• Nie Znaleziono Wyników

Zapytanie ofertowe Art. 4 pkt 8 Ustawy prawo zamówień publicznych

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Zapytanie ofertowe Art. 4 pkt 8 Ustawy prawo zamówień publicznych"

Copied!
4
0
0

Pełen tekst

(1)

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

ul. 11 Listopada 78, 28-200 Staszów, woj. świętokrzyskie, REGON 000302391, NIP 866-14-55-641

tel. 15 864-85-04; fax 15 864-68-76

www.szpitalstaszow.pl, e-mail: przetargi@szpitalstaszow.pl

Zapytanie ofertowe

Art. 4 pkt 8

Ustawy prawo zamówień publicznych

Numer sprawy DZPiZ–381–07/2019

Usługi:

Wykonanie i montaż materiałów promocyjnych w ramach Projektu

nr POIS.09.01.00-00-0164/17 pn.

„Modernizacja i rozbudowa

szpitalnego oddziału ratunkowego celem rozwoju

systemu ratownictwa medycznego

w powiecie staszowskim”

(2)

I. Informacje o Zamawiającym:

1. Nazwa Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie.

2. Adres: ul. 11 Listopada 78, 28-200 Staszów.

3. Tel. 15 864 85 04

4. Fax. 15 864 68 76 lub 15 864 86 18

5. Adres strony internetowej: www.szpitalstaszow.pl

6. Adres poczty elektronicznej: przetargi@szpitalstaszow.pl 7. Oznaczenie niniejszego postępowania: DZPiZ-381-07/2019.

II. Źródła finansowania:

Zamówienie jest finansowane ze środków własnych Zamawiającego oraz w ramach Projektu nr POIS.09.01.00-00-0164/17 pn. „Modernizacja i rozbudowa szpitalnego oddziału ratunkowego celem rozwoju systemu ratownictwa medycznego w powiecie staszowskim” współfinansowanego w ramach Działania 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego IX Osi priorytetowej Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014- 2020.

III. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i montaż materiałów promocyjnych w ramach działań promocyjno-informacyjnych Projektu nr POIS.09.01.00-00-0164/17.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załącznikach nr 1 i 2 do zapytania.

IV. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Termin wykonania zamówienia: do 2 tygodni od daty przesłania Zamówienia.

V. Warunki udziału w postępowaniu:

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni warunki i wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym.

2. O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu z uwagi na otwartą likwidację lub ogłoszoną upadłość.

VI. Zawartość oferty:

a) Formularz oferty – załącznik nr 3 b) Oświadczenie – załącznik nr 4 VII. Termin związania ofertą:

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.

VIII. Tryb udzielania wyjaśnień:

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania. Zamawiający udzieli wyjaśnień bez zbędnej zwłoki.

2. Treść zapytań należy przesyłać drogą mailową na adres: przetargi@szpitalstaszow.pl.

3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

4. Dodatkowych informacji udziela Karolina Nowak pod nr telefony 15 864 85 04.

(3)

IX. Opis sposobu przygotowania ofert:

1. Forma przygotowania oferty:

a) oferta winna być napisana czytelnie i trwałą techniką w języku polskim;

b) ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie;

c) kopertę należy opisać następująco:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Staszowie ul. 11 Listopada 78; 28-200 Staszów - Sekretariat

Oferta na:

Wykonanie i montaż materiałów promocyjnych w ramach Projektu nr POIS.09.01.00-00-0164/17

Nie otwierać przed dniem 30.04.2019 r., godz. 11:00.

d) opakowanie oferty musi być opatrzone pełną nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy składającego ofertę: (ulica, numer lokalu, miejscowość, numer kodu pocztowego).

2. Dopuszcza się złożenie oferty w formie elektronicznej poprzez przesłanie skanu formularza oferty podpisanego przez upoważnioną osobę na adres e-mail: przetargi@szpitalstaszow.pl, z dopiskiem:

Oferta na: Wykonanie i montaż materiałów promocyjnych w ramach Projektu nr POIS.09.01.00- 00-0164/17.

X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

1. Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w Sekretariacie SPZZOZ w Staszowie przy ul. 11 Listopada 78 do dnia 30.04.2019 roku do godz. 10:00.

2. Ofertę w formie elektronicznej należy przesłać na adres e-mail: przetargi@szpitalstaszow.pl do dnia 30.04.2019 roku do godz. 10:00.

3. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.

4. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w budynku administracji (świetlica) Zamawiającego w Staszowie przy ul. 11 Listopada 78, 28-200 Staszów dnia 30.04.2019 roku o godz. 11:00.

XI. Opis sposobu obliczenia ceny:

1. Zamawiający w umowie przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe.

2. Płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie do 30 dni od daty dostarczenia do zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

3. Załącznikiem niezbędnym do faktury jest protokół odbioru przedmiotu zamówienia.

4. Cenę brutto oferty należy wyliczyć zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.).

5. Cena ofertowa winna zawierać w sobie wszystkie koszty wykonania usługi, a także inne koszty nie wymienione w zapytaniu, a niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.

6. Wszystkie wartości powinny być podane w złotych polskich. Cena oferty powinna być wyrażona formularzu ofertowym cyfrowo oraz podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

7. Wykonawca przed ostatecznym określeniem ceny ofertowej, jest zobowiązany do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

8. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).

XII. Kryteria oceny ofert

1. Ocenie podlegać będą oferty nie odrzucone.

(4)

2. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria oceny ofert przypisując im odpowiednią wagę procentową:

Kryterium Waga %

Cena (brutto) 100

XIII. Informacja o miejscu i terminie podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

XIV. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania bez wyboru oferty.

XV. Załączniki:

1. Załącznik nr 1 - Specyfikacja tablica pamiątkowa 2. Załącznik nr 2 - Specyfikacja naklejki

3. Załącznik nr 3 - Formularz oferty 4. Załącznik nr 4 - Oświadczenie

Staszów, 23.04.2019 r.

Zatwierdzam:

Dyrektor SPZZOZ w Staszowie

Cytaty

Powiązane dokumenty

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadku konieczności zmiany zakresu realizowanych prac.. Działanie 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

dotyczące realizacji usług Logopedy dla pacjentów DDOM w Sokołowie Podlaskim uruchomionego w ramach projektu „Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w Sokołowie

• przeszkolenia pracowników realizujących zadania pod względem BHP. Przesadzenie i nasadzenia winny być wykonane zgodnie ze sztuka ogrodniczą, przez jednostkę specjalistyczną

 Oferent posiada lub dysponuje specjalistą posiadającym certyfikat potwierdzający znajomość BPMN 2.0 – OCEB 2 Business Intermediate, OCEB 2 Business Fundamental,

2.3.zgodnie z normami, a w szczególności Polską Normą PN-EN 3-1 lub normami ją zastępującymi wydanymi przez Polski Komitet Normalizacyjny,.. 2.4.czynności serwisowe, konserwacji

5. c) Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia może być tylko jedna (nie dopuszcza się wariantowości cen) oraz nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty..

Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku (zwany dalej Zamawiającym) zwraca się z zapytaniem ofertowym na: Świadczenie usług w zakresie stałego dostępu do Internetu

(tekst jednolity Dz. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w/w warunek musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca.