• Nie Znaleziono Wyników

22 KWIETNIA 2015 C 2. M EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "22 KWIETNIA 2015 C 2. M EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM"

Copied!
10
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Układ graficzny

© CKE 2015

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY

KOD UCZNIA

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 2. MATEMATYKA

Instrukcja dla ucznia

1. Sprawdź, czy na kolejno ponumerowanych 10 stronach jest wydrukowanych 20 zadań.

2. Sprawdź, czy do arkusza jest dołączona karta odpowiedzi.

3. Brak stron lub inne usterki zgłoś nauczycielowi.

4. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania.

5. Wszystkie zadania rozwiązuj długopisem lub piórem.

6. W arkuszu znajdują się różne typy zadań.

Do niektórych zadań podane są cztery odpowiedzi: A, B, C, D.

Tylko jedna z nich jest poprawna.

Wybierz ją i zaznacz znakiem , np.:

A. B. C. D.

7. Jeśli się pomylisz, otocz znak kółkiem i zaznacz inną odpowiedź, np.:

A. B. C. D.

8. Do niektórych zadań podane są dwie odpowiedzi:

A. B. albo TAK NIE

Tylko jedna z nich jest prawdziwa. Wybierz ją i zaznacz znakiem , np.:

A. B. albo TAK NIE

9. Pozostałe zadania wykonuj zgodnie z poleceniami.

Rozwiązania zadań zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. Pomyłki przekreślaj.

10. Zapisy w brudnopisie nie będą sprawdzane i oceniane.

Powodzenia!

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY Uprawnienia ucznia do:

dostosowania kryteriów oceniania nieprzenoszenia zaznaczeń na kartę

22 KWIETNIA 2015

Godzina rozpoczęcia:

11:00

Czas pracy:

do 135 minut

GM-M8-152

PESEL

miejsce na naklejkę

(2)

Strona 2 z 10 GM-M8 Zadanie 1. (0–1)

Kasia ma 20 zł. Ile najwięcej batonów może kupić za tę kwotę, jeżeli jeden baton kosztuje 1,20 zł?

Zaznacz poprawną odpowiedź.

A. 20 B. 18 C. 16 D. 12

Zadanie 2. (0–1)

Ania wstała o godzinie 7:00. Do momentu wyjścia z domu wskazówka minutowa jej zegara wykonała obrót o kąt 180°. O której godzinie Ania wyszła z domu?

Zaznacz poprawną odpowiedź.

A. 7:15 B. 7:20 C. 7:30 D. 7:45

Zadanie 3. (0–2)

W klasie trzeciej uczy się 20 uczniów. W poniedziałek 5

1 uczniów tej klasy była nieobecna.

Oceń, czy zdania są prawdziwe. Zaznacz TAK albo NIE.

1. W poniedziałek w szkole nieobecny był co piąty uczeń tej klasy.

TAK NIE

2. W poniedziałek w szkole obecnych było 75% uczniów tej klasy.

TAK NIE

12 1 2

3 4 6 5

7 8 9

10 11

(3)

GM-M8 Strona 3 z 10 Zadanie 4. (0–1)

Które wyrażenie algebraiczne przedstawia obwód narysowanego trójkąta?

Zaznacz poprawną odpowiedź.

A. 2x + 4 B. 3x + 2 C. 3x + 4 D. 5x + 4

Zadanie 5. (0–2)

Na osi liczbowej zaznaczono ukośnymi kreskami zbiór liczb.

Oceń, czy zdania są prawdziwe. Zaznacz TAK albo NIE.

1. Do zbioru zaznaczonego na osi należą liczby spełniające warunek x 4.

TAK NIE

2. Liczba 6 należy do zbioru zaznaczonego na osi liczbowej.

TAK NIE

Zadanie 6. (0–2)

Oceń, czy równości są prawdziwe. Zaznacz TAK albo NIE.

1. 3 3 3 TAK NIE

2. 36: 4 9 TAK NIE

0 4

x + 2 x + 2

x

(4)

Strona 4 z 10 GM-M8

Dokończ zdanie. Zaznacz poprawną odpowiedź.

Wyrażenie 3x + 6 – 2x po doprowadzeniu do najprostszej postaci jest równe A. 5x + 6

B. 9x – 2 C. 7x D. x + 6

Zadanie 8. (0–1)

Rysunek przedstawia równoległobok.

Dokończ zdanie. Zaznacz poprawną odpowiedź.

Miara kąta zaznaczonego na rysunku jest równa A. 50°

B. 70°

C. 130°

D. 150°

Zadanie 9. (0–1)

W kwietniu Marek miał w skarbonce 15 zł. Postanowił, że od maja będzie odkładał do skarbonki po 5 zł miesięcznie. Ile miesięcy powinien oszczędzać Marek, aby mieć w skarbonce kwotę 50 zł?

Zaznacz poprawną odpowiedź.

A. 3 miesiące B. 5 miesięcy C. 6 miesięcy D. 7 miesięcy

130°

(5)

GM-M8 Strona 5 z 10 Zadanie 10. (0–3)

Z sześciu jednakowych kwadratów zbudowano prostokąt, jak na rysunku.

Oblicz pole tego prostokąta, jeżeli bok kwadratu ma długość 3 cm.

Zapisz obliczenia i odpowiedź.

Odpowiedź: Pole prostokąta jest równe ……… cm2.

Zadanie 11. (0–1)

Bartek ma 8 lat i jest 2 razy starszy od Ani. Które wyrażenie opisuje, ile lat ma Ania?

Zaznacz poprawną odpowiedź.

A. 8 + 2 B. 8 – 2 C. 8 : 2 D. 8 · 2

(6)

Strona 6 z 10 GM-M8

Na którym rysunku przedstawiono figury symetryczne względem narysowanej prostej?

Zaznacz poprawną odpowiedź.

A. B.

C. D.

Zadanie 13. (0–1)

Dokończ zdanie. Zaznacz poprawną odpowiedź.

Liczba 2 1 7

2 jest równa

A. 14 3

B. 9 3

C. 14 11

D. 9 11

(7)

GM-M8 Strona 7 z 10 Zadanie 14. (0–2)

Robert trenuje pływanie na basenie o długości 150 m. Ile razy musi przepłynąć całą długość basenu, aby pokonać dystans 3000 m?

Zapisz obliczenia i odpowiedź.

Odpowiedź: Podczas treningu Robert musi przepłynąć basen …… razy.

Zadanie 15. (0–2)

Na rysunku przedstawiono wykres funkcji.

Oceń, czy zdania są prawdziwe. Zaznacz TAK albo NIE.

1. Największą wartością funkcji jest y = 3.

TAK NIE

2. Punkt (–2,–1) należy do wykresu funkcji.

TAK NIE

y

x 1

1 2 3 4 5 2

3

–1 –2 –1

–2 –4 –3

(8)

Strona 8 z 10 GM-M8

Dany jest układ równań

7 15 y x

y x

Oceń, czy zdanie jest prawdziwe. Zaznacz TAK albo NIE.

Para liczb x = 12 i y = 3 jest rozwiązaniem tego układu równań.

TAK NIE

Zadanie 17. (0–3)

Bilet normalny do kina kosztuje 24 zł, a bilet ulgowy jest o 50% tańszy od normalnego. Ewa kupiła jeden bilet normalny i jeden bilet ulgowy. Ile zapłaciła Ewa za dwa bilety razem?

Zapisz obliczenia i odpowiedź.

Odpowiedź: Za dwa bilety Ewa zapłaciła razem ………… zł.

Zadanie 18. (0–1)

W pudełku znajdują się cztery kredki: 1 czerwona, 1 niebieska i 2 zielone. Jakie jest prawdopodobieństwo, że losowo wyciągnięta kredka będzie czerwona?

Zaznacz poprawną odpowiedź.

A. 4 1

B. 3

1 C.

2

1 D.

4 3

(9)

GM-M8 Strona 9 z 10 Zadanie 19. (0–1)

Ile sześciennych kostek o krawędzi 1 cm potrzeba, aby zbudować prostopadłościan przedstawiony na rysunku?

Zaznacz poprawną odpowiedź.

A. 9 B. 10 C. 12 D. 24

Zadanie 20. (0–1)

Puszka ma kształt walca. Na którym rysunku przedstawiono walec?

Zaznacz poprawną odpowiedź.

A. B. C. D.

3 cm

2 cm 4 cm

1 cm

1 cm 1 cm

(10)

Strona 10 z 10 GM-M8

Cytaty

Powiązane dokumenty

W niektórych zadaniach zdecyduj, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe i zaznacz znakiem wybraną odpowiedź, np.:8. Pozostałe zadania wykonuj zgodnie

Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe. W Arktyce biegun geograficzny jest położony

Otocz kółkiem P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe. Uprawie ryżu w Azji Południowo-Wschodniej sprzyja

Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F  jeśli jest fałszywe.. Celem doświadczenia było sprawdzenie, czy w mące pszennej

Dokończ każde zdanie odpowiednią informacją z ramki... Kasia do naczynia z zimną wodą włożyła szklankę z

Po ustawieniu wszystkich stolików w sposób II uzyska się 96 miejsc siedzących..

Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest

Nie narysowano figury, która jest podstawą tego ostrosłupa. Zaznacz

Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszyweA. w pudełku jest 2 razy mniej kul białych

Otocz kółkiem P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.. P

Pole podstawy walca jest równe , a pole powierzchni bocznej tego walca jest 3 razy większe niż pole podstawy. Zaznacz

W koszu znajdują się tylko piłki białe, czerwone i niebieskie.. Na diagramie przedstawiono, jaką część wszystkich piłek stanowią piłki w poszczególnych

Jeśli się pomylisz, otocz znak kółkiem i zaznacz inną odpowiedź, np.:A. Pozostałe zadania wykonuj zgodnie

Odpowiedź: W albumie jest ……… polskich znaczków.. Zaznacz

Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli zdanie jest fałszywe.. Ciało zaleszczotków pokryte jest

W niektórych zadaniach zdecyduj, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe i otocz kółkiem wybraną odpowiedź, np.. Jeśli się pomylisz, przekreśl znak kółka krzyżykiem i

Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli zdanie jest fałszywe.. Poniżej zamieszczono fragment tabeli rozpuszczalności soli w wodzie w temperaturze

Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli zdanie jest fałszywe.. P RZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA

Nagroda za zdobycie trzeciego miejsca była o 40% mniejsza niż nagroda za zajęcie drugiego miejsca?. Oceń prawdziwość

Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli zdanie jest fałszywe. Objętość sześcianu jest trzy razy większa od

Najmniejszą liczbę miejsc siedzących uzyska się po ustawieniu wszystkich stolików w sposób III.. Po ustawieniu wszystkich stolików w sposób I uzyska się 108

Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest

Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli zdanie jest fałszywe.. Uczestnik konkursu, który zdobył trzecie miejsce, otrzymał