Ilustrowany Kurier Polski, 1946.07.17, R.2, nr 191

Pełen tekst

(1)

D/iś ^uhplfi uu^rnnqch ^-cro dnia ciqn. Loterii Państuouiej

ILUSTROWANY

; ftżJb ■-ji « gt ■ j-g sla * •'.

Wydanie B.

Prenumerata miesięczna wynosi zł

+- 10 zł za dorę- czenie zamiejsc.

Oli + 5 zł ZQ dor«- W czeniemiejscowe Cena egzemplarza zł

Pobieranie wyższej opłaty ,est nadużyciem

Rok II Telefony Centrali w Bydgoszczy 33-41 i 33-42 Telefon międzymiastowy 36-00. Rozmównica dla publiczności 19-07

Sekretariat redakcji przyjmuje codziennie od godziny 10 do 12 Środa, dnia 17 lipca 1946 r.

Historyczny proces zakończony

■ilń

Skazany twierdzi, że całe I

staj

życie nienawidził Niem­

ców - a dzieło jego nie zostało niestetyzakończone |

BELGRAD (dr). Trybunał wojenny w Belgradzie uznał generała Michaj łowicza winnym zdrady stanu za współprace z Niemcami podczas woj­

ny i skazał go na karę śmierci przez rozstrzelanie. Gen. Michajłowicz był ministrem wojny od 1942 r. w emigra­

cyjnym rządzie jugosłowiańskim w Londynie. Skazany został za to, iż jego żołnierze walczyli przeciwko partyzantom marszałka Tito.

Gen. Michajłowicz w ostatnim sło­

wie powiedział, że całe życie niena-i widzi! Niemców, i był zawsze przy-]

jaźnie usposobiony do ZSRR. „Los o-

na śmierć

kazał się niełaskaw dla mnie — o- świadczył Michajłowicz — i zawie­

rucha wojenna sprawiła, że moja pra­

ca zostanie nie dokończona".

Michajłowicz

Świat powinien interweniować!

Oświadczenie ministra Meksyku w sprawie Hiszpanii

MEKSYK (FA). Meksykański min. Franco.

spraw zagr. po powrocie z obrad Ra- powinien interweniować natychmiast, dy Bezpieczeństwa, złożył ważne oś.

wiadczenie w sprawie Hiszpanii, wy­

powiadając się za natychmiastowym zerwaniem stosunków z rządem gen

W sprawie Hiszpanii świat Czekanie na to, aby naród hiszpański wyzwolił sie sam, to to samo, co po­

zostawienie skutego w kajdany ska­

zańca swojemu losowi, po to, aby sam uwolnił się z więzów.

Wydawca. SPÓŁDZIELNIA WYDAWNICZA JLKVN- Aonce PKO „ZRYW" Nr VI-135 PKO .I.K.P.’ NrVt-1«

Konto bieżąca: Bank ZwiązkuSpółek Zarobkowychw Bydgoszczy

Fundament i pod przyszłość filmu

T

iihii

Gmach wytwórni Filmu Polskiego w Łodzi przy ul. Łąkowej

.HX—U*

Aresztowania

t Specjalna komisja na miejscu zajść —

w Kielcach

X Wuj komendantMO ijego zastępca .--- aresztowani ---

WARSZAWA (PAP dr). Do Kielc wyjechała specjalna komisja, by zbadać na miejscu sprawność władz administracyjnych podczas pamiętnych zajść. Komisja stwier­

dziła, władze te działały nie

dość energicznie. Na zarządzenie min. Radkiewicza aresztowano niektórych przedstawicieli władz;

między' inymi Szefa wojewódzkiego UBP. komendata komendy MO i jego zastępcę itd.

Nr 191

Churchill

„LatającYDyrektor"

PodróżLaGuardii poEuropie

NOWY JORK (FA). Naczelny dy­

rektor UNRśRA La Guardia opuścił samolotem Stany Zjednoczone udając się w zapowiedzianą podróż po świę­

cie. Etapami podróży jego po za Pol­

ską, będą m. in. Casablanka, Belgrad, Triest i Zw. Radziecki. Na zakoń­

czenie La Gauardia przybędzie do Ge­

newy.

Bevin

jedzie do Kairo

KAIR (FA). Prasa egipska podała wiadomość, że pod koniec lipca br.

do Kairu przybędzie angielski min.

spraw zagr. Bevin, celem podpisania nowego układu anglcegipskiego.

Wielka katastrofa

samolotowa w Chinach 13 osób poniosło mierć

LONDYN (PAP). Agencja Reu­

tera donosi z Nankinu, że 13 z o- gólnej liczby 49 pasażerów poniosło śmierć podczas katastrofy samolotu chińskiego centralnego lotniczego to­

warzystwa transportowego, która na­

stąpiła w kilka minut po wystarto­

waniu maszyny z lotniska. Tylko 3 pasażerów nie odniosło żadnych o- brażeń.

Aresztowania w Egipcie

LONDYN (dr). Z Egiptu donoszą aresztowaniu 100 komunistów-cu- dzoziemskich, w tym większą ilość Greków oraz 1 Żyda-Włocha.

o

Przyjaźń tak stara - jak historia!

Uroczystości z okazji Święta Narodowego Francji

WARSZAWA (dr). W dniu Świę­

ta Narodowego Francji odbyła się w kościele prokatedralnym OO. Karme­

litów w Warszawie Msza św., na któ­

rą przybył ambasador Francji Gar­

reau wraz z członkami ambasady, przedstawiciele rządu polskiego, członkowie Korpusu Dyplomatyczne­

go oraz obywatele francuscy, zamie­

szkali w Warszawie. Po Mszy św.

przemówił do zebranych w języku francuskim ks. prałat Kaczyński.

W południe odbyła się w teatrze uroczysta akademia, zorganizowana przez tów. przyjaźni polsko-francu­

skiej, z udziałem kół politycznych, naukowych i artystycznych stolicy.

Po odegraniu hymnów narodowych Francji i Polski, uroczystość zagaił przemówieniem przewodn. warszaw­

skiego oddz. Tow. Przyjaźni Polskc- Francuskiej, Ładosz, po czym zabrał głos min. spr. zagr. Rzymowski, pod­

kreślając tradycyjną przyjaźń mię-

stara, jak nasza historia, a tak mło­

da, jak nasza chęć życia..

Następnie zabrał głos prezydent m. Warszawy, omawiając współpra­

cę polsko-francuską w okresie powo­

jennym, a ambasador Francji, p.

Garreau dokonał w przemówieniu swym przeglądu historycznego sto­

sunków polsko-francuskich.

Po owacjach na cześć Francji i za­

kończeniu oficjalnego programu uro­

czystości, nastąpiła część artystyczna.

Churchill

podróżuje

po Luksemburgu

PARYŻ (dr). Były premier an- gielski Churchill bawił w Luksem- burgii, owacyjnie witany przez tamt.

ludność. Całą drogę od granicy do

Stron. Pracy w sprawie

• zajść kieleckich

WARSZAWA. Sekretariat Gene­

ralny Stronnictwa Pracy wydał o- głoszenie potępiające zbrodnię kie­

lecką. „Stronnictwo Pracy — czyta­

my w odezwie — oparte jest na ide­

ologii chrześcijańskiej, która odrzu­

ca rasizm, jako pogląd na świat, nienawiść — jako motyw rzekomo twórczy i mord — jako środek walki politycznej".

Mister Amery ngitu e

za blokiem Zachodnim

MOSKWA (PAP). W „Prawdzie"

ukazał się artykuł znanego publicy­

sty radzieckiego Wiktora pt. „Mister Amery ratuje Europę".

Amery wybitny działacz partii

Moskwa w sprawie

mienia

MOSKWA (dr). Radio moskiew­

poniemieckiego w Austrii

skie wyjaśniło, co rozumieć należy pod określeniem mienie niemieckie w Austrii. Jak wiadomo, Byrnes na ostatniej konferencji min. spr. za-

Przeciw przerostom

biurokracji

Przed wykonaniem każdego pla­

nu widzimy wyraźnie tylko to, co w nim jest pozytywne. Błędy, u- sterki i niezamierzone skutki zja­ wiają się dopiero później w toku realizacji. Tak się dzieje z każdą sprawą w życiu: polityczną, spo­ łeczną i gospodarczą. Zawsze jakieś niespodzianki.

Rząd nasz, przystępując do bu­ dowy administracji i gospodarki państwowej w nowych powojen­

nych warunkach oraz do przebudo­ wy ustroju społeczno-gospodarcze­ go, miał na celu przede wszystkim wyrównanie krzywd społecznych oraz umożliwienie państwu startu gospodarczego. Ale przyjmując w administrację część majątków nie- rozparcelowanych, majątki ponie­ mieckie, przedsiębiorstwa przemy­ słowe oraz tworząc szereg państwo­ wych instytucji handlowych roz­

budowa! olbrzymi aparat urzędni­ czy. Powstało szereg nowych in­ stytucji bez wykształconej proce­ dury postępowania i ściśle okre­ ślonych kompetencji. Niektóre z jtych instytucji, dziś nie już po- (trzebne. Brak dobrych kwalifiko-

wanych pracowników zmuszał do zaangażowania większej liczby u- rzędników, niż to powinnobyć nor­ malnie.

W sumie dało to jako rezultat wielki przerost biurokracji, której utrzymanie obciąża budżet mimo małych stosunkowo płac. Dlatego - już dziś w zainteresowanych mini- j .----r0ZWaża się projekt , zniesienia niektórych instytucji i pałacu królewskiego udekorowano

bogato transparameńtami, flagami '.

kwiatami.

W Metzu witały Churchilla rów­

nież wielkie tłumy, do których były

premier wygłosił przemówienie, w g jferstwach którym zaznaczył, że bez silnej Frań-“ znjesienia

cji nie może być odrodzonej Europy. przeiania czynności na urzędy po- Jako stary i wierny przyjaciel Frań- krewne oraz przerzucenia części cji — mówił Churchill życzę jej urzęHników do zawodów produk- powodzenia w dziele odbudowy po- h cyjnych

koju i wolności, która wszystkie na-|

rody poprowadzi w lepszą i jaśniej-1 Obserwujemy również przerost szą przyszłość. W drodze powrotnej biurokracji na odcinku gospodarki do Londynu, Churchill zatrzyma się" społecznej. Nasze społeczeństwo, w w Paryżu, gdzie weźmie udział w o- w którym pokutuje jeszcze dawny biedzie, wydanym na jego cześć przez pogląd urzędniczo-emerytalny na premiera Bidaułt. | życie, cechuje brak energii do in-

fdywidualnej i samodzielnej pracy,

; a najchętniej każdy Idzie na u- 3 rząd, który daje wprawdzie nie- I dużo ale stałą pensję miesięczną.

| Pozwala na wegetację. Nasze spół-

■ dzielnie, które nierzadko są zama­ skowanymi spółkami, mają bardzo u licznie rozbudowany aparat urzę- Idniczy, który właściwie sam jeden Ima jakąś korzyść ze spółdzielni,

■1 pochłania wszelkie dochody zanim

| one dojdą do rzeszy członków-kon- 8 sumentów. Element ten nie za-

* wsze dba o rozwój instytucji, lecz

dba o własną kieszeń. I tu nale- rozrzucono w Ząbkowi- żałoby dokonać selekcji pracowni-

ków i urzędników pod kątem ich użyteczności dla instytucji nie od­ kładając tego. Musimy bowiem podwyższać produkcję i rentowność wszystkich placówek handlowych i przemysłowych nawet chwilo­ wym kosztem standartu życiowe-

go niektórych jednostek, a nie (konsumować i tylko konsumować.

Doświadczony działacz społe­ czny, sekretarz Centralnego Komi­ tetu Wykonawczego Związków LONDYN (PAP). Agencja Reu- Zaw. Rusinek podkreślił nieda- tera donosi z Kalkuty, że zgodnie ; wno iakt, przerostu biurokratyzmu z otrzymaną w piątek w Kalkucie w Polsce. Wskazał na to, że w in- wiadomością, 50 tysięcy rodzin zo- teresie mas robotniczych leży nie stało pozbawionych dachu nad tworzenie ogromnego aparatu kie- głową wskutek ogromnej powodzi równików, nadzorców, kontrolo- we wschodniej Bengali! i Assam!,Ł rów, ale zdolneji dynamicznej, uia- afMMHNtasMMi "Itamai waniliny kierowniczej, kt&>

konserwatywnej i stary przyjaciel Churchilla zamieścił w jednym z cza­

sopism francuskich artykuł o impe­

rium brytyjskim w Europie, wzna­

wiając koncepcję „Bloku zachodnie­

go" pod egidą Anglii, skierowanego przeciw ZSRR.

Ulotki

przeciwzydowskie

ZĄBKOWICE (PAP). 7-go lipca wieczorem i

each (Dolny’ Śląsk) ulotki, wzywają­

ce ludność żydowską pod groźbą śmierci do opuszczenia miasrta w przeciągu 14-tu dni. Władze bezpie­

czeństwa podjęły natychmiast ener­

giczne śledztwo w tej sprawie.

Powódź w Bengali!

50 tys. rodzin bez dachu nad głową

finiowanie tego pojęcia. Otóż wła­

dze radzieckie uważają jako niemiec­

kie takie mien które przed, jak i po 1938 r. zostało przez faszystów nie­

mieckich odbudowane, przebudowane,

(2)

■W Str 2 ILUSTROWANY KURIER POLSKI Nr 191 ana raby te wszystkie prace potrafiła

wykonać.

Istnieje druga strona tego same­

go zagadnienia: mianowicie jako­

ściowa. Przerost biurokracji w rozumieniu sposobu urzędowania przez ludzi i przez instytucje. Je­

steśmy świadkami niezdrowych stosunków w biurach. Panuje w nich niejednokrotnie atmosfera czasów sanacyjnych. Urzędnik u- waża siebie nie za urzędnika, któ­

rego obowiązkiem jest służenie państwu i interesantowi, on uwa­

ża siebie za państwo, za sędziego, który nieomylnie feruje wyroki, jest nad interesantem, a nie dla interesanta. Spaczony pogląd na funkcję i rolę urzędnika w pań­

stwie. Z tego wynika bardzo czę­

sto lekceważenie szarego człowie­

ka. Lekkomyślne traktowanie spraw, posyłanie interesanta od urzędu do urzędu. Jednocześnie

„za pilni" referenci wydają setki okólników, nieżyciowych zarzą­

dzeń, sprzecznych między sobą, przez co stwarzają jeszcze większy chaos. A spraw do załatwienia jest więcej dziś, niż było przed woj­

ną. Państwo rozszerzyło swoje funkcje, sięgnęło głębiej w życie narodu i dziś obywatel styka się z urzędem nie tylko jako podatnik 1 przy głosowaniu ale i wtedy, kie­

dy biega po kartki żywnościowe, po przydział na ubranie, po przy­

dział surowców dla swego warszta­

tu, po przydział ciężarówki dla fa­

bryki czy biura.

Należy tu podkreślić dodatnie rezultaty istnienia działalności Rad Zakładowych. Rady Zakładowe biorąc współodpowiedzialność za losy zakładu na siebie— hamują przerosty biurokratyzmu przez kontrolę aparatu administracyjne­

go, redukują rolę czynnika urzę­

dniczego do właściwego poziomu na terenie przedsiębiorstwa.

Potrzeba daleko idących reform w aparacie administracji państwo­

wej jest nie tylko konieczna lecz i pilna. Poza tym państwo powin­

no zredukować te wszystkie pla­

cówki gospodarcze, które uszty­

wniają tylko aparat państwowy, a nie przynoszą mu dochodów. W końcu państwo nie powinno two­

rzyć pohopnie nowych placówek tam, gdzie nie istnieje potrzeba, bo inicjatywa prywatna doskonale i z ogólnym pozytywnym wyni­

kiem wywiązuje się ze swego za­

dania. Naszym dążeniem powinno być ciągłe usprawnianie organiza­

cji życia.

Drugi dzień ogólnopolskiego Kongresu w Bydgoszczy

WiiliiiiiMiitattiBOiif

aby traktowano je na równi z chłopami i robotnikami

BYDGOSZCZ (stk). W drugim dniu obrad pierwszego po wojnie Ogól­

nopolskiego Kongresu Rzemiosła, w którym uczestniczą rzemieślnicy z wszystkich województw i przedstawi­

ciele Rządu, w godz. przepołudnio- wych w kilku lokalach obradowały komisje, omawiając palące zagadnie, nie rzemiosła polskiego.

Obrady prowadzone na wysokim poziomie i nacechowane były żywą troską o właściwą linię rozwoju wy­

twórczości rzemieślniczej, będącej jedną z zasadniczych podstaw naszej gospodarki. Podczas obrad wszyst­

kich komisji niejednokrotnie dano wyraz serdecznej trosce o skoordy nowanie wszystkich czynników współ­

działających w odbudowie naszego życia gospodarczego, zgodnie z zasa­

dami państwa demokratycznego.

12449 osób

w ciągu 6 godzin zwiedziło

WystawęPomorską

BYDGOSZCZ (ma). Frekwencja zwiedzających Pomoreką Wystawę, Przemysłu, Rzemiosła i Handlu w Bydgoszczy w dniu jej otwarcia przekroczyła najśmielsze przewidy­

wania.

Wystawa otwarta została ub. nie­

dzieli o godz. 15-ej. Do godz. 9-ej przez główną bramę wystawową prze, szło 12,449 osób.

Profesorowie Politechniki powrócili

KRAKÓW (PAP). Do Krakowa przybył z zagranicy transport głów­

ny Politechniki Lwowskiej. Tran­

sport składa się z 44 wagonów i li­

czy 490 osób. Transportem tym przy­

było m. in. 6 profesorów Politechni­

ki Lwowskiej oraz dwóch profeso­

rów Uniwersytetu Lwowskiego. Po­

wróciły również do kraju rodziny za­

mordowanych przez Niemców profe­

sorów lwowskich. Przewieziono rów­

nież cenny zbiór książek liczący 20 tysięcy tomów. Profesor Burzyński przywiózł wartościowe laboratorium optyczne.

Przed wyborami 'Ur X

do parlamentu

zwycięży w Turcji

ANKARA (FA). W związku z za­

powiedzianymi w Turcji na niedzie­

lę wyborami w całym kraju panuje wielkie podniecenie. Z uwagi na to, że Turcja jest krajem rolniczym li*

czymy się powszechnie na zwycięstwo partii ludowej.

Pożyczka amerykańska dla Francji

NOWY JORK (dr). Ameryka u- dęięliła Francji pożyczki w wysoko­

ści 650 milionów dolarów na zakup mąszyn i narzędzi.

Angielki nie chcą zgodzić się na racjonowanie chleba

LONDYN (FA). Angielski min. a- prowizacji Strachy przedstawił wczo­

raj Izbie Gmin projekt ustawy o lac- jonowaniu chleba. Ustawa wejdzie w życie w przyszłą niedzielę.

Kobiety angielskie zwróciły się z pe­

tycją do króla o niewprowadzanie tej ustawy w życie. Pod petycją pod- pisało się ogółem 200,000 kobiet.

Przedsw*ęlem22 Hncn

WARSZAWA (PAP). W wigilię rocznicy manifestu PKWN — świę­

ta Odrodzenia, odbędzie się druga se­

sja Naczelnej Rady Odbudowy m.

st. Warszawy pod przewodnictwem Prezydenta Krajowej Rady Narodo­

wej ob. Bolesława Bieruta.

Na posiedzeniu tym złożone zosta­

ną sprawozdania z przebiegu prac Odbudowy Stolicy.

Kierownik dywersji NSZ zabity na wybrzeżu

GDAŃSK (PAP). W jednej z ak­

cji, prowadzonych przeciwko od­

działom dywersyjnym na terenie Wy­

brzeża, został zabity Kaczorowski, pseudo „Kmicic".

W początkach 1945 r. „Kmicic" zo­

stał ujęty w Lublinie i skazany przez Sąd na karę śmierci. Udało mu się jednak zbiec wraz z kilku towarzy­

szami i ukryć za granicą. Pod ko­

niec maja br. wrócił do Polski z wy­

raźnymi instrukcjami zorganizowa­

nia akcji dywersyjnej. Pierwszym jego zadaniem miało być zorganizo­

wanie wielkiej akcji sabotażowej przeciw referendum ludowemu.

Kongres obradował w siedmiu ko­

misjach:

Komisja Oświatowa i Szkoleniowa pod przewodnictwem prezesa Maliń.

skiego z Lublina (sprawy szkół dok­

ształcających, nauki rzemiosła w warsztatach, Instytuty Doskonalenia Zawodowego i ogólne sprawy kultu­

ralno-oświatowe).

Komisja Administracyjna pod prze­

wodnictwem prezesa Kaucza z Łodzi (Listy rzemiosł, dowody uzdolnienia itp.).

Komisja Planowania i Zaopatrze­

nia pod przew. prezesa Pojdy z Ka­

towic (plan produkcji i rozmieszcze­

nia rzemiosła, zaopatrzenia i rozdział surowców, zagadnienia kredytowe i podatkowe oraz kwestia zbytu).

Komisja Spółdzielcza pod przew.

prezesa Kozłowskiego z Krakowa (spółdzielnie gospodarcze i spółdziel­

nie pracy).

Komisja socjalna pod przew. pre­

zesa Bbrnatowicza z Gdańska (ubez­

pieczenie na starość, ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe, sprawa za­

pomóg i kredytów bezprocentowych).

Komisja Ziem Zachodnich pod prze­

wodnictwem prezesa Lazara z Wroc­

ławia (kwestia rozwoju rzemiosła na Zachodzie, aprowizacja i nasiedlanie).

Komisja organizacyjna pod prze­

wodnictwem wiceprezesa Paczesnego z Warszawy (Związek Izb Rzemieślni- cych, •wybory do samorządu gospo­

darczego, Cechy i Związki Cechów).

Komisja ogólna pod przew. prez. Sad­

kowskiego z Warszawy (Redakcja i uzgodnienie rezolucji poszczególnych komisji).

Po południu w sali OKZZ odbyło się pod przewodnictwem prezesa War­

szawskiej Izby Rzemieślniczej p. Sa- dłowskiego posiedzenie plenum, w którym wzięli udział niemal wszyscy przedstawiciele rzemiosła, przybyli na

Plenum zagaił prezes Sadłowski u- dzielając głosu przedstawicielom partii politycznych. Z prawa głosu skorzystał jako przedstw. PSL mec.

Sawicki który złożył serdeczne ży­

czenia pomyślnych obrad Zjazdowi.

Następnie z ramienia Min. Skarbu przemówił dyr. Pom. Izby Skarbo­

wej Modzelewski, wyrażając ubole­

wanie, że w pierwszym dniu obrad nie udzielono mu głosu, gdyż chciał on wystąpić z wnioskiem o powoła­

nie komisji zjazdowej, która opra-

cowałaby postulaty rzemiosła odno­

śnie podatków.

Z kolei odczytano rezolucję sied­

miu komisji obradujących przed po­

łudniem. Na uwagę zasługuje uchwa­

lenie przez Komisję Organizacyjną przymusu należenia wszystkich rze­

mieślników do Cechów, pod rygorem zakazu wykonywania rzemiosła

Następnie Kongres domaga się po­

wołania do życia Związku Izb Rze­

mieślniczych i przeprowadzenia w jak najkrótszym czasie do nich wy­

borów. W innym punkcie rezolucji, uczestnicy Kongresu żądają, aby w KRN zasiadali również przedstawi­

ciele rzemiosła. To samo dotyczy rówtnież Wojewódzkich i Miejskich RN. Rzemieślnicy polscy pragną, by traktowano ich na równi z robotni­

kiem, chłopem jącym.

W dalszym aktualną listę

wadzenia jej do ustawy przemysło­

wej.Dłuższą dyskusję wywołała rezo­

lucja komisji spółdzielczej. Chodzi tu mianowicie o postanowienie, aby z warsztatów objętych przez rzemie-

Ouia tipca br. zasnęła w Bogu po riężkich cierpieniach nasza ukochana

•rtrka ■ siostra ś. p

Zolia

a 3 roku życia

o czym zawiadamiają stroskani Rodzice rodzeństwo.

pogrzeb odbędzie się dnia 17 lipca godzinie I7-Łei z kaplicy cmentarza

„ Pile 4394

ślników nie tworzyć spółdzielni oraz o przyznanie spółdzielniom surowców po cenach równych cenom przemy­

słowym.

Przedstawiono również zebranym rezolucje innych komisji, (do których powrócimy w najbliższych numerach ,,IKP“). Ogółem Kongres wyłonił 135 postulatów, konkretnie wyraża­

jących potrzeby i bolączki rzemiosła polskiego w chwili obecnej.

i inteligentem pracu- ciągu ustalono nową, rzemiosł, celem wpro-

Na zakończenie, po przemówie­

niu prezesa Pom. Izby Rzemieślni­

czej p. Godka, odczytano teksty depesz jakie Kongres uchwalił i wysłał do Prezydenta KRN Bole­

sława Bieruta, premiera RJN E.

Osóbki-Morawskiego, oraz do Na­

czelnego Dowódcy Polskich Sił Zbrojnych Marsz. Roli-żymierskio- go. Rzemieślnicy polscy obiecują pracować w dalszym ciągu nad podniesieniem dobrobytu w kra­

ju. (k).

Uroczystości w 536 rocznicę zwycięstwa

Na historycznych polach

WARSZAWA (PAP-dr). W ro­

cznicę pamiętnej bitwy pod Grun­

waldem odbyła się na history­

czny polu walki wspaniała uroczy­

stość. Po Mszy św. odprawionej przez ks. dr Kobylewskiego prze­

mówił wojewoda ziemi mazurskiej, dr. Robel, podkreślając historyczne znaczenie tego zwycięstwa dla Pol- ski/ Po przemówieniach "innych przedstawicieli władz i wojska od-

Grunwaldu

była się defilada, w której udział wzięło około 10.000 osób.

KRAKÓW (PAP). Po uroczystej akademii delegacje partii poli­

tycznych, związków zawodowych, młodzieży uniwersyteckiej itd. zło­

żyły wieniec na miejscu, gdzie da­

wniej stał pomnik grunwaldzki.

Rezolucja KCZZ

14 tys. szkół katolickich w Chinach

CITTA DEL VATICANO (obsl.

wł. W.). Życie katolickie w Chi­

nach — mimo szalonych trudności wywołanych wojną i innymi poważnymi klęskami — rozwija się pomyślnie i może się posźczycić dużym dorobkiem. Świadczy o tym fakt, że w chwili obecnej utrzymu­

je Kościół katolicki czternaście ty­

sięcy szkół różnego typu na terenie Chin.

Obok akcji oświatowej i łącznie

z nią Kościół katolicki prowadzi bardzo żywą i wielostronną akcję charytatywną w Chinach. Akcja ta spotkała się z głośnym uznaniem ze strony władz tamtejszych.

Ostatnio marszałek Czang-Kai-Szek złożył na ręce delegata apostolskie­

go w Chinach, ks. arcybiskupa Za- in’a, gorące podziękowanie za to wszystko, czego dokonały katolic­

kie placówki charytatywne w cza­

sie wojny. <

Pomoc dla dzieci polskich

WARSZAWA (PAP). Polskie To­

warzystwo Demokratyczne Pomocy dla Polski w Kanadzie zebrało dla dzieci polskich kwotę 3.712 dolarów.

Z kwoty tej 2.000 dolarów przesłano na ręce Prezydenta KRN — Bieruta z przeznaczeniem dla najuboższych dzieci Warszawy, 500 dolarów na rę­

ce prezydenta miasta Krakowa, z przeznaczeniem dla najuboższych dzieci tego miasta. 212 dolarów na Zakład Dziecięcy w Zakopanem oraz 1.000 dolarów wręczono pani przeprowadzającej zbiórkę, w dzie na Fundusz Pomocy dla w Polsce.

Organizacja Polish Relief

Eden, Kana- Dzieci

WARSZAWA (dr). Wydział Wy­

konawczy Komisji Centr. Zw. Zawo­

dowych przyjął rezolucję w sprawie położenia w Hiszpanii, w której wy­

raża radość z powodu uchwały Komi­

tetu Wykonawczego światowej Fede­

racji Związków Zawodowych.

W specjalnej rezolucji Wydział Wykonawczego KCZZ zwraca się do rządu Rzeczypospolitej Polskiej o włączenie przedstawicieli Związków Zawodowych do rządowej delegacji na Konferencję Pokojową w Pa­

ryżu.

Poza tym wydział wykonawczy KCZZ przyjął rezolucję, stwierdza­

jącą, że polski ruch zawodowy, sto­

jąc na stanowisku jedności międzyna­

rodowej ruchu zawodowego, aprobuje stanowisko Wydziału Wykonawczego Światowej Federacji Związków Za­

wodowych w sprawie prowadzenia dalszych rozmów w kierunku włą­

czenia międzynarodowych sekretaria-

tów w ramy departamentów w zawo­

dach, przewidzianych statutem Świa­

towej Federacji Związków Zawodo­

wych.

Byrnes zdaje sprawę z konferencji

NOWY JORK (dr). Byrnes złożył prezydentowi Trumanowi sprawozda­

nie z przebiegu Konferencji Mini­

strów w Paryżu, a wieczorem wygło­

sił na ten temat przemówienie ra­

diowe do narodu amerykańskiego.

Loteria państwowa

III dzień ciągnienia

Wygrana Wygrane 71437.

250.000 zł. Nr. 53974.

35514 Po 100.000 zł. NrNr Wygrane |

39336 64077-.Po 50.000 zł. NrNr 28042 Organizacja Polish Relief Found

' w Kanadzie zebrała kwotę 60 tys. do­

larów na Domy Dziecięce w Polsce.

Fundusz stypedialny

im. Zygmunta Felczaka

' Pod tą rubryką zamieściliśmy j niedawno notatkę o ofiarowaniu

przez p. Józefa Gawrycha z Kato­

wic 2000 zł. Nazwisko ofiarodaw­

cy zostało zniekształcone przez błąd zecerski na Kawrych, co uwa­

żamy za stosowne zanotować. ,

Od Wydawnictwa

Apel nasz, z którym zwróciliśmy : się do Czytelników „IKP" o nad­

syłanie wspomnień i materiałów dotyczących martyrologii Polaków podczas minionej wojny nie pozo­

stał bez echa. Wpłynęło już sze-

• reg prac, które segregujemy i - przystosowujemy do druku.

PT. Czytelnikom naszym zwra­

camy uwagę, że druk pierwszej pracy ankietowej rozpoczynamy w dniu jutrzejszym.

Jednoizbowy parlament w Rumunii

BUKARESZT (FA). Na podsta­

wie nowego prawa wyborczego parla­

ment rumuński składać się będzie tylko z jednej izby. Poraź pierwszy w dziejach Rumunii głosować będą kobiety.

14 lipcn w Paryżu

PARYŻ (FA). Paryż obchodził święto narodowe Francji niezwykle uroczyście. Defilada, w której udział wzięły oddziały z wszystkich rodza­

jów broni, miała charakter czysto wojskowy. Poraź pierwszy defilowali również robotnicy francuskich fabryk przemysłu zbrojeniowego. W uroczy­

stościach wzięli udział liczni goście zagraniczni. Przez cały dzień oraz noc na ulicach Paryża tańczono.

Abonu ° e

iiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiii

Wygrane 80993

Wygrane 3318 14234

29140 30565 67163 76006 98111.

po po

20.000 zł. NrNr 37861 10.000 zł. NrNr 919 16808 19735

Wygrane po 5.000 zł.

23216 39095 47299 55425 64879 72912 942 87538.

20184 78710 20900

94487 57491NrNr

NrNr 20314 59947 1490 54396 68072 80320 95617 1292 Wygrane po 2.000 zł.

3305 4702 9320 15943 18197 35518 603 36973 41585 44566 45505 47019 469 59733 60621 62269 66113 69030 145 71669 75888 986 81477 726 92316 94153 319 618 96851 97289.

Wygrane po 1.500 zł. NrNr 389 3056 578 5456 7240 8074 227 693 980 10095 229 314 11835 12777 13131 779 896 14477 851 18753 19738 765 23442

30398 39000 49340

025 783 57064 515 58879 61146 571 63130 65211 399 696 66486 67404 75396 686 77929 78342 79261 884 80670 791 81266 82566 86924 87588 775 88040 276 89196 90903 91862 92763 94660 95966 96090 940 97119 912.

584 876 26479 27210 406 32075 404 756 33777 44023 45371 588 963 52035 452 53169 54645

28535 34865 48266 55003

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :