• Nie Znaleziono Wyników

Zarządzeme nr z dnia r. postępowania kwalifikacyjnego dla nauczycieli stażystów ubiegających się o awans na stopień

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Zarządzeme nr z dnia r. postępowania kwalifikacyjnego dla nauczycieli stażystów ubiegających się o awans na stopień"

Copied!
7
0
0

Pełen tekst

(1)

ZESPÓŁSZKÓŁ

im. Jana Pawla II ·

ul. Góry św. Anny 21A Zarządzeme nr 9-2011 12 1

47·330 ZDZIESZOWICE

t el.lfax 77 484 49 97, 484 4Dfrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła 11 w Zdzieszowicach N/f' 7d.t;)oj!'J·()�c�9§

z dnia 04.06.2012r.

w sprawie Regulaminu Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół im. Jana Pawła 11 w Zdzieszowicach oraz Regulaminu

postępowania kwalifikacyjnego dla nauczycieli stażystów ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół im. Jana Pawła 11 w Zdzieszowicach

Na podstawie art. 39. l, pkt. l ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Tekst jednolity:

Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, ze zm.)

§l

Wprowadzam do stosowania Regulamin Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego (załącznik nr l) oraz Regulaminu

postępowania kwalifikacyjnego dla nauczycieli stażystów ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół im. Jana Pawła 11 w Zdzieszowicach

(załącznik nr 2)

§2

Zobowiązuje się nauczycieli do zapoznania się z treścią i przestrzegania postanowień w/w Regulaminu

§3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania

04.06.2012r.

DYREKTOR

ZESPOŁU SZKÓŁ

mgr MalgorlXtj ogalska

(2)

załącznik nr 1 do zarządzenia Dyrektora ZS nr 9-201/12

Regulamin Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół im. Jana Pawła 11 w Zdzieszowicach

§ 1.

1. Postępowanie kwalifikacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego przeprowadza Komisja Kwalifikacyjna, zwana dalej "komisją", powołana przez dyrektora szkoły.

2. Komisja podejmuje postępowanie kwalifikacyjne na podstawie wniosku wraz z dokumentacją skierowaną do dyrektora szkoły.

3. W skład komisji wchodzą:

a) dyrektor szkoły- jako jej przewodniczący, b) przewodniczący zespołu przedmiotowego, c) opiekun stażu,

d) przedstawiciel związku zawodowego, wskazany we wniosku

e) w pracach komisji może brać udział w charakterze obserwatora przedstawiciel organu prowadzącego i organu nadzorującego.

4. Pracami komisji kieruje jej przewodniczący.

S. Prace komisji są prowadzone, jeżeli w jej posiedzeniu bierze udział co najmniej 2/3 składu jej członków.

6. W sprawach proceduralnych dotyczących prac komisji, nieuwzględnionych w regulaminie, decyduje komisja w drodze głosowania zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków; w przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego.

7. Postępowanie komisji w sprawach proceduralnych jest jawne.

§2

1. Postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna się od analizy formalnej dokumentacji, załączonej do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego.

2. Komisja kwalifikacyjna bada wniosek wraz z dokumentacją w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia.

(3)

Zespół

Szkół lm. Jana Pawła 11 w Zdzleszowlcach

3. W przypadku gdy wniosek i dokumentacja nie spełniają wymagań formalnych, komisja zwraca wniosek i dokumentację, wskazując braki formalne oraz określając termin ich uzupełnienia.

4. Komisja kontynuuje postępowanie niezwłocznie po przedstawieniu uzupełnionego wniosku i dokumentacji.

5. Przewodniczący komisji kwalifikacyjnej powiadamia nauczyciela stażystę, który złożył wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego, o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, co najmniej na 14 dni przed datą posiedzenia komisji.

6. Komisja przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną, podczas której nauczyciel stażysta ubiegający się o stopień awansu zawodowego:

a) przedstawia sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego,

b) odpowiada na pytania członków komisji dotyczące wymagań określonych w rozporządzeniu MENiS w sprawie awansu zawodowego nauczycieli.

7. każdy z członków komisji (w tym również przedstawiciel związku zawodowego) ocenia spełnianie przez nauczyciela wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu zawodowego, według skali punktowej od O do 10.

§ 3.

1. Nauczyciel otrzymuje akceptację komisji w przypadku uzyskania co najmniej 2/3 możliwych do uzyskania punktów.

2. Komisja wydaje nauczycielowi zaświadczenie o akceptacji.

§ 4.

Nauczyciel nie otrzymuje akceptacji komisji w przypadku nieuzyskania wymaganej liczby punktów, o których mowa w § 3 ust. 1.

§s.

1. Komisja umarza postępowanie kwalifikacyjne w przypadku:

a) ponownego orzeczenia komisji o niespełnieniu wymagań formalnych

b) odstąpienia wnoszącego wniosek od zamiaru ubiegania się o nadanie stopnia nauczyciela kontraktowego (pisemna forma)

c) nie przedstawienia uzupełnionego wniosku i dokumentacji w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 3

2. postanowienie komisji o umorzeniu postępowania kwalifikacyjnego wykonuje

przewodniczący komisji, w trybie art. 14 § 2 kodeksu postępowania administracyjnego.

1. Prace komisji są tajne.

§ 6.

(4)

2. Z przebiegu prac komisji i podjętych rozstrzygnięć wraz z uzasadnieniem sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji.

3. Podjęte rozstrzygnięcia przez komisję są ostateczne.

Postanowienia końcowe:

Regulamin obowiązuje od dnia 04.06.2012r.

ZESPOŁ SZKóŁ

im. -jana Pawła II

c�l. Gory św. Anny 21A

47-330 ZDZIESZOWICE tel./fQx 77 �84 49 97, 484 45 97

N' FJ <f o t 'J nP:ff.t:Js

§ 7.

DYREKTOR

Z ESPO{f �� ӣ

mgr Małgorzata

[

aga/ska

(5)

Zespół

Szkół lm. Jana Pawła 11

w Zdzleszowlcach

załącznik nr 2 do zarządzenia Dyrektora ZS nr 9-201/12

REGULAMIN

postępowania kwalifikacyjnego dla nauczycieli stażystów ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół im. Jana Pawła 11 w Zdzieszowicach

§ l.

l. Postępowanie kwalifikacyjne dla nauczycieli stażystów ubiegających się o awans na stopień

nauczyciela kontraktowego przeprowadza Komisja Kwalifikacyjna zwana dalej "komisją", powołaną przez Dyrektora Zespół Szkół im. Jana Pawła w Zdzieszowicach

2. Komisja podejmuje postępowanie kwalifikacyjne na podstawie wniosku- wraz z dokumentacją­

nauczyciela stażysty skierowanego do Dyrektora w kolejności wpływu wniosku w 3. W skład komisji wchodzą

a) dyrektor szkoły- jako przewodniczący, b) przewodniczący zespołu przedmiotowego, c)· opiekun stażu,

d) przedstawiciel związku zawodowego, wskazany we wniosku przez nauczyciela, e) w pracach komisji może brać udział w charakterze obserwatora przedstawiciel organu

prowadzącego i nadzorującego szkołę.

4. Komisja przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne na wniosek nauczyciela skierowany do dyrektora szkoły, złożony do 30 czerwca danego roku decyzja wydana do 31 sierpnia, na wniosek złożony do 31 października decyzja wydana do 31 grudnia danego roku.

5. Legitymację do uczestniczenia w pracach komisji stanowi "postanowienie Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła 11 w Zdzieszowicach Szkoły nr ... w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej.

6. Pracami komisji kieruje jej przewodniczący.

7. Prace komisji są prowadzone, jeżeli w jej posiedzeniu bierze udział co najmniej 2/3 składu jej członków

8. W sprawach proceduralnych dotyczących prac komisji, nieuwzględnionych w regulaminie, decyduje komisja w drodze głosowania zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków w przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego.

9. Postępowanie komisji w sprawach proceduralnych jest jawne

(6)

§2.

1. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza się w dwóch etapach.

2. W pierwszym etapie komisja:

a) zapoznaje się z dokumentacją załączoną do wniosku nauczyciela o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego i orzeka- zwykłą większością głosów- czy spełnione są wymagania formalne (wypełnienie formularza analizy dokumentacji),

b) głosowanie jest jawne w przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego, c) w przypadku gdy wniosek oraz dokumentacja nie spełniają wymagań, o których mowa w

pkt. a), komisja zwraca wniosek i dokumentację, wskazując braki oraz określając termin ich uzupełnienia.

3. W drugim etapie komisja:

a) przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną. Stażysta przedstawia sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego i odpowiada na pytania komisji dotyczące wymagań

kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela kontraktowego, b) każdy z członków komisji ocenia spełnienie przez nauczyciela wymagań niezbędnych do

uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego, według skali punktowej od "0" do "10"

(wypełnienie karty punktowej),

§ 3.

1. Nauczyciel otrzymuje akceptację komisji w przypadku uzyskania co najmniej 7 punktów z średniej arytmetycznej. Stosowne zaświadczenie podpisuje przewodniczący komisji.

2. Komisja wydaje nauczycielowi zaświadczenie o akceptacji.

§4.

1. Nauczyciel nie otrzymuje zaświadczenia komisji o akceptacji w przypadku:

a) ponownego orzeczenia komisji o niespełnieniu wymagań formalnych na zasadach, o

(7)

Zespół Szkół lm. Jana Pawła 11

w Zdzleszowlcach

których jest mowa w § 2. ust.2 pkt. c.

b) nieuzyskania wymaganej liczby punktów o których mowa w § 3. ust. l

§S.

l. Komisja umarza postępowanie kwalifikacyjne w przypadku:

a) odstąpienia wnoszącego wniosek od zamiaru ubiegania się o nadanie stopnia nauczyciela kontraktowego (forma pisemna),

b) nieprzedstawienia uzupełnionego wniosku i dokumentacji, o których jest mowa w§2 ust.

2 pkt. c).

2. Postanowienia komisji o umorzeniu postępowania kwalifikacyjnego wykonuje przewodniczący komisji, w trybie, Art. 14 §2 kodeksu postępowania administracyjnego.

l. Prace komisji są tajne.

§ 6.

2. Z przebiegu prac komisji i podjętych rozstrzygnięć wraz z uzasadnieniem sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji.

3. Podjęte rozstrzygnięcia przez komisję są ostateczne.

Postanowienia końcowe:

Regulamin obowiązuje od dnia 04.06.2012r.

ZESPOŁ SZKOL

im. Jana PawŁa II

ul. Góry św. Anny 21A 47_330 ZDZIESZOWICE

·el./fax 77 484 49 97,484 45 97 NIP 740-1.11-nO-S.GS

DYREKTOR

ZESPO «;.;, KÓŁ

mgr Małgorza!�

i}

togalska

Cytaty

Powiązane dokumenty

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości

➢ Przeprowadzenie co najmniej 2 godzin zajęć otwartych dla nauczycieli szkoły, w której odbywa staż, oraz dokonać ich ewaluacji w obecności, w

− Notatki własne, uwagi dotyczące przeczytanej literatury oraz poprawnie sformułowany plan rozwoju zawodowego.. − Prawidłowe relacje z opiekunem w trakcie trwania

− Przygotowanie projektu sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju. − Projekt sprawozdania z realizacji planu rozwoju

Lekcje otwarte oraz obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.. Doskonalenie warsztatu i metod

w ust.4, jest udzielanie nauczycielowi pomocy, w szczególności w przygotowaniu i realizacji w okresie stażu planu rozwoju zawodowego nauczyciela, oraz opracowanie projektu oceny

UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI, W TYM PRZEZ PROWADZENIE ZAJĘĆ OTWARTYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI STAŻYSTÓW I

c) opis i analiza uzyskania umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie podstawowym, a w przypadku nauczycieli języków obcych - uzyskanie