• Nie Znaleziono Wyników

: „Stechiometria reakcji chemicznych – mol.”

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share ": „Stechiometria reakcji chemicznych – mol.” "

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Klasa I a

P IV

Witam Was w kolejnym tygodniu nauki zdalnej.

Temat, z którym się zapoznacie wymaga skupienia i gruntownej analizy podanych przykładów. Niezbędne jest także zapamiętanie definicji nowych pojęć.

Powodzenia.

Temat

: „Stechiometria reakcji chemicznych – mol.”

1. Zapoznaj się z tematem w podręczniku.

2. Wynotuj kolejno:

- definicję mola, a pod nią zapisz:

1mol = 6,02·1023 sztuk

1mol Mg – 6,02·1023atomów Mg 2mol Mg – 2 · 6,02·1023at Mg 1mol H2O – 6,02·1023cząsteczek H2O 2mol H2O – 2 · 6,02·1023cz H2O 1mol H+ -- 6,02·1023jonów H+ 2mol H+ -- 2 · 6,02·1023jonów H+ 1mol ē – 6,02·1023elektronów 2mol ē – 2 · 6,02·1023 ē

- definicję masy molowej, a pod nią zapisz:

MCu = 64 g/mol

MCuO = MCu + MO = 64 g/mol + 16 g/mol = 80 g/mol 𝑀𝐶𝑙2 = 2 · MCl = 2 · 35,5 g/mol = 71 g/mol

- definicję objętości molowej gazów i zapisz:

1mol O2 - 22,4 dm3 (w.n.) 1mol He - 22,4 dm3 (w.n.) 1mol CO2 - 22,4 dm3 (w.n.) 1mol O3 - 22,4 dm3 (w.n.) 1mol NH3 - 22,4 dm3 (w.n.)

Zapamiętaj te definicje, są ważne!

3. Zapisz:

„Ścieżka” molowa dla wody:

1mol H2O to 18g H2O, które mają objętość 18cm3, w których jest 1 mol at O, czyli 16g O i 2 mol at H, czyli 2g H

można to zapisać jako wielkości odpowiadające sobie:

1mol H2O - 6,02·1023cz H2O - 18g H2O - 18cm3 H2O - 6,02·1023at O - 16g O - 2g H Zadanie

a) Oblicz jaką masę i objętość ma pół mola wody.

(układamy proporcje)

1mol H2O - 18g 1mol H2O - 18cm3 0,5mol H2O - x 0,5mol H2O - y 𝑥 =0,5𝑚𝑜𝑙∙18𝑔

1𝑚𝑜𝑙 = 9𝑔 𝑦 =0,5𝑚𝑜𝑙∙18𝑐𝑚3

1𝑚𝑜𝑙 = 9𝑐𝑚3 Odp. Pół mola wody to 9g i 9cm3.

4. Praca domowa:

- ustal masę molową dla: węgla, fluoru, tlenku węgla (IV), wodorotlenku sodu, - oblicz objętość (w.n.) dla : 2mol H2 , 3mol N2 , 0,5mol CH4 ,

- zad. 2 i 3 str.92.

Skan lub czytelne zdjęcie wykonanej w zeszycie pracy, prześlij na e-maila: zsstaszowbglowacka@wp.

(2)

Cytaty

Powiązane dokumenty

Gdy wydzielanie się gazowego wodoru stanie się bardzo wolne, zdekantuj ciecz znad metalicznej miedzi... Gdy wydzielanie się gazowego wodoru stanie się bardzo wolne, ogrzej

Wpływ wydzielania się produktów trudno rozpuszczalnych, łatwo lotnych, słabo dysocjowanych na równowagę reakcji chemicznych... Otrzymywanie produktu

Wskaż zestaw, w którym znajduje się błędnie zapisany wzór sumaryczny związku chemicznego.. W reakcji chemicznej dwóch dwuatomowych cząsteczek azotu i trzech dwuatomowych

W zeszycie rozwiązać zadania s.158, wszystkie czyli 10 na oceną celującą, 8 wybranych na bardzo dobry, 6 wybranych na dobry, 4 wybrane na dostateczny.. Nie rozwiązanie zadań

W reakcji chemicznej dwóch cząsteczek tlenku węgla(II) oraz jednej dwuatomowej cząsteczki tlenu powstają dwie cząsteczki tlenku węgla(IV).. Wskaż poprawny zapis cząsteczkowy

P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu.. P220 Trzymać z dala od odzieży i

P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy/ ochronę słuchu.. Spłukać skórę pod

Marcin Sudziński, rocznik 1978, zna się na pszczołach i robi czarno-białe zdjęcia aparatem z XIX wieku.. Kolorowej fotografii