UCHWAŁA NR XXVI/120/2017 RADY GMINY KIKÓŁ. z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Hornówek na lata

Pełen tekst

(1)

z dnia 13 lutego 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Hornówek na lata 2017 - 2024”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r.

poz. 446, poz.1579) oraz art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U z 2015 r. poz. 349, poz. 1888, Dz. U. z 2016r. poz. 337, poz. 1579, Dz. U. z 2017r. poz. 5) Rada Gminy Kikół uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się „Plan odnowy miejscowości Hornówek na lata 2017 - 2024” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kikół.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy Jacek Sadowski

(2)

Załącznik do Uchwały Nr XXVI/120/2017 Rady Gminy Kikół

z dnia 13 lutego 2017 r.

GMINA KIKÓŁ

Plan Odnowy Miejscowości Hornówek

na lata 2017-2024

GMINA : KIKÓŁ POWIAT: LIPNOWSKI

WOJEWÓDZTWO: KUJAWSKO-POMORSKIE

(3)

Spis treści

Spis treści... s. 2 Wstęp... s. 3-6 I. Charakterystyka miejscowości, w której będzie realizowany projekt... s. 7 1. Ogólna charakterystyka gminy Kikół …... s. 7-9 2. Położenie Hornówka …... s. 9 3. Powierzchnia... s. 10 4. Liczba ludności …... s. 10 II. Inwentaryzacja zasobów służąca ujęciu stanu rzeczywistego... s. 11 1. Środowisko przyrodnicze …... s. 11 2. Gleby …... s. 11 3. Charakterystyka zabudowy …... s. 11 4. Zabytki …... s.12-13 4.1 Zabytki w okolicy Hornówka... s. 13-14 5. Infrastruktura społeczna …... s.14 6. Infrastruktura …... s.14 7. Rolnictwo …... s.15-16 III. Analiza SWOT- Ocena mocnych i słabych stron miejscowości... s. 17 1. Mocne strony... s.17 2. Słabe strony... s.17-18 3. Szanse …... s.18 4. Zagrożenia …... s.18 IV.Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną w okresie co najmniej 7 lat od dnia przyjęcia planu

odnowy miejscowości... s. 19 1.Opis najważniejszych planowanych przedsięwzięć...s.19 1.1 Naprawa dróg gminnych …...s. 19 1.2 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kikół …... s.19 1.3Organizacja imprez kulturalno-społecznych …... s. 20 1.4 Montaż barierek ochronnych …... s. 20 1.5 Remont remizy- świetlicy wiejskiej …...s. 20

(4)

Wstęp

Plan Odnowy Miejscowości jest jednym z najważniejszych elementów odnowy wsi. Stworzenie oraz podjęcie uchwały w tej sprawie, stanowi niezbędny warunek przy składaniu wniosku o pozyskanie środków finansowych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) w ramach działanie „Gospodarka wodno-ściekowa”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na lata 2014-2020 oraz innych programów związanych z rozwojem wsi.

Działanie to ma na celu wspieranie rozwoju infrastruktury wiejskiej oraz odnowę wsi, przyczyniając się do poprawy warunków życia i prowadzenia działalności gospodarczej, poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowania obszarów wiejskich. Działanie to umożliwi rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfikacji obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost ich atrakcyjności.

Plan Odnowy Miejscowości jest zgodny Ustawą z dnia 20 lutego 2015 r.

o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. Z 2015 poz. 349, poz.1888 i Dz.U z 2016 poz.337) oraz Programem Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2014- 2020 uchwalonym przez Komisje Europejską, gdzie zapisane są następujące działania:

„ 1. Poddziałanie: Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, obejmuje dwa typy operacji.

- Gospodarka wodno - ściekowa.

Poziom skanalizowania obszarów wiejskich w Polsce jest nadal bardzo niski.

Niedostateczne wyposażenie obszarów wiejskich w infrastrukturę wodno – ściekową hamuje rozwój przedsiębiorczości oraz wpływa negatywnie na poziom życia mieszkańców. Wsparcie gospodarki wodno – ściekowej wpłynie na rozwój

(5)

gospodarczy obszarów wiejskich oraz poprawę warunków życia. Działanie przyczynia się do realizacji celu szczegółowego 6B – wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich oraz poprzez redukcję ścieków wpisuje się w cele przekrojowe UE w zakresie środowiska i klimatu.

Budowa lub modernizacja dróg lokalnych.

Barierą rozwoju społeczno – ekonomicznego wielu miejscowości wiejskich w Polsce jest brak dobrej jakości dróg. W warunkach utrudnień komunikacyjnych zahamowany jest rozwój lokalnej przedsiębiorczości, ograniczone są możliwości podejmowania przez mieszkańców zatrudnienia poza miejscem zamieszkania oraz korzystania z usług publicznych (edukacja, zdrowie, kultura). Działanie przyczyni się do realizacji celu szczegółowego 6B – wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.

2. Poddziałanie: Badania i inwestycje związane z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej.

Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego.

Na obszarach wiejskich znajdują się pojedyncze obiekty zabytkowe, zespoły pałacowo – ogrodowe, zespoły folwarczne, układy tradycyjnej zabudowy, które ulegają stopniowej degradacji, a w przypadku braku 284 środków na ich renowacje zostaną całkowicie utracone. Realizacja inwestycji z zakresu ochrony zabytków i budownictwa tradycyjnego przyczyni się do zachowa dziedzictwa kulturowego. Działanie przyczynia się do realizacji celu szczegółowego 6B – wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.

3. Poddziałanie: Inwestycje w tworzenie, ulepszanie lub rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury oraz powiązanej infrastruktury obejmuje trzy typy operacji:

(6)

obszarach wiejskich jest niedoinwestowania. Realizacja inwestycji w obiekty pełniące funkcje kulturalne zapewni odpowiednie warunki do organizowania i animowania uczestnictwa społeczności wiejskiej w wydarzeniach artystycznych, kulturalnych czy integracyjnych. Działanie przyczynia się do realizacji celu szczegółowego 6B – wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.

Kształtowanie przestrzeni publicznej.

W wielu miejscowościach wiejskich rozwój przestrzenny nie następuje w oparciu o spójną koncepcję rozwoju przestrzennego, przez co miejscowości przestają być atrakcyjne dla mieszkańców, turystów i inwestorów. Inwestycje dotyczące kształtowania przestrzeni publicznej mają podnieść atrakcyjność obszarów wiejskich i promować rozwój przestrzenny w oparciu o zasady kształtowania polityki przestrzennej. Działanie przyczynia się do realizacji celu szczegółowego 6B – wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.

Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów. Budowa i modernizacja infrastruktury handlowej ma na celu stworzenie miejsc gdzie rolnicy będą mogli sprzedawać produkty wytworzone w gospodarstwie. Inwestycje w zakresie targowisk prowadzą do skrócenia łańcucha żywnościowego i zwiększenia udziału rolników w wartości dodanej. Budowa targowisk ułatwi dystrybucję produktów rolnych. Działanie przyczynia się do realizacji celu szczegółowego 3A – lepsze zintegrowanie głównych producentów z łańcuchem żywnościowym poprzez systemy jakości, promocję na rynkach lokalnych i krótkie cykle dostaw, grupy producentów i organizacje międzybranżowe. ”

Jak również ze „Strategią Obszaru Społeczno-Gospodarczej Powiatu Lipnowskiego”

z dnia 07.09.2016 roku w punkcie IV – Priorytety i inwestycje „ W związku z tym, ż e we wskazanych celach strategicznych przenikają się wzajemnie różne działania , dla uściślenia obszaru ich oddziaływania oraz terytorialnego wymiaru wsparcia wskazano poszczególne priorytety inwestycyjne, które uszczegółowią cele rozwojowe wskazane dla ORSG PL.”

podpunkt 2- Dostęp do infrastruktury i usług.

„Kierunki działań:

(7)

- poprawa infrastruktury drogowej,

- stworzenie infrastruktury pieszo-drogowej, - rozwój sieci i usług teleinformatycznych, - rozwój kompetencji ITC,

- rozwój sieci wodno-kanalizacyjnej, - budowa sieci gazowej,

- rozwój nowoczesnych i proekologicznych technologii w budownictwie

W ramach tego priorytetu inwestycyjnego możliwym jest realizacja typowych projektów inwestycyjnych ( budowa dróg, budowa sieci wodno - kanalizacyjnych itp.)”

Plan ten jest dokumentem strategicznym oraz otwartym, a zapisane w nim zadania mogą być aktualizowane. Uwzględniane w nim również będą nowe potrzeby zgłaszane przez mieszkańców oraz władzę samorządową Gminy.

Plan odnowy miejscowości Hornówek jest harmonogramem inwestycji i działań zaplanowanych w latach 2017-2024.

Plan Odnowy Miejscowości Hornówek zawiera charakterystykę ogólną gminy i miejscowości, inwentaryzację zasobów, analizę SWOT oraz planowane inwestycje, które mogą przyczynić się do rozwoju wsi oraz do poprawy warunków.

Dokument ten został stworzony na potrzeby mieszkańców.

(8)

I. Charakterystyka miejscowości, w której będzie realizowany projekt.

1. Ogólna charakterystyka gminy Kikół

Gmina Kikół leży na Pojezierzu Dobrzyńskim, we wschodniej części województwa Kujawsko - Pomorskiego, w powiecie lipnowskim. Graniczy od strony wschodnio- południowej z gminami : Lipno i Chrostkowo oraz od strony północno - zachodniej z gminami: Czernikowo i Zbójno.

Łączna powierzchnia gminy wynosi 98,3 km².

Wieś znajduje się nad Jeziorem Kikolskim, przy drodze krajowej nr 10 Szczecin-Warszawa. Około 9 km od miasta powiatowego Lipna.

Gmina Kikół na mapie

(9)

Gmina Kikół na mapie powiatu

Gmina dzieli się na 19 sołectw:

(10)

Herb Gminy Kikół : Flaga Gminy Kikół:

2. Położenie Hornówka

Wieś Hornówek również leży na Pojezierzu Dobrzyńskim, we wschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego, w gminie Kikół, od strony północnej i zachodniej graniczy z gruntami położonymi w gminie Czernikowo.

Hornówek znajduje się na granicy dwóch powiatów: lipnowskiego i toruńskiego. Część gruntów Hornówka z jednej strony przylega do Jeziora Steklińskiego.

Odległość do powiatowego miasta Lipna wynosi ok.17km, a do Torunia ok.35 km

Graniczy z sołectwami : Walentowo oraz Trutowo

(11)

3.Powierzchnia

Powierzchnia wynosi 3,12 km². Co stanowi tylko 3,17% powierzchni całej gminy Kikół.

4. Liczba ludności

W miejscowości wg stanu na dzień 18 Stycznia 2017 r. mieszkają 182 osoby:

Wiek Kobiety Mężczyźni Razem

0-17 18 18 36

Kobiety 18-60

Mężczyźni 18-65 45 67 112

Kobiety powyżej 60 Mężczyźni powyżej 65

21 13 34

SUMA 84 98 182

0-17 Kobiety 18-60 Mężczyźni 18-65

Kobiety powyżej 60 Mężczyźni powyżej 65 0

10 20 30 40 50 60 70 80

Kobiety Mężczyźni

(12)

II. Inwentaryzacja zasobów służąca ujęciu stanu rzeczywistego.

1 Środowisko przyrodnicze

Hornówek położony jest na falistej wysoczyźnie morenowej Pojezierza Dobrzyńskiego, której krajobraz tworzą drobne niewysokie pagórki, kontrastujące z rynnowymi obniżeniami terenu. Czyste powietrze, brak hałasu i dużego natężenia ruchu wpływa na korzyść otoczenia i samopoczucia mieszkańców. Przylegające do Hornówka jezioro rynnowe – Steklińskie, ma łączną powierzchnie 129,5 ha i jest w II klasie czystości. Jezioro to przyciąga dużą liczbę turystów z okolicznych miast, którzy wykupują działki nad jeziorem. Mamy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości powstaną tam domki letniskowe i budynki agroturystyczne.

W Hornówku występują drzewa przydrożne i śródpolne.

Nie występują żadne złoża surowców naturalnych.

2. Gleby

Gleby cechują się dużym zróżnicowaniem genetycznym. Wynika to z dużej różnorodności geologicznej podłoża. Tereny położne na falistej wysoczyźnie morenowej, pokryte są glebami płowymi. Zbudowane są one z glin piaszczystych i piasków gliniastych.

3.Charakterystyka zabudowy

W Hornówku występuje w większości rozproszona zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych z nieliczną zabudową jednorodzinną co stanowi ład przestrzenny. W obecnym czasie powstaje coraz więcej nowych budynków mieszkalnych.

(13)

4.Zabytki

-Park Dworski z 2 połowy XIX wieku wpisana do rejestru zabytków w1986r.

- Brama murowana-żelazna z 2 połowy XIX wieku wpisana do rejestru zabytków w 1986r.

(14)

– Dwór z 2 połowy XIX wieku wpisany do rejestru zabytków w 1986r.

4.1 Zabytki w okolicy Hornówka:

- kaplica murowana pw. św. Piotra i Pawła z 1778 r. w Grodzeniu.

- zespół kościoła parafialnego: Kościół parafialny murowany pw. św.

Wojciecha 1904 – 1909, brama murowana z ogrodzeniem, starodrzew przykościelny z początku XX w. w Kikole.

- zespół cmentarza parafialnego: cmentarz parafialny rzymsko – katolicki, kaplica cmentarna murowana, brama murowana z ogrodzeniem, starodrzew z XIX w. w Kikole.

- zespół pałacowo – parkowy: pałac murowany z 1792 r., park pałacowy z XIX w. w Kikole.

- zespół pałacowo – parkowy: pałac murowany z 1870 – 1880 r., park pałacowy XVIII/XIX w. w Lubinie.

(15)

- zespół dworsko – parkowy: dwór drewniano – murowany, park dworski z XIX w. w Niedźwiedziu.

- Kościół parafialny murowany pw. Krzyża Św. z 1897 r. w Suminie.

- zespół dworsko – parkowy z folwarkiem z XIX w. w Suminie : - zespół klasztorny w Trutowie z lat 1725 – 1738. kościół klasztorny karmelitów murowany, parafialny pw. Św. Anny,

- zespół dworsko – parkowy: dwór murowany z XIX w. i park dworski z XIX/XX w. w Trutowie.

- zespół folwarczny z parkiem dworskim w Woli z XIX w.: park dworski, rządcówka murowana, obora murowana – rozebrana, magazyn I murowany, magazyn II murowany, czworak murowany.

– młyn gazowy w Walentowie ob. elektryczny mur. z ok. 1920r.

5.Infrastruktura społeczna

W miejscowości Hornówek znajduje się remiza OSP Hornówek, w której mogą odbywać się spotkania wiejskie.

6.Infrastruktura

– występuje sieć dróg gminnych

– miejscowość zwodociągowana w 100%

– gospodarka ściekowa jest rozwiązywana indywidualnie tj. poprzez szczelne zbiorniki lub przydomowe oczyszczalnie ścieków

– odpady komunalne wywożone są przez PUK Lipno

(16)

7. Rolnictwo

Większość społeczeństwa utrzymuje się z pracy we własnym gospodarstwie, ale mimo wszystko wzrasta liczba mieszkańców którzy utrzymują się z pracy poza rolnictwem. Średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego wynosi 7,30 ha.

W Hornówku przeważają małe gospodarstwa rolne. 29 gospodarstw ma powierzchnię poniżej 5 ha, a tylko 14 gospodarstw ma powierzchnię od 5 ha do 50ha. W dużym stopniu występują gleby dobre zaliczane do I-IIIb, które podlegają ochronie prawnej przed zmianą sposobu użytkowania oraz gleby słabe tj. klasa IVa-VI. Użytki rolne wynoszą 261,8959 ha co stanowi 83,95%

powierzchni całej miejscowości. Głównymi uprawami są: zboża, kukurydza i buraki cukrowe.

LP Zakres powierzchni [ha] Ilość gospodarstw

1 0,0 - 0,4999 24

2 0,5 - 0,9999 6

3 1,0 - 1,4999 14

4 1,5 - 1,9999 4

5 2,0 - 2,9999 4

6 3,0 - 4,9999 7

7 5,0 - 6,9999 3

8 7,0 – 9,9999 2

9 10,0 – 14,9999 3

10 15,0 – 19,9999 2

11 20,0 – 29,9999 1

12 30,0 – 49,9999 3

(17)

Zestawienie powierzchni użytków:

Oznaczenie użytku Symbol Powierzchnia [ha]

Rola R 261,8959

Łąki Ł 15,5751

Pastwiska Ps 4,4750

Las Ls 6,6082

Zadrzewienie Lz 0,2730

Woda stojąca Ws 0,2610

Sady S 1,3500

Nieużytki N 6,8260

Drogi Dr 7,1470

Zabudowany teren B 5,9924

Woda płynąca Wp 0,5200

Woda W 1,0326

Suma 311,9562

Zestawienie powierzchni użytków na wykresie:

R Ł Ps Ls Lz Ws S N Dr B Wp W

(18)

III. Analiza SWOT- Ocena mocnych i słabych stron miejscowości.

Analiza SWOT ma na celu analizę słabych i mocnych stron miejscowości.

Dzięki temu można określić szanse oraz zagrożenia. Jest efektywną metodą oceny strategicznej. SWOT pochodzi z języka angielskiego i oznacza:

S (Strengts) – mocne strony

W (Weaknesses ) -słabe strony

O (Opportunities) – szanse

T (Threats) – zagrożenia

1.Mocne strony

– brak ruchu tranzytowego

– dobrze rozwinięta infrastruktura- wieś zwodociągowana w 100%

– zabytkowe obiekty

– dobra lokalizacja nad jeziorem Steklińskim – remiza OSP – miejsce do organizowania spotkań – sprawny dowóz dzieci do szkół

– brak przemysłu zanieczyszczającego środowisko – funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej – krajobraz typowy dla obszarów wiejskich

2. Słabe strony:

– brak komunikacji PKS co utrudnia dojazd mieszkańców do pracy

– słaba infrastruktura drogowa ( zły stan dróg, brak oświetlenia ulicznego) – miejscowość daleko położona od drogi krajowej nr 10

(19)

– brak rozwiniętej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej ( brak boiska sportowego, placu zabaw dla dzieci)

– niezagospodarowany teren nad jeziorem- brak kąpieliska – zaniedbane zabytki wpisane do rejestru

– rejon typowo rolniczy – brak placówki oświatowej – wysokie bezrobocie

– brak budynków agroturystycznych oraz bazy noclegowej – brak kanalizacji

– brak planu zagospodarowania przestrzennego

3. Szanse:

– możliwość pozyskania dofinansowań na rozwój miejscowości – dbałość o czyste i zdrowe środowisko w Hornówku

– aktywność mieszkańców dążąca do poprawy warunków na wsi – fundusze unijne i dopłaty rolnicze

– naprawa i modernizacja dróg gminnych

4.Zagrożenia:

– brak środków własnych na współfinansowanie projektów – wzrost bezrobocia

– brak środków gminy na działania inwestycyjne – niska dochodowość z pracy w rolnictwie

– migracja młodych ludzi

(20)

IV. Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną w okresie co najmniej 7 lat od dnia przyjęcia planu odnowy miejscowości.

1.Opis najważniejszych planowanych przedsięwzięć

W planie odnowy miejscowości zakłada się realizacje zadań, które mają na celu poprawę komfortu życia mieszkańców na obszarach wiejskich. W tym planie przedstawione są najważniejsze inwestycje dla mieszkańców.

1.1Naprawa dróg gminnych

W Hornówku istnieją zaniedbane drogi, które wymagają remontu. Stan dróg ma bardzo duże znaczenie dla użytkowników, zarówno mieszkańców jak i przejezdnych turystów. Dobry stan dróg podnosi bezpieczeństwo mieszkańców, zmniejsza występowanie wypadków na drodze. Podnosi także walory estetyczne obszaru. Poprawia przede wszystkim bezpieczeństwo zdrowia i życia mieszkańców. Dzięki dobrej drodze służby ratunkowe mają możliwość szybszego dojazdu w sytuacjach, kiedy zaistnieje taka potrzeba.

Zmniejsza się również koszt eksploatacji samochodu. Gdy jest dobra nawierzchnia drogi to mamy zapewniony sprawny przejazd drogą niezależnie od warunków atmosferycznych.

1.2 Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie Gminy Kikół Ważnym elementem jest także inwestycja w budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kikół , która ma na celu polepszenie sytuacji wodno-ściekowej w Hornówku. Przydomowe oczyszczalnie ścieków są przed wszystkim ekologiczne, co dla naszego środowiska jest

(21)

pierwszorzędną rzeczą. Nieoczyszczone ścieki stanowią bardzo poważne zagrożenie dla zdrowia mieszkańców, ale także dla środowiska oraz wód powierzchniowych i podziemnych. Jest to wygoda dla mieszkańców, ponieważ nie ma większych kłopotów z eksploatacją oczyszczalni. Poprawi to także standard życia i pracy na obszarach

1.3 Organizacja imprez kulturalno-sportowych.

Celem zorganizowania tego wydarzenia jest zaspokojenie potrzeb społeczno- kulturalnych mieszkańców Hornówka, ale także integracja mieszkańców i zapewnienie rozrywki dla dzieci, które niestety nie mają warunków na spędzenie aktywnego i bezpiecznego czasu wolnego.

1.4 Montaż barierek ochronnych

Bariery te zostaną zamontowane w miejscach gdzie występuje największe zagrożenie bezpieczeństwa dla pieszych i pojazdów. Barierki należy stosować w celu ochrony pieszego, rowerzysty lub pojazdu przed możliwością wpadnięcia do głębokiego rowu

1.5 Remont remizy- świetlicy wiejskiej

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców. Dzięki wyremontowanej i odnowionej świetlicy mieszkańcy będą mieli miejsce do wspólnych spotkań oraz do organizowania imprez. Odnowiona świetlica stanie się wizytówką całego sołectwa.

(22)

2. Harmonogram planowanych inwestycji

lp. Zadanie Harmonogram Szacunkowy

koszt Źródło finansowania 1 Budowa przydomowych

oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kikół

2017-2018 14.000 zł za 1 sztukę

Środki własne PROW 2 Remont i naprawa dróg

gminnych

2017-2024 50.000 zł Środki własne 3 Organizacja imprez

kulturalno-sportowych

2017 2.154,37 zł Środki własne

4 Zakup kamienia

wapiennego i łamanego wraz z wbudowaniem na

drogi gminne

2017 15.003,50 zł Środki własne

5 Montaż barierek ochronnych

2017 10.000 zł Środki własne 6 Remont remizy –

świetlicy wiejskiej

2018-2020 200.000 zł Środki własne dofinansowanie 7 Wytyczenie granic dróg

gminnych

2018-2024 8.000 zł Środki własne

(23)

V. Wdrożenie i monitorowanie planu

Wdrożenie Planu Odnowy Miejscowości rozpocznie się poprzez podjęcie uchwały na Zebraniu Wiejskim, a następnie plan ten zostanie zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Kikół. Realizację tego planu zleca się Wójtowi Gminy Kikół, Radzie Sołeckiej i Sołtysowi wsi Hornówek.

System wdrażania ze strony finansowej będzie realizowany przede wszystkim przy udziale środków własnych ale również pozyskiwane będą dofinansowania na rozwój wsi.

Monitorowanie każdego przedsięwzięcia- czyli dbanie o jego prawidłowy przebieg przez cały czas jego trwania polega na systematycznym zbieraniu i ocenie informacji. W monitoringu biorą udział wszystkie podmioty oraz komórki organizacyjne Gminy Kikół.

Plan będzie realizowany w latach 2017-2024.

(24)

VI. Podsumowanie

Opracowany Plan Odnowy Miejscowości zakłada w przeciągu siedmiu najbliższych lat realizacje kilku zadań. Istotą tych zadań jest poprawa standardu i jakości mieszkańców wsi jak i również zaspokojenie potrzeb kulturalno-społecznych.

Cele i zadania, które zostały zawarte w tym planie są wewnętrznie zgodne, a ich osiągnięcie i realizacja nie będzie powodowała żadnych negatywnych skutków dla osiągnięcia tych celów .

Sformułowane są w nim najważniejsze inwestycje dla mieszkańców, którzy chcą dążyć do ich zrealizowania.

Plan ten powinien również służyć integracji społeczności lokalnej, zwiększeniu zaangażowania mieszkańców w sprawy wsi.

Niniejszy Plan Odnowy Miejscowości został zatwierdzony na Zebraniu Wiejskim w miejscowości Hornówek dnia 24.01.2017r.

(25)

z wymogami konkursowymi na nabór wniosków o dofinansowanie zadań przy pomocy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach operacji: „Gospodarka wodno-ściekowa”, w ramach poddziałania:

„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 jednym z wymogów jest uchwalanie Planu Odnowy Miejscowości. Również mieszkańcy Hornówka pragną skorzystać z możliwości jakie dają nam programy unijne. Dlatego też podczas zebrania wiejskiego, które odbyło się 26 stycznia 2017 roku został opracowany i przyjęty uchwałą nr 1/2017 "Plan odnowy miejscowości Hornówek na lata 2017 - 2024". Uchwała stanowić będzie jeden z niezbędnych załączników do wniosku, jak również pozwoli lokalnej społeczności uzyskać aprobatę i motywację do dalszego współdziałania, w celu rozwoju funkcji gospodarczych, społecznych i kulturalnych swojej miejscowości.

Z uwagi na powyższe przesłanki oraz aktywność mieszkańców wsi Hornówek, podjęcie niniejszej uchwały uważa się za zasadne.

 

Przewodniczący Rady Gminy Jacek Sadowski 

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :