• Nie Znaleziono Wyników

FORMULARZ OFERTOWY DO POSTĘPOWANIA NUMER 079/A/21. Nazwa (firma) Siedziba. Nr telefonu/faks. Adres . nr NIP. nr KRS

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "FORMULARZ OFERTOWY DO POSTĘPOWANIA NUMER 079/A/21. Nazwa (firma) Siedziba. Nr telefonu/faks. Adres . nr NIP. nr KRS"

Copied!
6
0
0

Pełen tekst

(1)

FORMULARZ OFERTOWY DO POSTĘPOWANIA NUMER

079/A/21 1. Dane dotyczące wykonawcy:

Nazwa (firma) Siedziba Nr telefonu/faks Adres e-mail nr NIP nr KRS

nr rachunku bankowego (do zwrotu wadium)

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy - Firmy - i dokładne adresy wszystkich wykonawców)

2. Adres e-mail zarejestrowanego konta na platformie zakupowej, z którego w imieniu wykonawcy składane będą postąpienia w trakcie licytacji elektronicznej.

Adres e-mail

3. Data sporządzenia oferty

4. Niniejszym składamy ofertę na wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w ogłoszeniu o aukcji. Jednocześnie oświadczamy, że przedmiot zamówienia jest zgodny z warunkami technicznymi określonymi przez Zamawiającego.

5. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia na następujące pozycje:

Lp. Nazwa materiału Nazwa materiału

równoważnego J.m. Ilość Cena jedn.

zł netto/j.m.

Wartość netto

1. ząb, śruba i nakrętka zęba do Ł-

34 pakiet 1

2. regulator napięcia ładowarka

elektroniczny szt. 7

3. rozrusznik silnika SW-680 Ł-34 szt. 3

4. pompa wody silnika SW-680 Ł-34 szt. 5

5. wentylator PL-321992 Ł-34 szt. 1

6. czujnik ciśnenia oleju silnika SW-

680 24V Ł-34 szt. 3

7. czujnik ciśnienia oleju Ł-34 szt. 2

8. regulator ciśnienia nr kat. 475 304

1510 do Ł-34 szt. 2

9. komplet uszczelek do silnika SW-

680 Ł-34 kpl. 4

10. pompa zasilajaca V1HFM25A Ł-

34 szt. 2

(2)

Lp. Nazwa materiału Nazwa materiału

równoważnego J.m. Ilość Cena jedn.

zł netto/j.m.

Wartość netto

11. zestaw uszczelek głowicy SW-

680 Ł-34 szt. 2

12. odłącznik akumulatora rączka z

kluczykiem Ł-34 szt. 4

13. kpl szczotek rozrusznika R-10 Ł-

34 szt. 8

14. panewka dzielona 313-04-11-90

Ł-34 szt. 2

15. panewka dzielona 313-04-11-91

Ł-34 szt. 2

16. stacyjka - przełącznik rozruchu Ł-

34 szt. 4

17. termostat 541165TM1 TS-6 Ł-34 szt. 4

18. sworzeń 313-39-0003 Ł-34 szt. 4

19. siłownik hamulca Ł-34 szt. 1

20. głowica hamulca 419-855 Ł-34 szt. 2

21. wąż cis. P11 A11/211/25-1000 Ł-

34 szt. 10

22. wąż cis. P11 A11/211/25-370 Ł-

34 szt. 10

23. wąż cis. P11 A11/211/20-900 Ł-

34 szt. 10

24. wąż cis. P11 A11/211/20-800 Ł-

34 szt. 10

25. wąż cis. P11 A11/211/20-700 Ł-

34 szt. 10

26. pompa hamulcowa tył 423-01-

0000 Ł-34 szt. 1

27. podkładka miedziana PLM 0809

Ł-34 szt. 46

28. sprzęgiełko pompy wtrysku

PLM0289 Ł-34 szt. 1

29. uszczelniacz 28x40x7 Ł-34 szt. 50

30. alternator 24V do silnika SW-680

ładowarka Ł-34 szt. 3

31. lampa tylna zespolona typ

067(E551 L-24V) lewa Ł-34 szt. 3

32. lampa tylna zespolona typ

068(E551 P-24V) prawa Ł-34 szt. 3

33. przegub do siłownika skrętu Ł-34 szt. 4

(3)

Lp. Nazwa materiału Nazwa materiału

równoważnego J.m. Ilość Cena jedn.

zł netto/j.m.

Wartość netto

34. rozpylacz dilmk 140/4 Ł-34 szt. 6

35. zacisk na klemy akumulatora

"plus" Ł-34b szt. 20

36. zawór hamulcowy główny 854-04-

0389 Ł-34b szt. 2

37. podkładka miedziana PL 191588

Ł-34 szt. 12

38. przekaźnik rozrusznika 981.001.1

Ł-34 szt. 3

39. fotel operatora DS 80/1 Ł-200 szt. 2

40. stacyjka ciągnika Ł-200 szt. 2

41. pompa wody do silnika SW-400

Ł-200 szt. 1

42. rozpylacz D1L.MK 138/M.1 silnika

SW-400 Ł-200 szt. 6

43. napinacz pasa 851-01-4176 Ł-

534 szt. 1

44. pompka zasilająca Cumnis Ł-534 szt. 1

45. smarowniczka M10x1 kąt 90

stopni Ł-534 szt. 150

46. alternator 871-14-0044 Ł-534 szt. 3

47. rozrusznik 871-13-0088 Ł-534 szt. 1

48. sygnał dźwiękowy cofania 871-

02-0028 (1308900H1) Ł-534 szt. 1

49. amortyzator 854-04-0594 Ł-534 szt. 1

50. sprężarka kompletna PLM 3189/1

ładowarka 534 szt. 1

51. przewód giętki 865-03-0672

koparka 9.50M szt. 1

52. przewód giętki 865-03-0702

koparka 9.50M szt. 1

53. silnik zębaty jazdy

M2A2125C5B25D K-406 szt. 1

54. zespół sprzęgający rozrusznika

R-10A SW-266 K-406 szt. 2

55. panewka łyżki kat.406-303-27 K-

406 szt. 4

56. pompa wody do silnika SW 266

K-406 szt. 1

Razem wartość:

(4)

Pakiet 1 - ząb, śruba i nakrętka zęba do Ł-34

Lp Nazwa Nazwa materiału równoważnego

1 śruba zęba Ł-34

2 nakrętka śruby zęba Ł-34

3 ząb 311-01-1008 Ł-34

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia będzie objęty gwarancją w okresie przewidzianym w Specyfikacji technicznej.

6. W przypadku gdy postąpienia w aukcji dotyczą wartości netto za pakiet, wykonawcy będą zobowiązani do rozpisania cen jednostkowych pakietu zgodnie z wartością uzyskaną w wyniku aukcji.

7. Oświadczamy, że wchodzące w skład oferty dokumenty w formie elektronicznej obejmują skany oryginałów dokumentów, wykonanych w formacie PDF. Jednocześnie oświadczamy, że wchodzące w skład oferty dokumenty w postaci elektronicznej są zgodne z ich oryginałami, sporządzonymi w formie pisemnej.

8. Ponadto oświadczam, że:

a) zapoznałem się z treścią Wyciągu z Regulaminu, OWU i wzorem umowy*, bezwarunkowo je akceptuję (rozumiem i godzę się na ich zapisy),

b) zapoznałem się ze Specyfikacją techniczną przedmiotu zamówienia,

c) spełniam wszystkie warunki udziału w aukcji i potwierdzam, że oferowany materiał jest zgodny ze Specyfikacją techniczną zawartą w treści ogłoszenia o aukcji,

d) w przypadku unieważnienia aukcji przez Zamawiającego, nie będę zgłaszał roszczeń odszkodowawczych, z tytułu jakichkolwiek strat poniesionych/szkód wywołanych unieważnieniem aukcji oraz nie będę domagał się zwrotu jakichkolwiek wydatków poniesionych w związku z udziałem w aukcji,

e) wyrażam zgodę na publikację przez Zamawiającego informacji o rozstrzygnięciu postępowania, f) nie wydano wobec Firmy (Wykonawcy) prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji

administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji należy dołączyć dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

g) należności wynikające z umowy, w tym odsetki, nie będą przedmiotem obrotu (cesja, sprzedaż) lub przedmiotem zastawu rejestrowego bez pisemnej zgody Zarządu JSW S.A. oraz nie udzielam pełnomocnictwa inkasowego do ich dochodzenia,

h) nie będę zlecał wykonania całości lub części przedmiotu przetargu postępowania osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego,

i) nie będę zatrudniał do wykonania przedmiotu umowy zamówienia realizowanego w Zakładach JSW S.A. pracowników zatrudnionych w Zakładach JSW S.A.

j) w stosunku do Firmy (Wykonawcy) nie toczy się postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne,

(5)

k) zapewniam wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami oraz innymi aktami prawnymi obowiązującymi w zakresie realizowanego przedmiotu, zamówienia, a także przejmuję pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki związane z nieprzestrzeganiem lub naruszeniem zasad wynikających z tych przepisów,

l) w przypadku wytworzenia odpadów Wykonawca zobowiązuje się do ich zagospodarowania we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z zasadami określonymi w aktualnie obowiązującej ustawie o odpadach (nie dotyczy odpadów wydobywczych oraz odpadów złomu),

ł) w okresie ostatnich 3 lat przed datą składania oferty, nie został wydany prawomocny wyrok sądu, z którego wynika, że Zamawiającemu przysługuje roszczenie od Wykonawcy,

m) oferowany przedmiot postępowania jest wolny od wad prawnych, fizycznych oraz praw majątkowych osób trzecich.

n) wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. Zobowiązuję się do przetwarzania danych osobowych osób fizycznych, w tym wykonawców, ich pracowników, pracowników Zamawiającego oraz innych osób fizycznych występujących w ich imieniu, uzyskanych w związku z udziałem w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób przewidziany w przepisach rozporządzenia RODO.

Oświadczam, że zapewniam wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

o) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych posiadamy status następujący status**:

 mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy lub średniego przedsiębiorcy

 dużego przedsiębiorcy

**zaznaczyć właściwe pole

Poniższe wypełniają wyłącznie przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki cywilnej lub składający wspólną ofertę

p) sposób reprezentacji spółki cywilnej/wykonawców składających wspólną ofertę dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący:

...

...

r) podmiot wskazany w lit. p Formularza ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r.

o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych posiada następujący status**:

 mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy lub średniego przedsiębiorcy

 dużego przedsiębiorcy

**zaznaczyć właściwe pole

(6)

Zastrzeżenie

Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do weryfikacji oświadczenia Wykonawcy zawartego w lit. o) lub lit. r) w trakcie realizacji umowy. W przypadku stwierdzenia, że wbrew treści oświadczenia Wykonawca nie posiada statusu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy albo średniego przedsiębiorcy, Zamawiający uprawniony będzie do dokonania zapłaty w terminie 90 dni od przedstawienia mu faktury, a Wykonawca zobowiązany będzie do wystawienia faktury korygującej, uwzględniającej zmianę terminu zapłaty.

W przypadku gdy oświadczenie Wykonawcy, wskazane w lit. o) lub r) zostało złożone niezgodnie ze stanem faktycznym, z uwagi na zagrożenie zapłatą przez Zamawiającego administracyjnej kary pieniężnej nakładanej przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Zamawiający uprawniony będzie obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 5 % łącznej ceny netto, przewidzianej w umowie, która zostanie zawarta w wyniku niniejszego postępowania.

………

Miejscowość, data

..………

Podpis upoważnionej osoby

* dokumenty dostępne są na stronie www.jsw.pl

Cytaty

Powiązane dokumenty

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

- w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE