Album prawników polskich. Album ekonomistów i statystyków polskich. Album socjologów polskich RPEiS 16(1), 1936

Download (0)

Full text

(1)

42. BOHDAN WASIUTYŃSKI

Urodzony w r. 1882. Studja prawnicze w Warszawie, w Berlinie i w Monachjum P r. 1904 kandydat nauk prawn. Uniwersytetu Warszawskiego. W r. 1921 powołany został na profesora prawa administracyjnego w Poznaniu, w r. 1924 — w Warszawie. Ogłosił drukiem: Administracja lokalna Królestwa Polskiego 1807—1905 wobec samorządu ziemskiego (1906); Ubezpieczenie robotników w Europie Zachodniej (1904); Ruch wychodźczy z Królestwa Polskiego (1906); Ustrój władz administracyjnych rządowych i samorządowych" (3 wyd. 1933); Polskie prawo administracyjne w zarysie (wspólnie z prof. Kumanieckim i prof. Panejką); Ludność żydowska w Polsce w wiekach XIX i XX (1931); Sa morząd uniwersytecki. Milczenie administracji, Praworządność. Udział czynnika

(2)

Album prawników polskich

1. Ś. p. Ksawery Fierich (zesz. 3 z 1925 r.). 2. Ś. p. Oswald Balzer (zesz. 4 z 1925 r.). 3. Ś. p. Adolf Suligowski (zesz. 1 z 1926 r.). 4. Ś. p. Ernest Till (zesz. 2 z 1926 r.).

5. Ś. p. Edmund Krzymuski (zesz. 3 z 1926 r.). 6. Ś. p. Henryk Konic (zesz. 4 z 1926 r.). 7. Ś. p. Alfons Parczewski (zesz. 1 z 1927 r.). 8. Władysław Abraham (zesz. 2 z 1927 r.). 9. Fryderyk Zoll (zesz. 3 z 1927 r.). 10. Michał Bobrzyński (zesz. 4 z 1927 r.).

11. Ignacy Koschembahr-Łyskowski (zesz. 1 z 1928 r.). 12. Stanisław Starzyński (zesz. 2 z 1928 r.).

13. Ś. p. Władysław Leopold Jaworski (zesz. 3 z 1928 r.). 14. Ś. p. Leon Petrażycki (zesz. 4 z 1928 r.).

15. Leon Piniński (zesz. 1 z 1929 r.). 16. Michał Rostworowski (zesz. 2 z 1929 r.). 17. Zygmunt Cybichowski (zesz. 3 z 1929 r.). 18. Jakób Glass (zesz. 4 z 1929 r.).

19. Antoni Peretiatkowicz (zesz. 1 z 1930 r.) 20. Eugenjusz Waśkowski (zesz. 2 z 1930 r.). 21. Ś. p. Stanisław Posner (zesz. 3 z 1930 r.). 22. Ś. p. Konrad Dynowski (zesz. 4 z 1930 r.). 23. Stanisław Estreicher (zesz. 1 z 1931 r.). 24. Ś. p. Aleksander Doliński (zesz. 2 z 1931 r.). 25. Marceli Chlamtacz (zesz. 3 z 1931 r.). 26. Stanisław Kutrzeba (zesz. 4 z 1931 r.). 27. Stanisław Bukowiecki (zesz. 1 z 1932 r.). 28. Juljusz Makarewicz (zesz. 2 z 1932 r.). 29. Ś. p. Józef Brzeziński (zesz. 3 z 1932 r.). 30. Jan Jakób Litauer (zesz. 4 z 1932 r.). 31. Wacław Makowski (zesz. 1 z 1933 r.). 32. Ludwik Cichowicz (zesz. 2 z 1933 r.). 33. Maurycy Allerhand (zesz. 3 z 1933 r.).

34. Kazimierz Wł. Kumaniecki (zesz. 4 z 1933 r.). 35. Emil St. Rappaport (zesz. 1 z 1934 r.).

36. Aleksander Jackowski (zesz. 2 z 1934 r.). 37. Franciszek Bossowski (zesz. 3 z 1934 r.). 38. Zbigniew Pazdro (zesz. 4 z 1934 r.). 39. Stefko Kamil (zesz. 1 z 1935 r.). 40. Karol Lutostański (zesz. 2 z 1935 r.). 41. Stanisław Gołąb (zesz. 4 z 1935 r.).

(3)

43. X. BRONISŁAW ŻONGOŁŁOWICZ

Ur. 1870 w Datnowie (Z. Kowieńska). W 1895 magister teologji, a w 1917 doktór prawa kanonicznego Akademji Duchownej w Petersburgu. Tamże od 1915—1918 profesor prawa kościelnego. W r. 1918—1919 profesor prawa kościelnego i dzie­ kan wydziału prawa kościelnego i nauk moralnych w Uniwersytecie Lubelskim. W r. 1919 dziekan Wydziału teologicznego Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Od r. 1919 profesor zwyczajny prawa kanonicznego. W 1921/22 wy­ kładał prawo kościelne na Wydziale prawno-ekonomicznym Uniwersytetu Po­ znańskiego. Od 1930 r. WMinister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Ogłosił: Status Ecclesiae in Samogitia, (1903); De scholis in dioecesi Samogi-tiensi (1907); Bażnycia ir Valstyba (1918); Objet niestiażatelnosti, w projekcie ustawy 25. VIII. 1917 (1917); Delimitation des diocèses (1922); W sprawie ob-sadzenia stolic biskupich (1923); O kodyfikacji prawa kościelnego (1927); Ar­ cybiskup Jan Cieplak (1926); Wydział teologiczny 1919—1929 Wilno (1929);

(4)

Album prawników polskich

1. Ś. p. Ksawery Fierich (zesz. 3 z 1925 r.). 2. Ś. p. Oswald Balzer (zesz. 4 z 1925 r.). 3. Ś. p. Adolf Suligowski (zesz. 1 z 1926 r.). 4. Ś. p. Ernest Till (zesz. 2 z 1926 r.).

5. Ś. p. Edmund Krzymuski (zesz. 3 z 1926 r.). 6. Ś. p. Henryk Konic (zesz. 4 z 1926 r.). 7. Ś. p. Alfons Parczewski (zesz. 1 z 1927 r.). 8. Władysław Abraham (zesz. 2 z 1927 r.). 9. Fryderyk Zoll (zesz. 3 z 1927 r.). 10. Michał Bobrzyński (zesz. 4 z 1927 r.).

11. Ignacy Koschembahr-Łyskowski (zesz. 1 z 1928 r.). 12. S. p. Stanisław Starzyński (zesz. 2 z 1928 r.).

13. S. p. Władysław Leopold Jaworski (zesz. 3 z 1928 r.). 14. Ś. p. Leon Petrażycki (zesz. 4 z 1928 r.).

15. Leon Piniński (zesz. 1 z 1929 r.). 16. Michał Rostworowski (zesz. 2 z 1929 r.). 17. Zygmunt Cybichowski (zesz. 3 z 1929 r.). 18. Jakób Glass (zesz. 4 z 1929 r.).

19. Antoni Peretiatkowicz (zesz. 1 z 1930 r.) 20. Eugenjusz Waśkowski (zesz. 2 z 1930 r.). 21. Ś. p. Stanisław Posner (zesz. 3 z 1930 r.). 22. Ś. p. Konrad Dynowski (zesz. 4 z 1930 r.). 23. Stanisław Estreicher (zesz. 1 z 1931 r.). 24. Ś. p. Aleksander Doliński (zesz. 2 z 1931 r.). 25. Marceli Chlamtacz (zesz. 3 z 1931 r.). 26. Stanisław Kutrzeba (zesz. 4 z 1931 r.). 27. Stanisław Bukowiecki (zesz. 1 z 1932 r.). 28. Juljusz Makarewicz (zesz. 2 z 1932 r.). 29. Ś. p. Józef Brzeziński (zesz. 3 z 1932 r.). 30. Jan Jakób Litauer (zesz. 4 z 1932 r.). 31. Wacław Makowski (zesz. 1 z 1933 r.). 32. Ludwik Cichowicz (zesz. 2 z 1933 r.). 33. Maurycy Allerhand (zesz. 3 z 1933 r.).

34. Kazimierz Wł. Kumaniecki (zesz. 4 z 1933 r.). 35. Emil St. Rappaport (zesz. 1 z 1934 r.).

36. Aleksander Jackowski (zesz. 2 z 1934 r.). 37. Franciszek Bossowski (zesz. 3 z 1934 r.). 38. Zbigniew Pazdro (zesz. 4 z 1934 r.). 39. Stefko Kamil (zesz. 1 z 1935 r.). 40. Karol Lulostański (zesz. 2 z 1935 r.). 41. Stanisław Gołąb (zesz. 4 z 1935 r.). 42. Bohdan Wasiutyński (zesz. 1 z 1936 r.).

(5)

39. JAN PIEKAŁKIEWICZ

Urodz. 1892 w Kursku (Rosja) : W 1914 kandydat nauk ekonom, poli­ techniki petersburskiej; w 1924 doktór nauk ekonomiczno-politycznych Uniwer­ sytetu Poznańskiego; w 1927 docent statystyki Uniwersytetu Lwowskiego; kie­ rownik i organizator wydziału statystyki finansów i samorządu Gł. Urzędu Sta­ tystycznego. Od 1921—25 prof, statystyki w Szkole Nauk politycznych w War­ szawie. Od 1927—33 r. członek Komitetu Ligi Narodów dla zunifikowania sta­ tystyk transportowych. Ogłosił drukiem w języku polskim: Organizacja pier­ wszego powszechnego spisu ludności w Polsce (1922); Bilans płatniczy Polski w 1923 r. (1925); Statystyka Miejska w Polsce (1927); Wydatki i dochody miast do 20 000 mieszk. (1928); Szacowanie kapitałów rzeczowych przedsiębiorstw przemysłowych (1932); Statystyka działalności finansowej przedsiębiorstw pań­ stwowych i samorządowych (1932); Sprawozdanie z badań skladu ludności ro­ botniczej w Polsce metodą reprezentacyjną (1934). W języku francuskim: Dćpenses et recettes des celleetivités de droit public (1929); Rapport de la Commission des statistiques des transports sur la statistique de la navigation intérieure et maritime (1931); La statistique de l'activité économique des entre-prises d'état, des provinces et des communes (1933); Statistique du crédit hy­

(6)

Album ekonomistów i statystyków polskich

1. Stanislaw Głąbiński (zesz. 1 z 1926 r.).

2. Antoni Kostanecki (zesz. 2 z 1926 r.).

3. Ś. p. Zofja Daszyńska-Golińska (zesz. 3 z 1926 r.). 4. Adam Krzyżanowski (zesz. 1 z 1927 r.).

5. Jerzy Michalski (zesz. 1 z 1927 r.). 6. Leopold Caro (zesz. 2 z 1927 r.). 7. Stanisław Grabski (zesz. 3 z 1927 r.). 8. Władysław Grabski (zesz. 4 z 1927 r.). 9. X. Antoni Szymański (zesz. 1 z 1928 r.). 10. Tadeusz Brzeski (zesz. 2 z 1928 r.). 11. Edward Taylor (zesz. 3 z 1928 r.).

12. Władysław Marjan Zawadzki (zesz. 4 z 1928 r.). 13. Ś. p. Jan Dmochowski (zesz. 1 z 1929 r.). 14. Roman Rybarski (zesz. 1 z 1929 r.). 15. Ś. p. Jan Lewiński (zesz. 3 z 1929 r.). 16. Stefan L. Zaleski (zesz. 4 z 1929 r.). 17. Franciszek Bujak (zesz. 2 z 1930 r.). 18. Bolesław Markowski (zesz. 3. z 1930 r.).

19. Feliks Młynarski (zesz. 4 z 1930 r.). 20. Adam Heydel zesz. 1 z 1931 r.). 21. Jan Rutkowski (zesz. 2 z 1931 r.).

22. Stanisław Wojciechowski (zesz. 3 z 1931 r.). 23. Józef Buzek (zesz. 4 z 1931 r.).

24. Kazimierz Kasperski (zesz. 1 z 1932 r.). 25. Ś. p. Artur Benis (zesz. 2 z 1932 r.). 26. Roger Battaglia (zesz. 3 z 1932 r.). 27. Marcin Nadobnik (zesz. 4 z 1932 r.). 28. X. Aleksander Wóycicki (zesz. 1 z 1933 r.). 29. Tomasz Lulek (zesz. 2 z 1933 r.).

30. Zdzisław Ludkiewicz (zesz. 3 z 1933 r.) 31. Edward Lipiński (zesz. 4 z 1933 r.).

32. Ś. p. Leon Waściszakowski-Waściszewski (zesz. 1 z 1934 r.). 33. Ignacy Weinfeld (zesz. 2 z 1934 r.).

34. Ś. p. Jerzy Kurnatowski (zesz. 3 z 1934 r.). 35. Ludwik Górski (zesz. 4 z 1934 r.).

36. Mieczysław Witold Gutkowski (zesz. I z 1935 r.). 37. Edward Szturm de Sztrem (zesz. 2, 1935 r.). 38. Hipolit Gliwic (zesz. 4 z 1935 r.).

(7)

8. Ś. P. KONSTANTY SROKOWSKI

Ur. w 1878 r. we Lwowie, gdzie ukończył studja. Literat, publicysta i dzienni­ karz. Długoletni redaktor polityczny krakowskiej „Nowej Reformy". Naczelny redaktor krak. „Kurjera Wieczornego". Poseł do b. Sejmu galicyjskiego. Współ­ pracownik licznych pism. Współtwórca i gen. sekretarz N. K. N. Po wojnie stały współpracownik II. Kurjera Codziennego, publikował swe artykuły pod pseudonimem „Pom". 'L prac o charakterze socjologicznym ogłosił drukiem: W stolicy białego cara (1903); Likwidacja caratu (1905); Upadek imperjalizmu Austrji (1913); N. K. N. (1923); Sprawa narodowościowa na Kresach Wschod­

(8)

Album socjologów polskich

1. Ludwik Krzywicki (zesz. 1 z 1926 r.).

2. Florjan Znaniecki (zesz. 1 z 1928 r.). 3. Stefan Czarnowski (zesz. 1 z 1929 r.). 4. Jan Stanisław Bystroń (zesz. 1 z 1931 r.). 5. Bronisław Malinowski (zesz. 1 z 1932 r.). 6. Ludwik Kulczycki (zesz. 1 z 1933 r.). 7. Bolesław Limanowski (zesz. 1 z 1935 r.).

Figure

Updating...

References

Related subjects :