• Nie Znaleziono Wyników

Zad. 1. Rozwiąż nierówność Zad. 2 Pole trójkąta prostokątnego jest równe 60 cm

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Zad. 1. Rozwiąż nierówność Zad. 2 Pole trójkąta prostokątnego jest równe 60 cm"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Zad. 1. Rozwiąż nierówność 4 2

3 3 2  

x

Zad. 2 Pole trójkąta prostokątnego jest równe 60 cm2. Jedna przyprostokątna jest o 7 cm dłuższa od drugiej. Oblicz długość przeciwprostokątnej tego trójkąta.

Zad. 3 Rozwiąż nierówność: a) x214x240, b)(1x)(32x)0.

Zad. 4. Określ modę i medianę podanego w tabeli zestawu danych. Oblicz średnią arytmetyczną tego zestawu.

Wartość 4 8 16 12 Liczba wskazań 5 3 6 2

Zad. 5. Wyznacz równanie symetralnej odcinka o końcach A(–3, 1), B(7, 6).

Zad. 6 Na obozie naukowym jest 32 uczniów o średniej wieku 17 lat. Średnia ta wzrośnie do 18 lat, jeśli doliczymy wiek nauczyciela. Ile lat ma nauczyciel?

Cytaty

Powiązane dokumenty

(5pkt/80pkt) Napisać wzór na obecną wartość 20-letniej renty życiowej, która płaci na koniec każdego z 10 pierwszych lat 3 jp oraz 4 jp na koniec każdego z kolejnych 10

W latach 2001-2007 przeprowadzono badania analizując dochody ludności (tys.zł) i dług publiczny państwa w przeliczeniu na jednego mieszkańca (tys. b)

Podaj okre´ slenie bazy i wymiaru

Podaj (w odpowiedniej kolejno´ sci) definicje: cia la; cia la liczb zespolonych; przestrzeni liniowej; podprzestrzeni przestrzeni liniowej; uk ladu r´ owna´ n liniowych;

[r]

Każde pytanie zamknięte jest punktowane w skali (0-3pkt) (1pkt za każdą poprawną od- powiedź cząstkową).. Każde pytanie otwarte jest punktowane w

Rozwiązać układ równań liniowych... Rozwiązać układ równań

Na zajęciach zajmiemy się rysowaniem wykresów i odczytywaniem z nich własności funkcji: dziedziny funkcji, zbioru wartości, monotoniczności, wartości dodatnich,