• Nie Znaleziono Wyników

Skład Osobowy 1999 / Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Skład Osobowy 1999 / Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu"

Copied!
331
0
0

Pełen tekst

(1)

UM K Toruń

ibmmŚmĘ

(2)
(3)

'/iwy

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA

87-100 Toruń ul. Gagarina 11

tel. centr.: 611 40 10, telex 0552412, fax 48 56 /654 29 48, 654 29 44

SKŁAD OSOBOWY UMK

Stan z 1 stycznia 1999r.

(4)

Zdjęcie na okładce:

Portret Mikołaja Kopernika

ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Toruniu Opracował Dział Organizacji

przy współpracy poszczególnych jednostek organizacyjnych i Działu Spraw Pracowniczych

Mapki wykonali:

mgr Krystyna Czetwertyńska mgr Krzystof Lankauf Fot.: Andrzej Skowroński

ISBN 83-231-31-1032-8

Wydruk komputerowy:

mgr Krzysztof Wiśniewski

Druk i opracowanie:

Zakład Poligrafii UMK ZP UMK, zam. 543/98, nakł. 850 egz.

OQoiy

(5)

Spis treści

Władze Uniwersytetu

W ładze R e kto rskie... 13

W ładze A d m inistracyjne...14

W ładze D ziekań skie... 15

Senat U niw ersytetu... 18

Komisje Uniwersyteckie i Komisje Senackie...20

Doktorzy Honoris Causa UMK... 23

Rektorzy UMK w latach 1945 -1 9 9 6 ...25

Byli i obecni profesorowie UMK - członkowie PAU i PAN... 26

Wydziały

W ydział Biologii i Nauk o Z ie m i... 29

Dziekan, Prodziekani, Dziekanat... 31

Rada Wydziału...31

Emerytowani Profesorowie i Docenci...32

Studia Zaoczne, Podyplomowe i Doktoranckie... 33

Instytut Biologii Ogólnej i Molekularnej... 34

Instytut Ekologii i Ochrony Środowiska... 38

Instytut Geografii...42

Muzeum Przyrodnicze... 45

W ydział C h e m ii... 47

Dziekan, Prodziekani, Dziekanat... 49

Rada Wydziału... 49

Emerytowani Profesorowie i Docenci...50

Studia Zaoczne, Podyplomowe i Doktoranckie...50

Wyższe Zawodowe Studium Nauczycielskie Chemii i Fizyki... 50

Zakład Chemii Analitycznej...51

Zakład Chemii Fizycznej... 51

(6)

4 Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Zakład Chemii Jądrowej...51

Zakład Chemii Kwantowej...51

Zakład Chemii Ogólnej...52

Zakład Chemii Organicznej...52

Zakład Chemii Nieorganicznej... 52

Zakład Chemii Teoretycznej... 53

Zakład Chemii Środowiska i Ekoanalityki...53

Zakład Podstaw Chemii...53

Zakład Technologii Chemicznej... 54

Pracownia Chemicznych Procesów Proekologicznych...54

Pracownia Dydaktyki Chemii... 54

Pracownia Krystalochemii...54

Pracownia Analiz Instrumentalnych...54

Pracownia Toksykologiczna... 55

Wydział Fizyki i Astronomii...57

Dziekan, Prodziekan, Dziekanat... 59

Rada Wydziału...59

Emerytowani Profesorowie i Docenci... 60

Studia Podyplomowe i Doktoranckie...61

Wyższe Zawodowe Studium Nauczycielskie Fizyki i Matematyki... 61

Instytut Fizyki...62

Centrum Astronomiczne UMK... 69

Katedra Metod Komputerowych... 71

Międzyuczelniane Centrum Fizyki Medycznej...71

Wydział Humanistyczny... 73

Dziekan, Prodziekani, Dziekanat... 75

Rada Wydziału...75

Emerytowani Profesorowie i Docenci... 77

Studia Zaoczne, Podyplomowe i Doktoranckie... 77

Instytut Filologii Polskiej...79

Instytut Filologii Słowiańskiej... 81

fe

(7)

Instytut Filozofii...83

Instytut Pedagogiki... 85

Instytut Socjologii... 88

Katedra Filologii Angielskiej... 90

Katedra Filologii Germańskiej... 91

Katedra Filologii Klasycznej... 92

Katedra Filologii Romańskiej... 92

Katedra Logiki...93

Katedra Psychologii... 93

Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców... 93

Pracownia Badań nad Literaturą Rosyjską... 93

Pracownia Języka i Kultury Japońskiej... 94

Wyższe Zawodowe Studium Pedagogiczne... 94

W ydział Matematyki i In fo rm a ty k i... 95

Dziekan, Prodziekani, Dziekanat... 97

Rada Wydziału...97

Studia Zaoczne, Podyplomowe i Doktoranckie...98

Zakład Algebry i Topologii...99

Zakład Algebry Uniwersalnej i Informatyki... 99

Zakład Analizy Matematycznej... 99

Zakład Logiki Matematycznej i Podstaw Geometrii... 100

Zakład Matematycznych Podstaw Informatyki...100

Zakład Teorii Ergodycznej i Układów Dynamicznych... 100

Zakład Teorii Prawdopodobieństwa i Statystyki Matematyczanej... 100

Pracownia Metodyki Nauczania Matematyki... 101

Laboratorium Eksploatacji Systemu Komputerowego...101

Laboratorium Metodyki Nauczania Matematyki i Informatyki... 101

W ydział Nauk Ekonom icznych i Z arząd zan ia...103

Dziekan, Prodziekani, Dziekanat... 105

Rada Wydziału... 106

Emerytowani Profesorowie i Docenci...106

(8)

Studia Zaoczne, Podyplomowe i Doktoranckie... 107

Katedra Ekonometrii i Statystyki... 108

Katedra Gospodarowania Zasobami Pracy... 108

Katedra Marketingu... 109

Katedra Ogólnych Problemów Zarządzania... 109

Katedra Marketingu i Zarządzania Agrobiznesem... 109

Katedra Polityki Ekonomicznej i Gospodarki Regionalnej... 109

Katedra Teorii Ekonomii...109

Katedra Zarządzania Finansami... 110

Katedra Zarządzania Procesami Inwestycyjn - Innowacyjnymi....110

Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem Przemysłowym i Polityki Przemysłowej... 111

W ydział Nauk H istorycznych... 113

Dziekan, Prodziekan, Dziekanat... 115

Rada Wydziału...115

Emerytowani Profesorowie i Docenci... 116

Studia Zaoczne, Podyplomowe i Doktoranckie...116

Instytut Archeologii i Etnologii... 118

Instytut Historii i Archiwistyki... 120

Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej... 123

W ydział Prawa i A dm inistracji... 125

Dziekan, Prodziekani, Dziekanat... 127

Rada Wydziału... 128

Emerytowani Profesorowie i Docenci...129

Studia Zaoczne, Podyplomowe i Doktoranckie...129

Katedra Administracyjnego Prawa Gospodarczego... 130

Katedra Historii Doktryn Polityczno - Prawnych...130

Katedra Historii Państwa i Prawa Polskiego... 130

Katedra Historii Prawa Niemieckiego w Polsce...130

Katedra Kryminalistyki... 130

Katedra Postępowania Cywilnego... 130

Katedra Postępowania Karnego... 130

6 Uniwersytet Mikołaja Kopernika

(9)

Katedra Powszechnej Historii Państwa i Prawa...130

Katedra Praw Człowieka i Prawa Europejskiego...131

Katedra Prawa Administracyjnego... 131

Katedra Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Obrotu Gospodarczego... 131

Katedra Prawa Cywilnego i Spółdzielczego... 131

Katedra Prawa Finansów Publicznych...132

Katedra Prawa Handlowego...132

Katedra Prawa Kanonicznego... 132

Katedra Prawa Karnego i Kryminologii... 132

Katedra Prawa Karnego i Polityki Kryminalnej...132

Katedra Prawa Konstytucyjnego... 132

Katedra Prawa Międzynarodowego... 133

Katedra Prawa Ochrony Środowiska...133

Katedra Prawa Pracy... 133

Katedra Prawa Rolnego... 133

Katedra Prawa Rzymskiego...133

Katedra Teorii Prawa i Państwa... 133

Zakład Prawa Budżetowego i Finansów Samorządu Terytorialnego... 133

W ydział Sztuk P ię k n y c h ... 135

Dziekan, Prodziekani, Dziekanat...137

Rada Wydziału... 137

Emerytowani Profesorowie i Docenci...138

Studia Zaoczne i Podyplomowe... 138

Instytut Artystyczny...139

Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa...142

Jednostki Ogólnouczelniane

Archiwum U M K ... 149

Biblioteka U niw ersytecka...149

Uniwersyteckie Centrum Technologii S ie c io w y c h ... 156

(10)

8 Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Uniwersyteckie Centrum K om puteryzacji...157 Środowiskowe Laboratorium Systemów

W ieloprocesorow ych... 158 Centrum Kształcenia Inform atycznego... 158 Centrum Studiów Europejskich Uniwersytetu Mikołaja

Kopernika im. Jeanna M o n n eta... 159 Międzynarodowe Centrum Zarządzania Inform acją...159

Jednostki Międzywydziałowe

Studium Pedagogiczne... 163 Studium Praktycznej Nauki Języków O b cych... 163 Studium W ychowania Fizycznego i Sportu...165 Ośrodek Polskiego Komitetu W spółpracy Z Alliance

F ra n ç a is e ... 166 Biblioteka Brytyjska UM K...166

Centra Uniw ersyteckie i Inne Jednostki O rganizacyjne

Uniwersyteckie Centrum Archeologii Średniowiecza i

N ow ożytności...169 Uniwersyteckie Centrum Badań Nieliniowych im. J. P.

Schaudera... 169 Interdyscyplinarny Zespół Metod Datowania

B ezw zględnego... 170 Interdyscyplinarny Zespół Ochrony i Kształtowania

Ś rodow iska... 170 Interdyscyplinarny Zespół Optycznych Metod W czesnego

Wykrywania N ow otw orów ... 173

Administracja Uniwersytetu

Dyrektor Administracyjny, Zastępcy Dyrektora

Adm inistracyjnego... 175 Biuro R e k to ra ... 175

>

i

(11)

Radca Prawny...175

Ośrodek Informacji i Promocji UMK... 175

Dział Dydaktyki...176

Dział Nauki... 176

Dział Aparatury Naukowej...176

Dział Współpracy z Zagranicą... 176

Dział Spraw Pracowniczych...176

Dział Komputeryzacji Administracji... 177

Dział Organizacji...177

Dział Spraw Obronnych... 177

Dział Socjalno-Bytowy... 177

Inspektorat Bhp i Ochrony Ppoż... 178

Dział Szkoleń Bhp... 178

Dział Zaopatrzenia i Transportu... 178

Dział Remontów I Inwestycji...178

Dział Energetyki...179

Dział Wydawnictw...179

Zakład Poligrafii...179

Dział Administracyjno - Gospodarczy... 180

Sekretariat Ogólny... 180

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kontroli Wewnętrznej... 180

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Wynalazczości, Ochrony Patentowej i Promocji Osiągnięć Technicznych UMK...180

Dział Domów Studenckich i Hoteli Asystenckich...181

Dział Zbiorowego Żywienia...182

Samodzielna Sekcja Inwentaryzacji... 182

Samodzielna Sekcja ds. Współpracy z Regionem...183

Samodzielna Sekcja ds. Auli i Klubów Studenckich...183

Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów UMK... 183

(12)

10 Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Uniwersytecka Księgarnia Naukowa... 183

Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa...184

Kwestura

Dział Księgowości... 185

Dział Finansowy... 185

Dział Płac... 186

Jednostki Doświadczalne i Usługowe

Rolniczy Zakład Doświadczalny... 187

Akademicka Przychodnia Lekarska... 187

Organizacje Związkowe

Zarząd ZNP...189

Komisja Uczelniana NSZZ...190

Chór Akademicki UMK... 190

Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego... 191

Zrzeszenie Studentów Polskich... 192

Portiernie - Numery Telefonów 193 Informacje Dodatkowe

Umowy i Porozumienia o Współpracy Naukowej z Uczelniami i Instytucjami Zagranicznymi... 197

Profesorowie i Docenci zmarli w latach 1995 -1 9 9 8 ... 199

Pracownicy UMK zmarli w roku akademickim 1997/1998... 200

indeks nazwisk 201

(13)

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA

87-100 Toruń ul. Gagarina 11

tel. centr.: 611 40 10, telex 0552412, fax 48 56 /654 29 48, 654 29 44

ST

(14)

54 rok Akademicki w Uniwersytecie M ikołaja Kopernika zainaugurowany został w dniu 1 października 1998 r. Obecnie na Uniwersytecie kształci się ponad 30 tys.

studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych na 27 kierunkach i ponad 60 specjalnościach.

Kadrę naukową Uniwersytetu stanowi ponad 360 samodzielnych pracowników naukowych oraz 900 pozostałych nauczycieli akademickich. Wszystkie wydziały Uniwersytetu mają uprawnienia habilitacyjne, a co za tym idzie mają uprawnienia do prowadzenia studiów doktoranckich (na niektórych wydziałach dotyczy to kilku dyscyplin).

W bieżącym roku w strukturze Uczelni znalazło się

„Gimnazjum Akademickie”. 20 stycznia 1999 r. M inister Edukacji Narodowej przekazał Uniwersytetowi jego prowadzenie. Tak więc, Uczelnia prowadzi obecnie także szkołę dla wybitnie uzdolnionej młodzieży.

Toruń, 31 stycznia 1999 r.

(15)

WŁADZE UNIWERSYTETU

WŁADZE REKTORSKIE JEGO MAGNIFICENCJA REKTOR prof, dr hab. Andrzej Jamiołkowski

Kierownik Biura Rektora - Asystent Rektora

mgr Justyna Morzy 611-42-40

Sekretariat Rektora - ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń tel. centr.: 611-40 -10, telex: 0552412, fax: 654-29-44

sam. ref. : Joanna Zwierzchowska 611-42-42, 654-29-51

PROREKTORZY

PROREKTOR DS. ORGANIZACJI I ROZWOJU UCZELNI prof, dr hab. Ryszard Łaszewski

Sekretariat - sam. ref.: Beata Kubik 611-47-30

PROREKTOR DS. NAUKI I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ prof, dr hab. Stanisław Chwirot

Sekretariat - st. ref.: Małgorzata Janiszewska 611-42-28

PROREKTOR DS. KSZTAŁCENIA prof, dr hab. Marek Jacek Stankiewicz

Sekretariat - sam. ref.: mgr Hanna Kwiatkowska 611-47-10

PROREKTOR DS. STUDENTÓW prof, dr hab Wojciech Popławski

Sekretariat - specjalista: mgr Hanna Osial 611-42-30, 654-29-40

(16)

14 Uniwersytet Mikołaja Kopernika

WŁADZE ADMINISTRACYJNE

DYREKTOR ADMINISTRACYJNY dr Stefan Nielek

Z-CA DYR. ADM. - KWESTOR mgr Henryk Heldt

Z-CA DYR. ADM. DS. EKON. - SOCJ.

mgr Henryk Pańka

Z-CA DYR. ADM. DS. TECH.

mgr Jan Kachniarz

654-29-46 611-42-32

654-28-81 611-42-18

611-42-32

611-42-33

Sekretariat Dyr. Adm. i Jego Z-ców Iwona Tlałka

tel./fax: 654-29-48, 654-29-46 611-42-33, 611-42-32

(17)

WŁADZE DZIEKAŃSKIE

Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

87-100 Toruń ul. Gagarina 9, tel. 611-44-41, 611-44-42

dziekan: prof. dr hab. Jan Kopcewicz 611-44-41 prodziekani: prof. dr hab. Daniela Szymańska 611-47-55 dr hab. Wanda Gugnacka-Fiedor 611-47-55 kierownik dziekanatu: mgr Krystyna Baranowska 611-44-41

Wydział Chemii

87-100 Toruń, ul. Gagarina 7, tel.: 654-29-38, fax : 654-24-77 dziekan: prof. dr hab. Marek Zaidlewicz 611-43-02 prodziekani: prof. dr hab. Józef Ceynowa 611-45-17 prof. dr hab. Ludwik Kreja 611-45-79 kierownik dziekanatu: mgr Małgorzata Grudzińska 654-29-38, 611-45-77

Wydział Fizyki i Astronomii

87-100 Toruń, ul. Grudziądzka 5/7, tel.: 611-33-10

dziekan: prof. dr hab. Franciszek Rozpłoch 611-32-81 prodziekani: prof. dr hab. Jan Wasilewski 611-32-81

dr hab. Grażyna Staszewska 611-32-81

kierownik dziekanatu: Lidia Słowińska 611-32-49

(18)

16 Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Wydział Humanistyczny

87-100 Toruń, Coli. Maius, ul. Fosa Staromiejska 3, centr.: 622-60-21 fax: 622-66-59

dziekan: prof, dr hab. Ryszard Borowicz 622-60-21 prodziekani: prof, dr hab. Witold Wojdyło 622-60-21

dr hab. Adam Bednarek 622-60-21

kierownik dziekanatu: mgr Krystyna Szymeczko 622-42-55, 622-60-21

Wydział Matematyki i Informatyki

87-100 Toruń, ul. Chopina 12/18, centr.: 611-34-10, fax: 622-89-79 dziekan: prof. dr hab. Daniel Simson

prodziekani: prof. dr hab. Adam Jakubowski prof. dr hab. Grzegorz Jarzembski

622-20-92 622-20-92 622-20-92 kierownik dziekanatu: Małgorzata Drozdowska 622-20-92

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

87-100 Toruń, ul. Gagarina 13a, tel.: 611-46-08, 611-46-09 tel./fax: 65-542-450

dziekan: prof. dr hab. Jerzy Witold Wiśniewski 654-24-93, 611-46-08 prodziekani: dr Włodzimierz Karaszewski 654-29-53,611-47-14

dr Marek Zarębski 611-47-65

kierownik dziekanatu: mgr Krystyna Zawadzka 611-46-08, tel./fax: 654-24-93

(19)

Wydział Nauk Historycznych

87-100 Toruń, ul. PI. Teatralny 2a, tel.: 622-62-03, 622-77-95, fax: 622-62-03 dziekan: prof, dr hab. Janusz Małłek 622-62-03 prodziekani: prof, dr hab. Andrzej Nowakowski 622-77-95 prof, dr hab. Bronisława Woźniczka-Paruzel 622-77-95 kierownik dziekanatu: mgr Alicja Tomaszewska 622-62-03

Wydział Prawa i Administracji

87-100 Toruń, ul. Fosa Staromiejska 1 a, centr.: 622-60-28 (20,29), 622-43-15, fax: 622-53-03

dziekan: prof, dr hab. Grzegorz Goździewicz 622-44-09 prodziekani: prof, dr hab. Zbigniew Witkowski 622-60-28

dr hab. Ewa Kustra 622-60-28

kierownik dziekanatu: mgr Krystyna J. Geras 622-60-28, 622-44-09

Wydział Sztuk Pięknych

87-100 Toruń, ul.Sienkiewicza 30/32, centr.: 622-70-51, 622-59-71 dziekan: prof. art. piast. Romuald Drzewiecki

prodziekani: prof. art. mai. Mieczysław Ziomek art. mai. Lech Kubiak

kierownik dziekanatu: mgr Ewa Stuchlik

622-59-71 622-59-71 622-59-71 622-59-71

J I 8 U O T E K A UNIWERSYTECKA

TORUNIU

(20)

18 Uniwersytet Mikołaja Kopernika

SENAT UNIWERSYTETU PRZEWODNICZĄCY SENATU - JM REKTOR

prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

CZŁONKOWIE SENATU Prorektorzy:

prof. dr hab. Stanisław Chwirot prof. dr hab. Ryszard Łaszewski prof. dr hab. Marek Jacek Stankiewicz prof. dr hab. Wojciech Popławski Dziekani Wydziałów:

prof. dr hab. Jan Kopcewicz prof. dr hab. Marek Zaidlewicz prof dr hab Franciszek Rozpłoch prof. dr hab. Ryszard Borowicz prof. dr hab. Daniel Simson

prof. dr hab Jerzy Witold Wiśniewski prof. dr hab. Janusz Małłek

prof dr hab Grzegorz Goździewicz prof. art. piast. Romuald Drzewiecki

Przedstawiciele profesorów i doktorów habilitowanych:

prof. dr hab. Jan Falkowski prof. dr hab. Alicja Górska-Brylass prof. dr hab. Antoni Grodzicki prof. dr hab. Przemysław Kita prof. dr hab. Andrzej Kus prof. dr hab. Józef Szudy prof. dr hab. Marian Grabowski prof. dr hab. Stefan Grzybowski prof. dr hab. Lech Górniewicz prof. dr hab. Adam Jakubowski prof. dr hab. Stanisław Sudoł prof. dr hab. Zenon Wiśniewski prof dr hab Jadwiga Chudziak prof. dr hab Kazimierz Wajda prof. dr hab. Władysław Bojarski prof. dr hab. Andrzej Marek prof. art. graf. Sławomir Janiak prof. dr hab. Marian Arszyński

(21)

Przedstawiciele nauczycieli akademickich nie posiadających stopnia nauko­

wego doktora habilitowanego:

dr Edmund Kartanas dr Stanisław Biniak dr Wiesław Nowak dr Tomasz Komendziński dr Andrzej Rozkosz dr Jerzy Romański dr Krzysztof Mikulski dr Henryk Nowicki dr Tomasz F. de Rosset mgr Narcyza Zaborska

Przedstawiciele Samorządu Studenckiego:

Roman Brunka Edward Jasiński Sylwester Kaszliński Katarzyna Majakowska Anna Maniakowska Robert Musiałkiewicz Jarosław Najberg Katarzyna Pawłowska Zbigniew Sikorski

Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami akademickimi:

mgr Włodzimierz Gołębiewski mgr Eleonora Ławniczak Wojciech Piątkowski

Dyrektor Administracyjny: dr Stefan Nielek Dyrektor Biblioteki Uniw.: mgr Stefan Czaja

UCZESTNICZĄCY W POSIEDZENIACH SENATU Z GŁOSEM DORADCZYM:

Kwestor:

Przedstawiciel NSZZ Solidarność:

Przedstawiciel ZNP:

mgr Henryk Heldt dr Janusz Szatkowski mgr inż. Piotr Kowalski

(22)

20 Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Komisje Uniwersyteckie i Komisje Senackie

Przewodniczący:

Członkowie:

Komisja Budżetowa Uniwersytetu prof. dr hab. Józef Szudy prof. dr hab. Antoni Grodzicki prof. dr hab. Marian Grabowski prof. dr hab. Adam Jakubowski prof. art. graf. Sławomir Janiak prof. dr hab. Jan Kopcewicz prof. dr hab. Andrzej Marek prof. dr hab. Stanisław Sudoł prof. dr hab. Kazimierz Wajda

Komisja d/s Nagród dla Nauczycieli Akademickich Przewodniczący:

Członkowie:

prof. dr hab. Stanisław Chwirot prof. dr hab. Ryszard Borowicz prof. art. mai Romuald Drzewiecki prof. dr hab. Grzegorz Goździewicz prof. dr hab. Jan Kopcewicz prof. dr hab. Janusz Małłek prof. dr hab Franciszek Rozpłoch prof. dr hab. Daniel Simson prof. dr hab. Jerzy W. Wiśniewski prof. dr hab. Marek Zaidlewicz Komisja Oceniająca Uniwersytetu Przewodniczący: prof. dr hab. Ryszard Łaszewski Członkowie stali: prof. dr hab. Marian Arszyński

prof. dr hab. Bogusław Buszewski prof. dr hab. Zbigniew Cieśliński prof. dr hab Stanisław Dembiński prof. dr hab. Brunon Kamiński prof. dr hab. Eugeniusz Ochendowski prod. dr hab. Andrzej Tretyn

prof. dr hab. Mieczysław Wojciechowski Członkowie niestali komisji, dr Ryszard Michalski

mgr Stefan Czaja

mgr Mieczysława Gawrych mgr Wojciech Grześkiewicz mgr Bożena Lubińska

(23)

Odwoławcza Komisja Oceniająca Przewodniczący: prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski Członkowie: prof. dr hab. Stanisław Balcerzyk

prof. dr hab. Jan Głuchowski prof. dr hab. Sławomir Kalembka prof. dr hab. Krystyna Kallas prof. dr hab. Jacek Karwowski prof. dr hab. Mirosław Nesterowicz prof. dr hab. Michał Rozwadowski prof. art. graf. Józef Słobosz

Komisja Dyscyplinarna Uniwersytetu dla Nauczycieli Akademickich Przewodniczący: prof. dr hab. Andrzej Borodo

Z-ca przewodniczącego: prof. dr Bogumiła Rouba

Członkowie: prof. dr hab. Stanisław Alexandrowicz prof. dr hab. Andrzej Bączyński

prof. dr hab. Mirosława Ceynowa-Giełdoń prof. dr hab. Andrzej Drożyner

prof. dr hab. Piotr Hubner prof. dr hab. Piotr Jaworowski prof. dr hab. Alicja Kamińska prof. dr hab. Józef Półturzycki prof. dr hab. Henryk Rochnowski prof. dr hab. Janusz Siedlewski prof. dr hab. Andrzej Tyc

prof. art. mai. Mieczysław Ziomek dr hab. Anna Gryniuk

dr hab. Grażyna Gzella dr Bolesław Wojdyło

(24)

22 Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Rzecznicy Dyscyplinarni Uniwersytetu dla Nauczycieli:

prof. dr hab. Władysław Bojarski prof. dr hab. Andrzej Marek

Komisja Dyscyplinarna Uniwersytetu dla Studentów Przewodniczący:

Z-ca przewodniczącego:

Członkowie:

prof. dr hab. Aleksander Nalaskowski dr hab. Wojciech Czerwiński

prof. dr hab. Leon Andrzejewski prof. dr hab. Krystyna Kamińska prof. dr hab. Andrzej Raczyński prof. dr hab Waldemar Rezmer dr hab. Andrzej Nowicki dr Kazimierz Skrzydlewski art. mai. Jan Pręgowski

Katarzyna Borlik Marlena Wichowska Łukasz M. Dziągwa Joanna Wnorowska Krzysztof Kamiński Krzysztof Zieliński Robert Pietrzak Adam Zielonka

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna Uniwersytetu dla Studentów Przewodniczący: prof. dr hab. Władysław Bojarski

Z-ca przewodniczącego: prof. dr hab. Tadeusz Marszałek Członkowie: prof. dr hab. Guido Kriesel

prof. dr hab. Mariusz Mielczarek prof. dr hab. Leszek Nieżurawski prof. dr hab. Leszek Słomiński art. rzeźb. Zofia Dąbrowska dr Ewa Kita

dr Mirosław Strzyżewski

Alicja Borowska Marta Linowska Maciej Jabłoński Anna Maniakowska Tomasz Jałowiecki Przemysław Roszek Sylwester Kaszliński Piotr Waśkiewicz Ryszard Kazimierczak

Rzecznicy Dyscyplinarni Uniwerystetu dla Studentów:

mgr Sylwester Gabryszewski, mgr Dariusz Kala,

mgr Sławomir Maciejewski, mgr Paweł Przybysz

(25)

DOKTORZY HONORIS CAUSA UMK

Prof, dr hab. Ludwik Kolankowski - historyk, Polska, uchwała Senatu UMK z dnia 16.09.1948 r. o nadaniu tytułu doktora honoris causa nie zatwierdzona przez Ministerstwo Oświaty z przyczyn pozanaukowych.

1. Prof, dr Bertil Lindblad - astronom, Szwecja, 10.06.1959 r.

2. Prof, dr hab. Władysław Dziewulski - astronom, Polska, 29.04.1961 r.

3. Prof, dr hab. Zygmunt Grodziński - zoolog, Polska, 11.07.1962 r.

4. Prof, dr Raluca Ripan - chemik, Rumunia, 29.10.1963.r.

5. Prof, dr Jan Pieter Bakker - geograf, Holandia, 16.05.1964 r.

6. Prof, dr Dymitr Sergiejewicz Lichaczew - slawista, z byłego ZSRR, 24.03.1965 r.

7. Prof, dr Wiktor Amazaspowicz Ambarcumian - astronom, z byłego ZSRR, 7.09.1973 r.

8. Prof, dr Georgij Nikołajewicz Duboszin - astronom, z byłego ZSRR, 7.09.1973 r.

9. Prof, dr Sir Martin Ryle - radioastronom, Wlk. Brytania, 7.09.1973 r.

10. Prof, dr Harlan J. Smith - astronom, USA, 7.09.1973 r.

11. Prof, dr Pol Swings - astrofizyk, Belgia, 7.09.1973 r.

12. Prof, dr Kenneth O. Wright - astronom, Kanada, 7.09.1973 r.

13. Prof, dr Antoni Zygmund - matematyk, USA, 7.09.1973 r.

14. Prof, dr Vittorio Carassiti - chemik, Włochy, 2.10.1973 r.

15. Prof, dr Peter Colotka - prawnik, z byłej Czechosłowacji, 2.10.1973 r.

16. Prof, dr hab. Wilhelmina Iwanowska - astronom, Polska, 2.10.1973 r.

17. Prof, dr hab. Aleksander Jabłoński - fizyk, Polska, 2.10.1973 r.

18. Prof, dr Jan Hendrik Oort - astronom, Holandia, 2.10.1973 r.

19. Prof, dr Daniel Voigt - chemik, Francja, 2.10.1973 r.

20. Prof, dr hab. Alfons Klafkowski - prawnik, Polska, 25.06.1974 r.

21. Prof, dr hab. Karol Górski - historyk, Polska, 24.04.1979 r.

22. Prof, dr hab. Tadeusz Czeżowski - filozof, Polska, 2.10.1979 r.

23. Prof, dr hab. Antoni Basiński - chemik, Polska, 2.10.1980 r.

24. Prof, dr Olavi Grano - geograf, Finlandia, 2.10.1980 r.

(26)

24 Uniwersytet Mikołaja Kopernika

25. Witold Lutosławski - kompozytor, Polska, 2.10.1980 r.

26. Prof, dr hab. Konrad Górski - historyk literatury, Polska, 5.05.1981 r.

27. Prof, dr hab. Rajmund Galon - geograf, Polska, 31.05.1983 r.

28. Prof, dr Victor Gutmann - chemik, Austria, 31.05.1983 r.

29. Prof, dr Lucjan Krause - fizyk, Kanada, 31.05.1983 r.

30. Prof, dr Björn E. Berglund - biolog, Szwecja, 3.10.1983 r.

31. Dr Giulio Andreotti - historyk, prawnik, Minister Spraw Zagranicznych Republiki Włoskiej, 21.12.1984 r.

32. Prof, dr Franco Sartori - historyk, Wiochy, 19.02.1985 r.

33. Prof, dr hab. Henryk Szarski - biolog, Polska, 19.02.1985 r.

34. Prof, dr Robert Bandurski - biolog, USA, 13.10 1987 r.

35. Prof, dr Wieńczysław Wagner - prawnik, USA, 27.02.1990 r.

36. Prof, dr Stanisław Mrozowski - fizyk, USA, 29.06.1990 r.

37. Lech Wałęsa - Przewodn. KKW NSZZ „Solidarność”, Polska, 1.10.1990 r.

38. Prof, dr hab. Wacław Szyszkowski - prawnik, Polska, 19.02.1991 39. Dr Marion grafin Dönhoff - publicystka, Niemcy, 21.06.1991 r.

40. Prof, dr William O. Morris - prawnik, USA, 19.02.1992 r.

41. Prof, dr hab. Jerzy Rayski - fizyk, Polska, 21.05.1992 r.

42. Prof, dr Roys Booth - radioastronom, Szwecja, 19.02.1993 r.

43. Prof, dr hab. Gerard Labuda - historyk, Polska, 19.02.1993 r.

44. Prof, dr Richard Wielebiński - radioastronom, Niemcy, 19.02.1993 45. Dr Yitzhak Arad - historyk, Izrael, 7.06.1993 r.

46. Prof, dr Giovanni Spadolini - historyk, Włochy, 18.06.1993 r.

47. Prof, dr Luigi Labruna - prawnik, Włochy, 25.11.1993 r.

48. Dr Karl Dedecius - tłumacz literatury polskiej, Niemcy, 18.02.1995 r.

49. Prof, dr hab. Peter Friedrich - ekonomista, Niemcy, 18.02. 1996 r.

50. Prof. art. rzeźb. Stanisław Horno-Popławski - rzeźbiarz, Polska, 2.05. 1996 51. Prof, dr Roman Stanisław Ingarden - fizyk, Polska, 30.09. 1996 r.

52. Prof, dr hab. Henryk Samsonowicz - historyk, Polska, 19.02. 1998 r.

53. Prof, dr hab. Leszek Balcerowicz - ekonomista, Polska, 17.09.1998 r.

54. Prof, dr Herbert Brown - chemik, USA, 1.10.1998 r.

(27)

REKTORZY UMK W LATACH 1945-1996

prof. dr hab. Ludwik Kolankowski - 1945-1948 prof. dr hab. Karol Koranyi - 1948-1951

prof. dr Leon Kurowski - 1951-1952

prof. dr hab. Antoni Basiński - 1952-1956 prof. dr hab. Henryk Szarski - 1956-1959 prof. dr hab. Stanisław Jaśkowski - 1959-1962 prof. dr inż. dr h.c. Antoni Swinarski - 1962-1965 prof. dr dr h.c. Witold Łukaszewicz - 1965-1975 prof. dr hab. Wiesław Woźnicki - 1975-1978

prof dr hab. Ryszard Bohr - 1978-1981

prof. dr hab. Stanisław Dembiński - 1981-1982 prof. dr hab. Jan Kopcewicz - 1982-1984 prof. dr hab. Stanisław Łęgowski - 1984-1987 prof. dr hab. Jan Kopcewicz - 1987-1990 prof. dr hab. Sławomir Kalembka - 1990-1993 prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski - 1993-1996

(28)

2 6 Uniwersytet Mikołaja Kopernika

BYLI I OBECNI PROFESOROWIE U M K- CZŁONKOWIE PAU I PAN

1. Prof. Antoni Basiński - czł. koresp. PAN (1967,Wydz.lll) czł.

rzecz. PAN 1977,Wydz.lll) prac.

UMK (1945-1976), zm. 1990 2. Prof. Marian Biskup- czł. czynny PAU (1991,Wydz. II)

czł. koresp. PAN (1991,Wydz. I) prac. UMK (1957- 1962) 3. Prof. Władysław Dziewulski - czł. koresp. PAU (1932)

czł. tytularny PAN (1952) czł. rzecz. PAN (1957,Wydz.lll) prac. UMK (1945-1960), zm. 1962 4. Prof. Rajmund Galon - czł. koresp. PAN (1969,Wydz.III) historyk,

Polska, uchwała Senatu UMKz dnia 16.09.1948 r.

czł. rzecz. PAN (1980,Wydz. III) prac. UMK (1946-1976), zm. 1986 5. Prof. Władysław Gorczyński - czł. koresp. PAU (1923)

prac. UMK (1947-1953), zm. 1953 6. Prof. Karol Górski - czł. koresp. PAU (1950)

prac. UMK (1945-1973), zm. 1988 7. Prof. Konrad Górski - czł. koresp. PAU (1947)

czł. rzecz. PAN (1969,Wydz. I) prac. UMK (1945-1970), zm. 1990 8. Prof. Kazimierz Hartleb - czł. koresp. PAU (1951)

prac. UMK (1945-1951), zm. 1951 9. Prof. Artur Hutnikiewicz - czł. czynny PAU (1993, Wydz. II)

prac. UMK (1946-1986) 10. Prof. Janina Hurynowicz - czł. koresp. PAU (1946)

prac. UMK (1945-1965), zm. 1967 11. Prof. Wilhelmina Iwanowska - czł. koresp. PAN (1956,Wydz.lll)

czł. rzecz. PAN (1976,Wydz. III) prac. UMK (1945- 1976) 12. Prof. Aleksander Jabłoński - czł. koresp. PAU (1951)

czł. koresp. PAN (1956,Wydz.lll) czł. rzecz. PAN (1961,Wydz. III) prac. UMK (1946-1968), zm. 1980 13. Prof. Kazimierz Jasiński - czł. koresp. PAU (1993, Wydz. II)

prac. UMK (1947-1991), zm. 1997 14. Prof. Ludwik Kolankowski - czł. tytularny PAU (1934)

czł. czynny PAU (1947)

prac. UMK (1945-1955), zm. 1956

(29)

15. Prof. Marian Kryszewski - czł. koresp. PAN (1976,Wydz.lll) prac. UMK (1946- 1958)

16. Prof. Eugeniusz Kucharski - czł. koresp. PAU (1927) prac. UMK (1946-1952), zm. 1952 17. Prof. Jerzy Łoś - czł. koresp. PAN (1964,Wydz.lll)

prac. UMK (1952- 1961)

18. Prof. Janusz Małłek - czł. koresp. PAU (1996, Wydz. II) prac. UMK (1961)

19. Prof. Marian Michniewicz - czł. koresp. PAN (1971,Wydz. II) czł. rzecz. PAN (1986,Wydz. II) prac. UMK (1953-1993)

20. Prof. Edward Passendorfer - czł. koresp. PAN (1960,Wydz.lll) prac. UMK (1945-1952), zm. 1984 21. Prof. Jan Rzewuski - czł. koresp. PAN (1965,Wydz.lll)

czł. rzecz. PAN (1976,Wydz. III) prac. UMK (1948 - 1952)

22. Prof. Stanisław Saimonowicz - czł. czynny PAU (1995,Wydz. II) prac. UMK (od 1966)

23. Prof. Irena Sławińska - czł. koresp. PAU (1951) prac. UMK (1945- 1949) 24. Prof. Henryk Szarski - czł. koresp. PAN (1965,Wydz. II)

czł. rzecz. PAN (1971,Wydz. II) prac. UMK (1948- 1967)

25. Prof. Andrzej Tomczak - czł. koresp. PAU (1991,Wydz. II) prac. UMK (1946-1950,1957-1992) 26. Prof. Bronisław Włodarski - czł. koresp. PAU (1949)

prac. UMK (1945-1966), zm. 1974 27. Prof. Franciszek Wokroj - czł. koresp. PAU (1946)

prac. UMK (1955- 1961)

28. Prof. Aleksander Wolszczan - czł. koresp. PAN (1994, Wydz. III) prac. UMK (1968-1977, 1994)

(30)
(31)

WYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ZIEMI

87-100 Toruń, ul. Gagarina 9

tel.: 611-44-41, 611-44-42, 611-44-44, 611-47-55

(32)

Studia dzienne, zaoczne, podyplomowe i doktoranckie prowadzone na W ydziale Biologii i Nauk o Ziemi w roku akademickim 1998/99 I. Studia dzienne

Kierunek:

Specjalności:

Kierunek:

Specjalności:

Kierunek:

Specjalności:

Kierunek:

Specjalności:

biologia - magisterskie, ogólna,

środowiskowa, molekularna,

gleboznawstwo ekologiczne, biologia - uzupełniające, ogólna,

środowiskowa.

ochrona środowiska - magisterskie, ochrona wód,

ochrona i kształtowanie krajobrazu, geografia - magisterskie,

gleboznawstwo ekologiczne, gospodarka przestrzenna,

geografia fizyczna i kształtowanie krajobrazu.

II. Studia zaoczne Kierunek:

Specjalności:

Kierunek:

Specjalność:

Kierunek:

Specjalność:

biologia - magisterskie, ogólna.

biologia - uzupełniające, ogólna.

geografia - magisterskie ogólna.

III. Studia Podyplomowe:

Biologii,

Ochrony i Kształtowania Środowiska,

Geografii,

Geografii dla Nauczycieli.

IV. Studia doktoranckie biologii

V. Liczba studentów i słuchaczy na studiach:

dziennych: 1. 542

zaocznych: 607

podyplomowych: 54 doktoranckich: 42

(33)

Dziekan, Prodziekani, Dziekanat centr.: 611-

DZIEKAN

prof dr hab Jan Kopcewicz w. 44-41

PRODZIEKANI

prof. dr hab. Daniela Szymańska w. 47-55

dr hab Wanda Gugnacka-Fiedor w. 47-55

DZIEKANAT

Kierownik: mgr Krystyna Baranowska w. 44-41

Specjalista: mgr Maria Wroniecka w. 44-44

Sam. referenci: mgr inż. Danuta Kudlińska-Woźniak w. 44-42

Aleksandra Ułanowska w. 44-42

Ewa Wolska w. 44-44

RADA WYDZIAŁU PRZEWODNICZĄCY DZIEKAN

prof. dr hab. Jan Kopcewicz

CZŁONKOWIE PRODZIEKANI

prof dr hab. Daniela Szymańska dr hab. Wanda Gugnacka-Fiedor

Profesorowie i doktorzy habilitowani zatrudnieni na wydziale:

prof. dr hab. Leon Andrzejewski, prof. dr hab. Mieczysław Banach, prof. dr hab Zofia Bargiel, prof dr hab. Renata Bednarek, prof. dr hab. Elżbieta Bednarska, prof. dr hab. Jarosław Buszko, prof. dr hab. Michał Caputa, prof dr hab Mirosława Ceynowa-Giełdon, prof dr hab Barbara Wiesława Chwirot, prof. dr hab Adam Czarnecki, prof dr hab. Wojciech Donderski, prof. dr hab. Helena Dziadowiec, prof. dr hab. Jan Falkowski, prof. dr hab.

Andrzej Giziński, prof dr hab Ryszard Glazik, prof. dr hab. Jadwiga Gniot-Szulżycka, prof. dr hab. Alicja Górska-Brylass, prof. dr hab. Marek Grześ, prof dr. hab. Lech Jacuński, prof. dr hab Wojciech Kądziela, prof dr hab. Stanisław Kowalczyk, prof. dr hab. Guido Kriesel, prof. dr hab.

Tadeusz Pawlikowski, prof. dr hab Witold Plichta, prof. dr hab. Andrzej Przystalski, prof. dr hab. Marian Rejewski, prof. dr hab. Henryk Rochnowski, prof. dr hab. Andrzej Sadurski, prof. dr hab Edmund Strzelczyk,

(34)

32 Wydział Biologii i Nauk o Ziemi prof. dr hab. Eugenia Tęgowska, prof. dr hab. Andrzej Tretyn, prof. dr hab.

Gabriel Wójcik, dr hab. Adam Barcikowski, dr hab. Hanna Dahm, dr hab.

Michał Komoszyński, dr hab Andrzej Nienartowicz, dr hab Urszula Pokojska, dr hab. Rajmund Przybylak, dr hab. Bogdana Wilczyńska, dr hab Ryszard Wiśniewski, dr hab. Norbert Wolnomiejski, dr hab. Tomasz Załuski, dr hab. Andrzej Zielski,

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:

dr Anna Goc, dr Barbara Grajpel, dr Zbigniew Podgórski, dr Wojciech Wysota

Przedstawiciel pracowników nie będących nauczycielami akademickimi:

mgr Jolanta Janiszewska Przedstawiciele studentów:

Agnieszka Kropp, Anna Sienkiewicz

Uczestniczący w posiedzeniach Rady Wydziału z głosem doradczym przedstawiciele związków zawodowych:

NSZZ „Solidarność" dr hab. Bogdana Wilczyńska

ZNP prof. dr hab. Eugenia Tęgowska

EMERYTOWANI PROFESOROWIE I DOCENCI prof. dr hab. Zygmunt Churski

prof. dr hab. Arnold Drozdowski prof. dr Melityna Gromadska prof. dr hab. Piotr Masłowski prof. dr Marian Michniewicz

prof. dr hab. Władysław Niewiarowski prof. dr hab. Zbigniew Prusinkiewicz prof. dr hab. Jadwiga Wilkoń-Michalska doc. dr Eugenia Kwiatkowska

doc. dr Władysław Mrózek doc. dr Ludmiła Roszko doc. dr hab Sabina Wąsowska

(35)

STUDIA ZAOCZNE, PODYPLOMOWE I DOKTORANCKIE

Kierownik:

ZAOCZNE STUDIUM BIOLOGII

prof. dr hab. Lech Jacuński tel: 611-44-44

Kierownik:

ZAOCZNE STUDIUM GEOGRAFII

prof. dr hab. Henryk Rochnowski tel: 611-44-44

Kierownik:

PODYPLOMOWE STUDIUM BIOLOGII

prof. dr hab. Wojciech Donderski tel: 611-44-44

Kierownik:

PODYPLOMOWE STUDIUM OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA

prof. dr hab. Wojciech Donderski tel: 611-44-44

Kierownik:

PODYPLOMOWE STUDIUM GEOGRAFII

prof. dr hab. Henryk Rochnowski tel* 611-44-44

PODYPLOMOWE STUDIUM GEOGRAFII DLA NAUCZYCIELI Kierownik: prof. dr hab. Henryk Rochnowski tel: 611-44-44

Kierownik:

STUDIUM DOKTORANCKIE BIOLOGII

prof. dr hab. Michał Caputa tel: 611-43-83tel: 611-43-83

(36)

34 Wydział Biologii i Nauk o Ziemi INSTYTUT BIOLOGII OGÓLNEJ I MOLEKULARNEJ

ul. Gagarina 9 centr.: 611-

DYREKTOR

prof. dr hab. Andrzej Tretyn w. 45-59

Sekretariat fax: 611-44-78

Specjalista: mgr Barbara Rożej w. 47-72

ZAKŁAD BIOCHEMII ul. Gagarina 7

w. 44-20

Kierownik: prof. nadzw.: prof. dr hab. Jadwiga Gniot-Szulżycka w. 45-01, 45-40 Prof. nadzw.: dr hab. Stanisław Kowalczyk w. 45-42

Adiunkci: dr hab. Michał Komoszyński w. 45-20

dr Anna Jakubowska w. 45-42

Asystenci: dr Barbara Wojczuk w. 45-40

mgr Katarzyna Roszek w. 45-40

mgr Anna Stefańska w. 45-42

mgr Bożena Wieczorek w. 45-40

St. wykładowca: dr Antoni Leźnicki w. 45-40

Prac. inż. -tech.: mgr Maria Różańska w. 45-40

Iwona Kruszewska w. 45-40

Hanna Pater w. 45-20

Anna Ślot w. 45-42

ZAKŁAD BIOFIZYKI

ul. Gagarina 9 w. 44-51

Kierownik: prof. nadzw.:dr hab. Wojciech Kądziela Adiunkt: dr Maria Stankiewicz

Asystent: mgr Andrzej Zienkiewicz Prac. inż. -tech.: Roman Tomaszewski

w. 44-64

ZAKŁAD BIOLOGII KOMÓRKI ul. Gagarina 9

w. 44-54

Kierownik: prof. nadzw.: prof. dr hab. Alicja Górska-Brylass w. 44-67 Asystenci: dr Dariusz Smoliński

mgr Janusz Niedojadło St. wykładowca: dr Bogdan Wróbel Prac. inż. -tech.: mgr Jolanta Janiszewska

w. 43-81

mgr Maria Lewandowska Iwona Wiśniewska

(37)

ZAKŁAD FIZJOLOGII I MORFOGENEZY ROŚLIN

w. 44 prof. zw.: prof. dr hab. Jan Kopcewicz prof. dr hab. Andrzej Tretyn

dr Elżbieta Galoch

dr Krystyna Herzog-Kriesel dr Halina Kulikowska-Gulewska dr Hanna Rutkowska

dr Justyna Wiśniewska dr Alina Trejgell dr Marlena Zielińska mgr Beata Maciejewska St. wykładowca: dr Joanna Czapiewska

Prac. nauk.-tech.:rr\gr Elżbieta Burkacka-Łaukajtys mgr Barbara Rożej

mgr Teresa Szczęśniak Prac. inż. -tech.: mgr Grażyna Załuska

Barbara Jezierny Edward Orczykowski PRACOWNIA FOTOBIOLOGII

Kierownik: prof. zw.: prof. dr hab. Jan Kopcewicz Adiunkt: dr Jacek Kęsy

Asystenci: mgr Krzysztof Jaworski mgr Adriana Szmidt-Jaworska ul. Gagarina 9

Kierownik:

Prof. nadzw.

Adiunkci:

Asystenci:

ZAKŁAD FIZJOLOGII ZWIERZĄT ul. Gagarina 9

Kierownik: prof. zw.: prof. dr hab. Zofia Bargiel Prof. nadzw.: prof. dr hab. Michał Caputa

dr hab. Eugenia Tęgowska Adiunkci: dr Barbara Grajpel

dr Maria Katkowska dr Elżbieta Święcka dr Marek Tyczyński Asystenci: dr Beata Beszczyńska

dr Karol Dokładny dr Małgorzata Jefimow mgr Przemysław Grodzicki mgr Anna Nowakowska Prac. nauk.-tech.:dr inż. Elżbieta Wasilewska Prac. inż. -tech.: Danuta Dworznikowska

centr.: 611-

■56, 44-46, 44-38 w. 44-31 w. 45-59 w. 44-46 w. 44-46 w. 44-56 w. 44-46 w. 44-55 w. 44-46 w. 44-46 w. 44-46 w. 44-46 w. 44-46 w. 44-46 w. 44-61 w. 44-56

w. 44-31

w. 44-51, 44-63

w. 47-13 w. 43-83

(38)

3 6 Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

ZAKŁAD MIKROBIOLOGII ul. Gagarina 9

Kierownik: prof. zw.: prof. dr hab. Edmund Strzelczyk Adiunkci: dr hab. Hanna Dahm

dr Aleksandra Pokojska-Burdziej dr Henryk Różycki

Asystent: mgr Agnieszka Ciesielska Prac. inż. -tech.: mgr Łucja Lewicka

mgr Anna Walkowska

ZAKŁAD ZOOLOGII BEZKRĘGOWCÓW ul. Gagarina 9

Kierownik: prof. nadzw.: dr hab. Lech Jacuński Adiunkci: dr hab. Ryszard Wiśniewski

dr Maryla Szczepanik Asystenci: dr Elżbieta Żbikowska

mgr Katarzyna Krystkowiak mgr Teresa Napiórkowska mgr Julita Templin mgr Lidia Tesznar mgr Leszek Wasielewski

Sf. wykładowca: dr Barbara Grygon-Franckiewicz Prac. inż. -tech.: mgr Krystyna Jacuńska

Barbara Kobak

PRACOWNIA BIOLOGII MOLEKULARNEJ NOWOTWORÓW ul. Gagarina 9

Kierownik: prof. nadzw.: dr hab. Barbara Chwirot

PRACOWNIA BIOLOGII ROZWOJU ul. Gagarina 9

Kierownik: prof. nadzw.: dr hab. Elżbieta Bednarska Prac. inż.-tech.: mgr Olga Narbutt

PRACOWNIA GENETYKI ul. Gagarina 9

Kierownik: adiunkt: dr Anna Goc Asystenci: mgr Grażyna Dąbrowska

mgr Grzegorz Ira St.wykładowca: dr Barbara Piątkowska Prac. inż.-tech.: mgr Agnieszka Narbutt

centr.: 611- w. 44-47 w. 44-36

w. 44-52, 44-68

w. 44-72 w. 44-68

w. 47-25 w. 45-99

w. 46-55

w. 44-76

(39)

PRACOWNIA IZOTOPOWA I ANALIZY INSTRUMENTALNEJ ul. Gagarina 9

Kierownik: prof. nadzw.: prof. dr hab. Andrzej Tretyn Prac. inż. -tech.: mgr Paweł Zieliński

Irena Ceranowicz PRACOWNIA DYDAKTYKI BIOLOGII ul. Gagarina 9

Kierownik: st. wykładowca: dr Andrzej Noryśkiewicz Asystent: mgr Bożena Kmiecik

St. wykładowca: dr Danuta Bronisz-Wolnomiejska

PRACOWNIA MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ ul. Gagarina 9

Kierownik: prof. nadzw.: dr hab. Andrzej Przystalski Prac. inż. -tech.: Maria Kowalczyk

Piotr Lewandowski

Stanowisko do obsługi programu „TEMPUS1’

Referent: Joanna Jerkiewicz

centr.: 611- w. 44-55

w. 45-59

w. 45-72

w. 45-55

w. 44-57

w. 45-55

(40)

38 Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

INSTYTUT EKOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

ul. Gagarina 9 centr.: 611-

DYREKTOR

prof. dr hab. Wojciech Donderski w. 45-71 Sekretariat

Sam. referent: Małgorzata Sobczak

fax: 611-44-78 w. 44-43

ZAKŁAD ANTROPOLOGII ul. Gagarina 9

w. 44-66 Kierownik: prof. zw.: prof. dr hab. Guido Kriesel

Adiunkci: dr Wiesław Buchwald dr Andrzej Florkowski Asystenci: dr Tomasz Kozłowski

mgr Małgorzata Kamińska-Czakłosz St. wykładowca: dr Gizela Sobczak

Prac. inż. -tech.: Krystyna Jaworska

w. 44-48

ZAKŁAD EKOLOGII ROŚLIN I OCHRONY PRZYRODY

ul. Gagarina 9 w. 44-53, 44-37

Kierownik: adiunkt: dr hab. Adam Barcikowski Adiunkci: dr Marian Boiński

dr Wiesław Cyzman Asystenci: mgr Rafał Soska St. wykładowca: dr Marta Luścińska Prac. inż. -tech.: Łucja Okryńska

w. 47-74

STACJA EKOLOGII ROŚLIN W OLKU Olek, 87-148 Łysomice

tel.: 78-33-85

ZAKŁAD EKOLOGII ZWIERZĄT

ul. Gagarina 9 w. 44-69

Kierownik: prof. nadzw.: dr hab. Jarosław Buszko w. 44-69

Prof. nadzw.: dr hab. Adam Czarnecki w. 44-49

Adiunkt: dr Edmund Kartanas w. 44-49

Asystent: mgr Krzysztof Szpila Prac. inż. -tech.: mgr Ewa Jurkiewicz

mgr Anna Kozłowska

PRACOWNIA BIOMONITORINGU OWADÓW centr.: 611-

Kierownik: prof. nadzw.: dr hab. Tadeusz Pawlikowski w. 44-69

(41)

ZAKŁAD GLEBOZNAWSTWA ul. Sienkiewicza 30/32

centr.: 622-70-51(52) w. 8 , 1 2

Kierownik:

Prof, nadzw

prof. nadzw.: dr hab. Renata Bednarek dr hab. Witold Plichta

dr hab. Helena Dziadowiec Adiunkci: dr hab. Urszula Pokojska

dr Kazimierz Biały Asystenci: mgr Piotr Hulisz

mgr Michał Jankowski Prac. nauk.-tech. :dr Aleksandra Kwiatkowska Prac. inż. -tech.: mgr Jadwiga Józefkowicz-Kotlarz

Marianna Amroziewicz Liliana Magiera ZAKŁAD HYDROBIOLOGII ul. Gagarina 9

Kierownik: prof. zw.: prof. dr hab. Andrzej Giziński Adiunkci: dr hab. Norbert Wolnomiejski

dr Andrzej Kentzer Asystenci: dr Tomasz Mieszczankin

dr Janusz Żbikowski mgr Ewa Dembowska mgr Paweł Napiórkowski Prac. inż. -tech.: dr Barbara Głogowska

Jan Mielczarek Izabela Oczki

622-32-43

centr.: 611- w. 44-50 w. 43-00

STACJA LIMNOLOGICZNA W IŁAWIE ul. Chodkiewicza 10, 14-200 Iława Prac. nauk.-tech.:dr Wojciech Zawiślak

tel.: (089) 648-25-57

ZAKŁAD MIKROBIOLOGII WÓD I BIOTECHNOLOGII ul. Gagarina 9

Kierownik: prof. nadzw.: prof. dr hab. Wojciech Donderski Asystenci: mgr Aleksandra Burkowska

mgr Małgorzata Głuchowska mgr Elżbieta Lalke-Porczyk mgr Maria Trzebiatowska mgr Maciej Walczak mgr Iwona Wilk Prac. inż.-tech.: mgr Sławomir Hinc

mgr Barbara Nowacka Anna Janisz

centr.: 611 - w. 44-33 w. 45-71

Cytaty

Powiązane dokumenty

Podczas Szczytu NATO głównymi zadaniami Straży Granicznej było: zapewnienie prowadzenia działań kontrolnych w ramach tym- czasowego przywrócenia kontroli granicznej na

dynamikę zmian odnotowano głównie dla kosztów osobowych (wynagrodzenia – wzrost nominalnie o 33%, świadczenia na rzecz pracowników – ponad 20% przy prawie 20-procentowym

[r]

Lech Jacuński dr Maryla Szczepanik dr Ryszard Wiśniewski mgr Leszek Stępka mgr Julita Templin mgr Leszek Wasielewski mgr Elżbieta Zbikowska dr Barbara Grygoń :mgr

PODYPLOMOWE STUDIUM FILOLOGII POLSKIEJ

bibliotekarz: Mgr Adam

Eugenia Samsel Helena Skrobacka Halina Sulecka Gertruda Szamot Krystyna Tomaszewska Eugenia Wagner Elżbieta Winiarska Irena Wissman Maria Witkowska Teresa 'Witkowska

4 Inauguracjaroku akademickiego1968/69 Złożeniekwiatów