjami historycznymi przypominającymi wydarzenia II wojny światowej, „Wiadomości Historyczne z Wiedzą o Społeczeństwie” 2014, R. LVII, nr 2, s. 34–37.

59.Łódź i Operacja Łódzka, [w:] J.A. Daszyńska, A.A. Kozłowska, T. Walkiewicz, Operacja Łódzka. W setną rocznicę wybuchu I wojny światowej, Łódź 2014, s. 6–48.

60.Operacja Łódzka. W setną rocznicę wybuchu I wojny światowej, Muzeum Trady- cji Niepodległościowych, Łódź 2014, ss.  104 [współautorzy: A.A.  Kozłowska, T. Walkiewicz].

(7)

61. The Elections of the First Three American Presidents: How Did Americans Elect Washington, Adams and Jefferson?, [w:] 2012 U.S. Presidential Election. Chal- lenges and Expectations, eds P. Laidler, M. Turek, Kraków 2014, s. 31–45.

62. Umundurowanie i uzbrojenie żołnierzy armii rosyjskiej i niemieckiej walczących w Operacji Łódzkiej, [w:] W pancerzu przez wieki. Z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej, red. M. Baranowski, A. Gładysz, A. Niewiński, Oświęcim 2014, Seria Homo Militans, t. II, s. 194–209.

63. Wielka bitwa, [w:] Bezbronne miasto. Łódź 1914–1918, red. J. Kusiński, Łódź 2014, s. 302–315 + 6 map.

2015

64. Amerykańska Konstytucja 1787 r. – wcielanie teorii w praktykę, [w:] Conventa et Parlamenta. Studia i szkice z dziejów parlamentaryzmu, red. T. Matuszak, Piotr- ków Trybunalski 2015, s. 125–140.

65. Dlaczego powinniśmy pamiętać o Operacji Łódzkiej, „Łódzkie Studia Teologiczne”

2015, t. XXIV, nr 2, s. 7–26. http://archidiecezja.lodz.pl/lst/pdf/24(2015-2)- Jolanta-A-Daszynska-Dlaczego-powinnismy-pamietac-o-Operacji-Lodzkiej.pdf 66. Od Redakcji, [w:] Legiony Polskie w czasie Wielkiej Wojny, red. J.A. Daszyńska,

Łódź 2015, s. 5.

67. [Red.:] Legiony Polskie w czasie Wielkiej Wojny, red. J.A. Daszyńska, Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński, Łódź 2015, ss. 118.

68. Rekonstrukcja historyczna: hobby, pasja, komercja?, „Wiadomości Historyczne z Wiedzą o Społeczeństwie” 2015, R. LVIII, nr 6, s. 4–13 [współautor: J. Chańko].

69. Rekonstrukcja historyczna wydarzeń pierwszej wojny światowej. Refleksje naukowo- -dydaktyczne, „Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym”

2015, t. XXXIV, nr 3, s. 101–116 [współautor: J. Chańko]. https://doi.org/

10.12775/KLIO.2015.031

70. Samochody pancerne jako nowa broń Wielkiej Wojny. Refleksje na przykładzie frontu wschodniego 1914–1915, [w:] „Mieczem i szczytem”. Broń na polu walki.

Z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej, red. A. Niewiński, Oświęcim 2015, Seria Homo Militans, t. IV, s. 162–176.

71. Wstęp, [w:]  Legiony Polskie w czasie Wielkiej Wojny, red. J.A.  Daszyńska, Łódź 2015, s. 7–12.

72. Załamanie pokojowej koncepcji prezydenta Wilsona, [w:]  Druga wojna świa- towa – wybrane zagadnienia konfliktu międzynarodowego, red. W.  Kozyra, I. Lasek-Surowiec, A.M. Zaręba, Chełm 2015, s. 29–40.

(8)

2016

73.Amerykańska konstytucja federalna. Kilka refleksji na temat łączenia teorii z prak- tyką, [w:] Czas wojny, czas pokoju: Stany Zjednoczone Ameryki od niepodległości do współczesności, t. III, red. Ł. Niewiński, Oświęcim 2016, s. 6–20.

74.Dla Zosi Kozłowskiej, [w:] HistorioZofia. Księga Jubileuszowa Zofii Teresy Koz- łowskiej, red. D. Konieczka-Śliwińska, S. Roszak, Warszawa 2016, s. 51–55.

https://www.academia.edu/28942481/HistorioZofia_ksi%C4%99ga_jubile- uszowa_Zofii_Teresy_Koz%C5%82owskiej

75.Niewolnictwo – trudny problem Stanów Zjednoczonych Ameryki, „Zeszyty Wiej- skie” [Łódź–Warszawa] 2016, t. XXII, s. 445–470. https://dspace.uni.lodz.pl/

xmlui/handle/11089/29658

76. Pierwsze elekcje prezydenckie w Stanach Zjednoczonych Ameryki – wdraża- nie teorii w praktykę, [w:]  Wokół wolnych elekcji w państwie polsko-litewskim XVI–XVIII wieku. O znaczeniu idei wyboru – między prawami a obowiązkami, red. M. Markiewicz, D. Rolnik, F. Wolański, Katowice 2016, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, nr  3526, s.  74–92. https://sbc.org.pl/

Content/390965/download/

77. Prawdziwy syn wolności. Kościuszko w amerykańskiej wojnie o niepodległość, 1776–1783, „Czasy Nowożytne” 2016, t. XXIX, s. 15–42.

78.[Red.:] Nieznane historie z Łodzi czasów Wielkiej Wojny, red. J.A. Daszyńska, Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński, Łódź 2016, ss. 139.

79.Wielka Zapomniana – Operacja Łódzka 1914 r., [w:] Nieznane historie z Łodzi czasów Wielkiej Wojny, red. J.A. Daszyńska, Łódź 2016, s. 35–55.

80.Wstęp, [w:] Nieznane historie z Łodzi czasów Wielkiej Wojny, red. J.A. Daszyń- ska, Łódź 2016, s. 7–12.

81.Wstęp, [w:] W służbie Rzeczypospolitej. Dzieje wojen i wojskowości w badaniach regionalnych, red. R. Kowalski, Nowy Targ 2016, s. 7–11.

2017

82.Blaski i cienie amerykańskiej konstytucji federalnej, [w:] Sic erat in votis [2]. Stu- dia i szkice ofiarowane Profesorowi Zbigniewowi Anusikowi w sześćdziesiątą rocz- nicę urodzin. Europa i świat w czasach nowożytnych, red. M. Karkocha, P. Robak, Łódź 2017, s. 343–354.

83. Dwie nekropolie: Stary Cmentarz przy ulicy Ogrodowej i wojenny cmentarz z I wojny światowej na Gadce Starej. Pamięć i zapomnienie, [w:] Ochrona za- bytków sakralnych, red. M. Różański, Łódź 2017, s. 205–219.

(9)

84.Jak Kościuszko został bohaterem amerykańskiej wojny o niepodległość. Fakty i mity, [w:] Polacy w Ameryce / Poles in America. Materiały z polsko-amerykańskiej kon- ferencji naukowej z okazji 50-lecia Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w War- ce, 27–28 czerwca 2017 roku, t. I, red. M. Kordas, K. Kucharski, I. Stefaniak, Warka 2017, s. 65–79.

85.Kilka refleksji na temat kompromisu Missouri, [w:] Historia na źródłach oparta.

Studia ofiarowane Profesorowi Tadeuszowi Srogoszowi w 65. rocznicę urodzin, red. A. Stroynowski, Częstochowa 2017, s. 739–761.

86.Kościuszko w walczącej Ameryce, 1776–1777, [w:] Tadeusz Kościuszko. Historia, współczesność, przyszłość. Relacje i zależności, red. M.J. Żychowska, Kraków 2017, s. 37–55.

87.Piłsudski – Legiony – Niepodległość. Pamięć pokoleń trwa, [w:] Rok Piłsudskiego, red. G. Romanowski, Łódź 2017, Biblioteka „Kroniki Miasta Łodzi”, t. XIII, s. 11–18. https://uml.lodz.pl/files/public/dla_mieszkanca/o-miescie/Kronika_

Miasta_Lodzi/KRONIKA_Pilsudski.pdf

88.Rekonstrukcje historyczne z perspektywy rekonstruktora, „Wiadomości Histo- ryczne z Wiedzą o Społeczeństwie” 2017, nr 2, s. 42–45.

89.„Walcząca” Prezes, „Rocznik Łódzki” 2017, t. LXVI, s. 93–110. http://www.

roczniklodzki.uni.lodz.pl/rocznik_66/Rocznik_Lodzki_66.pdf 2018

90.Aleksander Napiórkowski (1890–1920) – zapomniany łódzki bohater, [w:] Łódzcy bohaterowie 1918 roku, red. W. Jarno, P. Waingertner, Łódź 2018, s. 131–144 [współautorka: A. Czekalska].

91.Comment Kościuszko est devenu héros de la guerre d’indépendance américaine.

Faits et mythes, „Annales. Académie Polonaise des Sciences – Centre Scientifique á Paris” 2017–2018, vol. XIX, s. 107–120. https://paris.pan.pl/wp-content/

uploads/2019/01/TABLE_DES_MATIERES.pdf

92.Dlaczego historia to przedmiot (nie)lubiany?, [w:] Reformowanie edukacji histo- rycznej, red. J. Orzeł, S. Roszak, M. Strzelecka, A. Wieczorek, Toruń 2018, XII Toruńskie Spotkania Dydaktyczne, s. 104–113 [współautor: J. Chańko].

https://www.academia.edu/38113513/TORU%C5%83SKIE_SPOTKA- NIA_DYDAKTYCZNE_XII

93.Kryzysy i kompromisy w Stanach Zjednoczonych Ameryki czasów Ojców Założy- cieli, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018, ss. 335.

(10)

94. Nie szablą, a fortepianem. Ignacy Paderewski w walce o niepodległą Polskę, [w:] Karty z dziejów Tomaszowa Mazowieckiego. W 100.  rocznicę odzyska- nia niepodległości przez Polskę oraz 230-lecie powstania miasta, red. A. Wróbel, D. Warzocha, Tomaszów Mazowiecki 2018, s. 123–138.

95. Operacja Łódzka, „Biuletyn IPN. Pismo o najnowszej historii Polski” 2018, nr 6(151), s. 28–33.

96. Operacja Łódzka drogą do odzyskania niepodległości, „Rocznik Łódzki” 2018, t. LXVIII, s. 43–54. http://roczniklodzki.uni.lodz.pl/rocznik_68/Rocznik_

Lodzki_68.pdf

97. Poza linią frontu. Łódź końca 1914 roku – wybrane refleksje, „Acta Univer- sitatis Lodziensis. Folia Historica” 2018, z.  101, s.  [85]–102. https://doi.

org/10.18778/0208-6050.101.06 2019

98. Od Deklaracji Niepodległości, przez Artykuły Konfederacji i Wiecznej Unii, do konstytucji federalnej. Refleksje na temat trzech najważniejszych amerykańskich dokumentów, [w:] Najjaśniejsza Rzeczypospolita. Studia ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Stroynowskiemu, red. M. Durbas, Częstochowa 2019, s. 783–796.

99. Rada Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, [w:] 60-lecie Muzeum Tra- dycji Niepodległościowych w Łodzi. Księga Jubileuszowa, red. S. Wielichowska, Łódź 2019, s. 68–79.

2020

100. Kilka refleksji na temat niewolnictwa w czasie kryzysu Missouri 1819–1820, [w:] Świat – Polska – Łódź. Studia z dziejów społecznych i narodowościowych, red. W. Jarno, K. Lesiakowski, Łódź 2020, s. 29–46.

101. Od Lexington do Trenton. Kilka refleksji na temat żywiołu wody i jego wpływu na działania wojsk w pierwszych latach walki o amerykańską niepodległość, [w:] Oblicza wojny, t. I (Armia kontra natura), red. W. Jarno, J. Kita, Łódź 2020, s. 79–90. http://dx.doi.org/10.18778/8220-055-3.06

102. Operacja łódzka w świetle wspomnień Mieczysława Hertza, [w:] Łódzkie drogi do niepodległości, 1905–1918, red. J. Żelazko, Łódź 2020, s. 41–53.

103. Rebelia gorącej wody, 1799–1800, [w:] Wojna i prawo. Z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej, red. A. Niewiński, Lublin 2020, Seria Homo Militans, t. IX,s. 159–168. https://www.kul.pl/files/954/Wojna_i_prawo_druk.pdf

(11)

104. Rebelia Johna Friesa (1799–1800), [w:]  Władza i polityka w czasach nowo- żytnych. Dyplomacja i sprawy wewnętrzne, red. Z.  Anusik, M.  Karkocha, Łódź 2020, s. 213–220. https://doi.org/10.18778/8220-090-4.15

105. The problem of the abolition of slavery and maritime rights on U.S. vessels with regards to British-American relations in the first half of the 19th century, „Przegląd Nauk Historycznych” 2020, R. XIX, nr 2, s. [105]–139 [współautor: Nguyen van Sang]. https://doi.org/10.18778/1644-857X.19.02.04

106. Z pieśnią na ustach. Wybrane refleksje na temat roli pieśni i piosenek patriotycznych w walce o niepodległość, [w:] Bajończycy i inni. Szkice z dziejów polskiej irredenty, red. J. Cielebon, M. Hubka, Piotrków Trybunalski–Ujazd 2020, s. 105–121.

2021

107. Fakty i legendy wokół spalenia Waszyngtonu w 1814 roku, [w:] Oblicza wojny, t. V (Miasto i wojna), red. W. Jarno, J. Kita, Łódź 2021, s. 107–128. https://doi.

org/10.18778/8220-699-9.07

108. Rekonstrukcja historyczna. Wybrane refleksje własne, Wydawnictwo Uniwersy- tetu Łódzkiego i Wydawnictwo Hamal Andrzej Machejek, Łódź 2021, ss. 261.

Opracowała Małgorzata Karkocha

Uniwersytet Łódzki / University of Lodz https://orcid.org/0000-0002-7747-949X

Figure

Updating...

References

Related subjects :