• Nie Znaleziono Wyników

Zasady zaliczenia ćwiczeń z Matematyki II

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Zasady zaliczenia ćwiczeń z Matematyki II"

Copied!
2
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Zasady zaliczenia ćwiczeń z Matematyki II

Biotechnologia, gr 3 i 5, rok akademicki 2016/2017

Ilość dopuszczalnych nieobecności: 2,

Każdą następną nieobecność (tylko w uzasadnionych przypadkach) należy odrobić podczas konsultacji (w przeciągu 3 tygodni od daty wystąpienia nieobecności)

Liczba nieobecności nieodrobionych większa niż dwie = ocena 2,0 z ćwiczeń Formy sprawdzania wiedzy: kolokwium, wejściówki, odpowiedź ustna.

Kolokwia

Ilość kolokwiów: 2

KOLOKWIUM nr 1: kolokwium pisemne, z listy zadań 1-2 udostępnionej przez dra J.

Kosiorka.

Czas i miejsce: czas ok. 80min, poza zajęciami w terminie wcześniej podanym (ok 20 kwietnia);

Poprawa: po za zajęciami w ustalonym terminie,

KOLOKWIUM nr 2: kolokwium pisemne, z listy zadań 3-4 udostępnionej przez dra J.

Kosiorka.

Czas i miejsce: na przedostatnich zajęciach;

Poprawa: najprawdopodobniej na ostatnich zajęciach,

Uwaga 1. za każde kolokwium można uzyskać od 0pkt do 100pkt (1%=1pkt) Uwaga 2. z popraw kolokwium można uzyskać maksymalnie 60pkt

Uwaga 2. nieobecność na kolokwium= 0pkt.

Uwaga 3. liczy się ostatni wynik tzn. uzyskanie gorszego wyniku z poprawy traktuje się jako ostateczny z danego kolokwium.

Wejściówki

Ilość wejściówek: uzależniona od aktywności i przygotowania do zajęć, ale nie większa niż 4.

Za każdą wejściówkę można uzyskać od 0pkt do 15pkt.

Uwaga: wejściówki zawsze są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem i dotyczą treści dwóch ostatnich ćwiczeń.

Odpowiedź ustna

Odpowiedź ustna (rozwiązywanie zadań i problemów przy tablicy) .

Jeżeli student sam się zgłasza do odpowiedzi może uzyskać od 0pkt. do 10 pkt. (standard to 5, a wyjątkowo trudne zadania mogą być nagradzane do 10 pkt.)

Jeżeli prowadzący wskaże studenta do odpowiedzi, to odpowiadająca osoba może uzyskać od -5pkt.(tutaj za brak znajomości wcześniejszego materiału) do 5 pkt. .

Ilość uzyskanych punktów za odpowiedź ustną to od -10pkt. do + 30pkt. Punkty te są dodawane do wyniku odpowiedniego kolokwium.

(2)

Zaliczenie i ocena końcowa:

Warunki konieczne zaliczenia:

a) co najwyżej 2 nieobecności na zajęciach;

b) każde kolokwium napisane na co najmniej 45%;

c) uzyskanie co najmniej 50%(kolokwia, wejściówki) z maksymalnej liczby punktów

W celu ustalenia oceny końcowej stosuje się poniższą tabelę:

%maksymalnej liczba punktów ocena

[0%-50%) 2,0

[50%-60%] 3,0

(60%-70%] 3,5

(70%-80%] 4,0

(80%-90%] 4,5

>90% 5,0

Przykład: Jeżeli student uzyskał:

a) 80%=80pkt z kolokwium nr 1 oraz 10pkt za odpowiedź ustną = 90pkt

b) 25%= 25pkt z kolokwium nr 2, a następnie poprawił (poprawa 1) na 75%=60pkt c) z 2 wejściówek łącznie 20pkt . (czyli 20pkt na 30 możliwych)

Wówczas Maksymalna liczba punktów to 2razy 100pkt+ 2 razy 15pkt= 230pkt Wobec uzyskanych 90pkt+60pkt+20pkt=170pkt.

Co stanowi 170/230*100%= 73,91% maksymalnej sumy punktów. Ocena końcowa to 4,0.

UWAGA nagroda:

a) osoby nie poprawiające żadnego kolokwium mogą liczyć na podwyższenie oceny o pół (gdy będzie brakować mniej niż 3%)

Wszystkie wyniki umieszczane na stronie

Cytaty

Powiązane dokumenty

punktów, mogą starać się o zaliczenie jeszcze przed I terminem egzaminu (poprzez uzyskanie co najmniej 50% punktów ze sprawdzianu z całego materiału obowiązującego w

punktów, mogą starać się o zaliczenie jeszcze przed I terminem egzaminu (poprzez uzyskanie co najmniej 50% punktów ze sprawdzianu z całego.. materiału obowiązującego w

Jeśli ktoś z ważnych i udokumentowanych przyczyn nie może wziąć udziału w sprawdzianie powinien się ze mną skontaktować (np. mailowo) do 7 dni po

W przy- padku zadeklarowania zadania, którego nie potrafi się rozwiązać anuluję 5 zadeklarowanych, już rozwiązanych zadań - nie warto ryzkować.. W czasie ćwiczeniach

Ocenę końcową stanowić będzie średnia arytmetyczna oceny cząstkowej z semestru zimowego i oceny cząstkowej z semestru letniego, przy czym uzyskanie pozytywnej oceny

Istnieje możliwość uzyskania wcześniejszego zaliczenia przez przystąpienie do przedterminowego kolokwium w formie odpowiedzi ustnej za pośrednictwem MS Teams. Zaliczenie

Liczba nieobecności nieodrobionych większa niż dwie = ocena 2,0 z ćwiczeń Formy sprawdzania wiedzy: kolokwia, odpowiedź ustna.. Kolokwia Ilość

Uwaga: nieobecność na kolokwium= 0pkt., w przypadku usprawiedliwionych nieobecności (choroba) można będzie jeden sprawdzian pisać na konsultacjach.. Poprawy: brak

Poprawy: Studentowi przysługuje prawo do poprawy jednego z trzech kolokwiów (data poprawy 10.06.2020) w przypadku uzyskania łącznie z trzech pisemnych kolokwiów mniej niż

kolokwium nr 2: zakres zadania dotyczące całki nieoznaczonej(z funkcji wymiernych, trygonometrycznych i niewymiernych), całki oznaczonej wraz z zastosowaniami; czas: ok. 60min,

Uwaga: punkty uzyskane (lub stracone) podczas odpowiedzi ustnej nie wliczają się od ustalania pułapu maksymalnej sumy punktów. (czyli 40pkt na

Liczba nieobecności nieodrobionych większa niż dwie = ocena 2,0 z ćwiczeń Formy sprawdzania wiedzy: kolokwium( w tym wejściówki), odpowiedź

Liczba nieobecności nieodrobionych większa niż dwie = ocena 2,0 z ćwiczeń Formy sprawdzania wiedzy: kolokwium( w tym wejściówki), odpowiedź

Studentowi przysługuje prawo do poprawy jednego z trzech kolokwiów w przypadku uzyskania łącznie z trzech pisemnych kolokwiów mniej niż 150% punktów W przypadku

Przypominam, iż każda nieodrobiona nieobecność, poza jedną dozwoloną, skutkować będzie obniżeniem oceny końcowej o pół stopnia.. Jednocześnie informuję,

W przypadku trzech kolejno występujących po sobie nieusprawiedliwionych nieobecności, prowadzący zajęcia jest zobowiązany najpóźniej w terminie 5 dni od

Student, który nie uzyskał oceny pozytywnej z kolokwium zobligowany jest do jego poprawy przez udzielenie odpowiedzi ustnej (3 pytania) w terminie ustalonym z

Dla zaliczenia ćwiczeń – uzyskania pozytywnej oceny semestralnej – wymagane jest zaliczenie kolokwium oraz kartkówki, aktywność i frekwencja na zajęciach.. Ocena z

Przygotowanie do zajęć powinno polegać na zapoznaniu się z zalecaną literaturą oraz właściwymi przepisami Kodeksu karnego, w części dotyczącej omawianego na

przypominam o wpływie kartkówki na ocenę końcową – osoby, które nie zaliczyły kartkówki, będą miały obniżoną ocenę o jeden stopień – co oznacza

Poprawa: w przypadku: uzyskania z kolokwium oceny negatywnej albo braku obecności na kolokwium, możliwa jest ustna poprawa kolokwium podczas konsultacji (odpowiedź

 kartkówki mogą być przeprowadzane na każdych zajęciach, bez zapowiedzi, z zakresu materiału omówionego na zajęciach poprzednich oraz materiału zapowiedzianego

Kolokwium odbędzie się na przedostatnim spotkaniu (dokładnie: na pierwszych zajęciach przedostatniego spotkania) i będzie miało formę testu składającego się z 30