• Nie Znaleziono Wyników

Zakªadaj¡c, »e czas obróbki ma rozkªad normalny, zwerykowa¢ na poziomie istotno±ci α = 0, 05 hipotez¦ H0 : a = 22 wobec hipotezy alternatywnej H1 : a 6= 22

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Zakªadaj¡c, »e czas obróbki ma rozkªad normalny, zwerykowa¢ na poziomie istotno±ci α = 0, 05 hipotez¦ H0 : a = 22 wobec hipotezy alternatywnej H1 : a 6= 22"

Copied!
1
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

rachunek prawdopodobie«stwa i statystyka matematyczna (4inf, rpism, 2007/2008)

14. Testowanie hipotez  testy istotno±ci dla warto±ci oczekiwanej

1. Wedªug normy technicznej wykonanie obróbki mechanicznej jednego pier±cienia stalowego powinno zajmowa¢ szlierzowi 22 minuty. Wylosowano 16 stanowisk roboczych, dla których ±redni czas obróbki wynosiª 24 minuty. Jednocze±nie z przeprowadzonego bada- nia generalnego wiadomo, »e odchylenie standardowe σ czasu obróbki wynosi 4 minuty.

Zakªadaj¡c, »e czas obróbki ma rozkªad normalny, zwerykowa¢ na poziomie istotno±ci α = 0, 05 hipotez¦ H0 : a = 22 wobec hipotezy alternatywnej H1 : a 6= 22.

2. Z masowej produkcji wybrano 10 sprz¦gieª tego samego rodzaju i zbadano pod k¡tem zu»ycia, mierzonego liczb¡ zª¡cze«, symuluj¡c warunki pracy. Otrzymano ¯x = 2510, s = 350. Zakªadaj¡c, »e zu»ycie sprz¦gªa ma rozkªad normalny i przyjmuj¡c poziom istotno±ci 0, 05, zwerykowa¢ hipotez¦ H0 : a = 2300 wobec hipotezy alternatywnej H1 : a > 2300.

3. Liczba sprzedanych biletów MPK w Toruniu w kolejnych niedzielach maja i czerwca przedstawia tabelka.

Numer niedzieli 1 2 3 4 5 6 7 8

Liczba sprzedanych biletów w tysi¡cach 3,0 3,3 3,1 3,2 3,2 3,0 2,9 3,1 Na podstawie tych danych, na poziomie istotno±ci α = 0, 1, przetestowa¢ hipotez¦, »e

±rednia liczba sprzedawanych biletów w niedziel¦ jest równa 3, 2 tys. przeciw hipotezie,

»e ±rednia sprzedanych biletów jest (a) mniejsza ni» 3, 2 tys.,

(b) ró»na od 3, 2 tys.,

je»eli wiadomo, »e liczba sprzedawanych biletów ma rozkªad normalny.

4. Wªa±ciciel sklepu spo»ywczego zamierza ustali¢ ile czasu sp¦dzaj¡ w nim klienci w soboty.

Tabelka przedstawia czas przebywania w sklepie 140 losowo wybranych osób.

Czas (w min) (2, 6] (6, 10] (10, 14] (14, 18] (18, 22]

Liczba klientów 20 60 40 10 10

Na podstawie tych danych, na poziomie istotno±ci 0,01, zwerykuj hipotez¦, »e ±redni czas przebywania w sklepie wynosi 12 min, wobec hipotezy alternatywnej, »e jest on inny.

Zakªadamy, »e czas przebywania w sklepie jest zmienn¡ losow¡ o rozkªadzie normalnym, a klasy s¡ reprezentowane przez ±rodki przedziaªów.

5. Na pudeªkach zapaªek napisane jest ±rednio 64 zapaªki. Wylosowano 1000 pudeªek, dla których ±rednia ilo±¢ zapaªek wyniosªa 65 sztuk, a odchylenie standardowe s wyniosªo 25 sztuk. Zwerykowa¢ na poziomie istotno±ci α = 0, 05 hipotez¦ H0 : a = 64 wobec hipotezy alternatywnej H1 : a 6= 64.

6. W czasie sonda»u przeprowadzonego przez pracowni¦ badania opinii spoªecznej, spo±ród 1100 ankietowanych dorosªych Polaków 1090 odpowiedziaªo, »e w ubiegªym miesi¡cu nie przeczytaªo »adnej ksi¡»ki, a pozostali potwierdzili, »e przeczytali przynajmniej jedn¡

ksi¡»k¦. Na podstawie tych danych, na poziomie istotno±ci 0, 01, przetestowa¢ hipotez¦,

»e odsetek dorosªych Polaków, którzy nie przeczytali w ubiegªym miesi¡cu »adnej ksi¡»ki wynosi 90%, przeciw hipotezie, »e odsetek ten jest wi¦kszy.

1

Cytaty

Powiązane dokumenty

Beneficjent Pomocy jest zobowiązany do poświadczenia odbioru zaświadczenia o uzyskanej pomocy poprzez złożenie podpisu na egzemplarzu zaświadczenia lub na

Na podstawie tych danych, na poziomie istotno±ci 0, 01, przetestuj hipotez¦, »e odsetek dorosªych Polaków, którzy nie przeczytali w ubie- gªym miesi¡cu »adnej ksi¡»ki wynosi

14.6 W czasie sonda˙zu przeprowadzonego przez pracowni¸e badania opinii spo lecznej, ´ spo´sr´ od 1100 ankietowanych doros lych Polak´ ow 1090 odpowiedzia lo, ˙ze w ubieg lym

Na poziomie istotno±ci 0, 05 zwerykowa¢ hipotez¦, »e frakcja sªoików o zªej jako±ci w populacji jest równa zakªadanej z góry frakcji, wobec hipotezy, »e frakcje te ró»ni¡

Przyjmuj¡c poziom istotno±ci 0,05 zwerykowa¢ hipotez¦, »e prawdopodobie«stwo wys- t¡pienia na tym terenie wypadku spowodowanego przez kierowc¦ w stanie nietrze¹wym jest

[r]

Z populacji pobrano 1000

Doksum, Mathematical Statistics, Holden Day, San Francisco 1978 (istnieje przek lad rosyjski, Moskwa 1983).. Krzy´sko, Statystyka

W ten sposób jednak nie zmniejsza się przewinienia jego, tylko skutki grzechu łagodzą się; sam zaś' grzech tóm groźniejszym się okazuje, ile że nie

Okres gwarancji wynosi 24 (dwadzieścia cztery) miesiące od daty wystawienia przez Lindab faktury potwierdzającej dokonanie sprzedaży Produktu na rzecz Uprawnionego

24 Definicja wskaźnika Liczba osób pracujących 6 miesięcy po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek), Załącznik 2b, op.. Pracujący to

Zmienność tych losów pozostaje w związku z jego położeniem prawie w połowie drogi między Kijowem, stolicą Rusi a starymi stolicami Wielkopolski, do czego

W obu przypadkach hipoteza zerowa jest jedynie prawdopodobna - na podstawie zebranych obserwacji nie moúzemy jej jednak odrzuci´c, gdyúz prawdopodobie´nstwo popełnienia bł þedu

Sonda˙z opinii publicznej na temat frekwencji oczekiwanej w wyborach samorz¸adowych wykaza l, ˙ze w losowo wybranej grupie 2500 os´ob 1600 zamierza uczestniczy´c w

[r]

WERYFIKACJA HIPOTEZ O WSKA´ ZNIKU STRUKTURY.. TEST ISTOTNO´ SCI DLA WSKA´

[r]

Na poziomie istotno´sci α = 0.05 zweryfikowa˙c hipotez¸e, ˙ze warto´sci przeci¸etne plonu z hektara s¸a dla obu gatunk´ow jednakowe wobec hipotezy alternatywnej m´owi¸acej,

[r]

Na poziomie istotno´sci α = 0.01 zweryfikowa´c hipotez¸e, ˙ze ´swistaki pracuj¸ace przy masowaniu kr´ow cz¸e´sciej ni˙z ´swistaki zawijaj¸ace w sreberka oczekuj¸a

Do jakiego przedzia lu powinny nale˙ze´ c warto´sci statystyki chi-kwadrat aby przy poziomie istotno´sci α = 0.05 nie by lo podstaw do odrzucenia hipotezy m´ owi¸ acej, ˙ze

Wykonać szkic szlifierki (do wałków, otworów lub płaszczyzn) z oznaczeniem kinematyki oraz podstawowych jej zespołów.. Narysować i oznaczyć typowe narzędzia

Utrzymanie i eksploatacja (HelpDesk - infolinia oraz KAM, obsługa cyklu życia stacji ładowania zgodnie z umową SLA, przeglądy techniczne, wykonywanie pomiarów