• Nie Znaleziono Wyników

Scenariusz lekcji I. Cele lekcji 1) Wiadomości Uczeń zna:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Scenariusz lekcji I. Cele lekcji 1) Wiadomości Uczeń zna:"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

Scenariusz lekcji I. Cele lekcji

1) Wiadomości Uczeń zna:

pojecie energii i jej związek z pracą.

2) Umiejętności Uczeń umie:

zdefiniować energię kinetyczną i potencjalną,

podać wzór energii kinetycznej i potencjalnej,

wyjaśnić równoważność pracy i energii na jakimś przykładzie,

rozwiązać proste zadania na równoważność pracy i energii.

II. Metoda pracy

Pogadanka, doświadczenia przeprowadzane przez nauczyciela, dyskusje.

III. Środki dydaktyczne

klocek, dwie kulki metalowe o różnych masach, plastelina, równia pochyła.

IV. Przebieg lekcji 1) Faza przygotowawcza

a) Sprawy organizacyjno - porządkowe:

sprawdzenie obecności;

zapisanie tematu lekcji.

2) Faza realizacyjna

a) Nauczyciel zadaje uczniom pytania:

kiedy mówimy o pracy?

z czym kojarzy się wam energia?

kiedy mówimy o energii?

b) Nauczyciel definiuje pojęcia, które uczniowie zapisują w zeszytach:

Energia opisuje stan fizyczny układu ciał w danej chwili, tj. możliwość wykonania pracy. Inaczej energię można zdefiniować jako zdolność do wykonania pracy.

Gdy praca jest wykonywana nad ciałem (przez siły zewnętrzne), to zyskuje ono energię.

Jeżeli praca wykonana jest przez ciało, wówczas traci ono energię.

Praca i energia to równoważne pojęcia.

(2)

c) Nauczyciel przeprowadza doświadczenia:

Doświadczenie 1.

Do przeprowadzenia doświadczenia potrzebna będzie metalowa kulką oraz dwa jednakowej wielkości i kształtu kawałki plasteliny. Plastelinę kładziemy na płaskiej powierzchni,

natomiast kulkę zrzucamy:

z pewnej wysokości na pierwszy kawałek plasteliny, z większej wysokości na drugi kawałek plasteliny.

Uczniowie obserwują, co się stało z kulką i plasteliną.

Uczniowie wraz z nauczycielem formułują wniosek, który zapisują w zeszytach:

Energia potencjalna ciężkości (grawitacji) (równoważna wykonanej pracy) zależy od masy ciała i od wysokości, na jaką to ciało zostanie podniesione.

gdzie:

S = h,

Fg – ciężar ciała o masie m, Ep

∆ – przyrost energii potencjalnej ciężkości, m – masa ciała wzniesionego na wysokość h, g – przyspieszenie ziemskie.

Doświadczenie 2.

Ustawiamy równię pochyłą i u jej podnóża umieszczamy kloce. Na równi umieszczamy metalową kulkę, którą puszczamy.

Nauczyciel zadaje uczniom pytanie: co się dzieje z kulką?

Uczniowie wraz z nauczycielem formułują wniosek, który zapisują w zeszytach:

Energia kinetyczna ciał jest tym większa im większa jest masa ciała i im większą to ciało osiągnęło prędkość.

(3)

gdzie:

Ek – energia kinetyczna ciała, m – masa ciała,

v – prędkość, z jaką poruszało się ciało d) Rozwiązywanie zadań.

Zad.1.

Jaki przyrost energii potencjalnej (względem biurka) będzie miała książka o masie 500g podniesiona, z biurka na wysokość 1m, na półkę umieszczoną 160 cm nad podłogą.

Zad.2.

Oblicz energię kinetyczną pocisku o masie 40 kg wyrzuconego z armatniej lufy z prędkością s

600m.

3) Faza podsumowująca

Podsumowanie wiadomości o energii kinetycznej i potencjalnej.

V. Bibliografia

1) G. Francuz - Ornat, T. Kulawik, M. Nowotny-Różańska, „Fizyka i astronomia dla gimnazjum”, cz.2, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa 1999.

VI. Czas trwania lekcji 45 minut

Cytaty

Powiązane dokumenty

• Future Simple (WILL) – przewidywania (na podstawie posiadanej wiedzy) – zwłaszcza z czasownikami think, believe, don’t think, maybe, perhaps.. In the future there will be more

• produkty, które możecie wykorzystać zostały wypisane na tablicy, nie można zmieniać cen tych produktów.. c) Rozdanie kart pracy

c) jeżeli na ciało działa stała siła, to porusza się ono ruchem jednostajnie przyspieszonym (opóźnionym) z przyspieszeniem (opóźnieniem) wprost proporcjonalnym do

j) Podkreśl linią prostą czasowniki w stronie zwrotnej, linią przerywaną czasowniki, które mają tylko formę zwrotną.. śmiać się,

a) Nauczyciel nawiązując do wątków, które pojawiły się podczas burzy mózgów informuje na czym polega pomoc typu „dawanie ryby” oraz pomoc typu „dawanie wędki”, a

• Zadanie 1 – wyznaczony zastęp otrzymuje jedną piłkę, zadaniem tej grupy jest tak podawać do siebie piłkę aby dotknąć nią jak największą liczbę uczniów. Pozostałe

Prowadzący prosi o wypisanie na papierze składników odżywczych według informacji zawartych na tablicy (najlepiej w formie tabeli) i przypisanie produktów spożywczych

m) Uczniowie odpowiadają. Nauczyciel koryguje ewentualne błędy i pomaga znaleźć poprawną odpowiedź.. n) Uczniowie wynotowują w zeszytach przyczyny