• Nie Znaleziono Wyników

W dwudziestolecie biblioteki Głównej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Biblioteka UMCS

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "W dwudziestolecie biblioteki Głównej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Biblioteka UMCS"

Copied!
5
0
0

Pełen tekst

(1)

W DWUDZIESTOLECIE BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ

UNIWERSYTETU MARII-CURIE SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

Biblioteka Główna UMCS należy do instytucji, które cały swój dorobek zawdzięczają ubiegłemu dwudziestoleciu* Powstała w roku 1944, kiedy został utworzony Uniwersytet i wraz z nim przechodziła trudne lata rozwoju.

Brak od początku odpowiedniego lokalu oraz szybko wzrastają­

ce zadania, do których trzeba było przystosowywać stosunkowo szczupły personel - oto podstawowe trudności Biblioteki.

Przebytą w ciągu dwudziestolecia drogę najlepiej ocenió można porównując rok 1944/1945 z rokiem 1954/1955 i 1964/65.

W pierwszym roku swego istnienia Biblioteka mieściła się w dwóch zaledwie pokoikach o powierzchni 36 m j w jednym była miniatu­2

rowa czytelnia gdzie na regałach leżały podręczniki, (księgo­

zbiór wynosił 1 800 vol.), w drugim pracował dwuosobowy per­

sonel Biblioteki.

W roku 1954/55 powierzchnia użytkowa biblioteki wynosi już 318 m ; księgozbiór 186 000 vol«, a personel 28 osób.p

Dziś księgozbiór Biblioteki liczy ok. 300 000 vol., Biblioteka posiada 12 oddziałów: gromadzenia, opracowania druków zwartych, opracowania druków ciągłyoh, udostępniania, informacji naukowej, katalogów, magazynów, zbiorów specjalnych z samodzielną sekcją starodruków, oddział bibliotek zakładowych, pracownię foto­

techniczną oraz filie w dzielnicy uniwersyteckiej i samodzielną, sekcję administracyjną. Ogółem praouje w Bibliotece 58 osób, posiadających w 9QPS wyższe wykształcenie.

Nowy gmach Biblioteki Międzyuczelnianej w dzielnicy uniwersy­

teckiej buduje się w szybkim tempie. Kubatura wynosi 34 967,74 m powierzchnia użytkowa 9 689,51 m • Za półtora roku Biblioteka przeniesie tam swoje zbiory, by tym lepiej służyó młodzieży akademickiej i pracownikom nauki wszystkich wyższych uczelni, skupionyoh w tej dzielnicy.

(2)

Księgozbiór Biblioteki UMCS ma charakter ogólny; kompletowa­

ny był zależnie od potrzeb uozelni i w związku z powstającymi wydziałami# Dzięki wymianie wydawnictwa uniwersyteckiego "Anna- les UMCS" Biuro Wydawnictw zaopatruje od lat Bibliotekę Główną i biblioteki zakładowe w czasopisma i wydawnictwa zbiorowe in­

stytucji naukowych nawet z najbardziej egzotyoznych krajów#

Obecnie Uniwersytet posiada przeszło dwa tysiące punktów wymia­

ny na świecie, a Biblioteka Główna otrzymuje tą drogą ok# 600 tytułów czasopism rocznie; jeśli do tego dodać czasopisma im­

portowane i krajowe-- to ogólna liczba napływających w oiągu roku tytułów wynosi 2 685# Od roku 1954 Biblioteka UMCS otrzy­

muje egzemplarz obowiązkowy i w ten sposób gromadzi wszystkie wydawnictwa krajowe# Obok bieżącej literatury naukowej, dzięki darom i częściowo zakupom udało się Bibliotece zgromadzić prze­

szło 13 000 starodruków, wśród których są cenne pozycje z hi­

storii nauk matem#-przyrodniczych# Biblioteka posiada też szereg wartośolowych dziś druków XIX?-wiecznych, m#in# książki dotycząoe ziemi lubelskiej i terenów z nią sąsiadujących, za­

kupionych z księgozbioru Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemy­

ślu#

Powstały w roku 1958 Oddział zbiorów specjalnych liczy obeonie przeszło. 8 000 jednostek inwentarzowych# Składąją się na nie mapy, zbiory muzyczne, nieco grafiki - głównie artystów lubelskich, niewielki zbiór ekslibrisów# Najczęśoiej wykorzy­

stywane są przez użytkowników zbiory pły^ do nauki języków obcych, magnetofon i płyty z nagraniami muzyki klasycznej#

Kilkakrotnie Biblioteka urządzała w klubie pracowników UMCS wieczory poświęcone muzyoe»

Na uwagę zasługuje Pracownia fototechniozna istniejąca już od dziesięciu lat, nastawiona głównie na obsługę zakładów uni- wersyteokich# Pracownia posiada nowoczesną aparaturę, dwa do- kumatory, kilka aparatów fotograficznych, kilka kopiarek i powiększalników oraz czytniki# Z roku na rok powiększa się wyposażenie pracowni'! wzrasta jej usługowośó#

Czytelnikami Biblioteki są głównie studenci i pracownicy nauki nie tylko naszej uozelni ale i Innych szkół# Y/ roku 1944/45 liczba czytelników wynosiła 100 osób, liczba udostęp­

nionych woluminów- 156#

(3)

W roku 1954/55 liczba czytelników wynosiła Już 1 644 osoby, liczba udostępnionyoh woluminów 33 044, a w roku 1964/65 llozba oaytelnlków wynosi 2 589 osób a udostępnionych woluminów 64 981 o Czytelnia ogólna posiada księgozbiór lloząoy przeszło 7 000 wol»

Obok wydawnlotw informacyjnyoh, Jak enoyklopedie polskie i za­

graniczne, Jest w niej duży zbiór słowników językowyoh i rze- ozowyoh, komplet bibliografii oraz podręczniki akademickie róż-, nyoh kierunków studiów. Coraz częściej wykorzystywana Jest przez praoownlków nauki wypożyczalnia międzybiblioteczna, zą pośred­

nictwem której przychodzą książki z innych bibliotek krajowyoh i zagranicznych*

W trosce o Studiujących zaooznle Biblioteka wysyła podręoznikl do bibliotek powszechnych miast powiatowych województwa lubel­

skiego, a nawet do Innych województw*

Studenci lubelsoy mogą korzystaó nie tylko z wypożyozalni w centrum miasta ale i z dodatkowej naszej wypożyczalni podręcz­

ników w domu usługowym - ’’Chatce Żaka" w dzielnicy uniwersytec­

kiej* Tam również znajduje się filia chemiczna Biblioteki, gdzie przekazuje się czasopisma specjalistyczne, by ułatwló korzysta­

nie z nioh praoownlkom nauki 1 studentom*

Dla oelów dydaktycznych Biblioteka wydawała kilkakrotnie Informator dla c^rtelnlków* Co roku prowadzi się również dla studentów I roku wykłady i ówłożenia, jak korzystaó ze zbiorów bibliotecznych (tzw* "Przysposobienia blblloteozne") a dla stu­

dentów lat starszych ówiczenla bibliograficzne*

Od roku 1953 ukazuje się kwartalny biuletyn Biblioteki, który obecnie rejestruje nowe nabytki zagraniczne oraz informuje o pracach wykonywanych w Bibliotece* Stale urządza się też wysta­

wy z okazji ważniejszych rooznio oraz pokazy nowąśoi wydawni­

czych* Nadto kilkakrotnie Biblioteka urządzała duże wystawy:

z okazji 10-leoia 1 15-lecia Uniwersytetu, w stuletnią roozni- cę powstania styczniowego oraz z okazji sesji naukowej w Chełmie pod hasłem: "164 dni Polski lubelskiej"* Na tej sesji zapadła decyzja gromadzenia w Biblloteoe UMCS wszystkioh dokumentów z okresu, gdy Lublin był stolloą*

Z dokumentacji prao Uniwersytetu wykonany został w 1954 roku wykaz publlkaoji pracowników naukowych UMCS (praoa zespołowa Biblioteki)• Wykonano też bibliografię zawartośoi "Annales"

(4)

za lata 1946-1956, jest to praoa Indywidualna kontynuowana w miarę ukazywania się dalszych tomów* Zespół praoownlków Biblio­

teki bierze udział w opraoowanlu słownika praoownlków książki polskiej, który ma się ukazać w 1967 r*

Kilka osób współpracując z zakładami UMCS opraoowuje bibliogra­

fię pod kierunkiem speojallstów) w ten sposób powstała biblio­

grafia logopedycznafbibliografla dzieł Llnneusza znajdującyoh się w Polsce, w opracowaniu jest bibliografia ohromatografll polskiej 1 spektrometrii mas*

Ścisły kontakt z uczelnią przejawia się również w polityce gromadzenia zbiorów* Senacka Komisja Biblioteczna czuwa nad zakupem wydawnictw zagranloznyoh* Co roku zakłady składają rów­

nież dezyderaty w zakresie podręczników akademickich*

Biblioteka opiekuje się siecią bibliotek zakładowyoh, któryoh obecnie jest 56* Tylko największe z nloh posiadają własnyoh bibliotekarzy jak np:« Instytut Matematyki, którego biblioteka liczy powyżej 10 000 wol*, zakłady geografii ponad 20 000 wol«, czy Zespół Katedr Hlstoryoznych ponad 12 000 wol*, Katedra Li­

teratury Polskiej przeszło 10 000 wol* Pracownicy Biblioteki Głównej często zatrudniani są w blbllotekaoh zakładowych oelem porządkowania księgozbiorów*

Ponieważ Biblioteka Główna boryka się dotąd z trudnościami lo­

kalowymi a czytelnia ogólna llozy tylko 70 miejsc, ozęśó zadań usługowych została pizerzuoona na biblioteki zakładowe, które dziś już prawie wszystkie mleszozą się w nowych lokalaoh w dzielnicy uniwersyteckiej 1 potrafiły w okresie dwudziestole­

cia zgromadzić zasobne księgozbiory*

Przyszłość Biblioteki zapowiada się pomyślnie* Nowy gmaoh budowany w oparciu o wzory zagraniczne będzie nowocześnie wy­

posażony* Przewidziane są w nim obok dwóch dużyoh czytleni ogólnych 1 ozytelni ozasopism czytelnie specjalne dla staro­

druków,, dla zbiorów specjalnych, sala wystawowa, sala kinowa oraz uszczelniony pokój do nagrań*

Dla studentów przewidziane są Rokoje do głośnej nauki, a dla profesorów - czytelnia, czynna całą dobę, z osobnym wejśolem od strony domu profesorskiego* Magazyny obllozone są na 1,5 miliona woluminów*

(5)

Przenosząo się do dzielnloy uniwersyteckiej Biblioteka rozpocz­

nie nowy okres swego istnienia* jeseoze bardziej niż dotąd związany z uczelnią 1 żyoiem akademiokim*

llaria Jeslonowloz

Cytaty

Powiązane dokumenty

m isji do Spraw Wyposażenia Bibliotek Komisji Rady Głównej d/s Bibliotek, której posiedzenie w roku 1968 odbyło się w nowym lokalu Biblioteki UMCS.... Złotą

172* Journal of the American Katedra Statystyki Matematycznej Statistical Association. Washington

związane z 20 rocznicą powstania naszego Uniwersytetu, ter min zaś obchodu 20-l6Cia Biblioteki UMCS został przesunięć ty, Na początku stycznia (w niedzielę

odbyło się zebranie^szkoleniowe pracowników naszej Biblioteki i Biblioteki Akademii Medycznej w Lublinie, na którym kol.. Wanda Małek referowała czasopismo "Bulletin

Ufiąga: Wykaz nie obejmuje nowych wydawnictw pola kich, które B iblioteka otrzymuje Jako "egaemplars obowiązkowy"•.. Budoanictwo so cjelftstyocB

Bechert Karl.Gerthsen Ghelstlan: Atompliysi'k 3.umgearb... Die form

zację tego postulatu^ ma spełnić zastosowanie elektronicznych maszyn cyfrowych, które będą wykorzystane również do opracowywania i druku centralnych katalogów literatury

cznej i ekonomicznej, zorganizowanym przez CIINTE}.. Barbara Niezgoda *^tóo Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Biblioteki ^środowego im. Mieczysława Adrianek - do