• Nie Znaleziono Wyników

KAŻDY Z NAS JEST INNY 1

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "KAŻDY Z NAS JEST INNY 1"

Copied!
4
0
0

Pełen tekst

(1)

opracowany w ramach projektu

„Tworzenie programów nauczania oraz scenariuszy lekcji i zajęć wchodzących w skład zestawów narzędzi edukacyjnych wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy”

dofinansowanego ze środków Funduszy Europejskich w ramach

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Warszawa 2019

SCENARIUSZ LEKCJI

Program nauczania wychowania przedszkolnego

KARINA MUCHA IWONA PIETRUCHA

ANNA STALMACH-TKACZ

KAŻDY Z NAS

JEST INNY 1

(2)

Redakcja merytoryczna – Agnieszka Karczewska-Gzik Recenzja merytoryczna – dr Anna Kienig

Maria Ferenc dr Beata Rola Urszula Borowska Redakcja językowa i korekta – Editio

Projekt graficzny i projekt okładki – Editio Skład i redakcja techniczna – Editio Warszawa 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji Aleje Ujazdowskie 28 00-478 Warszawa www.ore.edu.pl

Publikacja jest rozpowszechniana na zasadach wolnej licencji Creative Commons – Użycie niekomercyjne 4.0 Polska (CC-BY-NC).

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.pl

(3)

3

Tytuł zajęć:

Każdy z nas jest inny 1

Cel główny:

kształtowanie pozytywnych postaw i przełamywanie stereotypów funkcjonujących w odniesieniu do osób niepełnosprawnych.

Cele szczegółowe:

dziecko uczestniczy w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych, rozróżnia emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne, współdziała w zespole rówieśników, wypowiada się na określony temat.

Metoda projektu:

Techniki: zabawy badawcze, zabawy ruchowe, rozmowa.

Formy pracy: praca z całą grupą, praca w parach, praca indywidualna.

Środki dydaktyczne: książki o tematyce niepełnosprawności, opaski na oczy, klocki, zabawki, szklanki, butelki z wodą, kredki, duży arkusz papieru z konturami twarzy, nośnik danych, odtwarzacz, książka lub plansze napisane alfabetem Braille’a, książeczki sensoryczne, kartki, materiały do książeczki sensorycznej, plastelina.

Opis przebiegu zajęć: rozbudowanie kącika czytelniczego – gromadzenie książek o przedszkolu. Przeglądanie książek, rozmowa na temat czytanych fragmentów, ilustracji. Zapraszamy do przedszkola rodziców do wspólnego czytania. Nawiązanie do poprzednich zajęć o tym, jacy jesteśmy – przypomnienie wniosków z zajęć.

Nauczycielka czyta fragment bajki Noc w namiocie Agaty Battek. Rozmowa na temat treści. Przedszkolaki stwierdzają, że bohaterami bajki są również dzieci niewidzące lub niedowidzące. Co to znaczy być niewidomym? Jak można żyć, nie widząc? Czy to proste? Przedszkolaki z chustkami zawiązanymi na oczach, wcielając się w role dzieci niewidomych, wykonują różne zadania: budują wieżę z klocków; rozpoznają dotykiem podane zabawki; układają puzzle; przelewają wodę z butelki do szklanki;

uzupełniają kredkami elementy na narysowanej na dużym arkuszu twarzy; rozpoznają swoich kolegów za pomocą dotyku, owoce za pomocą zapachu itp. Po zabawie chętne dzieci opowiadają o swoich odczuciach – czy proste jest wykonywanie czynności, gdy się nie widzi? Nauczycielka krótko opowiada, jak można pomóc osobie niewidomej w codziennym funkcjonowaniu (w mieszkaniu – rzeczy na tych samych miejscach, pies pomaga poruszać się po ulicy itp.) i jak ona sama uczy się tego funkcjonowania.

Zabawa ruchowa przy muzyce „Pociąg z zamkniętymi oczami”. Nauczycielka prowadzi pociąg z ustawionych gęsiego dzieci. Prowadzi go rytmicznie w takt granej muzyki, dzieci z zamkniętymi oczami podążają za lokomotywą. Prezentacja książki lub planszy napisanej alfabetem Braille’a. Próby „czytania” książki dotykiem. Oglądanie książeczek sensorycznych – czytanie ich dotykiem. Wspólne przygotowanie książki polisensorycznej dla dzieci niedowidzących lub słabosłyszących z ilustracjami

(4)

4

przedstawiającymi elementy o różnorodnej strukturze. Każde dziecko tworzy jedną stronę, naklejając elementy wg projektu nauczyciela. Zabawa w parach „Tor przeszkód”:

dzieci łączą się w pary. Jednemu z dzieci nauczycielka przewiązuje oczy chustką. Druga osoba ma za zadanie bezpiecznie przeprowadzić „osobę niewidomą” do mety. Po wykonaniu zadania następuje zamiana ról. Czytanie książki związanej z tematyką zajęć – zaproszenie do czytania nauczyciela z innej grupy przedszkolnej. Rozmowa na temat treści całej książki. „Moje imię pisane alfabetem Braille’a” – dzieci piszą swoje imię, korzystając ze znaków w alfabecie Braille’a, rysują kropki, które następnie wyklejają plasteliną, próbują dotykiem odczytać imię. Spacer w okolice ulicy z sygnalizacją świetlną, poznanie udogodnienia dla osób niewidzących – światło zielone pulsuje sygnałem dźwiękowym.

Samoocena: dzieci odnoszą się do tego, jak się czuły w czasie tego zajęcia, co było łatwe, a co trudne, jak czuje się nasz niepełnosprawny przyjaciel, wykonując zadania dla nas proste?

Komentarz metodyczny

Do cyklu zajęć o niepełnosprawnościach polecam literaturę i pomoce Fundacji Verba (http://fundacjaverba.org.pl/) oraz książkę Agnieszki Kossowskiej Duże sprawy w małych głowach. Książkę sensoryczną tworzymy z pojedynczych kartek przygotowanych przez dzieci przy współudziale nauczyciela, który wcześniej obmyśla projekt (np. rysuje zarys cyfry 1 – dzieci układają cyfrę z małych guzików i je przyklejają; rysuje kontury kota – dzieci wyklejają go włóczką itp.).

Cytaty

Powiązane dokumenty

Co to jest uwierzytelnianie i jakie metody się do tego stosuje. authentication) – proces polegający na potwierdzeniu zadeklarowanej tożsamości podmiotu biorącego udział w

Każdy z nas powinien orientować się w zapisach prawa, co mi wolno, a czego nie. Instrukcje do pracy własnej: Zapoznaj się z wiadomościami

Samoocena: dzieci odnoszą się do tego, kiedy i jak się czuły w czasie zajęć, co było łatwe, a co trudne, co im się podobało, a co nie, jak się czują pierwszego dnia

Opis przebiegu zajęć: nauczyciel czyta fragment książki Agaty Battek Wycieczka do jaskini – ilustruje tekst. Dzieci ostatecznie dochodzą do wniosku, że bohaterami książki

niepełnosprawnych ruchowo realizujących jakąś pasję, np. Miniparaolimpiada: zabawy ruchowe „Kto pierwszy?”. 1) Dzieci siadają na dywanie tyłem do mety. Ich zadaniem

Opracuj notatkę słownikową hasła: Wyspa Złotej Wody, uwzględniając w niej informacje z książki na temat miejsca, charakterystycznych cech, związku z wyprawą

Objaśnij dwie intencje poniższej wypowiedzi Bilba skierowanej do Smauga: Chciałem tylko przyjrzeć ci się i sprawdzić, czy naprawdę jesteś taki wspaniały, jak

Z dobroci serca nie posłużę się dla zilustrowania tego mechanizmu rozwojem istoty ludzkiej, lecz zaproponuję przykład róży, która w pełnym rozkwicie osiąga stan