1 Nowa Huta Śródmieście Krowodrza Podgórze

Pełen tekst

(1)

tel. (012) 616 17 89, tel./fax. (012) 616 12 17, 616 12 36

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej „specyfikacją”)

1. Informacje o zamawiającym.

Gmina Miejska Kraków, zwana w dalszej części „zamawiającym” z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3-4, Regon 350508747, NIP 676-10-13-717.

2. Tryb udzielenia zamówienia.

Zamówienie publiczne udzielane jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, w trybie przetargu nieograniczonego.

3. Opis przedmiotu zamówienia - „Wykonanie operatów szacunkowych – lokale mieszkalne (4 części) – 21 edycja”.

3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości lokalowych określających:

 wartość rynkową lokalu mieszkalnego (niewyodrębnionego lub wyodrębnionego) lub lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalne (niewyodrębnionego lub wyodrębnionego) wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej,

 wartość rynkową lokalu mieszkalnego (niewyodrębnionego lub wyodrębnionego) powstałego z adaptacji części wspólnych budynków (np. strychy),

 cenę 1 m² nieruchomości gruntowej, na której usytuowany jest budynek, z lokalem (niewyodrębnionym lub wyodrębnionym) przeznaczonym do zbycia,

 wartość rynkową pomieszczenia przynależnego do lokalu (niewyodrębnionego lub wyodrębnionego),

 zaktualizowaną na dzień wykonania operatu wartość nakładów poniesionych przez Gminę Miejską Kraków/Skarb Państwa przez okres 10 lat od daty remontu lokalu (niewyodrębnionego lub wyodrębnionego),

 wartość nakładów poniesionych przez osoby, które dokonały - za zgodą właściciela – przebudowy lub rozbudowy budynku stanowiącego własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego w wyniku czego powstał lokal o przeznaczeniu mieszkalnym – stosownie do brzmienia art. 218 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004, Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.),

 wartość nakładów poniesionych przez osoby, które dokonały przebudowy lub rozbudowy budynku w wyniku czego powstał lokal o przeznaczeniu mieszkalnym – stosownie do brzmienia przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny Dz. U. z 1964 r.

Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) w zakresie dotyczącym nakładów koniecznych, położonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków w jednostkach ewidencyjnych:

częściNr Jednostka

ewidencyjna Gmina Miejska Kraków (ilość

lokali)

Skarb Państwa (ilość lokali)

Razem do wyceny w 2009 roku

1 Nowa Huta 352 5 357

2 Śródmieście 252 2 254

3 Krowodrza 252 3 255

4 Podgórze 154 5 159

3.2. Operaty szacunkowe winny być wykonane zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)

(2)

i rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2109 z późn. zm.) oraz standardami zawodowymi rzeczoznawców majątkowych wydanymi przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

3.3. Wykonawca zobowiązany jest w ramach wynagrodzenia umownego do sporządzenia aktualizacji operatu szacunkowego w przypadku stwierdzenia, iż wartość nieruchomości przedstawiona w operacie szacunkowym uległa zmianie przed upływem okresu 12 miesięcy od daty jego sporządzenia (art. 156 ust. 3 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami - tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm).

3.4. Wykonawca zobowiązany jest w ramach wynagrodzenia umownego do umieszczenia stosownej klauzuli w operacie szacunkowym, potwierdzającej jego aktualność, w przypadku stwierdzenia przez rzeczoznawcę majątkowego, który sporządził operat szacunkowy, że po okresie 12 miesięcy od daty jego sporządzenia, wartości przedstawione w operacie szacunkowym nie uległy zmianie (art. 156 ust. 4 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami - tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm).

3.5. Wykonawca użyje do wykonania operatów szacunkowych materiałów własnych, oraz pokryje koszty związane z wykorzystaniem i zakupem materiałów geodezyjnych wymaganych do sporządzenia operatów szacunkowych (np. mapa ewidencyjna, wypis z rejestru gruntów) oraz badaniem ksiąg wieczystych.

3.6. Wynagrodzenie za wykonywanie operatów szacunkowych będzie określone na podstawie ceny jednostkowej obejmującej wykonanie operatu szacunkowego jednego lokalu mieszkalnego, zgodnie z przedmiotem zamówienia.

3.7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby zlecanych operatów szacunkowych w poszczególnych częściach podanych w przedmiocie zamówienia.

Złożenie zlecenia uzależnione jest od potrzeb i zadań, jakie będzie miał do zrealizowania Wydział Skarbu Miasta z zastrzeżeniem, że ograniczenie wartości zleceń w poszczególnych częściach zamówienia nie będzie większe niż 50 % wartości danej części.

3.8. Wykonawca zobowiązany jest, przed zawarciem umowy, do przedstawienia Zamawiającemu aktualnej polisy od odpowiedzialności cywilnej potwierdzającej, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. 25 000 euro.

3.9. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

71.31.90.00-7.

3.10. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne części: od 1 do 4. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części zamówienia.

3.11. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

3.12. Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcom z zastrzeżeniem pkt 5.2. specyfikacji.

3.13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3.14. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

4. Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 14 grudnia 2009 roku.

Terminy realizacji zamówienia dla poszczególnych zleceń:

 do 14 dni od daty otrzymania zlecenia w przypadku złożenia zlecenia na wykonanie nie więcej niż 15 operatów szacunkowych,

 do 21 dni od daty otrzymania zlecenia w przypadku złożenia zlecenia na wykonanie więcej niż 15 operatów szacunkowych.

Każdorazowe zlecenie nie będzie obejmowało więcej niż 30 operatów szacunkowych.

5. Warunki udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

5.1. spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy;

5.2. dysponują lub będą dysponować w okresie przewidzianym na realizację zamówienia zespołem składającym się z minimum trzech rzeczoznawców majątkowych posiadających uprawnienia zawodowe rzeczoznawcy majątkowego oraz doświadczenie w zakresie wykonania co najmniej

(3)

30 operatów szacunkowych przez każdą ze wskazanych do realizacji zamówienia osób (każdego z członków zespołu), w tym minimum 15 wymienionych operatów szacunkowych powinno odpowiadać przedmiotowi zamówienia, tj. wykonania operatów szacunkowych dla nieruchomości lokalowych.

6. Oświadczenia i dokumenty, jakie wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie, forma dokumentów oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.1. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawców zostanie dokonana w oparciu o dokumenty, o których mowa w punkcie 6.2.1.- 6.2.9. specyfikacji.

6.2. Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:

- w celu potwierdzenia, że posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy:

6.2.1. Oświadczenie Wykonawcy – wypełnione i podpisane odpowiednio przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (załącznik nr 3A do specyfikacji) albo przez Pełnomocnika reprezentującego Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (załącznik nr 3B do specyfikacji),

6.2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oznacza to, że powinno ono być wydane w trybie opisanym w dziale VII kodeksu postępowania administracyjnego – samo stwierdzenie przez właściwy organ zgodności z oryginałem z podaniem daty nie spełnia wymogów ustawy (nie jest wydaniem zaświadczenia),

6.2.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

6.2.4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z uiszczaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

6.2.5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.

1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

6.2.6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.

1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- w celu potwierdzenia opisanego warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

6.2.7. Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca w celu wykonania zamówienia wraz z informacjami na temat ich doświadczenia (wykonania operatów) niezbędnego do wykonania zamówienia, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4A i 4B do specyfikacji. W sytuacji, gdy Wykonawca wskazał osoby zdolne do wykonania zamówienia (posiadające uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego), którymi będzie dysponował wraz z ofertą winien złożyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia tych osób (jeżeli dotyczy).

6.2.8. Dokumenty wystawione przez Zleceniodawcę potwierdzające, że wszystkie operaty szacunkowe wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 6.2.7. specyfikacji zostały wykonane z należytą starannością.

6.2.9. Uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego dla osób wskazanych do realizacji zamówienia w załączniku nr 4A i 4B do specyfikacji.

(4)

- oraz inne dokumenty:

6.2.10. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy Formularz oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do specyfikacji,

6.2.11. Dowód wniesienia wadium.

6.2.12. Pełnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.

6.3. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą.

6.3.1. Gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punktach 6.2.2 - 6.2.6 składa:

a) dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

c) dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

d) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust.

1 pkt 4-8 ustawy – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.3.2. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 6.3.1 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

6.4. Forma dokumentów.

6.4.1. Wszystkie dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy na każdej zapisanej stronie poświadczanego dokumentu, z zastrzeżeniem, że pełnomocnictwo może być przedłożone wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza (kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez ustanowionego pełnomocnika).

6.4.2. Gdy przedstawiona kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, a zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób, może on zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu.

6.4.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy.

6.4.4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, poświadczenia za zgodność z oryginałem winien dokonać Pełnomocnik.

7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy:

(5)

7.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (np. członkowie konsorcjum) są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy.

7.2. W takim przypadku – oprócz dokumentów wymienionych w pkt. 6.2. specyfikacji – wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani do złożenia w ofercie Pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika, o którym mowa w pkt. 7.1. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo może być przedłożone wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza.

7.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego składają:

7.3.1. każdy z osobna dotyczące ich dokumenty wymienione w punktach 6.2.2. – 6.2.6.,

7.3.2. Oświadczenie Pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (pkt. 6.2.1. specyfikacji) – wg załącznika 3 B do specyfikacji.

7.3.3. dokumenty wskazane w pkt. 6.2.7. – 6.2.9. składają ci z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, którzy spełniają warunek, na potwierdzenie którego wymagany jest dany dokument.

Uwaga: wszystkie kopie dokumentów składnych w ofercie powinien podpisać za zgodność z oryginałem Pełnomocnik. Pełnomocnik podpisuje także w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Formularz Oferty oraz załącznik nr 2 do specyfikacji dla części, na które Wykonawca składa ofertę.

8. Sposób porozumiewania się stron w niniejszym postępowaniu oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów:

8.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują drogą pisemną lub faksem. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

8.2. Korespondencję pisemną należy kierować na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Organizacji i Nadzoru, Oddział Zamówień Publicznych, 31-004 Kraków, Plac Wszystkich Świętych 3 - 4.

8.3. Korespondencję w formie faksowej należy kierować na numer faksu: +48 12 616 1217 lub +48 12 616 1236.

8.4. Ofertę w postępowaniu można złożyć wyłącznie w formie pisemnej.

8.5. Specyfikację istotnych warunków zamówienia zamieszczono na stronie www. Zamawiającego pod adresem http://www.bip.krakow.pl/.

9. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami w sprawach formalnych:

Magdalena Paluch tel. +48 12 61 61 789, Marcin Żak tel. +48 12 61 61 289.

10. Wyjaśnienia oraz zmiana treści specyfikacji:

Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. Wyjaśnienia treści specyfikacji oraz jej ewentualne zmiany będą dokonywane na zasadach i w trybie art. 38 ustawy.

11. Wadium:

11.1. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:

Część 1 1 300 zł

Część 2 1 500 zł

Część 3 1 300 zł

Część 4 600 zł

11.2. Wadium może być wnoszone:

(6)

 Przelewem – wpłacane na rachunek Urzędu Miasta Krakowa (nr 27 1240 4722 1111 0000 4856 4667) z dopiskiem „wadium – OR-12.3410-226/08 „Wykonanie operatów – 21 edycja” – część 1/2/3/4” w taki sposób, aby przed upływem terminu składania ofert wadium znajdowało się na ww. rachunku;

 w poręczeniach bankowych, poręczeniach pieniężnych spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. nr 42 poz. 275) – składane w oryginale w kasie Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Krakowa za potwierdzeniem przyjęcia przed upływem terminu składania ofert lub załączane do oferty (tj. w kopercie z ofertą, w takim przypadku zamawiający przekaże oryginał dokumentu stanowiącego wadium do kasy).

11.3. Dopuszczalne jest złożenie wadium w więcej niż jednej formie.

11.4. Właściwa kasa Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Krakowa znajduje się w budynku przy pl. Wszystkich Świętych 3/4 na parterze – jest czynna w poniedziałki w godzinach 9.00-16.30, od wtorku do piątku w godzinach 8.00-15.00. Kasa potwierdza jedynie przyjęcie dokumentu stanowiącego wadium – nie zajmuje się oceną, czy spełnia ono wymagania Zamawiającego.

11.5. Wadium wnoszone w formie gwarancji i poręczeń musi spełniać następujące wymogi:

 być wystawione na Gminę Miejską Kraków (31-004 Kraków, pl. Wszystkich Świętych 3-

 zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się 4);

on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy;

 w przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia – obejmować zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) z tytułu związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia działań lub zaniechań opisanych art. 46 ust. 4a i 5 ustawy każdego z tych wykonawców;

 okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania ofertą.

11.6. Zamawiający zwróci wadium w sposób odpowiadający formie wnoszenia w przypadkach wymienionych w art. 46 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych. W przypadku wpłaty przelewem Zamawiający zwróci kwotę wadium wraz z odsetkami wynikającymi z umowy prowadzenia rachunku, pomniejszoną o koszty prowadzenia rachunku oraz o prowizje bankowe. Wadium wniesione inaczej niż w pieniądzu kasa Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Krakowa wydaje (przesyła) wykonawcom za potwierdzeniem odbioru. Zamawiający zatrzyma wadium w wypadku, gdy zajdzie jedna z okoliczności wymienionych w art. 46 ust.4a i 5 ustawy.

12. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia.

13. Termin związania ofertą:

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

14. Sposób przygotowania oferty:

14.1 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

14.2 Wykonawca sporządza pisemną ofertę w języku polskim w sposób czytelny i trwały.

Oświadczenia i dokumenty składające się na ofertę muszą być podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji Wykonawcy zgodnie z informacjami zawartymi w dokumentach rejestrowych Wykonawcy lub przez osobę/y posiadającą/e odpowiednie pełnomocnictwo do dokonywania czynności prawnej, udzielone przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji Wykonawcy. Podpisy należy składać w sposób umożliwiający identyfikację podpisującego.

14.3 Poprawki muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisami osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy.

(7)

14.4 W Formularzu Ofertowym wartości liczbowe należy wpisywać w każdej pozycji wyłącznie cyframi, a w miejscach gdzie jest to wyraźnie wskazane także słownie (nie stosuje się wyrażenia „jw.” i równoważnych).

14.5 Część oferty, która zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a wykonawca zastrzega ich poufność, należy umieścić w odrębnej kopercie z opisem „Zastrzeżona część oferty”. Zamawiający nie odpowiada za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa przekazanych mu przez Wykonawcę wbrew postanowieniom niniejszego podpunktu. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

14.6 Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).

14.7 Wykonawca powinien ponumerować każdą zapisaną stronę oferty oraz wpisać liczbę stron w ”Formularzu Oferty”.

14.8 Dokumenty tworzące ofertę powinny być zszyte (spięte, oprawione, zbindowane itp.) w sposób uniemożliwiający ich wypięcie (zdekompletowanie).

14.9 Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i trwale zamkniętej kopercie lub opakowaniu.

14.10 Na kopercie lub opakowaniu należy umieścić następujące informacje:

Nazwa i adres wykonawcy (ewentualnie pieczęć)

Wydział Organizacji i Nadzoru UMK, Oddział Zamówień Publicznych Znak sprawy: OR-12.3410 – 226/08

Oferta na „Wykonanie operatów szacunkowych – lokale mieszkalne (4 części) – 21 edycja”.

Nie otwierać przed 26 lutego 2009 r. godz. 13:30

15. Termin i miejsce składania i otwarcia ofert:

15.1. Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać na adres: Urząd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, Kancelaria Magistratu (parter), stanowisko nr 1 – nie później niż do dnia 26 lutego 2009 r. do godz. 13:00 Kancelaria Magistratu jest czynna od poniedziałku do piątku od 800– 1800. Oferty złożone po terminie nie będą otwierane. Zostaną one zwrócone bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

15.2. Termin i miejsce otwarcia ofert

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 26 lutego 2009 r. o godz. 13:30 w budynku Urzędu Miasta Krakowa, Pl. Wszystkich Świętych 3 -4, w sali 306.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny.

16. Sposób obliczenia ceny oferty:

16.1. Wykonawca ma obowiązek podać w Formularzu Oferty cenę jednostkową (brutto) za wykonanie wybranych części zamówienia oraz stawkę VAT.

16.2. Podane w ofercie ceny jednostkowe muszą uwzględniać wszystkie wymagania zamawiającego określone w niniejszej specyfikacji oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia.

16.3. Wszystkie koszty uzyskania niezbędnych materiałów do wykonania operatów szacunkowych zostaną wkalkulowane w podaną do oferty cenę usługi.

16.4. Ceny w ofercie należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując zasadę opisaną w § 9 ust. 6 rozporządzenia Ministra Finansów dnia 25 maja 2005 r.

w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom (…), (Dz. U. Nr 95, poz. 798 z późn. zm).

(8)

16.5. W przypadku wykonawców, którzy posiadają siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności lub stałe miejsce zamieszkiwania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli to zamawiający będzie zobowiązany do rozliczenia podatku od towarów i usług, zamawiający – wyłącznie dla celów porównania ofert – doliczy do podanej ceny podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi polskimi przepisami podatkowymi. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczyta cenę wskazaną w Formularzu Oferty.

17. Informacje dotyczące walut obcych:

17.1. Rozliczenia między wykonawcą a zamawiającym prowadzone będą w polskich złotych (PLN).

17.2. Jeżeli w załączonych do oferty dokumentach potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu będą podane wartości w innej walucie niż PLN, będą one przeliczane na PLN według kursu średniego NBP danej waluty z daty wystawienia danego dokumentu.

18. Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert:

18.1. Oferty dla poszczególnych części będą oceniane według kryterium: najniższa cena 100%.

18.2. Liczba punktów uzyskanych w kryterium cena będzie obliczana zgodnie z poniższym wzorem:

liczba punktów badanej oferty = (Cmin /Cbad) x 100 pkt, przy czym 1pkt odpowiada 1%

gdzie: Cmin – najniższa cena całkowita spośród badanych ofert Cbad– cena całkowita oferty badanej

Za najkorzystniejszą w danej części zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów, z zastrzeżeniem pkt. 16.5. specyfikacji.

19. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

19.1. Ogłoszenie wyników postępowania – niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną oferentom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

19.2. Informacje, o których mowa w pkt. 19.1. podpunkt a) zostaną również zamieszczone na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego.

19.3. Wybrany wykonawca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy odrębnym pismem.

19.4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy ci – przed zawarciem umowy z zamawiającym – są zobowiązani do przedłożenia zamawiającemu umowy określającej podstawy i zasady wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia.

20. Dodatkowe informacje:

20.1. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania wykonawców.

20.2. Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, zamawiający w toku badania i oceny ofert może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

20.3. Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy, zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków

(9)

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

21. Zmiana oferty, wycofanie oferty:

21.1. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu do składania ofert.

21.2. Zmiany dokonuje się przez złożenie oferty w zmienionym zakresie, która musi odpowiadać wszystkim zasadom niniejszej specyfikacji, a koperta dodatkowo musi być oznaczona napisem ZMIANA. Podczas otwarcia ofert, koperta ta zostanie otwarta w pierwszej kolejności.

21.3. Wycofania dokonuje się na wniosek wykonawcy złożony zamawiającemu z zastrzeżeniem pkt. 21.1, podpisany przez osoby/ę upoważnione/ą do jego reprezentowania, co winno być udokumentowane odpisem z właściwego rejestru (ewentualnie dodatkowo pełnomocnictwem). Wykonawca ma prawo do żądania zwrotu wycofanej oferty przed upływem terminu składania ofert.

22. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy/ogólne warunki umowy/wzór umowy.

Wzór umowy (wraz z załącznikami) stanowi załącznik nr 1 do specyfikacji.

23. Dopuszczalne zmiany treści zawartej umowy.

Dopuszczalne zmiany treści zawartej umowy oraz warunki dokonania takich zmian zostały określone w § 15 wzoru umowy (załącznik nr 1 do specyfikacji).

24. Środki ochrony prawnej:

24.1 Wykonawcy przysługują przewidziane w ustawie środki ochrony prawnej w postaci protestu, odwołania oraz skargi do sądu.

24.2. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek ich wniesienia określa Dział VI ustawy.

25. Cena wydruku specyfikacji wynosi: 5 zł.

Wykaz załączników:

1. Wzór umowy wraz z załącznikami -(Zał. nr 1) 2. Formularz Oferty - wzór (Zał. nr 2)

3. Oświadczenie Wykonawcy/Pełnomocnika -(Zał. nr 3A i 3B) 4. Wykaz osób - wzór (Zał. nr 4A i 4B)

Wszystkie wyżej wymienione załączniki stanowią integralną część specyfikacji.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa

Anna Szeliga(-)

(10)

Załącznik nr 3A do specyfikacji

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie operatów szacunkowych – lokale mieszkalne (4 części) – 21 edycja”

Imię/ Nazwisko/ Firma Wykonawcy ____________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Adres Wykonawcy _________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Stosownie do treści art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) oświadczam, iż Wykonawca którego reprezentuję:

1. posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia lub przedstawia w załączeniu do niniejszej oferty pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

3. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia;

4. nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia stosownie do treści art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z póżn. zm.).

__________________________________

Data i podpis(y) osób(y) upoważnionej (ych) do reprezentowania Wykonawcy

(11)

Załącznik nr 3B do specyfikacji

OŚWIADCZENIE PEŁNOMOCNIKA

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

na „Wykonanie operatów szacunkowych – lokale mieszkalne (4 części) – 21 edycja”

Firmy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Adresy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Działając jako Pełnomocnik ww. Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, stosownie do treści art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) oświadczam że:

1. wspólnie posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2. wspólnie posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także wspólnie dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia lub przedstawiają, w załączeniu do składanej oferty, pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

3. wspólnie znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia;

Ponadto oświadczam, iż żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

4. nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia stosownie do treści art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).

______________________________________

Data i podpis Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających sięo udzielenie zamówienia

(*) Niezbędną wiedzę i doświadczenie musi posiadać co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego

(12)

Załącznik nr 2 do specyfikacji

………. ………

(Pieczęć wykonawcy) (Data)

FORMULARZ OFERTY

I. Zarejestrowana nazwa (firma) Wykonawcy ………..

………

Zarejestrowany adres (siedziba) Wykonawcy z numerem kodu pocztowego:

ul. ………..

kod ____-________ miejscowość ………...

powiat ……… województwo ………

Telefon: ………. Fax: ………

NIP ………. Regon ………..

Internet:……….. e-mail ………@ ………..

II. Składając ofertę w postępowaniu na „Wykonanie operatów szacunkowych – lokale mieszkalne (4 części) – 21 edycja” zobowiązuję się do:

1. wykonania zamówienia za cenę jednostkową w wysokości:

Nr części

zamówienia Jednostka ewidencyjna Planowana ilość

operatów Cena jednostkowa z VAT za wykonanie

jednego operatu

Wartość podatku VAT [w %]

1 Nowa Huta 357

2 Śródmieście 254

3 Krowodrza 255

4 Podgórze 159

5. wykonania całości prac objętych przedmiotem zamówienia w terminie od dnia zawarcia umowy do 14.12.2009 r. z uwzględnieniem terminów wskazanych w pkt 4 specyfikacji.

II.1. Warunki płatności: zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przyjmuję je bez zastrzeżeń.

3. Oświadczam, że jestem związany złożoną ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.

4. Oświadczam, że w przypadku wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach przedstawionych w złożonej ofercie i zawartych w dołączonym do specyfikacji wzorze umowy.

5. Oferta zawiera ………… zapisanych i ponumerowanych stron.

___________________________________

Data i podpis osób/y upoważnionej do

reprezentowania Wykonawcy lub Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

(13)

Załącznik nr 4 A do siwz Wykaz osób, którymi dysponuje Wykonawca w celu wykonania zamówienia, wraz z wykazem wykonanych przez wskazane osoby operatów na potwierdzenie warunku o którym mowa w pkt

5.2. specyfikacji

L.p. Imię i nazwisko rzeczoznawcy

Nr działki/adres

lokalu (wycenionego

operatu szacunkowego)

Miejscowość, obręb, jednostka ewidencyjna

Zleceniodawca /nazwa gminy, w przypadku

osób fizycznych należy wpisać ,,osoba fizyczna”, a w przypadku osób prawnych

podać nazwę firmy/

Data wykonania operatu szacunkowego

Cel wyceny

1

1 ………..

2 ………..

3 ………..

. .

15 ………

. .

30 ………

2

1 2 3 . . 15 . . 30

3

1 2 3 . . 15 . . 30

....

Do wykazu należy dołączyć dokumenty, wystawione przez Zleceniodawcę, potwierdzające, że operaty szacunkowe zostały wykonane z należytą starannością.

___________________________________

Data i podpis osób/y upoważnionej do

reprezentowania Wykonawcy lub Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

(14)

Załącznik nr 4 B do siwz Wykaz osób, którymi będzie dysponował Wykonawca w celu wykonania zamówienia - (jeżeli

dotyczy), wraz z wykazem wykonanych przez wskazane osoby operatów na potwierdzenie warunku o którym mowa w pkt 5.2. specyfikacji

L.p. Imię i nazwisko rzeczoznawcy

Nr działki/adres

lokalu (wycenionego

operatu szacunkowego)

Miejscowość, obręb, jednostka ewidencyjna

Zleceniodawca /nazwa gminy, w przypadku

osób fizycznych należy wpisać ,,osoba fizyczna”,

a w przypadku osób prawnych podać nazwę firmy/

Data wykonania operatu szacunkowego

Cel wyceny

1

1 ………..

2 ………..

3 ………..

. .

15 ………

. .

30 ………

2

1 2 3 . . 15 . . 30

3

12 3 .. 15 . .30

....

Do wykazu należy dołączyć dokumenty, wystawione przez Zleceniodawcę, potwierdzające, że operaty szacunkowe zostały wykonane z należytą starannością.

UWAGA:

W przypadku wpisania do niniejszej tabeli przez Wykonawcę osoby/osób którą/-ymi będzie dysponował Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia, należy do oferty załączyć dokument o którym mowa w pkt 6.2.7. specyfikacji.

___________________________________

Data i podpis osób/y upoważnionej do

reprezentowania Wykonawcy lub Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :