Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt

21  Download (0)

Full text

(1)

Program jestwspółfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej ipotencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy –Welcome to

(2)

Program seminarium

godz. 10:00 Przedstawienie realizacji programu Welcome to Poland - WUST International Centre (session in Polish)

• prof. dr hab. inż. Dariusz Łydżba, Prorektor ds. Współpracy

• Anna Maria Rogalska, Dział Współpracy Międzynarodowej

• Ewa Markowska, Dział Współpracy Międzynarodowej

godz. 10:20 Welcome to Poland oczami pracowników Politechniki Wrocławskiej (session in Polish)

• Katarzyna Krupińska, Biuro Rektora

• Julia Bohdziewicz, Dział Współpracy Międzynarodowej

• Ewa Zajączkowska, Dziekanat Wydziału Mechaniczno-Energetycznego

• Klaudia Augustyniak, Dział Domów Studenckich

godz. 11:00 The idea of International Welcome Centre at selected universities (session in English)

• Liliana Lato, International Relations Office – University of Lodz, Poland

• Tatsiana Piliptsevich, DRESDEN-concept Welcome Center – Dresden University of Technology, Germany

• Birgit Steinkellner, Welcome Center – Graz University of Technology, Austria

• Urszula Broda, International Office – University of Wrocław, Poland

• Julien Robic, Rennes International Mobility Centre – University of Rennes, France

• Marcin Witkowski, International Centre – Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland godz. 12:00 Welcome to Poland na PWr – i co dalej? (session in Polish)

(3)

• Tytuł projektu:

Międzynarodowe Centrum Politechniki Wrocławskiej - wzmocnienie potencjału Uczelni w przyjmowaniu i obsłudze

zagranicznych gości i studentów

• Akronim: WUST International Centre

• Czas trwania projektu: 2018-11-05 – 2021-03-31

• W realizację programu byli zaangażowani pracownicy:

– Działu Współpracy Międzynarodowej, – Działu Projektów,

(4)

• Zadanie dedykowane było 126 pracownikom administracyjnym oraz naukowo-dydaktycznym (min. 96 kobietom), w tym:

– pracownicy administracyjni - 94 os.

– pracownicy naukowi i dydaktyczni - 32 os.

Grupa docelowa

Przyznane dofinansowanie: 430 563,65 PLN

Budżet

(5)

• zwiększenie zdolności instytucjonalnej polskich uczelni poprzez podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w

przyjmowaniu osób z zagranicy

Główny cel projektu

(6)

• podniesienie jakości obsługi gości z zagranicy, odwiedzających Politechnikę Wrocławską, w ramach dynamicznie rozwijającej się międzynarodowej wymiany z uczelniami partnerskimi

• wsparcie szkoleniowe kadry dydaktycznej, naukowej i administracyjnej

• przygotowanie organizacyjne uczelni do obsługi studentów i kadry z zagranicy

• organizacja miejsca dedykowanego obsłudze studentów i kadry zagranicznej tzw. Welcome Centre

Pozostałe cele projektu

(7)

Zadanie 1. Profesjonalna kadra PWr - wsparcie szkoleniowe dla kadry administracyjnej i naukowo-dydaktycznej

• językowe

• kulturowe i komunikacyjne

• informatyczne i marketingowe

Realizacja projektu 1/5

Szkolenia:

(8)

Szkolenia językowe:

1. angielski B1 - 64h, 3 grupy, 26 os.

2. angielski B2 - 64 h, 3 grupy, 30 os.

3. angielski C1 – 64h, 2 grupy, 18 os.

4. angielski prawniczy B2, 34h, 1 grupa, 7 os.

5. angielski prawniczy C1, 34h, 1 grupa, 6 os.

ŁĄCZNIE: 87 os.

Szkolenia informatyczne i marketingowe:

6. Szkolenie kadry administracyjnej w zakresie stosowania nowoczesnych narzędzi elektronicznych do obsługi studentów obcokrajowców oraz kadry akademickiej goszczącej na Uczelni - 4h, 1 grupa, 9 os.

7. Marketing internetowy w praktyce – 6h, 2 grupy, 23 os.

8. Social Media w praktyce – 6h, 3 grupy, 53 os.

ŁĄCZNIE: 85 os.

(9)

Szkolenia kulturowe i komunikacyjne:

9. Aspekty psychologiczne w komunikacji międzykulturowej - 6h, 2 grupy, 20 os.

10. Podnoszenie jakości obsługi klienta-studenta zagranicznego w sekretariacie i dziekanacie – Protokół dyplomatyczny - 6h, 4 grupy, 59 os.

11. Studenci zagraniczni w polskich uczelniach - 16h, 2 grupy, 47 os.

12. Techniki asertywnej komunikacji - 6h, 2 grupy, 30 os.

13. Różnice kulturowe w obsłudze studenta zagranicznego - 6h, 2 grupy, 27 os.

14. Rola emocji w komunikacji międzyludzkiej - 6h, 2 grupy, 23 os.

15. Uczelnia wobec problemów związanych z obsługą tzw. trudnego studenta

(10)

Zadanie 2. Wizyty studyjne – wymiana doświadczeń i dobrych praktyk

• Wizyta studyjna 2 pracowników PWr w uczelni współpracującej

Realizacja projektu 2/5

(11)

Zadanie 3. Przygotowanie organizacyjne PWr do obsługi studentów i kadry z zagranicy

• Kalendarz akademicki

Realizacja projektu 3/5

(12)

• Słowniczek najpopularniejszych zwrotów

(13)

• Wirtualny spacer po Politechnice Wrocławskiej

(14)

Zadanie 4. Organizacja punktu Welcome Centre na PWr

• broszura informacyjna

dotycząca oferty studiów

anglojęzycznych na I, II i na st. doktoranckich

Realizacja projektu 4/5

(15)

• opracowanie koncepcji adaptacji funkcjonalno-użytkowej

budynku Welcome Centre

(16)

Zadanie 5. Seminarium ewaluacyjne w formie zdalnej

Realizacja projektu 5/5

(17)

Podsumowanie Projektu

Łącznie w projekcie wzięło udział 280 osób (w tym 233 kobiety)

Pracownicy administracyjni: 251 osób

Pracownicy naukowo-dydaktyczni: 29 osób

* wielu pracowników brało udział w szkoleniach więcej niż 3 razy, co daje ok. 400 przeszkolonych

(18)

Welcome to Poland

oczami pracowników PWr

(19)

The idea of International Welcome Centre

at selected universities

(20)

Welcome to Poland na PWr – i co dalej?

• Kolejne wnioski złożone w Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

• Dni Otwarte, Dni Wstępne

• Profesjonalizacja komunikacji z kandydatami i studentami

• Warsztaty z różnic kulturowych dla pracowników i studentów

• Wydarzenia kulturalno-integracyjne dedykowane studentom zagranicznym

• Zaangażowanie studentów i absolwentów w życie oraz promocję PWr

• Wsparcie pracowników i studentów zagranicznych

(21)

Dziękujemy za udział w spotkaniu!

Zespół DWM PWr

Figure

Updating...

References

Related subjects :