• Nie Znaleziono Wyników

Obwody prądu zmiennego

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Obwody prądu zmiennego"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Obwody prądu zmiennego

Zad.1. Napięcie zasilające komputer jest zależnością u(t)=230· V,

natężenie prądu i(t)=2 A. Zapisad wartośd napięcia (t) i natężenia prądu (t) w postaci zespolonej. Obliczyd wartośd impedancji komputera. Narysowad schemat zastępczy.

Zad.2. W dwóch równoległych gałęziach poprzez admitancję 1 i 2 płyną prądy o natężeniach i(t)=3 e j(314t+45°)

A, i2(t)=5 e j(314t+30°)

A. Narysowad schemat połączeo. Obliczyd natężenie prądu we wspólnej gałęzi. W której gałęzi amperomierz wartości skutecznej wskaże większe natężenie prądu?

Zad.3. Kondensator o pojemności C=5µF połączono szeregowo z rezystorem o rezystancji R=100Ω.

Narysowad schemat. Wyznaczyd impedancję układu. Obliczyd natężenie prądu płynącego przez układ przy zasilaniu z sieci energetycznej Usk=230V f=50Hz. Obliczyd wartośd wskazao woltomierzy wartości skutecznej UC i UR załączonych na zaciskach kondensatora i rezystora.

Zad.4. Rozwiązad zadanie 3 dla częstotliwości f1=100Hz, f2=200Hz, f3=400Hz, f4=800Hz. Uzyskane w zadaniach 3 i 4 wartości modułu impedancji przedstawid na wykresie =f(fi). Wyciągnąd wnioski.

Zad.5. Silnik elektryczny można uznad jako szeregowe połączenie rezystora R=50Ω i cewki indukcyjnej o indukcyjności L=0,1H. Silnik połączono do sieci energetycznej Usk=230V, f=50Hz.

Narysowad schemat połączeo. Obliczyd wartośd zespoloną natężenia prądu (t) płynącego przez silnik. Narysowad przebiegi czasowe u(t) napięcia na zaciskach silnika i natężenia prądu i(t) płynącego przez silnik.

Zad.6. Dla układu przedstawionego na rysunku oblicz moc czynną P, bierną Q i pozorną S przekazywaną ze źródła do odbiornika przy dwóch ustawieniach przełącznika I i II. Porównaj uzyskane wyniki.

Zad.7. Kuchenka mikrofalowa posiada następujące parametry - znamionowe napięcie zasilania UZN=230V, 50Hz, cos =0,9 - znamionowy pobór prądu IZN=5,5A.

Oblicz moc czynną P, bierną Q i pozorną S pobieraną przez kuchenkę. Oblicz impedancję kuchenki, narysuj schemat zastępczy.

Zad.8. Moc pozorna pobierana przez silnik elektryczny wynosi S=2,5kVA. Oblicz moc czynną P, bierną Q pobieraną przez silnik, jeżeli cos =0,95, UZN230V 50Hz. Oblicz impedancję silnika, narysuj schemat zastępczy.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Urządzenie i6000sflex to sonda prądowa do pomiaru prądu zmiennego wykorzystująca zasadę Rogowskiego.. Giętka i lekka głowica pomiarowa pozwala na szybki i łatwy montaż w

Rzut tego wektora na oś liczb uro- jonych wynosi u(0), czyli wartość chwilowa sygnału sinusoidalnego jest równa rzutowi wektora wirującego na oś liczb urojonych.. (rzeczywista)

5) Używając dwu kanałów oscyloskopu zaobserwuj przebieg napięcia ładowania kondensatora w porównaniu do napięcia z generatora - wyjaśnij skąd pochodzi taki kształty napięcia

W rozdziale tym ograniczymy się głównie do zbadania, w ramach fizyki klasycznej, stałych prądów elektronów przewodnictwa, poruszających się w me- talicznych przewodnikach, np.

Cewkę o indukcyjności 300mH i oporze czynnym 50Ω przyłączono do sieci o napięciu 230V (wartość skuteczna).Oblicz opór pozorny Z oraz , korzystając z Prawa Ohma

Częstotliwość, okres, pulsacja, przesunięcie fazowe, wartości chwilowe, maksymalne i skuteczne, wartości średnie, faza początkowa i przesunięcie fazowe. Instrukcje do

Temat lekcji: Zastosowanie Praw Kirchhoffa i Prawa Ohma w obwodach prądu zmiennego Data lekcji: 20.04.2020.. Wprowadzenie

Obwody elektryczne prądu sinusoidalnie zmiennego jednofazowego...