• Nie Znaleziono Wyników

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przystąpieniem do Projektu: „Program rozwoju oferty dydaktycznej i podnoszenia kompetencji wykładowców w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki”

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:

1) administratorem tak zebranych danych osobowych jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa;

2) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu: „Program rozwoju oferty dydaktycznej i podnoszenia kompetencji wykładowców w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki”, ewaluacji, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;

3) moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu

udzielenia wsparcia, realizacji projektu: „Program rozwoju oferty dydaktycznej i podnoszenia kompetencji wykładowców w Warszawskiej Wyższej Szkole

Informatyki”, ewaluacji, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;

4) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu;

5) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Warszawa,……….. ………

MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

1) Deklaruję udział w Projekcie pn. „Program rozwoju oferty dydaktycznej i podnoszenia kompetencji wykładowców w Warszawskiej Wyższej Szkole

Informatyki” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, Poddziałanie 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

2) Zostałam/em poinformowany, że uczestniczę w projekcie współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego

3) Wyrażam wolę uczestniczenia w Projekcie.

4) Spełniam kryteria kwalifikowalności uczestnika uprawniające do udziału w Projekcie określone przez Instytucję realizującą Projekt.

5) Zostałam/em pouczona/y i jestem świadoma/y poniesienia odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.

6) Zapoznałam/em się z Regulaminem rekrutacji uczestników i uczestnictwa w wybranych zajęciach i akceptuję jego zapisy.

Warszawa,……….. ………

MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU

Cytaty

Powiązane dokumenty

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci: imienia nazwiska, numeru PESEL, informacji o wykonywaniu zawodu medycznego,

ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego

Wysyłając zgłoszenie do konkursu wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu moich danych osobowych zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie z dnia 29 sierpnia

2) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu ………, ewaluacji, kontroli, monitoringu

Warszawy, w/w dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie, w celu udziału w zawodach szachowych w ramach organizowanego Turnieju Szachowego o Puchar Burmistrza Dzielnicy Targówek

3) moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu: „ Z teorią w praktykę – program

- moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom w celu ewaluacji, jak również w celu realizacji zadań związanych z monitoringiem i sprawozdawczością w ramach

ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu