• Nie Znaleziono Wyników

prof. dr hab. Włodzimierz Bednarski dr hab. in

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "prof. dr hab. Włodzimierz Bednarski dr hab. in"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Rada Programowa

prof. dr hab. Włodzimierz Bednarski

dr hab. inż. Piotr Kiełczyński, prof. IPPT PAN prof. dr hab. Agnieszka Kita

prof. dr hab. Danuta Kołożyn-Krajewska dr hab. inż. Iwona Konopka, prof. UWM prof. dr hab. Józef Korczak

prof. dr hab. Grażyna Podolska prof. dr hab. Zdzisław Targoński

Kolegium Redakcyjne

Redaktor Naczelny – dr hab. inż. Renata Jędrzejczak, prof. IBPRS

Redaktorzy tematyczni:

dr Beata Bartodziejska dr hab. inż. Andrzej Baryga dr inż. Katarzyna Kotarska

dr hab. inż. Dariusz Lisiak, prof. IBPRS dr inż. Katarzyna Piasecka-Jóźwiak dr inż. Elżbieta Polak

dr hab. inż. Stanisław Ptasznik, prof. IBPRS dr inż. Sylwia Skąpska

dr hab. inż. Barbara Sokołowska, prof. IBPRS dr inż. Anna Szafrańska

dr inż. Elżbieta Wojtowicz

Sekretarz Redakcji Działu Biotechnologia i Działu Żywność Pochodzenia Roślinnego – mgr Lila Nabiałek

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa

tel. 22 606 36 99, lila.nabialek@ibprs.pl

Sekretarz Redakcji Działu Żywność Pochodzenia Zwierzęcego i Działu Tłuszcze Jadalne – dr inż. Halina Makała

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego, Zakład Technologii Mięsa i Tłuszczu

ul. Jubilerska 4, 04-190 Warszawa

tel. 22 509 70 26, halina.makala@ibprs.pl

Czasopismo wydawane jest w wersji pierwotnej drukowanej Czasopismo recenzowane

Wydawnictwo Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego

ISSN 2083-5809

Projekt graficzny okładki – INNOVA nakład 80 egz.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Brochocką to opracowania oraz badania doświadczalne w zakresie ochrony układu oddechowego człowieka przed systemami zawierającymi stałą lub/i ciekłą fazę

• Równania Schr¨ odingera — mechanika kwantowa, fizyka atomu, fizyka ciała stałego, fizyka struktur niskowymiarowych, nanotechnologie.. • Równania masy efektywnej —

Mając na uwadze charakter zjawiska prowadzącego do uszkodzenia rekuperatora, w celu określenia jego miary niezawodności za poprawne i użyteczne cechy zdatności

Sekretarz Redakcji Działu Biotechnologia i Działu Żywność Pochodzenia Roślinnego – mgr Renata Siwek. Instytut Biotechnologii Przemysłu

Podzielony jest na kilka części, w których Autor przedstawia definicję modułu zespolonego, metody badań, wpływ sposobu zagęszczania próbek MMA, wpływ rodzaju i

Wynika to z faktu, że dawniej urządzenia pozyskiwania obrazów (aparaty, kamery) były technicznie znacznie gorsze i z tego powodu zdjęcia koniecznie wymagały

Jest w niej proces analitycznych rozważań w zakresie dowodu stosowalności metodologii ADRC do projektowania układów sterowania robotami, proces studiów

Przyjęte przez Doktorantkę założenie zastosowania specyficznych bakterii (Enterobacter sp. strain Z3, Citrobacter freundii oraz Stenotrophomonas sp. strain Z5)