• Nie Znaleziono Wyników

"Between East and West. Finland in International Politics, 1944-1947", Tuomo Polvinen, ed. and transl. by D. G. Kirby and Peter Herring, Minneapolis 1986 : [recenzja]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share ""Between East and West. Finland in International Politics, 1944-1947", Tuomo Polvinen, ed. and transl. by D. G. Kirby and Peter Herring, Minneapolis 1986 : [recenzja]"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

Borodziej, Włodzimierz

"Between East and West. Finland in

International Politics, 1944-1947",

Tuomo Polvinen, ed. and transl. by D. G.

Kirby and Peter Herring, Minneapolis

1986 : [recenzja]

Przegląd Historyczny 79/4, 796-797

1988

Artykuł umieszczony jest w kolekcji cyfrowej bazhum.muzhp.pl,

gromadzącej zawartość polskich czasopism humanistycznych

i społecznych, tworzonej przez Muzeum Historii Polski w Warszawie

w ramach prac podejmowanych na rzecz zapewnienia otwartego,

powszechnego i trwałego dostępu do polskiego dorobku naukowego

i kulturalnego.

Artykuł został opracowany do udostępnienia w Internecie dzięki

wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach

dofinansowania działalności upowszechniającej naukę.

(2)

796 Z A P IS K I

— przejście od zagadnień ustrojowych, traktowanych jako zagadnienie poli­ tyczne w ramach obcego państwa, do konkretnej polskiej wizji ustrojowej;

— przejście od koncepcji Polaka, członka narodu bez państwa i obywatela pań­ stwa obcego zarazem, do maksymalistycznej wizji Polaka-obywatela, będącego w równej mierze jednostką ludzką, co organem własnego już państwa”.

Uwagi o stylu myślenia autora „Projektu Konstytucji” prowadzą Jaskólskiego do wniosków następujących: „Konserwatyzm prawniczy Jaworskiego określiłem mianem fundamentalistycznego, bowiem z pozycji agnostyczno-liberalnych doszedł on w swoich poglądach politycznych i społecznych do postawy ortodoksyjnego kon­ serwatyzmu, mocno wspartego 'ną wierze katolickiej. Był to po części konserwa­ tyzm anachroniczny,--- niemniej, miał on silne oparcie w neoromantycznym stylu myślenia, który narodził się pod koniec X IX w. i trwał jeszcze w latach dwudzie­ stych i trzydziestych międzywojnia” .

Wobec założeń metodologicznych przedstawionych we wstępie do książki, hi­ storyk nie może do autora zgłaszać pretensji z tytułu szczupłych odwołań do archi­ waliów lub niezbyt obszernego uwzględnienia kontekstu politycznego. Praca w istot­ ny sposób wzbogaca naszą wiedzę o dziejach ruchu konserwatywnego w latach 1918— 1939, wnosi znaczące elementy do kluczowego pytania o formy i treści tego archaicznego ponoć ugrupowania w życiu II Rzeczypospolitej.

Jedyne zastrzeżenie, jakie można zgłosić pod adresem M. Jaskólskiego to fakt, że w analizie tak istotnego dla światopoglądu Jaworskiego wątku myśli chrześci­ jańskiej ograniczył się do prac badaczy historii doktryn politycznych ( G r z y b o w ­ s k i i S o b o l e w s k i oraz B a s z k i e w i c z i R y s z k a ) , nie sięgając do syntez katolickiej nauki społecznej <np, prace S t r z e s z e w s k i e g o czy Ma j k i ) . Można przypuszczać, że opinie autora o źródłach światopoglądu i niektórych roz­ wiązań społecznych proponowanych przez W. L. Jaworskiego byłyby wówczas nieco odmienne od zaprezentowanych w książce.

P. B.

Tuomo P o l v i n e n , Between East and West. Finland in Inter­ national Politics, 1944— 1947, Edited and translated by D. G. K i r b y and Peter H e r r i n g , University of Minnesota Press, Minneapolis 1986. Książka P o l v i n e n a , profesora uniwersytetu w Helsinkach, opublikowana jako trzynasty tom renomowanej „The Nordic Series”, stanowi wybór z trzytomo- wej pracy tego samego autora o Finlandii w stosunkach · międzynarodowych lat 1941—1947, ogłoszonej w 1979— 1981 r. Wersja angielska obejmuje okres od zawie­ szenia broni we wrześniu 1944 r. do ratyfikacji układu pokojowego i opuszczenia Finlandii przez Sojuszniczą Komisję Kontroli trzy lata później. Autor wykorzystał archiwalia fińskie, szwedzkie, brytyjskie, amerykańskie, szwajcarskie i niemieckie oraz równie wielojęzyczną literaturę przedmiotu. Oś wykładu stanowią stosunki fińsko-radzieckie, rozpatrywane na tle polityki brytyjskiej i amerykańskiej. Pol- vinen często powraca również do stosunków wewnątrzfińskich, jako że każde dy­

plomatyczne posunięcie gabinetu Paasikivi (od 1946 r. sprawującego także urząd prezydenta) musiało być uzgadniane z partiami politycznymi, oponującymi raz to przeciw „zbyt ugodowej” , raz to przeciw „zbyt ryzykownej” polityce rządu. Pa­ asikivi, właściwy bohater pracy, przedstawiony jest jako polityk nad wyraz zręcz­ ny, skłonny nawet do daleko idących kompromisów (jak np. ingerencja w treść Wyroku sądu w sprawie fińskich „zbrodniarzy wojennych” ), nie tracący jednak z

(3)

ZAPISKI 797

oczu celu nadrzędnego: odzyskania suwerenności, której specyfika musiała zostać zaakceptowana przez główne siły polityczne kraju. Z państw anglosaskich otrzy­ mali Finowie pomoc niewielką; do najbardziej interesujących tez książki należy zresztą spostrzeżenie, że sami woleli zrezygnować z ubiegania się o wsparcie Lon­ dynu i Waszyngtonu. Równie ciekawe są wywody Pulvinena o polityce fińskiej Moskwy: miała ona od początku zmierzać do reorientacji polityki zagranicznej Hel­ sinek, nie dążąc jednak — nawet w czasie istnienia Komisji Kontroli, zdominowa­ nej przez ZSRR — do zapewnienia władzy miejscowym komunistom.

Znakomicie napisane studium Polvinena należy polecić wszystkim, zabierają­ cym głos w dyskusji nad rozmaitymi aspektami „finlandyzacji” . Jest ono ważne także dla historyków „zimnej wojny”, jako że pokazuje, ile szczęścia i umiejętnoś­ ci potrzebowali ci, którzy chcieli jej uniknąć.

W. B.

Zapiski opracowali: Włodzimierz Borodziej (W. B.), Piotr Brożyna (P. B.), Ha­ lina Górska (H. G.), Rafal Karpiński (R. Κ.), Stefan Kieniewicz (S. Κ.), Michał Kopczyński (M. Κ.), Andrzej Szwarc (A. S.), Andrzej Wyrobisz (A. W.).

Cytaty

Powiązane dokumenty

Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny 26/3-4,

J e d ­ nym słowem sobór w prow adza tu ta j zasadę odnoszącą się ogólnie do w szystkich upraw nień: tam się kończy upraw nienie jednostki, czy osoby

Gdzie­ k olw iek się znajdą, niech pamiętają, że oddali się i pośw ięcili swoje ciało Panu Jezusowi C hrystusow i I z m iłości ku Niemu powinni na­ rażać

U dokum entow anie uzdrow ienia w księgach parafialnych Małżeństwo uzdrow ione w zaw iązku w zakresie zew nętrznym powinno być odnotow ane przede w szystkim w

Przez niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków m ałżeńskich wynikającą z przyczyn n a tu ry psychicznej rozum ie sdę niezdol­ ność do zrealizow ania

skopatu dla spraw duchowieństwa, zajm ując się rehabilitacją kapła­ nów, był członkiem K onferencji W yższych Przełożonych Zakonów Mę­ skich, pracując w

Bezpośrednią przyczyną działania sen atu było postępow anie W istyl- li pochodzącej z rodziny pretorsk iej, k tó ra w celu uniknięcia k a r przew idzianych przez

[r]