• Nie Znaleziono Wyników

Pamiętajmy, że Sierpień zaczął się czternastego

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Pamiętajmy, że Sierpień zaczął się czternastego"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

2 /14-15 sierpnia 20101 Polska Dziennik Bałtycki

14-15.08.10

Pamiętajmy, że Sierpień zaczął się czternastego

Przemysław Winter Co wydarzyło się 31 sierpnia 1980 roku, wie w Polsce prak- tycznie każdy. Ale data 14 sierp- nia wcale nie jest już tak oczywi- sta. A to w tym dniu rozpoczął się strajk w Stoczni Gdańskiej.

Bez determinacji małej garstki tych, którzy pierwszego dnia po- ciągnęli za sobą stoczniowców, historia potoczyłaby się dla nas najpewniej inaczej.

W okrągłą 30 rocznicę podpi- sania Porozumień Sierpnio- wych, wTrójmieście pamięta się także o 14 sierpnia. Jedną z ini- cjatyw Europejskiego Centrum Solidarności jest Wagon Pa- mięci, który dzisiaj dotrze do Gdańska. I7lipca wyruszył on z Lublina, miasta, gdzie jeszcze przed Gdańskiem w 1980 roku zastrajkowali kolejarze. Uczest- nicy tej wagonowo-historycznej ekspedycji odwiedzili po drodze do Gdańska 14 miejscowości, wszędzie spotykali się z ludźmi, którzy uczestniczyli w wydarze- niach sprzed 30 lat, i z osobami,

które o 1980 roku mogą coś wie- dzieć jedynie dzięki opowieś- ciom rodziców. Dokumentaq'ę podróży i spotkań będzie można oglądać dzisiaj przez cały dzień na peronie piątym dworca Gdańsk Główny.

Uczestnicy projektu Wagon Pamięci spotkają się dzisiaj o go- dzinie 11 na placu Kobzdeja.

Przedstawicielom Europej- skiego Centrum Solidarności przekażą materiały z ich po- dróży nie tylko z tego roku, ale także sprzedpięciu lat. Szczegól- nym darem będzie powielacz, niegdyś własność Janusza Krupskiego, działacza opozycji demokratycznej, który zginął w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem.

Po zakończeniu uroczystości z placu Kobzdeja wyruszą uczestnicy gry miejskiej PRLka.

Będzie ich można spotkać w róż- nych punktach miasta, a o godz.

14 pod pomnikiem Poległych Stoczniowców. Będzie tam można ustawić się razem z uczestnikami gry oraz uczest-

nikami projektu Wagon Pamięci do pamiątkowego zdjęcia.

Wydarzenia Sierpnia 1980 roku przypomni wystawa foto- graficzna „Drogi Solidarności

1980-2010", która już wczoraj została otwarta w siedzibie Ko- misji Krajowej Solidarności w Gdańsku. Natomiast dzisiaj o godzinie 17 w Ratuszu Głów-

W poprzednich latach do Gdańska docierał Ekspres Solidarności, w tym roku będzie to Wagon Pamięci

nego Miasta rozpocznie się wer- nisaż wystawy obrazów i rysun- ków, zatytułowanej „Ślady-Na- dzieje 1970-1980-2010". Na wy- stawie zebrano prace Andrzeja JanaPiwarskiego, artysty, który kończył niegdyś Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku, a w 198I roku stał się politycz- nym emigrantem w Niemczech.

O godzinie 19 w kinie Kame- ralne spotkają się goście premie- rowego pokazu filmu „Była w moim życiu Solidarność", au- torstwa Pawła Zbierskiego, dziennikarza gdańskiego ośrodka TVP. Praca nad filmem zabrała Zbierskiemu trzy lata.

Tytułowa solidarność pojawia się w filmie w wielu różnych kontekstach czasów i osób, nie tylko w Polsce, ale także na Bia- łorusi, w Brukseli, Rzymie i Ok- sfordzie.

Sierpniowe wydarzenia roz- grywały się nie tyiko w Gdańsku, ale w całym Trójmieście. Sierpień 1980 roku w Gdyni został opi- sany w książce „Solidarna Gdy- nia. Sierpień 1980" autorstwa Da-

nuty Sadowskiej i Edwarda Szmita. Książka przypomina m.in. postać księdza Hilarego Jastaka i wiele mało znanych fak- tów z przeszłości, np. to, że Wolna Drukarnia Stoczni Gdynia była jednym z najważniejszych punktów strajkowej poligrafii.

Książka będzie promowana w niedzielę 15 sierpnia o godz. 16 w alei Jana Pawła II, zamkniętej w tym dniu dla ruchu. Godzinę wcześniej zostanie tam odsło- nięta replika bramy Stoczni im.

Komuny Paryskiej. Będzie też można zwiedzić wystawę zdjęć

„Solidarna Gdynia 1980". Wie- czorem na estradzie zagrają min.

Kryzys oraz Mr Zoob.

Wydarzeniem, które w ten weekend połączy Gdynię, Sopot i Gdańsk, będzie XVI Energa Ma- raton Solidarności. Wyruszy on około godz. 10 sprzed Urzędu Miasta w Gdyni. Wcześniej uczestnicy oddadzą hołd ofia- rom 1970 roku pod pomnikiem Ofiar Grudnia. Metę wyzna- czono na Długim Targu w Gdań- sku.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Akcja ma przypomnieć o tych, którzy zapoczątkowali lawinę wydarzeń, które doprowadziły do

Wszystkie działania (ich pełna lista znajduje się na tej stronie) dokonywane w trakcie projektu będą na bieżąco relacjonowane w Internecie, zarówno na stronie oficjalnej

Na dworcu głównym w Białymstoku stoi dziś specjalny wagon, który upamiętnia 30 rocznicę strajku w lubelskiej lokomotywowni oraz narodziny Solidarności.. Chętni mogą go

W tym roku mija 30. Z tej 17 lipca, w rocznicę strajku na lubelskiej kolei, z Lublina wyruszył specjalny wagon. materiały organizatora).. Jedzie nim grupa kilkunastu młodych osób

W trakcie podróży będą zbierane opinie Polaków na temat znaczenia wolności w życiu człowieka. Zebrana dokumentacja trafi do Gdańska, do

w podróż pociągiem po całym kraju udała się grupa młodych osób, którzy konfrontować będą ideały i marzenia, jakie mieli ludzie 30 lat temu, z

Przyjechali nim do naszego miasta uczestnicy projektu Wagon 2010, aby zaprezentować mieszkańcom wystawę związaną ze strajkami robotniczymi z 1980 r., które przyczyniły się

Tam członkowie załogi Wagonu przekazali powielacz Janusza Krupskiego oraz materiały z podróży w 2005 i 2010 roku do Europejskiego Centrum Solidarności.. Podczas