• Nie Znaleziono Wyników

Ruslan. R. 11, č. 142 (1907)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Ruslan. R. 11, č. 142 (1907)"

Copied!
4
0
0

Pełen tekst

(1)

Ч. 142. Львів, второк дня 26. червня (9. липня) 1907. Річник XI.

V

в Аветриї:

рів. . 90 м * . V П*Ч року . - . 10 мр>

чнерть Пмиу .. 5 кор.

цяїсьіа, . . 1 7 0 кір.

Зі: гратцею:

ц і л ії рік . 16 рублів кбо 36 франків

■в вів реку 8 рублів або 18 франків Поодиноке чжсло по 10 с о ї.

Передплата яя *РУСЛАНА< вияоеш*.;

•Нарвеш т «гчв і душу мж вирвеш: а ие воаьмеш малості і віри не воаьмеш, бо русжемн серце і віра. руежа.« — 3 Р у е л а н о в п х псальмі» М. Шашкевжча.

Вмхвдить у Льввві що два крім неділь і русках еьва*

о 5"|а год. пополудня.

Редакція, адміністрація і

«кспедиция »Руслана< під ч. 1. пі. Дямбрвіснегя (Хврун- щмия). Експедицпя місцева в Аґенцнї Соколовского в пасажі Гавсмана.

Рукописи звертаї сялнне на попереднє настережене.—

Реклямациї неопечатанів вільні від порта. — ~Оголо- шейя звичайні приймають ся по цїнї 20 с. від стріч ки, а в •Надісланім» 40 е.

від стрічки. Подяки і при­

ватні донесеня по ЗО сот.

від стоічки.

Розправа, вад ванни л и ш и в справі ган и ш віборів.

( у ) Нова посольска палата ке мо­

гла доси вийти з розправ над наглими внесеними, котрі нагадують зовсім давну палату. Спершу відбула ся широка вель­

ми розправа задля перенесеня трех у- рядників підчас виборчого руху, а від­

так два дні розправляла палата над на­

глими внесеними в справі виборів в Га­

личині. В останних десятилїтях кожда сесия державної ради починала ся на о- снові наглих внесень широкою і горя­

чою звичайно розправою про виборчі надужитя в Галичині а справа не зміни­

ла ся також із заведенем загального права виборчого. 1 сим разом появили ся наглі внесбня про галицкі вибори, а розправа, котрої хід ми подали, о скіль- ко було можливе у вузких рамах нашої часописи, була сим разом ще горячійша як давнїйше. Наглість сих внесень одна­

че, як і внесене на вибір окремої слід­

чої комісиї відкинено 249 голосами про ти 138 і справою сею наслідком того буде занимати ся лзґітимацийна комісия.

Мінїстер внутр. справ бар. Бінерт боро­

нив становища правнтельства а особливо горячо станув в обороні намісника ґр.

Потоцкого, хоч не в усім признав по­

правним поступоване деяких орґанів і властий правительственних підчас ви борів в Галичині. Проти наглости голо­

сували християньскі суспільним , нїмеи- кий союз национальний (се т. зв. воль- нодумцї і поступовці німецкі, на котрих звичайно Русини числили!), польске коло, ческий союз, полудневі Славяни, Італїян- цї і Волохи, а за наглостю голосував еоциялїстичний союз, руский клюб, поль- скі людовцї і кількох нїмецких посту­

повців.

Після проголошеня вислїду голосо- ваня одержав слово віцепрезес кола др.

Д у л б м б а, щоби іменем свого клюбу запротестувати в промові до президента проти обмежувана свободи слова з боку социялїстичних і руских послів. Ледви промовив др. Дулемба кілька слів, пі­

дняли ся з своїх місць рускі посли і в тій хвилі (деякі дневники подають, що на даний знак д-ром Трильовским), роз­

дав ся в салі спів »Щ е не вмерла У- країна*, а по відспіваню двох строф, співано першу строфу пісні »Не пора*.

Спершу вся палата прислухувала ся спокійно сій співній демонстрації, але опісля роздали ся оклики протестів з

польских і християньско-социяльних л а ­ вок, одначе рускі Посли докінчили свого співу, котрий тривав около 10 хвиль. В половині сего співу підняв ся м і н ї- с т е р-п р е з и д е н т б а р . Б е к а з а н и м в с і и н ці і м і н і с т р и і в и й ­ ш л и д е м о н с т р а т и в н о з с а- л і. З а ними вийшли і деякі посли, і на лавах християньских суспільників пос.

Прохаска взивав до виходу, але на при- каз д ра Л ю еґера всі остали на своїх місцях.

Про сю демонстрацю розписали ся широко краєві і віденьскі дневники, ж а­

дібні всякої сензациї, але до тих описів пододавали і свої замітки про можливе бї значінв і наслідки. Тимто вважавмо нашим обовязком подати сі голоси до відомості! читачів.

N. ґг. Ргеззе, котра задля вибору християньского сусгіільника д-ра В а й с- к і р х н е р а рада всяким подіям, які спиняють правильну роботу парламен­

тарну, відносить ся прихильно до сеї демонстрації, хоч зазначує також і на- рушенє реґуляміну та парламентарного порядку і безвиглндність успіху такої демонстрації. Ось що між иншим пише сей дневник в огляді засїданя сего:

»І ті посли, що ніяк не солїдаризу- ють ся з формою демонстрації, не мо­

гли не віднест.і сильного вражіня з сеї сцени Співали в австрийскім парламенті вже нераз, останній раз на тім нічнім обструкцийнім засїданю, на якім Чехи устроїли формальний концерт. Але нинї- шний спів Русинів не був способом до якоїсь тактичної цїли. Се був, що пра­

вда, непарляментарнкій, але через те не менше успішний і природний вислов важко ображеного национального . почу­

ти. Демонстрация, як запевняли рускі посли, не була ані приготована ані аран­

жована. Після того, як дгбата про га­

лицкі вибори два дні держала уми най­

більше інтересованих в роздражненю, наступив самовільний вибух. Задумчива пісня, яку співають в стенах України, не могла, очивидно, мати повного успі­

ху в салі засідань віденьского парла­

менту. Але все таки настроєве вражінє того співу не могло бути затерте*.

А у вступній статі висловлює ся N. ґг. Рге§8Є ось як про сі події:

»Нинї в парламенті співали. Чи з цілим упляноканєм політичної штуки, чи в найвисшім розбурханю пристрастий, яке тільки може вилити ся піснею, чи "з обчисленим на успіх, чи в наівнім роз­

дражненю, сего ие могли би мабуть ска­

зати навіть ті, що в с і й н о в і й ф о р ­ м і п е р е с т у п и л и р е ґ у л я м і н .

Рускі посли після відкинена всіх на­

глих внесень, які домагали ся специяль- ного доходженя галицких виборчих над- ужить, відспівали два национальні гимни, які з народної душі малюють віру в л і­

пшу будучність. Се характеристичне і щось зовсім особливе. П а р л а м е н ­ т а р н и й п о р я д о к в а ж к о н а - р у ш е н о , але притім посли дізнали ся через найбезпосереднїйше вражінє і через найживійше представлене, який настрій серед мілїонів Русинів. Коли лу­

нав спів і сильні голоси відбивали ся від скляного склепіня, богагьом майже насильно пригадано, що в Галичині бо­

рють ся не тільки иартиї, але також два народи, що там треба полагодити на- циональие питане, якого наглість не дасть ся усунути ані голосованєм мінї- стерияльних партий ані тим менше ша- бльоновими промовами міністра. Тим співом Русини, про яких давнїйші пар- ляменти так мало знали і чули, війшли знов у публичне житє. Загальне право голосованя дало їм також мало, але все таки відважило віко їх домовини і збу­

дило їх до політичного воскресеня. Те­

пер зголошують ся їх заступники, як видно, горячокровні ентузиясти, і співа­

ють, що їх нация і їх вітчина ще не вмерла. Славяньский спів, а одначе бо- гато Славян у палаті наповнив він смерт­

ним жахом. Бо був се похоронний спів для славяньскої більшості!, яка ніколи не хотіла нічого знати про тих бідних бра­

тів і мілїони славяньскої нациї віддала на поталу божкови амбіциї, еґоїзму та інтриґи*.

(Кпнець буде).

Що жене за море?

(Допись з Довгополя).

В другій половині мая і першій червня с. р. мав я три конечні дороги.

За кождим разом, почавши з Вижницї, мусів я наслухатись бодай на кількох стациях зелїзничих — голосінь, гей по умерлих. Були се голосїня емігрантів і по еміґрантах за море. Ані чудний май, ані гарна зелень не могли вплинути на успокоєнє. Годі було дібрати енерґії (а у мене її під достатком), щоби повздержа- ти сльози.

Нігде правди діти, що відвічна а ще й теперішня опіка над нашим хліборо­

бом жене єго за море. Се головна при­

чина. Опікуни накладають додатки і 44О°/о, як се мені показував-такий пові­

товий опікун. »Ми й таке потрафим*, бу-

(2)

2

ла відповідь такого опікуна повітового на мов зчудоване з висоти надмірно ве­

ликого буджету в Довгополі*). Опікуни повітові не питають, затверджують буд- жет гром. — і коли аж наробить ся ве­

ликого рейваху, а се дуже рідко лучаєсь, обнижають з 191°/0 на 17% , як се мало місце, де писар Оаііетоісг »ввалив* без ухвали ради гром. 191% лише на по­

треби шкільні!!

В моїх дописях по часописях, вка­

зував я на всякі надужитя, через які мужик убожіє та домагавсь заради. Я ду­

же вдячний Єго Ексц. Митрополитови, за піднесене справи жабівскої в соймі а п.

Барвіньскому в парляментї, де свого ча­

су особливо в буджетовій КОМІСИЇ при- скіпав ся до був. міністра ЗрепзЬойепа

— так, що той наказав доходженє про кривди гуцульскі. Се схаменуло трохи кривдників на якийсь час. Тим зрушив я гніздо шершенїв, ласих на легку на­

живу, і замовк — не зо страху перед ворогами, але не найшовши піддержки там, де я її найпевнїйший повинен був

найти.

Та годі мовчати, треба вказувати на небезпеку, щоби знову, коли мужик з болю йойкає, не крикнули, що гуцули бунтують ся.

Вертаю від хорого та подоганяю гу­

цула, котрий ішов в »бутин« — лісову роботу в гори. Звідує гуцул за Трильов- ского, за Войнаровского, чи дужі? а мо­

же пішли у дїтьче?- — бо наш піп каже, що п. Войнаровский такий дідько як Три- льовский, — »не хотілисте драби божу дитинку (Дудикевича) вибрати*. Перепо- вівши всякі такі подрібні »наказуваня«

(проповіди) за »божу дитинку*, запаливсь гуцул, очи у него заогнились, сокира в руці до >маху* (значить рубаня), та до мене: >Татку! відай і посли не віробє нам доброго права, не добудесь правди, тре­

ба буде нам мужикам самим собі добу­

вати, бо всяка ґалиця (нужда) нас при­

сіла. Гаруєш ціле житє — і від нікого доброго слова не вчуєш Зайдеш до по­

па, псьочить ті, щос на »божу дитинку*

не голосував, — прийдеш до Косова або до Кутів, згунцают на ті (змаршкають), як на котюгу (пса). Маєш си так карати, то ліпше гинути »раз неня родила*, та може нашим дітям буде ліпший пошані­

вок. Довго опиравсь гуцул і недавав ся пе­

реконати, що се не довело би до цїли — принаймні так скоро.

Ми »роздякувались* (гуцул за щиру науку радо »дєкує«) і ледви я на поріг моєї »резиденциї«, як застаю два >окази«

— »що треба собі самому правду уро бити. Оден гуцул ішов поверх 20 км. до мене, бо ніхто не хотів єму »форлядун- ку« прочитати. >Тодо мене не належить*

— а по дорозі було більше як 10 »ін- телїґенгів*. Гуцул зістав певно наочно засуджений, бо розправа єго була в о- кружнім суді, віддаленім від осідку гу­

цула поверх 100 км., того самого дня.

Другий гуцул був знову з далека — з тим, що завтра має подати лихвареви 429 кор. 70 с. Був той гуцул у свого пароха, ішов по при »резиденциї« дру-

*) а чомуж сего не подасть ся до відо­

мості! послів або й намісництва чи кр. ви­

ділу? — Ред.

гих трех парохів — і ніхто єму не ска­

зав: »старай гроші на речинець, бос доб­

ровільно в суді погодив ся*.

Які бувають »добровільні« угоди в суді, подам нагий факт. Декретом дїдиз- ми присуджено вдовиці досмертний ужи­

ток з 1/7 части ґрунту, а що на тім

ґрунті були Довги, так суд зарядив, що­

би опікун виарендовував поле на сплату довгів. Поле її досі в арендї, перевідала про се славна пявка гуцульска Шухман.

Намовив гуцулку, щоби єму ниарендува- ла свій пай на 40 літ. Гуцулка спираєсь через довги. »Що тебе має за се голова боліти, не твоя голова се у суді віходи- ти, я там як у своїй хаті. >Ти би й вмер­

ла і не дійшла бис свого права*. Гуцул­

ка наняла на 40 літ свій досмертний у- житок з 1/7 паю за 208 кор., а треба знати, що гуцулка мала 32 літ а жид по­

верх 50 літ! Зробили РасЬіуегіга» у по- таря, Ж ид пересидів кілька місяців, за- скаржив — і стала »добровільна« угода подати Ьіппеп 14 Та§еп 429 К. 20 с .!!

Я к би так з приводу такої »добр.- вільної* угоди не то »пошлюбав«, але лише погрозивсь гуцул жидкови, »8Іомо Роїзкіе* понесло би у сьвіт про Ьипі Ьисиїзкі. »Набожний* учитель, що то за­

милює очи станленєм хрестів придорож них, пішов би як в 1904 по жидках, щоби сьвідчили против гуцулів, і були би сьвіжі арештованя. І ми би ждали на інтерпеляцию руско-мало-руских голосів в парляментї »рускі* роки, так як досі ждемо на подібну інтерпеляцию від 1904 р. — про Ьипі Ьиеиізкі!!!

Коли би то так случайно, не дай Боже, сталось, як я ту говорю то мій сопутннк, повисше згаданий гуцул вичи тавши про таке, а гуцули тепер читають пильно, прийшов би до мене, та: »Татку!

будьте вібачні! я таки ліпше казав »раз мати родила**).

Іван ІІопсль, парох Довгопола.

Просій іішвіті іюрсяшу:

Н о в и н к и

— Календар. Ві в т о р о к : руско кат : Да­

вида нрен.; римо-кат.: ІІоана дам., Кир. — В с е р е д у : руско-кат.: Самсона; римо-кат.:

А малії.

— ВрученеЕчсц. Митрополитови Гр. Шептицко- му адреси від учасників паломництва до Єруса- лима відбуло ся дня 2. с. м. Депутация, зло­

жена з оо. Е. Мизя зі Зборова, 'Г. Войнаров­

ского з Балинець, Ф. Решетиловича з Гли-

*) От ся допись насуває нам деякі за­

мітки. Перед кількома роками дневники рускі оповістили цілий д о в г и й с п и с р у с к и х а д в о к а т і в і н о т а р і в , котрі готові дава­

ти б е з к о р и с н о п р а в п у о б о р о н у в по­

дібних справах. Н а р о д н и й К о м і т е т та­

кож таке оповіїцує, щоби до него звертати ся в подібних справах о пораду. Чиж се все ли­

ше для реклями, бо роботи д і й с н о ї в тім напрямі не бачимо. Єсть і руский клюб і він повинен такими справами заняти ся. Алеж так само розкриває ся тут широке поле дїяль- ности для нашого духовеньства і народного учительства до закладами курсів для негра­

мотних і поучуваня та просьвіти темного на­

роду. — Ред.

нян, Г. Гнатишака з Криниці, д ра Яшовско- го, д-ра Д Дорожиньского і Л ьві Сембрато- вича зі Львова, явила ся в митрополичій па­

латі о 12. год. в полуднє. Іменем депутапиї промовив о. Мпзь, висказуючи подяку Ексц.

Митрополитови від всіх учасників першої збір­

ної поїздки Русинів з Галичани до св. Землі.

По тих словах ученик ґімаазиї Ем.Дорожинь- ский вручив Ексц. Митрополитови на спомин тої поїздка адресу з подякою. Адреса скла­

дає ся з ьасетки і альбома і зроблена була в Єрусалимі. Касетна, з оливного дерева, має панись: «Руске паломництво до св. Зем лі 1906 р. Єрусалим". Альбом оправлений в скі- ру, окрашений єрусалимским пятираменним хрестом, містить цьвіти із сьвятих місць, а- дресу з подякою на пергамені і 12 більших фотографічних знимок Груп паломництва. По­

тім наступають підписи всіх учасників пало­

мництва, зібрані підчас їзди кораблем з Яф- фн до Триєсту.

— З Руского Товариства педаґоґічного. З початком року шк. 1907/6 отвйрає Руске Т о ­ вариство педагогічне ж е н ь с к у ш к о л у в п р а в (на разі першу клясу нормальну) при своїй приватній учительскій женьскій семіна­

ри!. Ш кола буде поміщена при ул. Длуґоша ч. 17. Вписи відбудуть ся в карцеляриї семі­

нари! (ул. Сикстуска ч. 47), а речинець нпи- сів оповістить ся пізнїйше. Замічаємо, що та школа увійде в житє без огляду на число вписаних учениць.

— З парляментерних кругів. Президент мі­

ністрів бар. Бек — як доносить КиїЬ. Ког- гезр. — покликав до себе дня 5. с. м. о ’/«

6 год. вечером парламентарну комісию руско­

го клюбу, зложену з посл. Романчука, В а­

силька, Трильовского і Давидяка, в справі демонстрзциї руских послів в державній раді

Руский клюб вислав до повертаючих хорватских нослів-сецесионїетів привітну т е ­ леграму з заявою симпатиї і з желанями успіхів в борбі о самостійність Хорвациї.

В Черновецкій «Буковині* подає »0зір- ний* (псевд.) деякі замітки що до дїяльнозти руских послів. По звісній демонстрацій проти вибору II віцепрезидентом палати пос. Ста- жиньского — як доносить „Буковина" президент палати не покликує пос. Стажинь- ского до заступництва. Ти.мчасом ведуть ся переговори між польским колом а україньСким клюбом, аби ту справу якось полагодити. Як та справа закінчить ся, не мож тепер пред- видїти. Що до промови п. Будзиновского за- значує »0зірний«, що она „була богата своїм змістом, як звикло всі праці пос. Будзинов­

ского і вона булаб зробила не лиш більше вражі нє в парляментї, але малаб також і да­

леко більші наслідки, як би не разила дечиї уха своїм богатством е к р а н н и х в и р а - р ів . Можна було то саме сказати лагіднїй- іпими а тим самим ще вражливійшими словами".

Дебата над буджетовою нровізориєю з а ­ чне ся в палаті зантріїпного вторника. З ра- мени руского клюбу записали ся до голосу пос др. Евген Олесницкой а яко евентуаль­

ний другий бесідник пос. др. Евг. Левицкий.

Руский клюб на внесене пос. д-ра Ко- лесси, вислав на адресу київокої «Ради* при­

вітне письмо до бувших послів-Українцїв ро- сийскої першої і другої думи, які в основні точки своєї програми поставили автономію України. В тім письмі висловлює руский клюб також жаль, що через розвязанє думи спи­

нено осягненє постулату за здобуте горо- жаньскої і народної свободи народів росий- скої держаяи, і висловлює желанє, щоби як найскорше наспів час, коли україяьский на­

рід виборе собі належні права.

ГІос. Тим. Старух, як доносить ІіиіЬе- пізсіїе Коггезрошіепг, тяжко занедуж ав на плеврит (КіррепГеІІепІгйпсіип^ —запалене опон ребер).

— Вчерашний сокільский фєстин в Збоїсках

„не дописав" зад ія дощу. Було вправдї і го­

стин много, місцевих і зі Львова і буфет не- согірший і музика сокільска і програма вели­

ка, але нестало поп ди. Ледви почала ся за-

(3)

з

бава в двірскім парку (а не в читальнянім садї), надтягнула чорна хмара і одним кри­

лом зачепила о Збоїска. Гості а головно львівскі розбігли ся як курята перед полови- ком і хто, як міг, утікав до дому, одні фіра- ми, а другі пішки, ситі вражінь на цілі ва- кациї,

— Загальні збори членів .Народної Гостин- ницї“ , стоваришеня зареєстрованого з обме­

женою порукою у Львові відбудуть ся дня 26. липня 1907 о год. 6 з полудня в власнім домі ул. Костюшки ч. 1. з отсим порядком дневним: 1) Відкрите зборів, 2) звіт дирекциї і предложенє білянсу та рахунку зисків і страт за 1906 р., 3) звіт вомісиї кон­

трольної, 4) відчитане звіту Краєвого Союза ревізийного, 5) означене висоти дивіденди від уділів членьских за 1906, 6) доповняючий вибір членів Ради надзираючої, зглядно виаір цілої Ради, 7) внесеня і інтерпеляциї членів.

Тілько ті члени мають голос на сих зборах, котрі уплатили а цїлостп що найменше оден уділ. Лєґітимациею для членів служать їх книжочки улїлові. — У Львові дня 5. липня 1907. Василь Нагірний предсїдатель Ради, Ярослав Ільницкий член Ради.

— З закордорної України. „Рада" доносить, що »союз істинно русских* в Варшаві ухва­

лив на своїх останних заг. зборах видавати чим скорше передвиборчу часописе українь- скою мовою для Русинів в Холмщинї. Ґазету будуть роздавати даром руским виборцям люблиньскої і седлецкої Губернії. Крім того

виїдуть в ті сторони аґітатбри.

Полтавека городска управа дала виго­

товити два розкішні бюсти україньского пи­

сьменника Котляревского, з котрих оден вже поставлено на переднім фасадї школи імени поета, а другий поставлять в будинку Гого­

ля (театр).

Пок. Олекса Плющ (Дафненко), про котро­

го смерть ми онодї згадали, полишив много рукописів. Був се молодий письменник, 20-лї- тний. Почав трудити ся на нашій літератур-

гін пиві перед 4-ма роками, як був учеником ґімназиї. З єго творів поміщено повісти «Спо­

відь» в Літературно - Науковім Вістнику за 1904 р„ IV—V*, »Плач шаленого* в альмана­

ху „Перша лаетивка", «Записки недужої лю- днник в альманаху «Багаття*; вірші: „Вро­

дини хл.їборобского сина" в «Л.-Н. Вістникук зв 1903 р. і поему Палкий мисленник і учи­

тель* в „Л.-Н. В." за 1905 р.

— Амвриканьска комісия еміґрацийна з Ев ропі. З Риму пишуть: Прибула до Італії із Сполучених Держав парламентарна комісия в справі розлїдженя еміґрацийного питаня не

Мяте(іия.іи до історю звоеп Гипав З ІІУКОШШП. V

Ч. 41.

Лист Із. Воробкевича до Олекс. Барвінського.

писаний у страстну суботу 1867.

(Дальше).

Тутч,, тамки недодержавч. я склади, такт, яка» ирозодія вімагає, но не могло оно енакше статися, щоб!. ідею незатерти; ти рідкі мені знайомі блуди можч, чеслити до Іісепііа рое- Ііса. Чи сі гостеночкн твоімч. бажаьємч. від­

повіли, ти мені напвшииі'ь; як и про все то, про шо я тебе проси вч,.

Тутч. ще посилаю тебі одну просту галу- ночку, £ачч> таку, яку пре гойданці парубки дівчатам'Ь дають, ні мучена, ні віиисувана, лешч. крашена у корі зч> лесниціи вч. брасілії:

У воротах'ь Катирина чуйко наслухала — і т. д.

Твій любій і гарній братч, Осиїгь по дов­

гим!, часу зновч, нагадався на мене п напи­

сав!, мені своі загальні уваги падч, моєми по­

вістями «Олена* н того бизч, нмья, жалую дуже, що вінч, спеціяльнійши и обшернійши незапускався. Надіюся, що вінч. на листч,, ко­

трого ему вразч, зч. твоєм'ь відсилаю, тое зро­

би. Дуже високо я єго почитаю. Бог зна, чи

лише в Італії, але й в инших краях, що дають найбільше емігрантів, т. є. в Австриї і Росиї.

Комісия та поділила ся в Неаполі на дві сек- циї; з тих одна з п. Діллїнґом на чолі удала ся до Риму, а друга під проводом новойор- ского посла Беннета оглядає полудневі провін- як Сицилїю, Калябрию, Апулїю, Неаполь, в яких еміґрация є все значна. З Італії комісия поїде до Австриї, отже певне і до Галичини загостить.

— Ювілейні датки на будову великої бурси Руского Товариства педагогічного приймають:

К р а є в и й С о ю з К р е д и т о в и й , Ринок ч.

10, Руске Тов. педагогічне, ул. Сикстуска 47, всі редакциї народних чаеоиисий і всі філії Руского Товариства педагогічного.

- Осінні маневри XI (львівского) корпуса починають ся сего року аж 4. вересня і по­

тривають до 18. вересня. Відбуваючі ся те­

пер баталїонові вправи скінчать ся 24. с. м., почім до 3. серпня не буде вправ, а 4. сер­

пня пічнуть ся в околицях Львова полкові вправи, а закінчать ся дня 3. вересня. В се­

реду дня 4. вересня львівска залога війскова вирушить через Милятичі, Суходіл, Бориничі, Ходорів до Журова. На тім цілім просторі будуть відбувати ся через 4 дни вправи в бригадах. Дня 9. вересня пічнуть ся вправи в дивізиях між Журовом, Букачівцями (через Мартинів і Комарів) а Станиславовом. Голо вні вправи в дивізиях розіграють ся в днях 12—17 вересня на просторі Станиславів-Ти- сьмениця-Рошнїв-Ганусівцї. Останні вправи цілого корпуса, дивізий проти дивізий, відбу­

дуть ся в днях 17. і 18. вересня, почім вій- ска повернуть зелїзницями до своїх Гарні­

зонів.

— Народні пісні в Австриї. Міністер про- сьвіти з нагоди проектованого виданя мону­

ментального твору «Народні пісні в Австриї*

зазначив для розгляненя україньскої народної пісні в Австриї слідуючі особи: проф реаль­

ної школи у Львові В. Шухевича, проф увів, д-ра Смаль-Стоцкого, гр.-ор. коне. ради. Оле­

ксандра Манастирского, зелїзн. комісари Мо деста Левіцкого, всі в Чернівцях, дальше Іва­

на Верхрацкого, проф. І. ґімназиї у Львові, д-ра Василя Щурата. проф. Гімн, в Бродах, д-ра Івана Франка у Львові і Петра Матюка,

гр.-кат. пароха в Карові.

— Кацапске протестуюче віче відбуло ся дня 4. с. м. в Ж уравнї. На тім вічу — як доносить „Ґалїчанїн" — явив ся між иншими др. Дудикевич. Із великої маси ухвалених резолюций варта згадати кілька, які ілю­

струють задушевні бажаня кацапских запро­

данців. І так по рефераті із шкільництва віче

я васч, за короткій чась вч, Львові незобачу, васч, бачити, зч. вами побалакати — то не требабч, мені більшої утіхи и щастья иасимч.

світі. Написав!. вінч. мені и довшу росправу про закони, якихч, оиовідатель й повістописа- тель триматися має, гарно вінч. то написавч.

и мені много прислужився.

Про судьбу моі Ч е р н и ц і радби я зна­

ти; якч. ва.мч іі не потрібно,тобч, я той уступч, де Одарка море прокленає, з ч більшимч жи- тєм ч відрисувавбимч — и дещо поправивч її десь до друку передавч, — хочь и зч. моімч коштомч, якби не дуже много віносило бч.

Тішуся, шо моі композіцій подобалися — на поготові мою ще зо тре Тарасові поезій...

Якби мож яким ч способомч. моі О иіпіеіа від Г. Баченского дістати, приконалибистися, моі братья, що и вч. пнетрументалні музиці я незгірши пишу, а тамч. самі наші мелодіі, на­

ша гармонія! Незнаю чи моі матеріали щ ко­

трих!. ти вже знаєшч) до драмч, чи до опо­

відань — повістий приготовляти. Пишітч ме­

ні, васч. богато а я оденч. Незабувайте на ме­

не. Сповіднеки, робота и. д. перереваютч» мене.

Бувай здоров'ь

Твій щирий братч.

д . лг.

- Р. 8. Діставч, ти мого «Дяка* и другий листч, зі. примітками до него?х

Вч страстну суботу 1867.

ухвалило домагати ся: «открьітія по всЬм большим городам восточой Галичини русских народних школ и реформи всЬх середних школ в народном д у с і; откритіа во Л ьвові русского (не украинского) университета, а по- ка то послідует безотлагательного открмтія на существующеи университеті каеедр рус­

ского ази ка, руской словесности, русской исторіи и русского права; пока то послідует реформи державних середних школ в наро­

дном д у с і и взн в ает правленіе русско-наро- дной партій откритія уже с началом ближай- шого шк. года частной русской Гямназіи во Л ьвові". По політичнім рефераті д-ра Дуди- кевича ухвалено між иншим отеї резолюциї:

»1) Руссконародное в іч е в Ж у р а в н і, зная и признавая лиш один русскій народ, проте- стует сам им р іш и тел ьн н м образом против кражи у русского народа его отвічного рус­

ского имени. 2) Р. нар. в іч е в Ж у р а в н і зна- ет и любит Украйну, яко малую часть без- межной русской земли (кацапска хитрість!) 3) Р. в. в. в Ж . признает послов державной дум и и в с іх других, которни, отказуючись от отвічного исторического русского. имени, хотят его зам істи ти см іш ним названіем

«украиньскій* — народними зл о д іям и и из- м інникам и и взнвает весь русскій народ по- боривати их яко своих врагов; послам-же, називающим себе украинцами, внраж ает своє ріш ительное недовіріе*. — Найблизше віче кацапів в тій самій материї має відбути ся за тиждень в Добрівлянах коло Калуша.

— Краєва рада шкільна іменувала учитель­

ками в 2-клясових народних школах: Стеф.

Галькевичівну в Вільшаницї, Анну Ґуляївну в Лядзкім вел., Мат. Керницку в Ромашівцї Вікт. Кукурудзову в Лапшинї, Каз. Лїпчиньску в Вікнї, Кат. Войновску в Тшесньові, Йос. Го- шовску в Шоломиї, Алекс. Йосифовичівну в Бароківцї, Мар. Лянґевичівну в Тираві; — учи­

телями і учительками 1-кл. шкіл: Йос. Сми- чиньского в Сидинї, Альб. Клиновску в Хоро- вичах, Ельв.' Скшиванківну, в Позовичах, Вал.

Компердівну в Лїбертові, Петра Ющеця в Че- люсницї, Ів. Третяка в Сьвєрхній, їв. Слима- ковского в Закомарі, Сеф. Ганцльову в Сиґ- нівцї. Ів. Овоца в Ельній, Каз. Садовского в Гронкові, Ольгу Терлецку в Фалини, Олекс.

Когутиньского в Шутроминцях, В. Рудника в Кістрю, Вол. Запш ала в Будах л а н ц , К. Тен- ч^ра в Білянах, Ол. Ґавроньского в Черемхові Ст. Орловску в Демонї, ГЇ. Яримовича в Чер- нелеві рускім, II. Цетнарского в Хваловичах, Ів. Слодвиньского в Татаринові, Бол. Банка в Ґоржацях, П. Росса в Немилові, Юл. Шмі- дівну в Ляшках гор, Петр. Кульчпцку в Мар-

Хто писавч у «Правді* Критику? Гарно написана, нема що казати, липі!, шкода, шо вже у II. чеслі докінчнтея...

Але ж ч утявч, іхч, наче у зеркалі іхч четателям'ь показав!,.

«Правда* гарне письмо, держімся,братья н піднераймось... щоб наша література опручт, пустої полови н здорови зерно світу показала.

У «Нар. Голосі* поема «Шабля* красна, шкода, шо метрумч недодержаний, йдея гар­

на и поетч много надійній.

Про метрумч до моіхч драмч, — и про искуство драматечного ппсанія (поезій) напи­

ши мені. Діло ПІлеґиля читавч я разч», но головні черти вже забувимч,, тра собі то діло справити — т о оно коштує?

На книжки и то на многі пришлю я вам!, незабаром!, гроші, али вже які, зч Черновец вернуся — бо туде ПО ВЄЛЄЦІДНЄ 34 моєю до­

рогою жиною іхати маю... лиш!, Бог зна, шо моє серце тепер!, страдає, пишуче сі сумні рядки — моя дорога жина хора — я зч. нею до операциі туде іхати маю, а якби врачі лі­

карі небізувались і і вілічити —- то буду пре- мусеньємч аж ч у Львів!, иоіхати. Боюся іцоб!>

рак!, не був-!,!

(Дальше буде).

Cytaty

Powiązane dokumenty

Функе посольске приречене від кількох послів, що не явили ся були на першім васїданю палати, відтак від­.. читано

Монарх вкладав не лише на своє правительство обовязок змагати всіма способами до полагоди национального питаня, але звертав ся і до послів з горячою

спільности проясняти на сім пункті погляди нашого загалу і народних мас, а не йти за такими директивами, колиб вони дійсно .були, тому що всякі

рони робітників, на клімат, середники ко- мунїкацийні, а не менше на всі инпіі у- слівя економічного добробиту і нацио- нальної єдности еміґрантів між

Мінїстер-президент не опирає ся тому, щоби вільно було промовляти в палаті ненїмецкою мовою, але щоби бесідник подав відтак переклад нїмец- кий, котрий

Зголошувати сЯ належить зараз, залучаючи деклярацию родичів що до точної оплати на адресу: о. ня з долученєм сьвідоцтва шкільного і деклярацаї належить

зане своєї жінки. По вироку зголосив ся до суду брат засудженого з дивною просьбою. Він просив, щоби єго страчено замість брата, бо для єго

і Праде задля занепаду своїх сторонництв, при виборах тратять властиву основу в міністерстві, намагають ся они довести- до зедипеня всіх нїмецких