• Nie Znaleziono Wyników

Zawarcie umowy o pracę

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Zawarcie umowy o pracę"

Copied!
27
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Zawarcie umowy o pracę

Podstawy Prawa Pracy SSA/SNA

Dr Jacek Borowicz

(2)

CHARAKTER PRAWNY OGŁOSZEŃ O PRACY

„Oferta” pracy

(3)

ABC Sp. z o.o. zatrudni osobę na stanowisku:

Referent w Dziale Organizacyjnoprawnym Wymagane jest:

 wykształcenie min. wyższe 1 stopnia na kierunkach administracja lub zarządzanie,

 znajomość języka niemieckiego potwierdzona certyfikatem XYZ lub porównywalnym,

 biegła obsługa pakietu Office potwierdzona

odbytym szkoleniem typu XYZ lub porównywalnym,

 staż pracy na analogicznym stanowisku będzie dodatkowym atutem.

„Oferta” pracy - PRZYKŁAD

(4)

Do najważniejszych obowiązków osoby zatrudnionej będzie należeć:

 opracowywanie na polecenie kierownika działu projektów planów pracy, raportów, sprawozdań i innych dokumentów,

 opracowywanie na polecenie kierownika działu projektów umów,

 udział z ramienia Działu w zespołach podejmujących kompleksowe projekty

służące rozwojowi firmy i realizacji jej celów.

„Oferta” pracy - PRZYKŁAD

(5)

ABC Sp. z o.o. oferuje:

 atrakcyjne wynagrodzenie oraz bonusy odzwierciedlające nakład pracy i

zaangażowanie pracownika,

 możliwość pracy w młodym i dynamicznym zespole oraz podejmowania wyzwań

służących rozwojowi zawodowemu,

 możliwość dalszego rozwoju zawodowego i odnoszenia kwalifikacji na koszt

pracodawcy.

„Oferta” pracy - PRZYKŁAD

(6)

Dokumenty obejmujące CV, list motywacyjny oraz klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji wg. wzoru należy nadesłać na adres XXXXXXXX do dnia YYYYY. Osoby zgłaszające się zostaną

zaproszone do udziału w procedurze

rekrutacyjnej najpóźniej w terminie ZZZZZ od upływu daty przyjmowania aplikacji.

„Oferta” pracy - PRZYKŁAD

(7)

„OFERTA” PRACY

Co to oznacza w sensie prawnym?

„Oferta” pracy

(8)

Art. 66. § 1 k.c.

Oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy stanowi ofertę, jeżeli określa

ISTOTNE POSTANOWIENIA TEJ UMOWY.

„Oferta” pracy

(9)

OGŁOSZENIA ELEKTRONICZNE

„Oferta” pracy

(10)

Art. 66

1

. § 2-3.

Przedsiębiorca składający ofertę w postaci elektronicznej, zapraszający drugą stronę do rozpoczęcia negocjacji, składania ofert albo do zawarcia umowy w inny sposób jest obowiązany przed zawarciem umowy poinformować drugą stronę w sposób jednoznaczny i zrozumiały o:

 1) czynnościach technicznych składających się na procedurę zawarcia umowy;

 2) skutkach prawnych potwierdzenia przez drugą stronę otrzymania oferty;

 3) zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez przedsiębiorcę drugiej stronie treści zawieranej umowy;

 4) metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych, które jest obowiązany udostępnić

drugiej stronie;

 5) językach, w których umowa może być zawarta;

 6) kodeksach etycznych, które stosuje, oraz o ich dostępności w postaci elektronicznej.

„Oferta” pracy

(11)

 NIE DOTYCZY TO UMOWY ZAWARTEJ PRZEZ MEILA

„Oferta” pracy

(12)

UWAGA – WAŻNE!!!

 Art. 71k.c.

Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne

informacje, skierowane do ogółu lub do

poszczególnych osób, poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy.

„Oferta” pracy

(13)

Należy przyjąć, że typowo tzw. oferty pracy zawarte w ogłoszeniach prasowych czy na

stronach internetowych nie są ofertami w rozumieniu k.c. ale zaproszeniami do negocjacji nad zawarciem umowy o pracę.

„Oferta” pracy

(14)

Art. 72. § 1 k.c.

Jeżeli strony prowadzą negocjacje w celu zawarcia oznaczonej umowy, umowa zostaje zawarta, gdy strony dojdą do porozumienia co do wszystkich jej postanowień, które były przedmiotem negocjacji.

„Oferta” pracy

(15)

FORMA UMOWY O PRACĘ

Forma umowy o pracę

(16)

FORMA UMOWY O PRACĘ – podstawy prawne

 Art. 29 § 2. k.p.

 Art. 300 k.p.

 Art. 73, 74, 78 k.c.

Forma umowy o pracę

(17)

ART. 29 § 2 k.p.

Umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z

zachowaniem formy pisemnej, pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy potwierdza pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków.

Forma umowy o pracę

(18)

Forma pisemna umowy o pracę

 Nie jest zastrzeżona pod rygorem

nieważności (brak wyraźnego zastrzeżenia w przepisie k.p.) – zob. art 73 k.c.

 Przykład zastrzeżenia formy pisemnej pod rygorem nieważności w kodeksie pracy – art. 101 3 k.p.

Forma umowy o pracę

(19)

Forma pisemna umowy o pracę

 Nie jest zastrzeżona dla celów dowodowych w rozumieniu art. 74 k.c.

Forma umowy o pracę

(20)

Forma pisemna umowy o pracę

 Jest zwykłą formą pisemną w rozumieniu art.78 par. 1 k.c.

Forma umowy o pracę

(21)

Forma pisemna umowy o pracę

 Fax, skan, tekst w Wordzie nie spełniają wymogu zwykłej formy pisemnej.

Dlaczego?

Forma umowy o pracę

(22)

Forma pisemna umowy o pracę

 Oświadczenie złożone w formie

elektronicznej, tj. w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem

elektronicznym, równoważy formę pisemną (Dopuszczalne jest zatem zawarcie umowy o pracę w formie elektronicznej spełniającej wymogi Kodeksu cywilnego.

Forma umowy o pracę

(23)

Forma pisemna umowy o pracę Art. 78 § 2 k.c.

Oświadczenie woli złożone w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

Forma umowy o pracę

(24)

Forma pisemna umowy o pracę Zawarcie umowy o pracę…

 Dorozumiane, poprzez fakty (dopuszczenie do pracy)

 Ustnie

Zob. art. 60 k.c.

Forma umowy o pracę

(25)

Forma pisemna umowy o pracę

 ART. 29 § 2

…Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy potwierdza pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków.

A jeśli tego nie zrobi?

Forma umowy o pracę

(26)

Forma pisemna umowy o pracę

Konsekwencje naruszenia przepisów o formie czynności prawnych z zakresu

stosunku pracy

DZIAŁ XIII KODEKSU PRACY Wykroczenia przeciwko prawo

pracownika

Forma umowy o pracę

(27)

KONKULUZJA

Powstanie stosunku pracy nie jest

uwarunkowane pisemną formą umowy o pracę

Forma umowy o pracę

Cytaty

Powiązane dokumenty

Z tytułu odrzucenia oferty, niedokonania wyboru oferty, odstąpienia od przeprowadzenia postępowania, zamknięcia postępowania bez wyboru oferty lub unieważnienia

1) Zachowa z najwyższą starannością w tajemnicy wszystkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa (rozumiane jako wszelkie informacje techniczne,

Wykonawca będzie zobowiązany do przestrzegania przez swoich pracowników i podwykonawców zasad BHP i ppoż., i innych zasad, i zarządzeń wewnętrznych

Tytułem zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady oraz gwarancji jakości, Wykonawca przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego zobowiązany będzie

Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia Wykonawcy o zmianach swojej firmy (nazwy), siedziby, adresu dla doręczeń faktur oraz korespondencji. Brak zawiadomienia o

Z tytułu odrzucenia oferty, niedokonania wyboru oferty, odstąpienia od przeprowadzenia postępowania, zamknięcia postępowania bez wyboru oferty lub unieważnienia

Z tytułu odrzucenia oferty, niedokonania wyboru oferty, odstąpienia od przeprowadzenia postępowania, zamknięcia postępowania bez wyboru oferty lub unieważnienia

W tym kontekście wydaje się, że jedyną szansą dla powiatu jest integracja w Szlak Piastowski – przez znalezienie się od roku 2011 na jego głównej trasie istnieje szansa

about whether urban areas have an offer to encourage tourism and what it is and the answer should be sought in a detailed analysis of three of those

- uwaga najpierw pracodawca musi ustalić czy w ogóle jest konieczność konsultacji: jeśli w ogóle są u niego związki zawodowe (może ich nie być) to czy Kowalski należy do nich

 Jeżeli organizator aukcji albo przetargu uchyla się od zawarcia umowy, ich uczestnik, którego oferta została wybrana, może żądać zapłaty podwójnego wadium albo

 Przedsiębiorca składający ofertę w postaci elektronicznej jest obowiązany przed zawarciem umowy poinformować drugą stronę w sposób jednoznaczny i zrozumiały o:

CHWILA ZWIĄZANIA OFERTĄ OFERENTA ZŁOŻENIE OFERTY Wyjątek: OFERTA ZŁOŻONA W POSTACI ELEKTRONICZNEJ – chwila potwierdzenia otrzymania oferty przez adresata

Przepisu paragrafu poprzedzającego nie stosuje się, jeżeli w treści oferty wskazano, że może ona być przyjęta jedynie bez zastrzeżeń, albo gdy oferent niezwłocznie

• Jeżeli organizator aukcji albo przetargu uchyla się od zawarcia umowy, ich uczestnik, którego oferta została wybrana, może żądać zapłaty. podwójnego wadium albo

Roszczenia pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy pracy przez pracodawcę.. Rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia z

Jeżeli okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony jest dłuższy niż okres 33 miesięcy , lub jeżeli liczba zawartych umów jest większa niż

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Belsku Dużym ( adres ul. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą

w sprawie szczegółowych warunków dofinansowania ze środków Funduszu Pracy kosztów szkoleń i studiów podyplomowych oraz szczegółowych warunków finansowania

o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać

Opłata likwidacyjna jest ustalana procentowo i pobierana tylko w okresie pierwszych 12 miesięcy od daty zawarcia umowy o prowadzenie IKE – w przy- padku dokonania

9.3 Jeżeli uczestnik negocjacji cenowej nie zawrze umowy sprzedaży nieruchomości (w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu) sprzedający odstępuje od zawarcia umowy, a wniesione

Czas pracy i wynagrodzenie osoby niebędącej nauczycielem.. Osoba może być zatrudniona, jeżeli spełnia warunki, o których mowa w art. Przed nawiązaniem stosunku pracy, jest