Vota Nuptiis Auspicatissimis, Viri Amplissimi ... Ernesti König, Gymn. Thor. Rectoris ... Cum Virgine ... Barbara ... D. Gerhardi Thomæ, Scabini Vet. Civ. Thor. ... Filia, concepta a Gymn. Thorun. Profess. & Docentibus aliis

Pełen tekst

(1)

. «.

' V ' / . - V o t a

• ' Niiptiiś AufpicatilUmis,

* V i R I

A M f L l S H M l t S E X C E L L E N T I S S .

D . M . £ r n E S T i K ö n i g ,

C y m n . T h o r . R e c t o r 15 V i g i l a n t i ü T ,

V l R G I N ECum

L c B k ß w a [ingularibm fu i V%Hutibuz O rnatißlm

B a r b a r a ,

SpeßahlK Prudcntkftmi V I R I

D . G B R H A R D I T H O M / E , ScabiniVet.Civ.Thor.olimdigniir,

r e l i ć x # -F I L I A , 'coßccjpta

Gymo/Thorüri« ProfcfT*

& Docencibus aliis.

T H O R U N I I,

Imprimebat Johannes Ccepfelius, Gymn.Typ

(2)

D Ad S P O N S U M .

Um Tu, SPONSE, Scholas hujus regis ipfe«

met Urbis,

Jure pen's Sociam, qvae regat ipfa domum, Vishominum fragilis duplex, triplexve, qvod artus

Poftulat Hcrculeos , ferre recufat onus.

Publica qvi curant, privatis rite pra?cfle

Vix potcrunt: Ifth$c negligit, hifce vacans.

Sic percunc, aliis cum lucent, Lumina} rarö Pingvcfcunt, portant qvi juga dura, boves.

Hinc, qvam propitioTibi jungis Numine, Sponfa*

Fida fit Adjutrix, Mater &almaDomus;

Curarum praeflet nunqvam non fvave ievamen»

Munera qvo tantö Itetior cxpedias*

Et verbo, Tecum duplicatis viribus Ipfa Adverfa acpariter profpera qva;q> ferati Sicinvincibiles eritisj fic,crede loqvcnti,

Nullo frangencur Pc<5tora jun&a malo.

Dereliqvo Pacem, jucundaq* Gas/dia le&i, Et qvse vis Temper faufia videte, precor.i mjt fir.

J.N.

!&t fit ben gfb<nff«t ein^ufwfen/

U n o 5 « MtU&pftxnft $ m i # b f f f f n f c e i l g e i t Q3a u W O n f ä i g e f b i f l i $ an j u m f}6c & f i e n ( l50t f § u b e t e n /

S D u m i f e r r e i f e n m b c f j f i ^ m f e i n e r e c & t t # < m b * O f t r o i l t i n 0 f e r b l t $ n <*uc$ e t r o u t f f e l b f l e r b e n f f e n /

2 k f N $ J 6 f *6 btp ( ! $ / b l e i b t f r f f t g l i c f c b a b e p t

O u r g e g e n p f l e g e t b a l ö b e $ teb e n t i - O ^ r r $ u l e n f f e n /

O f « & ' p r f a & / u o b < r r o < i ( i w i t < f ( « l O i t f e r f c p *

(3)

2 B o A & « S t a f c f u n b S f c a f w i e O f a m a n f e n g t ä n f i e r t

U n b 0 O t f e ö 2t u g e D e n f r e u t e n © c f c l u j j b e f c f i ö g f e 0 o j i e r e f m a n D a g S Ö e t f m i f F l a m e n u n b m i f firän$ta

O b g l e i c h b e ä 0 a f a n ä S f t d b a u f a ß t n 0 e i f t n b l i g r . VcS f c a f m a n a u c f c a n 3 ^ 1 1 / # e r r S Ö r ä u f g a m / e i n ( S j r e m p e f /

U n b f e i n e r l i e b f i e n Q3r a u f / b e m fdf}6n « n :2u g e n b * © i l b / S B i e fi c b e n n r o a r l i c l j i f l « i n r e i c h e r ( S i j r e n ^ S e m p e i /

O i e « b l « S Ü £ o s s % e 3 3 1 / j e $ f e u r e * . f ) a u f e 0 t f c i l b . e ( S r f c a f ® e e £ r f e r $ r e u n b (>ier i n b e r f £ ( j a f g e p r i e f e n

O e n 3ü e r i j5c | j i f e r t © O f f / g e f o i g e f / b e f l e n 0i a £ f /

& r f>af (6je b e r m a n n j u r 0 n ü g e n u n e r w i e f e n O a ß u n j e r f r e n n l i c § f e p / n ? u ö ® O f f b t f ^ l o f f n ( j a f : O e r f o (Su cf ) f c a f u e r f n ü p f f t / v e r t r e i b e £ e i b u n b 0 c f c m e r $ e n /

d & r g e b t / ro aei 3& r m ö n f c j j f / ( S r f e g n ( S u $ a u b b e r W

E r f ü l l e m e ( j r u n b m e § r m i f C i e b u n b £ u f i b i e b e r g e n / ( S r f n ü p f u n b & a l f e j l e f b b a $ 33a n b i n b i e f e r ( S j f .

© t m o n t ö c t g / p r M a r c

$ u 0 t . M a r i e n -

J

Am felix Hymenseus adeft , lux Candida fufget, Qvamtotiescupidus, pavidifed mente, petifti Aonii Dux Clare chorn Nunc pone qverelas, Pone metus, & qvat nimium tua pedora torqvent Pone venenifera«, examina lurida, curas,

Ecqvid earn tandem juvat cxhofrefcece luccra Qvä tibi grata feret vidui lolatia lefti

lp(e maritalis reparator & auöor amoris?

Jam prope Sol rapidum feffus remeabit in orbera

Cum tibi yldluras occulto vulnere flamma*

S u c c e n d i t V i r g o , q v « n o n e t i b i f a d e r e N u p t a

Jua-

(4)

Jung!tur aeterno# Cafti decor Ule pudorls V i r g m e i c oe! o c o g n a t a m o d e f t i a v u l t u s , I n g e n t e s p r u b i t a u s o n e s , p r u d e n t i a , c a n d o r s V e r a c p i n i n g e n r i f u t g e n s v i r t u t e v e n u f t a s # H a s i n te j c c e r e f a c e s , «Sc v u l n e r a c o r d i I n f l i x e r e t u o . Q v a r c fe f l a e n m a p e r a r t u s A c r i t e r e x t e n d e n s g r a t u m fic f b v i t a m u r e m , P u f f e t u t u n a t u o s i n fe d e h g e r e v u l t u s

T u q ; h a n c o p t a r e s t h a i a m o t i b i j ü n g e r e N u p t a m * N e c m o r a * C o d e f t i s v i d i f t i f i g n a f a v o n s * I m e n d i t t i b i c o n f i x a s f a x d i a m e d u l l a s , U h u s i n q v e v i c e m f e r v e n t i a v t f f e r a ß a m i n i s T o r r e r i f u n t vi f a pii s, S e d dira p e n a c e s f a t a t u o s f u f e i s qvas t u r b a v e r e t e n e b r i s , N u n c d e m u t n p l a c a t a j u b e n t a c c e n d e r e tardas J a m laetatur H y m e n : g r a t o s L u d n a P e n a t e s P e r v o l i t a t . C o m u s p l e o i s c o n v i v i a m e n f i s I n h r u i t : e f f u n d i t l a r g e fua m u n e r a B a c c h u s , A c c i n i t & f e i t o v u h i s J a m c a r m i n e P h o e b u s Q / t s tri fles i g i r u r c a f u s , q y i s f ata r e v o l v a t ? P r o m e r e g r a t a j u b e t p r a d e u t i t e m p o r e v e r b a

S a n d u s H y m e n , q v i n u n c t a n d e m t u a v o c a p r e c e s q * A u d i i t , a t q ; i l h m v o l u i t c l a r e f c e r e l u c e r n ,

Q v ä t u a f p e r a t o s t e f g e r u n t 1 i n t e a p o r t u s Q v a n t u m v i s t u m i d ä c o n t r a l u ć t a n r e - p r o c e h i # E r g o , S p o n f e , d i u d u r i s e x e r c i t e fati s,

D i v i n a e b o n i t a t i s o p e s a g n o f e e , m a n u m q . N u n c t u a d i v i n a m l a c r o p r o m o r e f a t i g e n t O f c u t a « N o n e t e n i m fi xi t t i b i v u l n e r a N u m e n , l i l a M a c h a o n i ä q v i n m o x f i m u l ar te l e v a r e t . E t q v i d , S p o n f e , m a l i m e t u a s a N u m i n e f a n f l o ? Q y i d P a t r i s a d e x t r a N a t o q v e a t e f f e fi niftri ? V u l n e r a t u t f a n e t ; f p e r a t a q * g a u d i a d i f f e r t , S e d qvae m a j o r i t a n d e m d u i c e d i n e p e n f a t ^ F e l i x , d i v i n e c u i c o g n i t a v u l n e r a d ex tr at/

Vota ego do codo? votis damnare precantera

(5)

Me DEUS ipfe velit s Kpetito profpera qvstvi»

Conjugiodonet: Cotnpenfet damna prioris Conjugü majorebono: pta pedora facto Conftringat nexu, triili* nec turnet Erynnis Hunc veltrum.qvemdextra fovet cceleihs, amorein»

Vivite in invidiam iati; numerate dictum Longam vefttorum feriem, ferosq; Ncpotes Fehei numerate toro; qvoFama per orben Perpetuus nomen velttum diffundat in anoos»

Lübens mtrito fecit

dM. C H R I S ? OP HÖ <$/

Gjmn. Prof, &

STO'S BamMtf, Syt

rO/W»8o@-1 IfAffOHf

M V , y A v x t ö u u & t » v ' » e i a *

Nw*$>i<W<w lou-diu wptfo*oJ-nr

YlctAiltVQ^TU^ # 1 TllAl I

*EpvmK» etvrwyxf mtc*#

*£|kj4*)V* jueAij 7» edy*l(& c’<£r»sovT<J^ >

Ä,ä/«S®» i^vyiij»t* «^<*» (

, Z i u & t » » » * | W £ ^ * s wibvxmxvtit « ( e ? 7^ »

K*} potxxlu) K>l*lw , *<rr@- ÖAfc®- ‘X«*

Oäg^t'i©-' BaseiAiot rf»» BatffiA»* x«Ms®^

T U » i Ä « . « ~ » V * , « • > , » , « . < « « « »

T ’O/wveV 7£i® teez-rc tut!

Tv/**a<n* Z>l, *?>*( Cptutg»n> f t , <t***?*

Nv.uCje, #>*55» «f«tu*

Tlccvri >Wiw ytytviU /ut<ri*ß*(€x£<& <I»

- ' '■> " es (rOTto&'ftf t ' ----a -"' >?» $ < A c ß « V ß * ? f ’t t,

^)U&96 ?<** e v , «710«O9t3?C j i / * ' *

Xflci 9 « CSX. ß * J ; € « j 8 W ( £ *£?♦

K * *

(6)

Heu fnel»ltf&£t djamlft«

K eciyXuatfiv Süifi

*Ev%opteu sTt» v’ftftn%4 vmnm sw» , Eviv%lcu> |#r{, ©UX-Ot^H,

Zr'mn iogu&t $ ßetnX tunen,

TiKtoyivetn* öfeüt in ftUKgo^gfoiai/

P

EflV/i-* qvoi ficiant in teelo Fata Cubile , Ne» Erebus non Styx impediiße valent,

Ctnfüio qvovit divina potentUmajor,

Mnantfo du&tt tme* tunäa .

proßt noceatve agris mortalibus, «»< : ; 3

Limine de Superis omnituente videt.

fatales tbalamos qvi non inteUigit, ipfutn

Tobias doeeat Sardfay doftuse

JJaneigitur<grata veneramur men

fundinm at Sptnfis eandida Vota novts, lntolumes longum vivant, Faphio^ calentes

N umine , Ltuinam Vere nitente vocent,

Sic o’KoK»fl!us precatur

Wcnceslaus Johannides, P.P.

dices Animatl longarvam Vivice Vitam, Mutuus a-c inter vos fibi conftet AmorJ Inmultam primi Sobolem crevere Parentes»

Grefcere eos rerum juflit ut ipfe Parens Exferic inde fuam vim vet bum Crefcite Temper,

Hanc qvoqv'e vim vefter femiat>Opto,Torusf

Brtvim verftt, qvam adfettu

Michael Bapzihn.

Hdic-

(7)

Attenm cxtintt* luxtßi

Conjtiqis in vidua > Spon«torol

Aß nunc depofito fumii nova gau luttu >

Dum repetis caßi foedera jac tori.

Ac cip ü d fova prdclaro flcmmate Nympbantt

6)yam vitn pr obit at rara, pudbeat.

Httccc t h i s dabit amplexus & coda »

Atfo reget gnaväfedulitate d:

H<ecce graves animi curat moles^ l a b o r u m Leniet ojfjciis cfficiofa fuü.

Hane ergo Sponfam redama, fic depluet altis

Sedibus in veßros copia largaßnsts.

Gratul. adj.

GeorgiusJLchmaonus, Gymn.CoÜ.

IPfe nec Alcides pofiit pugnare duobus Qyarovis prarvaleat robore dura manu*

Nec Tu, Picridum Pra?fcs Clariffime, poflls»

Sint licet ingenii robora magna tui*

Et curare Domum * fimul & curare Lyceum»

Confumet vires utra<j$ cura tuas.

Ergo Tibi Sociam merito nunc jüngere gaudes#

U t divifa minus Cor Tibi cura piernat.

Hac curante tuos Curä folertePenatest Secure Mufis invigilarc potes*

Häc curamc Domum» Domus usqs beata virefeafe Te curantc Scholam» fiorcat ipfa, precor.

P a u l u s B r a m i u s .

(8)

d o 2i Q 7 7

S Intt Confortia qvi Tori jugate „ , _

JHwentet, Sociam Tori re

Fu lehr a qvat place* t de core for meet

tjjh'aniumvu villi l a t e n t U

Ment fit Sordibm inqvinata feedi:

Sint, Confittiaqvi Tenjagain

^y&rentes» Sociam T in

jĘfam SortkBona lautiorü

Mem qvantumliket ipfa

Vittutum fit hank apparatu:

Tu, noßriColumen Decw^ >

K ö n i g i » meliore

Virtutem Tibi vendiem Mark am.

Virtutem fibi qvi legit Maritam >

Gpvtt nec fins dote, nec decore, Nullo confpiciturBono ca,

Cc e l o profpera cuncła larg

Ę t, qvem p e e n k u k p i u m futsje ?

Frid. Crufius.

[ ■» Audi* denfanturrurfuin, poił funera G

y m n a d

ü,nt Mufistidet Apollo

Jam fatra depofitorenovat connubia luftu

Rex nofttr, Schöltet firma c d o m m

fiuit pretor & Sponfa ftlicta peftore tun ft a , C o n c o r d e s vtgeant incolumtsćpfimult

G a l l u s § ü r | ? / Gniewa Hung*

I

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :