• Nie Znaleziono Wyników

Studia Pedagogiczne

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Studia Pedagogiczne"

Copied!
6
0
0

Pełen tekst

(1)

Studia Pedagogiczne

Problemy spo³eczne ,

edukacyjne i artystyczne

2014

TOM 23

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

Kielce

(2)

RADA NAUKOWA / EDITORIAL BOARD

Jean Baratgin (Francja), Małgorzata Bielecka (UJK), Amy Cutter-Mackenzie (Australia), Wanda Dróżka (UJK), Wiesław Jamrożek (UAM), Marek Konopczyński (Pedagogium), Sławomir Koziej (UJK), Dariusz Kubinowski (UMCS), Deniz Kurtoglu Eken (Turcja), Stefan M. Kwiatkowski (APS), Bożena Matyjas (UJK), Jerzy Mądrawski (UJK), Jerzy Prokop (Czechy), Andrzej Radziewicz-Winnicki (UZ), Alina Rynio (KUL), Barbara Smolińska-Theiss (APS), Adriana Wiegerová (Słowacja)

KOLEGIUM REDAKCYJNE / EDITORIAL COMMITTEE Redaktor naczelny – Bożena Matyjas

Członkowie redakcji – Paulina Forma (sekretarz),

Małgorzata Bielecka, Wanda Dróżka, Ewa Parkita,

Anna Stawecka, Maciej Tanaś, Małgorzata Wolska-Długosz (redaktorzy tematyczni),

Agnieszka Szplit, Paul Siayor, Anna Wileczek (redaktorzy językowi), Daria Fiłatowa (redaktor statystyczny)

RECENZENCI / REVIEWERS

Joanna Głodkowska, Klaus-Ove Kahrmann, Roman Leppert, Joanna Michalak,

Rosa Maria Oliveira, Soledad Quero Castellano, Rosa Maria Baños Rivera, Elżbieta Rosińska, Bogusław Śliwerski, Mirosława Wawrzak-Chodaczek

Adres redakcji / Editorial Correspondence 25-029 Kielce, ul. Krakowska 11

tel.: 48 41 349 67 25; fax: 48 41 349 67 26

e-mail: studia.pedagogiczne@ujk.pl, paulina.forma@ujk.edu.pl Korekta – Anna Małgorzata Kurska

Projekt okładki – Marzena Buksińska

Formatowanie komputerowe – Marzena Buksińska

„Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne” są kontynuacją

„Kieleckich Studiów Psychologicznych” (1986), „Kieleckich Studiów Pedagogicznych i Psychologicznych” (1989), „Studiów Pedagogicznych Akademii Świętokrzyskiej”

(2003), „Studiów Pedagogicznych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego” (2008)

Copyright © by Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2014

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 25-369 Kielce, ul. Żeromskiego 5

tel.: 48 41 349 72 65 tel./fax: 48 41 349 72 69 http://www.ujk.edu.pl/wyd e-mail: wyd@ujk.edu.pl

(3)

SPIS TREŚCI

CONTENTS . . . 7

ARTYKU£Y I ROZPRAWY

EWA JAROSZ, Społeczna podmiotowość dziecka – rozwój koncepcji

obywatelstwa dzieci . . . 11 DARYA FILATOVA, Aspekty metodologiczne dynamicznych metod

ilościowych w badaniach społecznych: budowa modeli . . . 25 AGATA JUNGER, Obraz świata i własnego życia młodego pokolenia

– reprezentantów subkultury hip-hopowej i młodzieży niezrzeszonej

w subkulturach – analiza porównawcza . . . 35 WIOLETTA SZUMILAS-PRASZEK, Tożsamość społeczna singli

w ponowoczesności. Singlizm jako alternatywna droga życia

w stosunku do rodziny . . . 53 NATALIA MARIA RUMAN, Solidarność jako cnota moralna – postawą

i zasadą życia ludzkiego według myśli Jana Pawła II w percepcji

wychowawczej . . . 73 MAREK KĄTNY, Problematyka prozy społeczno-obyczajowej

Walerego Z. L. Przyborowskiego . . . 95 АНДРЕЙ СТАШЕВСКИЙ, Жанровые и формообразующие аспекты

современной баянной музыки (на примере творчества украинских

композиторов) . . . 117 TOMASZ STANISZEWSKI, Nauczyciel w sytuacji zagrożenia . . . 127

BADANIA I KOMUNIKATY

JUSTYNA MIKO-GIEDYK, Motywacja nauczycieli szkół wiejskich

do wyrównywania szans edukacyjnych . . . 149 DANUTA NIKITENKO, Zainteresowania dzieci w młodszym wieku

szkolnym na przykładzie wybranych szkół gminnych . . . 175

RECENZJE, SPRAWOZDANIA I OPINIE

Małgorzata Kaliszewska, Esej pedagogiczny w kształceniu akademickim: teoria, praktyka i ocenianie, Wyd. Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego

Jana Kochanowskiego, Kielce 2009 – JUSTYNA SIKORA . . . 207

(4)

6

Spis treści Projekt „Kompetencje kluczowe drogą twórczego rozwoju” – realizacja

i efekty – AGNIESZKA ROGUSKA . . . 211 V Zjazd Pedagogów Społecznych: Pedagogika społeczna w służbie człowiekowi

i wartościom w XXI wieku. W poszukiwaniu nowych metod integracji i rozwoju społecznego, Jachranka 26–28 listopada 2013

– TOMASZ SOSNOWSKI . . . 223

(5)

CONTENTS

ARTICLES & ESSAYS

EWA JAROSZ, Social subjectivity of a child – the development of children’s

citizenship idea . . . 11 DARYA FILATOVA, The methodological aspects of dynamics quantitative

methods in social sciences: the model selection . . . 25 AGATA JUNGER, Picture of the world and their own lives of the younger

generation - the representatives of the hip-hop subculture

and the unorganized youth subcultures – comparative analysis . . . 35 WIOLETTA SZUMILAS-PRASZEK, Singles’ social identity in postmodernity.

Single life as an alternative manner of life towards a family . . . 53 NATALIA MARIA RUMAN, Solidarity as a moral virtue – an attitude

and principle of human life in the thoughts of John Paul II

in the educational perception . . . 73 MAREK KĄTNY, The issue of socio-moral prose Valery Z.L. Przyborowski 95 АНДРЕЙ СТАШЕВСКИЙ, Genre and the shaping aspects modern music

for accordion (on the example of the creativity of Ukrainian composers) 117 TOMASZ STANISZEWSKI, Teacher in a situation of threat . . . 127

RESEARCHES & STATEMENTS

JUSTYNA MIKO-GIEDYK, Motivation of teachers in rural schools

to equalize educational opportunities . . . 149 DANUTA NIKITENKO, Children’s interests in their early school age

on the example of regional schools . . . 175

REVIEWS, REPORTS & OPINIONS

Małgorzata Kaliszewska, Esej pedagogiczny w kształceniu akademickim: teoria, praktyka i ocenianie, Wyd. Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego

Jana Kochanowskiego, Kielce 2009 – JUSTYNA SIKORA . . . 207 The project „The key competences the road of creative development”

– realization and effects – AGNIESZKA ROGUSKA . . . 211

(6)

8

Contents V Social Pedagogues Congress: Social pedagogy in the service of man

and the values in the twenty-first century. In the search for new methods of integration and social development, Jachranka 26–28 November 2013

– TOMASZ SOSNOWSKI . . . 223

Cytaty

Powiązane dokumenty

Stworzenie autorskiego Wskaźnika Przedsiębiorczości Akademickiej (WPA) uczelni wyższych technicznych jest obarczone kryterium subiektywności, podobnie jak inne proponowane na

stwa i prawa polskiego, powszechna historia państwa i prawa, prawo rzymskie, prawo konstytucyjne, prawo karne, prawo administracyjne, prawo cywilne, prawo międzynarodowe

On the other hand, the academism of social work, thanks to the theo- retical classes incorporated in the study programmes, should have an unambigu- ously positive impact on

się w jakiejś jednej szkole, ani nie zamyka się na nowe problemy wno­ szone przez zmieniający się świat.. Oczywiście nie wszystkie próby synte­ zy czy

Pokonaliśmy wiele zakrętów, aby dojść do pierwszego numeru pisma, które wymarzyliśmy, a które dziś in- auguruje działalność swoim pierwszym numerem. Wiele lat temu, z

[h]oryzont […] pojęciowy, epistemiczny […] jest tym, co w obrębie naszej wiedzy określa pewien obraz czy też wizję świata. Wytyczony, czyli mający swoje gra- nice, horyzont

Pisze ona: "Osiedlenie się obcych kupców w lewobrzeżnej części Słupska przypada najpewniej na okres przynależności ziemi słupskiej do księstwa

Teza, którą się teraz w teologii religii lansuje (przyznam się, że za nią się już dawno opo- wiadałem, chyba jako jeden z pierwszych, przynajmniej w Polsce), głosi, że